Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

pitur fides pro confcientia: quia interdùm per pgnas, quas. É patienter fuftinet, confequitur remiffionem peccati, cujus confcientiam non habet. 4 Ad tertium dicendum, quòd peccata , quamvis non fint connexa, quantum ad cónverfionem ad bonum commutabile : funt tamen connexa, quantumad averfionem â bonoincommutabili,in qua

[ocr errors]

ipfamet nonvivit,fed eft abipfo averfa. A Conc in principio appendicis d

[ocr errors]

M Ad quintum dicendum,quòd dile&io, qua Deus diligit hominis naturam non ordinatur ad bonum gloriae, à quo impeditur homo per quodlibet peccatum mortale: fed dile&io gratiæ, per quam fit remiffio peccati mortalis, ordinat hominem ad vitam æternam, fecundum illud

Roman.6. Gratia Dei vita æterna. Unde

3° non eft fimilis ratio.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

suPER Q. LXXXVI.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Secundò conclufionem tripliciter probat, ibi : Primò quidem , &c.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bile bonum inordinata, ex parte ergo averfionis ab incommutabili bono cónfequitur peccatum mortale reatus poenæ æternae,ut qui contra æternum bonum peccavit, in æternum puniatur. ex parte etiam converfionis ad bonum commutabile, inquantum eft inordinata, confe

tò magis per donum gratiae fimul remit- ;o quitur peccatum mortale reatus alicujus

titur culpa,& tollitur pœnæ reatus. M 3. Prætereà. Remiffio peccatorum fit in poenitentia per virtutem paffionis, fecundum illud Roman. 3. Quem propofuit Deus propitiatorem, perfidem im famguine ipfius, propter remiffionem præcedentium deliäorüm:fed paffio Chrifti eft fuf.

ficienter fatisfa&oria pro omnibus pec

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tulit peccatum tuum , mom morieris:verumtamen filius,qui natus eft tibi , morte mo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quide remotione pgnæ temporalis, quandò loquimur de remotione culpae mortalis, ut fic, eft tranfire de formali ad materiale: id, quod eft vitiofum in ratiociniis, reddens illa omninò invalida, fecundum Philofophum dicétem in lib. Pofter. non licet tranfcendere de gemere in genus. “I EXAM. Ly remamet tamen illud, quod eft materiale, f.inórdinata converfio,&c.Hoc eft : manet id, quod in converfione eft quid finitum, feu quod inidem redit,remanet inordinata converfio eatenùs, quatcnùs fecum amplius non importat averfionem à Deo. Antequam.n. gratia mortali peccato delédo adveniat, mens peccatoris in creatura,ad quam inordinatè converfa erat, conftituebat fuum ultimum finem, habens proptcreà illâ pro Deo: id,quod docuit Apoftolus per ly quorum Deus vehter eft,Philippen.§. Cùm verò per gratiana deletur ipfum mortale, mensin eodem inftanti refutat creaturam illâ pro fine ultimo, i. pro Deo: quoniam non aliter poffet converti ad

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

fit, voluntatem unius hominis ferri fimul in plura,ficut in ultimòs fines,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rat ftare cum gratia, i. ablata conftitutione ultim poteft ipfa converfioinordinata ftare cum gratia,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tus

[graphic]
[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tollitur reatus pænæ æternæ, poteß tamen
remanere reatus alicujus pœnæ temporalis .

4 AD P R I M u M ergo dicendum,quòd
culpa mortalis utrumque habet,& aver-
fionem à Deo, & converfionem ad bo-
num creatum:fed,ficut in fecunda parte
* habitum ef?, averfio à Deo eft ibi, ficut
formale: converfio autem ab bonücrea-
tum,eft ibi, ficut materiale. Remoto au-
tem formali cujufcumque rei, tollitur
fpecies, ficut, remoto rationali, tollitur
pccies humana;& ideò ex hoc ipfo dici-
tur culpa mortalis remitti,quòd per gra-
tiam tollitur averfio mentis à Deo fimul
cum reatu poeng aeternæ: remanet tamen
illud, quod eft materiale, fcilicet, inor-
dinata `converfio ad bonum creatum,
pro qua debetur reatus poenae téporalis.

