Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

I. 3.
Euchariftia, baptifmo , & confirmatione homo indigeret , etiamfi nun-
quam à gratia baptifmi caderct, non autem poenitentia. quæftio. 84.
$. 6. o.
Euchariftia confecrata, fubftantia panis, & vini non manct. quæftio. 7$.
2. O.
Euchariftia confecrata, divinitas , anima, quantitas tota. & alia acciden-
tia Chrifti , funt in ea ex naturali concomitantia tantùm, fed totum
<orpus ejus, fcilicet caro, offa , nervi, & hujufmodi , funt fub fpecic vi-
ni cx naturali concomitantia tantùm, fed fub fpccic panis cxui facramcnti,
fanguis verò è convcrfo. q.76.1.2.3.4.o.
Euchariftia. Vide Accidens, Â&us, Angelus, Anima, Confecratio, Con-
verfio, Corpus, Chriftus.
IEutichcs in morte retra&avit fuam haerefim. q.34.2.c.
Ex aliquandò importat ordinem terminorum tantùm , aliquandò etiam
identitatem. q.73.8.c.
Exclufiva diétio addita principali agenti non excludit inftrumentum. q.78.
4. I • -
Iexemplar femper perfeétiffimum eft exemplar ejus, quod eß minùs perfe-
&tum . q. 36. i.3.
Exorcifmus non cft facramcnrum, fed facramentalc. 'quaeftione 71. 3.
2.
Exorcifmus debet præcedere baptifmum . q.71.2.o.
Exorcifmus datur contra impugnationem interiorem dæmonum, ncc pot-
cft iterari. q.7 1.2.3.
Exorcifmus oáí contra- impedimcnta baptifmi . qugftione 7 i. 3.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Fide formata mundamur à peccatis virtute paffionis Chrifti. q. 49. 1. 3. §
6. 1.
Fide Chrifti fan&i patres liberati funt ab omni peccato , & reatu pœnæ
a&tualium, non autem à rcatu pcccati originalis . q. 32. 2. & 7. 1. &
8. 3.
fieri tunc res dicuntur, quandò innotcfcunt. q. 1 3.2.1.
Ficri dicitur dupliciter, fcilicct, in inftanti, & fucccffivè. q. 33.3.1.& q. 75.
.7.2.& q.78.2.c. - - - -
Ficri dicit ordinem terminorum, & unitatem fubjc&ti, q.73.8.c.
Figura propriè eft tantùm in corporeis . q.63.2.1. -
Figuræ fimilitudo magis fignificat propinquitatcm, quàm identitatem fpe-
- ciei - q.74.2.2. w - -
Eiliatio, & adoptio convenit tantùm perfonae. q.23.4.o. -
Eiliatio eft tantùm cjus, quod gcncratur in fimilitudinem gencrantis . q.
3 2. 3. C.
Eiliatio convcnit tantùm viventibus, praecipuè animalibus. q. 32. 3.c.& q.

3 5 • 3. 2.
Eiliationes in Chrifto funt duæ, una fecundum rem, fcilicet æterna, alia
feeundum rationem, fcilicct temporalis . q. 33.3.o.
JFilius Dei eft verus Deus . q.43.4.o.
Ëingere, quod nihil fignificat, eft mendacium . q.55.4.1.
Eingere. Vide fi&tio.
Finis cft prior in intentione agentis, non in exccutione . quaeftione 61.

3. I.
YEt É ipfum ordinatur aliquid dupliciter, fcilicet ncccffariò, & ad bcnè
Cl1€ . C]. I.2. C.
Fomes ά inordinata, & habitualis concupifcentia appctitus fenfibilis. q.
15. 2.c.& q.27.3.c.
Fomes peccáti non fuit in Chrifto. q. 1 §. z.o.
Eomes in B.Maria in. prima cjus fan&ificationc fuit ligatus, in fecunda ve-
rò totaliter ablatus. q. 27. 3.o.
Et in ea adeò debilitatus cft, & extin&tus, ut ad pcccatum a&uale num-
quam inclinaretur. q.27.3.c.& 4.1.& 5.2.
Eomes per baptifmum minuitur . q.69.4.3.
fomitis impughationcm interiorem T Chriftus non fuftinuit. quaeftione 1 5.
2. 3.
Romitis effe&us duplex, fcilicet inclinatio ad malum, & difficultas ad bo-
num. q.27.3.c.
Eorma vcl ef& ipfa natura rei, vel conftituit naturam rei . quæftione 1 ;.
I. C.
Forma completa eft in fubje&o fecundum conditionem fubje&i , inftrumcn-
talis verò fccundum conditionem principalis agentis . quæftionc 6;.
5. I .
Eorma fubftantialis nqn fufcipit magis, vel minus. q.73.7.c.
Forma feparata à materia eft intellectualis. q.73.6.c.
Hormæ incompoffibiles in codem fuppofito faciunt propofitioncm in ma-
£j* rcmotâ, compoffibilcs autem in materia contingenti , vel natu-
rali . q. 1 6. I. I.
Eormæ íú ejufdem fpeciei non poffunt fimul ineffe eidem fubjc&to.q;
35. 3. c.
formæ facramentalcs traditx funt ApoftQlis à Chrifto . quaeftione 72. 4.
1.
formarum inchoatio impröbatur. q.32.4.c. 3. - - •
Eorma. Vide. Ars. A&io. Adam. TDeu$. Individuum . Nafci , Nativi-
tas. Natura. Nomen. Operatio. ' •
IFormali cujufcumque remotô, tollitur fpecies. q.86.4.1: -
IFortitudo eft in irafcibili. q. 13.2.c.
Fortitudo fpiritus oftcnditur in refiftendo concupifcentiæ carnis fibi con-
trariantiss. major autem eft in comprimendo cam totaliter , & hoc fc-
cundo modo fuit in Chrifto. q. 1 5.2.3.
Eratcr in facra fcriptura dicitur quadruplicitcr, fcilicct natura, gente, st»-
gnatione, & affe&tu. q. 28. 3.3.
Eratres Chrifti fumus per adoptionem . q.23.2.2. . -
Eratres Chrifti in Euangelio dicuntur confobrini cjus. q.28.3.5.
Fruebatur fuperior país animæ Chrifti , ipfo Paticntc . quæftione 46.
8. o.
Eruftra dicitur, quod eft ad finem, quem non artingit. q. i 1.3.z.
fundamcntum. Vidc Pœnitcntia ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

2. I.
Gcnealogia Chrifti exponitur, & dubia circa ea folvuntur. q. 28. 1.z.& q.
3 i. 3-o. . . • - -
Gencratio naturalis non requirit aliquam potentiam aâivam in materia J
q.32.ar.4.c.3. \ -
Generationis naturalis tota virtus a&iva eft cx parte maris, & paffiva cx
parte fœminæ. q. 32.4.c.& q.67.4.3.
Gcncrationis cft idem modus omnium, quæ funt ejufdem fpecici . quae.
32• z. 4 • \
Gcncrativa potentia cft in patre pcrfcétè, in matre verò impcrfcéîè. q. 32.
4. 2. \
Genitum, & paffum, licèt prædicentur de filio Dci, non tamen de natura
divina. q.16.3.1. -
Genus nihil ponit primò in genere, vel in fpecie, nifi pcr id, quod de eo
prædicatur. q.63.2.1.
Et nifi ratione naturae, non autem rationc cjus, quod pcrtinct ad indivi-

duationcm , q.2.3. 3.
Genus

[merged small][ocr errors]

Genus mafculinum refertur ad pcrfonam, neutrum verò ad naturam. q.17.
1. c. & q. 32.3. c. -
Gcnus mafculinum dcfignat quiddam formatum, & perfeâum, neutrum
verò quiddam informátum, & imperfeâum. q. 17. i. c.
Generis primum cft caufa omnium, quæ funt pòft. q. 56. 1. c.
Gloria. Ea, quæ funt gloriæ quoad ánimam , & quoàd corpus priùs tcm-
pore debuerunt effe in Chrifto, quàm in alio. q. 5 ;. ;. ;.
Gloriofum. Vide Claritas. Corpus. Palpabilc.
Gratia eft quaedam participata fimilitudo divinæ naturæ, q. z. jo. i.& q.
3. 4. 3. & q. 62. 1. c.
Grátia cft förma habcns cffe completum, & mutabilc in anima, quaeft,6;.
5. I.
Gratia eft immcdiatè in cflcntia animae, non autem in potcntiis ejus. q. 7.
2. c.& q. 62. 2. c. i. -
Ncc cjus fubjc&um impaediatum eft corpus, q.79. 1. 3.
Gratia eft in facramentis intentionaliter, ut in figno, & caufa inftrumen-
tali, non autem, ut fubje&o. q. 63. 3. 4. o.
Gratia à folo Dco immcdiatè caufatur. quaeft. 62. 1. c. & 3. c. S. quaeft. 64.
1. £.
Scd cjus caufæ inftrumentales tantùm funt humanitas Chrifti , miniftri
Ecclefiæ, & facramenta. q. 62. i. o. & q. 64. 1. o.
Ncc cam dat homo interiùs infundcndo, fcd cxtcriùs cxhortando ad ca,
quæ funt gratiæ , q. 8. 6. 2,
Nec cam caüfant facramcnta veteris legis. q. 62. 6. o.
Gratia differt cflentialitcr à qualibct virtute, quaeft. 62. 2. c. & quæftio. 89.
1. C.
Gratia dicitur dupliciter, fcilicet, donum Dci acccptum, & Deus gratis do-
nans. q. 2. io. $.
Gratia dúplex , fcilicet gratum faciens , & gratis data . quæftione 7. 7.
C. 1.
Gratia cum plenitudinc duplex, fcilicet ex parte gratiæ, & hæc propria eft
homini Chrifto, & ex parte habentis gratiam, & hæc commufiicatur
alii pcr Chriftum. q. 7. 1 o. o.
gratia gratis data ordinatur ad manifcftationem fidei, & do&rinae fpiri-
tualis. q. 77. c. -
Gratia gratum faciens ordinatur ad a&us meritorios interiores, & ex tcrio-
res, gratia gratis data ad cxteriorcs. q. 7. 7. 1.
Gratiâ gratum facicns eft, à qua fluunt virtutes, & dona, ad perficiendum
potefitias animae. q. 7. 2. $.§.g. 62. 3. c. -
Grátia gratum faciens, ut juftificat hominem à peccato, dicitur operans,
fcd réfpe&u operis meritorii dicitur cooperans . q. 86. 4. z.
Et effeaui gratiâ operantis cft prior , quàm cffeétus gratiæ cooperantis.
. 86. 4. 2.
Et effeaus primus gratiae gratum facientis cft remiffio peccatorum. q. 72,
. I •
cíí gratum facicns amittitur per quodlibct peccatum mortalc. q. 86.
. C• A. -
cií eadem major eft proficiens, quàm incipiens, fed in diverfis hoc non
eft neceffe. q. 89. 2. 4. - -.
Gratia non potcft cadcrc fub mcrito, quia cft principium merendi, quaeft.
2. 1 1. C. -
gratia minima poteft refiftere cuilibet concupifcentiæ, & mereri vitam æter-
nam . q. 62. 6. 3. & q. 7o. ar. 4. c. -
Gratia, quod femcl fecit, perpetuò manet. q. 88. 1. 4.
Gratia numquam amittitur finc culpa , & illud, quod ex gratia Dei concc-
ditur, numquam abfque culpa revocatur. q. 3o. 2. c.
Gratia non infunditur in habcntibus ufum libcri arbitrii fine a&uali mo-
tu liberi arbitrii in Deum, & in pcccatum , q. 87. 2. c.
Et gratiae infufio, & terminus præparationis fübjc&i, funt in codcm in-
ftanti. q. 89. 2. c. . .
Gratia virtütum, & donorum Dci fufficienter perficit cffentiam,& poten-
tias animæ, quoad generalem ordinationem aâuum, fcd gratia facra-
mentalis quoad aliquos fpcciales cffe&tus. q. 62. 2. i.
Gratia facramentalis eft fpecics gratiæ communiter fumptæ, idcò non di-
citur æquivocè. q. 62. 2. 3.3.
Gratia fa&amentalis addit füpra gratiam communiter diétam , & fup£r
virtutem , & dona, quoddam aùxilium Dci ad habcndum facramcnti fi-
nem. q. 62. 2. o.
Gratia facramcntalis eft ad tollendum peccata, & ad perficicndum ani-
mum ad cultum divinum . . quaeftione 62. 3. c. & quæftionc 63. 1.
6. c.
Gratia {acramentalis excludit peccata praetcrita, virtutes, & dona pcccata
praefentia, & futura, q. 62. 2. 2.
Grátia non poteft habcri ante fumptionem Euchariftiae, nifi cx voto ad
eam proprio, vel ccclcfiae • q.73.3.c. 1. & q. 79. 1. i.
Gratia 'miraculorum excellentiflimè data cft animæ Chrifti. quæftio. 1 3.