4 Ad fecundum dicendum, quòd, ficut in fecunda parte habitum * eß, ad

ratiam pertinet operari in homine juÉ; ipfumà peccato, & cooperari homini ad reétè operandum. Remiffio igitur culpæ, & reatus poeng aeternæ pertinet ad gratiam operantem,fed remifsio reatus pœnæ temporalis pertinet ad gratiam cooperantem, inquantum fcilicet homo,cum auxilio divinæ gratiæ patienter pœnas tolerando, abfolvitur etiam à

[merged small][ocr errors][ocr errors]

dc communicurfu, feu de pœnitentia fufficienti folùm, non de fuperabundanti loquendo, remiffa culpa mortali remanet temporalis poenæ reatus: fed comprehendendo utrumque, fcilicet,& curfum converfionis communé, & privilegiatum , ut loquitur textus, tunc,remiffa illa, poteft hic remane

re. De converfione, &

averfione praedi&is vide fundamentum in Vcri

tatibus aureis fuper totam legem veterem, Genef. 3. concl.zz.

II.* DE CONCLUSIONE. Tollitur pane. &.AEternæ.§. Tunc nihil,&c. ut patet. Nam & articuli conclufio hoc conceffit.Quòd fi argumenti conclufio per ly pane intelligat etiam temporalem, formalizetur fic ipfa, & £efponfum. Secundum de conclufione. Simul remittitur. Refpond.Vel

[ocr errors]

fcilicet prccatoris jam fuftificati liberum arbitriü í

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

urrecremata, De Eccl

[ocr errors]

augetur, nec poena inferni minuitur.
JII.* D E MINORI. Sed paffio chrißi. Refp, Confiderata ex partc

[ocr errors]

reatu poeng temporalis,ficut igitur priùs
eft effcctusgratiæ operantis, quàm gra-
tiae cooperantis,ita etiam priùs eft remif-
fio culpæ, & poenæ æternæ, quàm plena
abfolutio à pœna temporali: utrumque
enim eft à gratia, fed primum à gratia
fola , ά ex gratiâ, & libero arbi-
trio.
M Ad tertium dicendum eft, quòd
pafsio Chrifti de fe fufficiens eft ad tol-
lendum omnem reatum pœnæ non
folùm æternae , fedetiam temporalis : &
fecundum modum,quo homo participat
virtutem paffionis Chrifti , percipit etiá
abfolutionem à reatu pœnæ.In bàptifmo
autem homo participat totaliter virtu-
tem pafsionis Chrifti,utpote per aquam,
& fpiritum Chrifti comimortuus pecca-
to,& in eo regeneratus ad novam vitam,
& ideò in baptifmo homo confequitur
remifsionem reatus totius poenae. In pœ-
nitentia verò confequitur virtutem paf-
fionis Chrifti fecundum modum pro-
priorum aétuum, qui funt materia poe-
mitentiæ, ficut aquâ baptifmi, ut fuprá
* diífum eß. Et ideò non ftatim per pri-
mum a&tum pœnitentiæ, quo remittitur
culpa, folvitur reatus totius poenae: fed
completis omnibus pœnitentiæ a&ibus.

remanet adhuc pœna temporalis,puta, non videre
autem putemus, quòd hoc,fcilicet pœnam tempor

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

opgna aeterna, que vel

facramento, vel facramenti voio una cum culpa remistitur, fed profgn*

temporali: quae, ut facrae literae docent, non tota fe

mper dimittitur. Haec

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quin univerfa etiam pana condonetur. Perfpicua
cris literis exempla reperiuntur, quibus hic error

[ocr errors]

vincitur. Hæc ibi. Ubi per totum capitulum contra hanc erroncam in

[ocr errors]

mè multis rationibus in

[ocr errors]

clavium fublata pana eterna, paena temporalis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

malum : quia malum mon agit, nifi virtute boni: fed homo peccando fimul totam infe&ionem peccàtiincurrit. ergo multò magis pœnitendo liberatur ctiam ab omnibus peccati si;;i; " — • q. 3. Prætereà. Pus Dei efficacius eft, quàm opus hominis; fcdpcr cxercitium humanorum operü ad bonum tolluntur reliquiæ peccati contrarii. ergo multò magis tolluntur per remiffionem culpæ, quæ cft opus Dei. 4[ SED c o NT R A eft, 8. legitur, quòd cæcus illuminatus à Domino primò reftitutus eft ad imperfeótü vifum, unde ait; Video homines velut arbores ambulantes : deindè reftitutus eft perfeétè, ita, ut videret clarè omnia. Illuiminatio autem caeei fignificat liberationé pcccatoris. Poft primam ergo remi/fioné culpæ, qua peccator reltituitur ad vifum fpiritualem, adhuc remanent in eo aliqug reliquiæ peccati præteriti. M R E s P o N D E o dicendum , quòd ccatum mortale ex parte converfionis inordinatae ad bonum commutabile quádam difpofitionem caulat inanima, vel etiam habitum, fi aétus frequcnter iteretur: ficut autem ditium * eft , culpa peccati mortalis remittitur, inquantum tollitur per gratiam avcrfio mentis à Deo. : , M Sublato autem eo, quod eft ex parte averfionis, nihilominùs remanere poteft id, quod eft ex parte convcrfionis inordinatæ, cùm hanc contingat effe fine illa, ficut priùs diäum * eft, & ideò nihil probibet, quin, remißa culpa, remaneant