2. 3 •
gää Chrifti , quæ dicitur gratia unionis, capitis, & fingularis perfonae,
e(t una per effentiam . q.3. 3. o. ...
Gratia unionis, & habitualis fuit Chrifto homini naturaliter, quæftio. z.
12. Q.
«Gratia unionis, & habitualis funt fimul tcmporc, fcd natura, & intcllc&u
rima praecedit fecundam. q. 7. 13. o.
Crátia habitualis fuit in Chrifto. q. 7. 1. c.
Gratia unionis eft cffe perfonale, quod gratis à Deo datur humanæ natu-
ræ in perfona verbi, quod quidem cft rci, minus affumptionis. quaeft. 6.
6. c.
Gratia unionis in Chrifto dupliciter dicitur, fcilicct voluntas Dei dans gra-
tis, & donum ejus. q. 2. io. c. - *
Gratia unionis fuit fimpliciter infinita in Chrifto , fed gratia habitualis
ejus 'fuit infinita fccúndum rationcm gratiæ, finita cft vcrò fccundum
rationem entis. q. 7. 1 1. Q. -
Gratia Chrifti non potuit augeri , ficut ncc gratia bcatorum, gratia autem
viatoris puri poteft augeri. q.7, 2. o.
Gratia hominis pùri, quaniuncufique crefcat, non potcftadaequari gratiae Chri-
Δi, idcò non funt cjufdcm rationis. q. 7. 1 1•3.

Gratiæ plenitudinem Chriftus habuit in fummo , & quoad omnes effc-
êus gratiae. q. 7. 9. p.
Gratiæ Tplenitudo duplex, una ex parte gratiae, quae cft propria Chrifto,
alia cx parte fubjccti, quæ convenit ctiam aliis pcr Chriftuni . qu. 7.
I O. o.
Crariæ, & deitatis plenitudo habitat in Chrifto corporaliter per unionem
perfonalem ad corpus, & contra umbram. q. 2. io. 2.
Et in ipfo fuerunt exccllcntiffimè omncs gratiæ gratis datæ . quaeftio- 7.
7. o,
Nec dividuntur in Chrifto, ficut in aliis fan&is. q.7.7.1.
Gratiæ plenitudo fuit in B. Maria fupcr omnes poft Chriftum. q. 7. io.c. 1.
& q. 37. 3.o. -
Gratiæ triplex perfc&io eft in B. Maria, quarum fecunda cft potior prima,
& tertia fccunda. q. 37. §. z.
Gratiae prima perfc&ione. B. Maria fuit mundata à culpa originali. z. à
fomite. 3. a5 omni miferia. q. 27. $. z.
gratiæ prima perfe£tione adcpta eft gratiam inclinantem ad bonum. z.
confirmata füit in gratia, & in bono. 3. adepta eft gratiam confumma-
tam . q. 27, 3. 2.
gratiae plenitudo, & confiliorum obfervatio inchoavit in B. Maria , pri-
mum'fuit in ca perfcétè. z. verò perfe&è cœpit in Chrifto. quæfiio. "28.
4. 2. - -
Gratiae nova infufio non requiritur ad remiffionem venialium. q. 87. 2. o.
4. 2.
Gratiæ nova infufio requiritur ad remiffionem mortalium . quaeftione 87.
2. 3.
Gratia homo poteft vitare omnia, & fingula mortalia, $ fingula venialia,
fed non omnia. q. 87. 1. 1.
gratia. Vide. Charitas. Donum . Remiffio. Virtus.
Grave, & leve non habent in fe principium aétivum fui motus , fed tan-
tùm paffivum. q. 32. 4. c.
Graeci 5aptizando dicunt : Baptizetur (alias baptizatur)fervus Chrifti talis,
in nomine Patris, &c. q. 66. §. 1. & q. 67. 6. c. -
Graeci conficiunt ex ferméntato, & péccarent fi in azymo conficerent. q.

[merged small][merged small][ocr errors]

Abitat. Vide, Deus. Gratia.
Habitus primorum principiorum funt nobis naturales. quaeftio. 9.
I. o.
Habitus omnibus ordinatis ultima perfe&tio refervatur fupremo in ge-
nere illo. q. 72. 1 1. c. -
Hclias fublevatus eft in celum aereum, non autem in cglum empyreum,
& vivit cum Enoch in Paradifo terreftri ufquc ad Antichriftum . quacß.
49. $. 2. -
hærefis incurritur ex verbis inordinatè prolatis. q. 16. 8. c.
Hærefis Arrii, quòd filius Dei eft minor patrc rationc divinæ naturæ, &
quòd cft creatura. q. 1o. 2. i. & q. 16. c. ar. 8.
Hactefis Origenis , quöd anima Chrifti cum aliis à principio fuit creata.

[ocr errors]

4. O·
Hærefis Eutychetis, ζ in Chrifto eft tantùm una natura compofita ex
natura divina, & humana. q. 18. 1. c.
Et, quòd corpora refurgentium, & Chrifti non erunt palpabilia, fed erunt
ut ventus. q. 34. 2. c. -
Hacrefis Ebioni§ , `Cherinthi, & Fotini, quòd Chriftus non fuit ante ma-
trem, fed purus homo meruit dcitatcm. q. 2. 1 1. c. & q. 28. 1. c. & quae.
35. 4. c • ' *. -
}Hærefis Ebionis, quòd Chriftus conceptus cft cx fcminc viri . quaeft. 28.
I. C.
Hærefis Galanitarum, quòd corpus Chrifti non fuit mortuum. quaeftio. 3o.

3. C.
Hærefis Helvidii , quòd mater Chrifti non manfit virgo poft partum. q.
28. 3. c. 3.
Hærefis Názargorum , quòd fides Chrifti fine operibus legis non fufficit
ad falutcm. q. 74. 4. c. -
Hærefis Novatiáriorum , quòd peccans poft baptifmum non potcft refur-

[ocr errors]

Hæretici póflunt ordinare, fi fervant formam ecclefiae, non autem dare
executionem. q. 64. 9. 2.
Hæreticum eft crcdcrc, juramentum effe in omni cafu illicitum . quaeft.64.
9. I,
Herodes poft duos annos à rcceffu Magorum occidit pucros innoccntcs.
. 36. 6. 3.
Hifpania. Vide, Nativitas.
Homo habet , quòd fit homo à ratione. q. 19.2.c. -
homo fignificât naturam humanam in concrcto, pröut fcilicet in aliquo fup-
pofito, q.4.3.c.1.
Hömo duplex , fcilicet verus, & phantafticus. q.3.2.c.
Homo eft naturaliter politicus. q, 65. 1.c.
Homo unus numero dicitur dupliciter, fcilicct unitatc naturæ, & perfo-
nae. q.3.6.1. •,
Hominis a&io voluntaria, & dcliberata tantùm dicitur humana. quae. 19•
, 2. O.
Homincm lapfum oportuit reparari, & non angelum, q.41.1.c.i.& q. 6.2.2.
& q.46.1.4. - -
Hohok eft reverentia alicui exhibita proptcr fui cxellentiam . quae. 25.
I • C.
Honor

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

8. 4.
cjunium naturæ folvitur per qucmcumque potum , npn autem jcjunium
Ecclefiæ, nifi fiat in fraudem. q.8o.8.4.
Jcjunium ante pafcha fit quadraginta dicbus multis rationibus , & com-
mendatur pgr multos effc&us. q.4o.2.3.
Jejunium Chrifti non cx ncccffitatc fuit, fed ad noftram inftru£tionem. q.
49. 2. 3•
Jejunium. Vide. Chriftus. - - - -
jeremias verbis, & myftcriis paffionem Chrifti apertiffimè praenunciavit.q.
27.6.c.2. - -
jeíí eft in medio tcrræ habitabilis, q.46.1 o. 1.
jcfus fignificat naturam humanam fub detcrminatis individualibus propric-
tatibus. q. 16.5.c.&q. 17. 1.c.
Jefus nomcn convenicntcr impofitum cft Chrifto in fua circuneifione. q.
7. 2. 2. -
Jcfus eft nomcn novum, & proprium, inquantum fignificat fpiritualcm,&
univerfalem falutem. q. 37. z z. - -
Jefus. Vide nomen.
Ignorantia non fuit in Chrifto. q. 13.3.9.
Ignorantia duplex, fcilicet juris, yel faâi, prima non cxcufatà peccato,
fcd bcnè fecünda. q.47.5.3.& q.39.4.3. -
11labi menti foli Deo convenit. q.8.8.1.& q.64.1.c.
Illuminatio fit in inftanti . q.73.7.c.
IJJuminat facerdos tradendo facramenta gratiæ , non autem infundendo
gratiam. q.64.1.1. -
Imaginatio, & fenfus nunquam cognofcunt naturam rei, fcd tantùm ac.
cidentia. q.76.7.c.
Imaginatio ægritudinum quandoque caufat cas. q. 1 3.3.3.
Imaginativa éft altior potentia, quàm fcnfus extcri6r , in quo tamen cft
maxima certitudo. q. 3o. 3.z.
Imago. Idem cft motus in rcm ipfam, & imaginem cjus, inquantum hu.
jufmodi. q.8.3.3.& q.25.3.c. i. -
Jmago Vidc Adoratio.
Immicrfio trina in baptifmo non eft de ncceffitate , tamcn dcbet fieri, q.
66. 8 .o. -
Immerfo capitis in baptifmo fufficit. q.66.7.3.
Immerfi. Vide Baptifmus •
Immcrfionc , cffufionc, & afperfionc aquae poteft ficri baptifmus. qu.6s.
. O.
iręlione trina intenta, non perficitur baptifmus, nifi in tertia, una ve.
rò intenta perficitur in ea. q.66.8.3. -
Immolari convcnit Chrifto in figuris vetcris teftamenti, fcd vcrè in facra.
mento altaris. q.83.1.o. -
Imperio rationis obcdiunt aliqualiter pqtentiae fcnfitivae, non autem na.
turales, nec vegetativæ. q.19.2.c.
Jnpofitio manus fignificat cópiofum gratiæ effe&um, ideò non requiritur
ih baptifmo , néquc in pœnitentiä, fed tantùm in ordinc , & 'confir-
m.:tionc. q.84.4.c.2. -
Impoffibile aliquandò pro difficili fumitur. q.86.1.2.
Incorporalia, fivc fpiritualia dicuntur effe in loco, quia continent, corpq-
ralia verò, quia continentur. q. 37.4.1.& z.
Jncarnari Dcum, fuit poffibilc, & cgnveniens. qu.1.1.9. -
Incarnari Deum, fuit hcccffariüm ad bcnè cffe , non fimpliciter. qu. i.
2. O.
Incarnatio Dci non fuiffet, fi homo non pcccaffet, quamvis potentiaDei
ad hoc non limitctur q. 1. 3. o. -
Incarnatio Dei principaliter Ë proptcr liberationem hominis, q.1.5. c.
& q.4o. i.c.& q.44.3.c.
Incarnatio Dei fuit ad delendum omne peccatum. q. 1,4.o.
Incarnatio faéta cft convenienti tcmpore. q. 1.5.6.o.
incaraatio comparatur juventuti proptcr vigorem, & fervorcm , feneâuti
vero proptcr numcrum annorum. q. 1.6.1. -
Incarmationis myftcrio monftratur bonitas, fapientia, juftitia, & potentia
Pei. q. 1. in arg. contr. a. 1.
Incarnatioyem Cfirifti praeccffit aliquorum liberatio fccundum fpiritum per
fidem, fed non fccundum carnem . q.?7.3.c.
Incarnatione Dcus nullo modo mutatuir. q. 1.1.1.& q.z.c.1.
i ncineratio non convenit corpori Chrifti . quaeftione 3 1.3.o.& quaeft. 5;. 1,
c. 1 .
Incipcre fignificat effe nunc, & non priùs, idcò, ab inferiori ad fuum fu.
pctias cum vcrbo incipit, non valct confequcntia, quaeftione 16.

9. 2.