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

io per modum habituum: ficut etiam rema

quod Marci *° ita etiam fpiritualiter quandoque tanta

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

difpofitiones ex præcedentibus afiibus cau/atæ, quæ dicuntur peccati reliquiæ. R£manemt tamem debilitatæ, &* diminutæ, ita, quòd homini non dominentur. Et hoc magis per modum difpofitionum, quàm

[ocr errors]

commotione convertit cor hominis, ut fubitò perfe&è confequatur fanitatem fpirituafem, non folùm remiffâ culpa,fed É omnibus peccati reliquiis, ut patet de Magdalena, Luc.7, Quandoque autem priùs remittit culpam per gratiam opcrahtem , & pofteà per gratiam cog

Ul12S. 4 Ad fecundum dicendum, quòd peccatum etiam quandoque ftatim inducit debilem ÉÉ utpote per unum aétum caufatam: quandoque autem fortiorem, caufatam pcr multos aêtus. 4 Ad tertium dicendum, quòd uno

quiae peccati: quia, ut dicitur in Praedi&amefitis,* pravus ad meliores exercitatiomes dedu£tus ad modicum aliquid proficiet, ut melior fit. Multiplicato autem exercitio ad hoc pervenit, ut fit bomms virtute acquifita. Hoc autem multò efficaciùs facit divina gratia, five uno, five pluribus a&i

benè cavere, contin

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tur.

N corpore duo. Primò affignat conclufionis fundamentum, dicendo, quid caufet nanima mortale pcccatum ex parte converfionis, & quomodò mortalisculpa remittatur. Secumdô binembrem conclufioncm af

fert, cujus primum membrum negativè quaefito refpondet, /ecwndum cft modificativum prioris: ibi: Sublato autem, &c. ...

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eft gratiæ infufio, & remiffio culpae, fed etiam motus liberi arbitriiin Deum, qui eft a&us fidei formatæ, & motus liberi arbitrii in peccatum, qui eft a&us poenitentiae. Hi tamen a&us humani funt ibi, ut effeétus gratiæ operantis , fimul produéti cum remiffione culpae: unde remiffio culpæ non fit fine a&u poenitentiæ virtutis, licèt fit effe&us gratiæ ope1'ant1S . M Ad fecundum dicendum, quòd in juftificatione impii non folùm eft aétus pœnitentiae, fed etiam aótus fidei, ut ditium* eff:& ideò remiffio culpae non ponitur effe&us folùm pœnitentiæ virtutis: fed principalis fidei, & charitatis. M Ad tertium dicendum , quòd ad paffionem Chrifti ordinatur áêüs poenitentiæ virtutis & per fidem, & per ordinem ad claves ecclefiæ, & ideò utroque modo caufatremiffioncm culpæ virtute paffionisChrifti. “ Adid autem, quod in contrarium objicitur, dicendum eft, quòd a&us poenitentiæ virtutis habet, quòd fine eo non poffit fieri remiffio culpae , inquantum eft infeparabilis effeétus gratiæ, per quâ principaliter culpa remittitur, quæ etiam operatur in omnibus facramentis:& ideò per hoc non poteft concludi, nifi ię gratia eft principalior caufa remiffionis culpae, quàm pœnitentiæ facramentum. Sciendum tamen, quòd etiam in veteri lege , & in lege naturae erat aliqualiter facramentum pœnitentiæ , ut fuprà* di

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mine contritionis ibi

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I N corpore duo. Primò notat, pgnitentiam, ut virtuseft, fe habere,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

E 1N de confiderandum eft de remiffione venialium peccatorum. Et circa hoc quaerumtwr quatuor. 4 Primò. Utrum fine pœnitentia peccatum veniale poffit dimitti. · · τSccundò. Utrum poffit dimitti fine gratiæ infufione.

[ocr errors]
[ocr errors]

° M Quartò. Utrum veniale peccatum

[ocr errors][merged small]

ONCL. 1, $$e; detur, quòd veniale peccatum ùíú poffit remitti fine poenitentia.

* PAOB. Quia pcr Pcccatum veniale voluntas hominis fcparatur, licèt

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« VorigeDoorgaan »