Individuum dicitur de parte Hn toto. q. 16.9.2. -
Individuum dc fui ratione dicit incommunicabilitatem, & nön pòffe effe
in pluribus. q.77.2.c.
Individuationis principium in rcbus matcrialibus cft duplex, {cilicct ma-
tcria prima, & quantitas dimenfiva. q.77.2.c.
Individuatur forma receptibilis in materia per ipfam materiam, non rece-
ptibilis autem in materia per fe ipfam. q.77.a.2.c. •
Individuatur quantitas dimcrifiwa duplicitcr , fcilicct ratione fubjc&i , &
rationc fitus. q.77.2.c.
Infidelitas cft graviffimum pcccatum. q.8o.a.3.c.
Infinitum dupliciter dicitur , fcilicet privativè, & negativè, primum con-
venit quantitati, & cft ignotum, fccundum convenit form;, & cft cog-
nofcibilc. q. 1o. 3. 1.
Infinitum, inquantum hujufmodi fcilicet numerando partem poft partcm)
ù nullo intellc&u cognofcitur. q. io. 3.1.
Hnfinitum uno modo T poteft effè finitum alio modo. q.io. 3.z*
injui;t, fccundum effentiæ rationcm , cft folus Deus. quaeßione io.
2. ad 3.
Infinitum fimplicitcr, & omnibus modis non poteft effe nifi unum, fed fe-
$undum aliquid poffunt cffe plura. q. io. 3.;.
Infinitum numcro, vcl continuitate, fi`daretur , effct finitum fecuadum
cffe , & cffentiam,& cffet comprehcnfibile à fcientia Dci. quaeftion.1o.
3. 2.
Infinitum non cft fubftântia, fed accidit rebus, ideò, ficut multiplicatur fe-
cundum fubjcéta, ita & proprietas ejus. q.io. 3. §.
Infinit9 fimplicitcr quoad omnia nihil potefè cffè majus, fed infinito fe-
cundum aliquid detcrminatum cft aliquid majus extrâ illum ordinem.
q. I o. 3.3.
Ingratitudo eft fpirituale peccatum ratione contemptus beneficii , fed cft
circumftantia refpeâu aliorum pcccatorum . quaeftionc ' 88. 4.
Q.
Ingratitudo commititur duplicitcr, (cilicet agendo contra bencficium Dei,
& agcndo contra formam bencficii. q.88.2.o.
Ingratitudo,fecundum quam pcccata rcâire dicuntur, incurritur ex quoli•
3et peccato contra Deum. q.83.4.o.
Ingratitudo non incurritur pcr pcccatum venialc, nec per ipfum pcccata
dimifla redeunt. q.88.z.z.
Ingratitudo. Vide . Rcdeunt.
Innocentes mortui pro Chrifto in Bcthlchcm fuerunt martyres, quaeftigs.
2. 3.
Innocentes. Vide, Herodes.
ia; satis. Vidc, Fcrri, Matrimonium, Pœnitentia, Sacramentum, Chri-
uS .
Inftantia duo qualitercunque fignata habent tempus medium , nifi rc-
fpondeant motibus non mcnfùratis cx motu cęli . quaeftionc 75. 7.

I. -*. -
Inftans primum, in quo rcs habet cffe, datur, non autem ultimum. qu-
75. 7. 1.

Inftans. Vide, Motus, Remiffio, Tempus.
Inftantanca operatio potcft cffe ab intellcâu, & voluntate. quaeftione 34.
2. C.
Inftantanea mutatio poteft effe, ubi fubjc&um cft in ultima difpofitionc ad
formam introducendam. q.73.7.c. - -
Inftantanca mutatio ficri poteft tripliciter. q.73.7.c.
Inftru&io quadruplex ponitur. q.7i.4. §.
Inftruâio fidei dúplex, fcilicct Catechumenorum circa baptifmum, & pö-
Ê Chriftiani circa miffama. q.8;.4.4.
Inftrumentalis virtus e& incompleta, &, virtualis. q.62.4.2.
Inftrumentalis virtus non eft in fubje&o fecundum conditionem fubjc&i ,
fcd fccundum conditioncm principalis agentis. quaeftione 63. §. 1.
& z.
Inftrumentum dupliciter, fcilicet conjunâum, & feparatum , quod non
movetur , nifi per conjun&um . q.62.5.c.
Inftrumentüm dúplex, fcilicet animatum, & inanimatum, quaeftion. 64:
8. I.
Inftrumentum animatum indiget habitu ad operandum, non autcm ina-
nmmatum. q.7. 1. 3. -
Inftrumentum. Vide, A&io, Anima, Baptifmus, Docere , Euchariftia .
forma, Gratia, Juftificatio. Mcritum, Miracufa. Mutatio, Ordo, Paf-
fiones, Pecgata, Reliquiæ, Sacramentâ, Signum , Vas, Chriftus.
Inftrumento datur virtu$ duplicitcr, fcilicct quandò accipit formam inftru-
menti , & quandò movetur à principali agentc . q. 62. 4. 3. & quæ{t.
72.3.2. -
Inftrumentis pluribus ordinatis ad aliquem effeétum, eadem virtus princi-
palis agentis inftrumentalis inftrumentaliter invenitur in cis omnibus,
prout funt quodam ordine unum. q.62.4.3.& q.82.1.1.
Intellcétus, & yoluntas funt potentiæ naturalcs , & confequuntur natu-
ram animæ de neceffitate. q. 18.c.3.4. \
Intentio miniftri faltcm virtualis rcquiritur ad pcrfeétioncm facramcnto-
rum . q.64.8 o. -
Intentio eft ncceffaria in baptizante. q.66.8.3.
Intentio miniftri ÊË, fcilicet refpe&u facramenti, & ref-
pc&tu fequentium ad facramentum , prima tollit vcritatem facramcnti,
ihon autem fecunda. q.64.1 ο•o.
Intentio Ecclefiæ expreflä in forma facramenti fufficit ad perfeâioncm cjus
nifi contrarium exprimatur exterius. q.64.8.2. -
Intentio propria cft ncccffaria in baptizandis habentibus ufum ratioais,
in non hábentibus autem fufficitintentio Ecclcfiae : q.68.7.o&s. 3. & 9.
1. & 12. 1.& q.86.2.1. -
Intentionem , five propofitum habens fufcipiendi baptifmum, antequam
aétualiter fit fufceptüs, rcm baptifmi cohfcquitur T. quaeftionc 68. z.
o.
Intentio. Vide, Baptifmus. Peccatum.
Intinétus. Vide, Euchariftia, Chriftus.
Inveftiri dicitur canonicus pcr librum, Abbas per baculum, Epifcöpus per

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

3-4-
Jofèph vir Mariæ femper fuit virgo. q.28.3.5. & 4. c.3.
1pcrdulia. Vide . Adoratio. - -
jia dupliciter , fcilicet per zelum , idcft fccundum ordinem juftitiæ , &
per $itium, ideft contra rationcm , prima eft laudabilis, fecunda cft
cum peccato, prima fuit in Chrifto', non autem fecunda . quaeftionc
i 5.9.o.
Irae caufa cx triftitia illata * q. i 5. 9.c.
Iterari. vide, Aqua, Baptifmüs, Catcchifmus, Exorcifmus, Pœnitentia,Sa-
cramcntum. - -
Judæi funt fervi principum fervitute civili, quae non excludit ordinem juris
naturalis, vel divini. q.68.3o.z. - -
Judaeorum iribus faccrdotalis, & regia, fspèconjunâae funt per matrimonium
. 3 I. 2.2.
jú principes cognoverunt, Chriftum cflc Meftiam , fed non cog-
noverunt `divinitatem cjus, nifi pcr conjcéturas . quaeftione 47, 5. o. &
6.c.
Judaeorum faéta erant figuralia, q.66.2.z. -
judex non poteft dimitt€rc culpamiin alium commiffam, vcl in rempublicam,
five in fuperiorem principcm . q. 46. 2.2. - -
Judicium tiia requifit, fcilicct poteftatem, coelum, & fapientiam • quae.
9. I.C.
juä generale effe in fine mundi præter judicium particulare, quod fit in
morte Je(t neceßarium ' q. 59.5.6.
Judicii dies aeftati comparatur. q.46.9. 3:
judicare omnes homines, quoad`retributionem praemii, vcl pœnæ,pertinet ad
Chriftum. q. 36. 4. 2.& 3. 1,
udiciaria au&oritas foli Deo convenit, fed committitur hominibus, ma-
ximè Chrifto fccundum humanam naturam. quaeftione 38. o. & quæ.
39. 2.o.
judiciaria poteftas convenit toti trinitati, & tamen appropriatur cuilibet per-
fong fecündum rationes diverfas. q. 39, 1.o.
Judiciiria poteftas convenit Chrifto multis de caufis, quæftione 39. 3. o.
judiciaria poteftas fuper omnes res humanas convenit Chrifto , quia anima
ejus eft fupcr omnes creaturas. q. 39.4.c.& 6.3.
Judiciaria potcftas fuper ómnes angelos attribuitur Chrifto fccundum
huumanam naturam, & divinam, & quomodò hoc fit. quaeftione 59.
6.o.
Judiciariam poteftatem fuper res temporaliter Chriftus exercere noluit »
nec regnum terrenum temporaliter adminiftrate • quaeftione 39. 4. 1 .
Juftitia eft æqualitas quædam,`qua civcs omnes libcri immcdiatè funt fub
principe. q.33.3.c.
Juftitia inter illos , quorum unus eft fub poteftate alterius , ut hominis ad
Deum , fervi ad dóminum, non cft jüftitia, nifi fccundum quid. q.8$.
3•c •2.
Juftitia e(t ad alterum , cujus materia non eft ille, ad quem eft juftitia , fed
res, quæ diftribuuntur,vel commutantur. q. 83.3.1.
Juftitia cft in voluntate fubjeéîivè. q. s §. 4.c.
Juftitia originalis crat cx hoc, quòd vires inferiores fubdebantur rationi. q.
27.3.c. -
Juftitiae Dei ordo dependet à voluntate divina. q. 46. 2. 3.
Juftum dicitur duplicitcr, fcilicet fimpliciter, & fccundum quid . quae. 85.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

2.

Ilex vetus fuit fcripta in lapidibus , nova verò in cordibus . quaeftione
42•4•2•

ILegis Præcepta Chriftus obfervavit,&fccundum ea in omnibus converfatus
eft. q. 37.1.3. o.& : 4o 4-o.

Ilegis novæftatus mcdius intcr ftatum vctcris legis, & gloriae. quæftione 61.

4. I.

Lex. vide Sabbatum,

ILiber de infantia Salvatoris eft apocriphus. quaeftione 33. 6. 3. & quæftionc
36. 4. 3.

Liber de mirabilibus fcripturæ non eft Auguftini, ncc authenticus. quaeftionc
45• 3 •2• -

Liberalitatis, & Ę fummum gradum oftendit in fe Chriftus, con.
temnendo omncsdivitias, & facicndo paupcribus erogari , quæ fiöi da.
bantur. q.7.2.3.

ILibcrum arbitrium fc habct naturaliter ad bonum, ad malum autem præter
naturam . . q. 34. 3.!. .

Liberum arbitriüm viatoris poteft fieéti ad bonum, & malum. q. 52. 6. 3. &
q. 86. I.c. . . . . -

ILiberum arbitrium in damnatis cft confirmatum in malo. q. 52. 6. 3. q.96.
1.C.

ILiberum arbitrium fuit in Chrifto, ficut etiam cft in beatis. quæftione is.

[merged small][ocr errors]

Linire. vide. Baptifmus, Exorcifmus.

Linum. vide. Corporale. -

Liquor. vide. Accidens.

Litcrarum figuræ, quibus Græcitria, &fcx reprxfcntant, fatis funt propin-
quæ apud cos. q.46.9.2. -

Locale.' vidc. Angelus.

Locus non attribuitur Deo,neque perfonae Chrifti circumfcriptivè, aut defi-
nitivè, quia femper funt ubique. q. 32. 3.3.

Lucas. vide. Adoratio.

Lumen majus offufcat lumen minus ejufdem ordinis, non autem alterius or-
dinis. q. 5.4.2.& q. 9.1.2.

Lumen fcientiae non offufcatur, fed clarefcit in anima Chrifti , & cujuf-
libct hominis, Pcr lumcn fcicntiæ divinae. quaeftione 3.4.2.& quaeflion.o.
I.2.

Luxuria. Circa tempus Abrahae erat fides per idololatriam diminuta,& ratio
naturalis per augmentum carnalis concupifccntiae ufque ad peccatüm con-
tra naturam obfcurata. q.7o.2.i.

M.

M*:}; in corpore, & in anima cóntingit dupliciter,fcilicet ex privatio-
ne decoris per pcccatum mortale, & exfuperindu&ione per peccatum
Yeniale. q.37.2.3.
Maculæ divcrfae confurgunt ex diyerfis pcccatis. q. 88. 1.c.
Magdalcna prohibetur tangere Chriftum. q. 33.6.3.
M; adorantes Chriftum fecundum Auguftinum fuerunt makfici , fed
êcundum alios fucrunt fapicntcs, aftrologi, & potentes. quaeftio. 36.
3.2.
Magi moti funt ex Scriptura Scth, ad fcquendam ftellam, vel ex prophe-
tia Balaam, vcl duéti ab angelis, vcl infpirati à Deo'. quæftiöne 36.
5.4. -
Magi venerunt ad Chriftum tamquam primitiae Gcntium : quaeftionc 39S
3• I. -
Magi amiferunt ftellam multiplici ratione, q.36.8.;.
Magi fecundum Auguftinum venerunt de remotiffimis partibus perbiennium,
Ecundum aliosiß diebus trcdecim, alii vcrò dicunt, quòd* venerunt dé
prope. q. 363.3.& 5.4.& 6.c.3. - -
Magis rcccdcntibus Hcrodcs poft bicnnium pueros interfecit . quaeftione
36. i. 3. -
Majus dicitur dupliciter , fcilicet intenfivè , & cxtenfivè. quaeftione 1;

[ocr errors][merged small][merged small]

Maria fuit de ftirpe Aaron , q. 29. 1. 4. . -
Maria nata cf. Mclchi Salomonc, Jccónia, & Hcli . quæftionc 31. 2. 3.
. 2.
vìa , quicquid accepit à parentibus, fuit a&us pars corporis cjus, idcò il-
lud nón füit matefia coiporis Chrifti. q. 3 1.6. c. -
Maria in vcntrc matris fuæ non habuit ufum libcri arbitrii . quaeftio. 27.
. C.
Mä habuit tantam claritatcm in facic, quòd Jofeph non cognofccbat il-
' lam , donec pareret . q. 28. 3. 3.
Maria cum corpore affumpta cft in cœlum. q. 27. 1. ¢.
Maria habuit dónum proplietiæ, fapicntiæ, & miraculorum, fcd non fecun-
dum omnem ufum . q. 27. §. 3. - - -
Maria meruit Chriftum^ pórtáré, non quia meruit ipfum incarnari, fed
quia meruit talem gradum puritatis , ut congruè cllct matcr Dci.q.2.
1 1. 3.
Maria eft verè mater Dei. q. 33. 4. o.
Maria fuit verè mater Chrifti. q. 35. 3. o.
Maria cum Jofeph vovit virginitatcm abfolutè, fed priùs vovit fola , fi
Deo placeret. q. 28. 4. o. -
Maria fiec multiplicavit conceptus, ncc fuit fubjc£ta viro . quaeftionc 3o.
2. 2.
Maria fuit expers maledi&ionis Hevæ, quia pcperit finc dolore. quæft. 35.
6. i.
Maria fccundum aliquos non fuit turbata in vifionc angeli, fcd in fcrmo-
' ne ejus. q. 3o. 3. 3.
Maria fuit ififtruéta ab angelo, quia erat inferior angelis, quantum ad fta-
tum, licèt cflct fuperior quantum ad dignitatem, ad quam cligebatur.q.
o. 2. I
Mā riùs inftru&a eft ab angelo, quàm Jofeph. q. 3o. 2.2.
Maria ííí à Spirituffanéto duplicém purgationem , fcilicet præparato-
riam ad conceptionem Chrifti mentem cjus in unum colligentem , fe-
cundam à fomite , mcdiante Chrifti conceptione. q. 27. 3. 3.
^! atia, fi ante paffionem Chrifti fuiffet mortüa, non intraffet paradifum,
ßcut nec alii fanéti. q. 27. 1. 3.
Maria per primam fanétificationem fuit femper immunis ab omni pecca-
tq aétuali, etiam vcniali. q. 27. 4. o. 6. i. -
Μaria figurabatur pcr tabcrnaculum vetcris legis . quaeftio. 27. 2. in oppo-
fitum.
Maria. Vide, Adoratio, Baptifmus, Concepta, Euchariftia, Gratia , Matri-
monium, Primogenitus, Sanétificatio. J
Mariæ puritas fuit maxima fub Chrifto. q. 27. 2. 2.
Mariæ debetur honor non æqualis, fed confimilis, & eminentior, quàm cg-
teris creaturis, inquantum cft mater Dei. q. 25. 5. o.
Mariæ perfe&tio cft triplex, prima fuit in ejus fanétificatiqnc, fecunda
in filii Dei conceptiohe, teftia in ipfius glorificatione. In prima fuit l;oc-
1ata à culpa $'j' fecunda tótaliter cmundata, in tertia fuit Hibera-.
* ta ab omni miferia. q. 27. §. 2.
In prima etiam perfeétióne adepta eft gratiam inclinantem eam ad bo.
nüm, in fecunda confirmata cft in bono, in tcrtia pcrfcâa cft in fruitio-
nc om in 1S Dom. q. 27. §. 2.
Mariæ immunitas à peccato per fan&ificationem caufabatur ex tribus ,
fcilicet ligationc fomitis, gratia abundanti, & providentia Dci. quæft.
27. 3. c.
Martyrium plenè liberat à pœna, & culpa . quaeft. 68. 2. z. & quaeftio. 87.
1. 2.
Mater dicitur aliqua ex hoc , quòd conccpit, & gcnuit. quæftione 3$. 3.
4. C.
Maternitas convenit tantùm viventibus, præcipuè animalibus. quaeft. 32.
3. C.
Materia non agit ad fui formationem. q. 32. 4. c. 3. -*
Materia cft primum fubjcctum , & non poteft cflc in alio. quaeftione 77.
T 2. C. -
Materia non eft divifibilis, nifi per quantitatem. q. 77. c.
Materia eft duplex, fcilicet fenfiöilis, & intelligibilis. q. 77. 2. 4.
Matrimonium cft formaliter indivifibilis conjunétio animorum conjugum.
* q. 29. z. c. '
AMatrimonium vcrum fuit inter Mariam, & Jofeph , & habuit utramque
perfcétioncm requifitam. q. 29. 2. c. - - -
Màtrimonium in flatu innqcentiæ non fuit facramentum, fcd in officium
* naturæ. q. 6 i. 2. 3.
Matrimonium contrahere poteft quilibet habens ufum rationis invitis pa-
* rentibus. q. 68. io. c.
Matrimonii duplcx cft pcrfe&io, quarum prima confiftit in animarum con-
jun&tione , fecunda in opcrationc. q. 29. 2. c. -
Matrimonii concubitus, & prolis edücatio funt de fgcunda 'perfeâione
* cjus, quorum fecundum fuit intcr Mariam, & Jofcph , & non primum.
q. 29. 2. c. -
£tatrimonii finis duplex, fcilicet principaIis, qui eft gencratio, & cducatid
prolis, & fecundarius, qui eft mutuum obfcquium. q. 29. 2. c.
Mátrimonii matcria. Vide , Pœnitcntia. -
Mediator Dei , & hominum cft folus Chriftus principaliter, minifterialiter
' autcm funt prophetæ, facerdotcs utriufque tcftamenti , & angeli, non
autcm Pater, nec fpirituffanétus, ncc dæmon. q. 26. 1. o. -
Mediator Dci, & hominum eft Chriftus, fecundum quòd homo, non autem
fecundum quòd Dcus. q. z6. 2. o. -
Medicina confortativa, quæ datur liberatis à febre ad confortationem , no-
ceret , fi darctur febricitantibus. q. 3o. 4. 2.
Mcdicinaliter uti poffumus prcciofis'pro heceffitate corporis, fed in perti-
nentibus ad folam dcccníiam honeftatis dcbcmus cffè contcnti fimplici-
* bus. q. § 1. 2. 3.
Mcdium virtutis moralis attenditur fecundum
'& non feçundum quantitatcm rei. q. 46. 6. z.

[ocr errors]

quantitatcm proportionis,

[merged small][ocr errors]

Mclchifedech propter di&a affimilatus cft filio Dei . quæftione 22.

6. 3.
Melchifedcch facrificio comparatur Euchariftia in miffa . quaeftione 83.

4. 8.
Melchifedech facrificium fuit praecipua figura euchariftiae quantum ad id,
quod in ca eft facramentum tantium. Tq. 61. 3. 3. & q. 73. 6. c.
Mcmoriale. Vide, Euchariftia.
Mendacitas duplex, fcilicet contraria voluntati, & voluntaria, prima eft
occafio furti, & pcrjurii, non autem fecunda, idcò Chriftus clcgit cam.
q. 4o. 3. 1. -
Mcnftruüs fanguis eft in foeminis loco feminis, & cft propria matcria cor-
poris Chrifti, & aliorum , non autcm fcmen fœminæ. quaeftionc 3 i.
5. O.
Menftruus fanguis digeftione purificatus eft materia conceptus, non au-
tcm impuritatcm corruptionis habens. q, 3 1. §. 3.
Mcnftruus' fanguis cft poténtia totum fccuiidùm pòtcntiam paffivam . qu.
3 I. 5. I,
Mcrccs imputatur ei, qui operatur fecundum debitum. q. 49. 6.c.
Mcritum importat æqualitatcm juftitiæ. q. 49. 6. c.
Meritum non eft nifi cjus, quod nondùm habetur. q. 19. 3. c. -
Mcritum Chrifti , vel cujufcumque hominis non praeccffit unioncm incar-
nationis. q. 2. 1. o.
Meritum. Vidc Opcratio. - -
Ex merito habituri nobilius eft eo, quod habetur fine merito, & digni-
tas mcrendi major cft, quàm gloria corporis. q. 19. 3. c.
Merendi principium cft ex parte animæ, féd corpüs eft inßrumentum a-
&tus meritorii . q. 49. 6. 1.
Mcrcri non potuit aliquis gratiam incarnationis Chrifti cx condigno, fcd
cx congruo . q. 2. 1 1, c.
Mereri nón potcft , nifi viator. q. 19. 3. c. 1.
Meruit Chriftus per fuam paffioncm falutcm fibi , & omnibus mcmbris
fuis. q. 19. 3. 4. o. & q. 48. 1. c.
Et mcruit fibi gloriam corporis, non autem gloriam animae , nec fcicn-
tiam , ncc gratiam, ncc deitatem. q. 19. 3. 6.
Et mcruit aliis gloriam bcatitudinis, quod alii homines non poffunt. q.
19. 4. 2. & q. 46. 3. c.
Et meruit, inquantum homo, non inquantum Detis. q. 33. 4. z.
Et nihil ad meritum pcrtincns docuit, quod ipfc cxccllcntius non implc-
ret. q. 7. 3. 2.
Et meritum fidei habuit. q. 7. 3. 2.
Meffias. Vide, Judaei.
Metaphoricè diâa non oportct fecundum omnia efle fimilia . quaeft. $.
I. 2. N.
Militcs charaétere infigniuntur, quafi ad militiam deputati . quæftio. 63.
. C.
Minifter exiftens in peqcato mortali, fi cxhibet fe miniftrum Dci, & cc*
clefiæ in difpenfatione facramentorum, pcccat mortaliter . quaeftio. 64.
6. o.
Minifter . Vidc , Angelus , Diaconus, Euchariftia, Saccrdos , Sacramen-
tum . '
Miraculum. Spirituales effe&us Dei ( ut juftificatio impii, & illuminatio)
non funt miracula, fed finis miraculorum. q. 44. 3. i.
Miracula diminuunt mcritum fidci nolentium crcdcrc, nifi pcr miracula.

• 43. J. 3. - -
Määi; Chrifti, dc quibus eft fides, fuerunt occulta, fcd probantia fidcm
fuerunt manifefla. q. 29. 1. z. .. -
Miracula vera facere propria virtute foli Deo convenit, inftrumentaliter
autem convcnit crcáturæ , quæftio. 1 3. z. 3. & quaeft. 43. 2. c. & quæft.
8. 4. 2. -
Mú facere convenit fan&is orando, non tamen femper modo depre-
cativo utendo, fcd quandoque modo indicativo, & impcrativo . q. 84-

• 4•
Mäål. facere conceditur homini etiam Chrifto ad confirmandam do-
&trinam, quam docct, & ad oftendendum fan&itatcm ea facientis. q.43.
I. Q. -
Miracula non funt fa&a à Joannc Baptifta, ut omncs Chrifto attenderent
. 38. 2. 2.
Määä convenientiffimè fa&a funt à Chrifto, ut oftenderetur ejus gra*
tia unionis, & cjus doétrina fupernaturalis. q. 43. 1. o.
Miracula fiebant à Chrifto virtute divina., q. 43. 2. c.
Miracula ficbant à Chrifto virtute propria, quae fufficicntia erant ad ma-
nifcftandam deitatem ipfius., q. 43. 4. o. .
Miracula Chriftus coepit faccre in nuptiis. q. 43. 3. o.
Miracula fa&a funt à Chrifto circa dæmoncs, angelos, cglos, homines,
bruta , & elementa. q. 44. o.
Miracula. Vide, Clamor, Joannes.
Miraculorum gratia excellentifììmè data eft animae Chrifti . quaeftio. 1 3.
2. C. 3.
Mäiöi. fuit conccptio Chrifti ex virgine. quaeft. 33. 4. o. & quaeftio. 3s.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »