Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

debitam in cavendo ab irreverentia facramenti, & exponit fe periculo t. in tota ecclefia communicandi populum fub utraque fpecie: fed alicubi

commiffionis facrilegii, à quibus tuta eft communio populi fub fpccie

1**. fuit hoc confuetum , & alicubi non. In cujus veritatis fignum in primiti- panis tantùm, quod verò dicitur de magis confentaneo, oporteret dicere, * J-s. ya ecclefia aliter legimusfa&am communionem Hierofolymis, [& aliter imagis confentajeo rationi re&ae, aut præceptoChrifti. Communio fi... in ecclefia Corinthiorum; apud Corinthios enim communicabant fub 3o quidem populi fub fpecie utraque Iicèt fit magis confentanea per modum *- utraque fpecie, ut patet 1.adCorinth. 1 1. Hierofolymis verò folafub fpccic T áflimilationis inftituitionifacràmenti,& integritati facramenti, & integri

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ommunicando populum fub fpecieÉ tantum.
iani populi fit

[ocr errors]
[ocr errors]

non accidit, autem

[ocr errors]
[ocr errors]

in propofito plus inveni

tur, (cilicet, quòd conditio, de qua loquimur, ex parte utentis, non fiftit in ipfo utente, fed redundat in facramentum : quoniam attenditur fecundum reverentiam, vel irrevercntiam ad facramentum, & proptcrcà undi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cramentum .
M 3. Praet. Duplex eftfumptiohujus
facramenti, fcilicet fpiritualis, & facra-
mentalis: fcd fpiritualis non competebat
Chrifto,quia nihilà facramento áccepit,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*

refkrt Fr.Jofeph Angl«s Valétinus Ęga.i. Iib.Flores Theologicariâ - H h h 2

qwaefionwm

[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C LI L U S

[ocr errors]

Utrum chrifius dederit judæ, corpus fuum.

D Secundum fic proce-ditur. Videtur, quòd ChriftusJudæ non dederit cor

Matth. 26. Poftquam dedit Dominus corpusfuum, & fanguinem difcipulis, dixiteis: N9n bibam amodò de hoc gemimine vitis ufjue in diem illum,cùm illud bibam vobifcum novum im regno patris mei. Ex quo videtur, quòd illi, quibus corpus fuum, & fanguinem dederat, cum eo effentiterùm bibituri : fedJudas pofteà cumipfo non bibit. ergo non accepit cum aliis difcipulis corpus Chrifti, & fanguinem. M 3. Præt. Dominus implevit, quod præcepit, fecundum illud A&. 1. capit jefus facere, & docere: fed ipfè præcepit Matth. 7 Nolite fanäum dare camibus. cùm ergo ipfe cognofceret Judam effe

dum malè accipere bonum : fi enim corripitur, qui mom dijudicat, id eft, non difcernit corpus Domini d cæteris cibis, quomo

[ocr errors]

fingens amicum , accedit inimicus ? fed cú buccellaintinéta nó accepit corÉ Chrifti : ut enim Auguftinus"* dicit

uper illudJoann. 13. cùm intimxißat pamem, dedit fude Simonis Ifcariothis , mon , wt putant quidã negligenter legentes, tunc 3udat corpus Chrifii accepit. ergo videtur, quòdJudas corpus Chriftinon acceperit.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

& fanguinem non dederit. 4 3. Praet. Chriftus fpecialiter legitur Judae panem intin&um porrexiffe, Joan. 13. Siergo corpus fuum eidedit, videtur, qùòd fubbuccellaei dederit, prgcipuè cú legatur ibidem, quòd poft buccellam introivit in eum Satanas. ubi Auguftinus* dicit. Hinc mos docemur, quàm fit caven

[ocr errors][ocr errors]

4 R E s P o N D E o dicendum, quòd Hilarius * pofùit fuper Matthæum, quòd ChriftusJudae corpus fuum, & fanguinem non dedit: & É quidé conveniens fuiffet, confiderata malitia Judg. M Sed , quia Chriftus nobis debuit effe exemplum juftitiæ , non conveniebat ejus magifterio , ut Ju

[ocr errors]

lior cft : quantò, more fimilium fcripturarum

hæc textualis tantò memultarum talem inter

*rctationem expofcentium, loquitur. Ut funt illae Jo. 6. Qui manducae wnc panem, vivet in æternum ; Im me mamet, & ego in eo ; Npn morie&*r.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I N corp. duo. Primô affertfententiam Hilarii, quam approbat fub uno

[ocr errors]

í non tamen cogit,quia Chriftus loquitur „

dum, quo hominibus innotefcit : & ideò ;o narrationem Joan. Dominus per buccellam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nominatorum, ut refert Gabriel Pratcolus, tit. 3uda* Ifcarintes, dicen

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Videtur, quòd Chriftus fum- pferit, & difcipulis dederit corpus tuum impafsibile, quia fuper illudMatth. 17.Transfiguratus efi ante eos, dicit quaedam glof.* Illud corpus, quod habuit per naturam, dedit difcipulis in na, non mortale, &* paffibile. Et Levitic.z. fuper illud.Si oblatio tua fuerit de fartagine , dicit glof. * Crux fuper omnia fortis carnem Chrißi, quæ antepaffionem non videbatur efui apta, poft aptam fecit : fed Chriftus dedit corpus fuum, ut aptum ad manducandum. ergo dedit tale, quale habuit poft paffionem, fcilicet impaffibile, & immortale . 4 2. Praet. Omne corpus paffibile per conta&um, & manducationem patitur.fi ergo corpus Chriftierat paffibile, per conca&um, & comeftioncm difcipulorum paffum fuiffet. 4 3. Praet. Verba facramentalia non funt modò majoris virtutis, quandò proferuntur à facerdote in perfona Chri

[ocr errors]

fpecie facramenti tunc dabatur, eflct impaffibile. 4I PROB. Quia corpus Chrifti, fecundum quòd in propria fpecie tunc videbatur,non erat impafsibile, ut patet ex Euangeliis, & manifeftum eft,quòdidem numero corpus Chrifti erat, quod in propria fpecie tunc videbatur,& quod in fpecie facraméti fumebatur, ut patet ex fide Catholica. Vide Cöc.Trid.feff.i 3. cap.3. Item feff.22. cap 1. 3• “T CONCL. 2. Corpus Chrifti paffibile impaffibili modo erat fub fpecie facramenti. v *I PROB. Quia corpus Chrifti, fecundum quòd eft fub fpecie facramenti, non comparatur ad ea, quæ circumftant mediantibus propriis dimenfionibus ; quibus corpora fc tangüt,ut patet qu.76.a.4.5.6.& paffio requirit conta&um

[ocr errors]

6o corpus paffibile, & mortale difcipulis

7o tem in nativitate , quandò exivit de

[ocr errors]

tunc corpiis paffibile, & mortale. ergo

T E R T I U S.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dedit. 4 R E s P o N D Eo dicendum, quòd Hugo de fànóto Vi&ore pofuit, quòd Chriftus ante pafsionem diverfis temporibus quatuor dotes corporis glorificati affümpferit , fcilicet , fubtilita

[ocr errors]

de Sal. articulor. num. 86. II.u ANTECEDENS. omne corpus paffibile per conta£fum,& manduca* Tertia S. Thom. H h h T ; tuonem

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rum verborum fit,ut ipfum corpus fit ibi impaffibile, & immortale. laccidentia enim corporis chrißi funt in hoc facramento, &c. ut in textu. Ex quo patet, quòd argumentum peccabat in fallacia fesundum non caufam,ut &aufam. Vera enim caufa, quòd nunc fit impaffibile corpus in facramento, & immortale,eft conditio corporis in rerum natura exiftens: quia fcilicet corpus illud realiter in coelo eft impaffibile, & immortale: non autem hujus rei caufa eft(ut argumentum putavit) majoritas, vel minoritas virtutis verborum facramentalium, cùm virtus illa fe cxtcndat {olùm ad hoc, quòd ibi fit corpus, & non procedat ultrà. - A P P E N D I X.

E$ articulo habes primâ: quomodò per rationem oftendas, meritò

effe infinuatum à fcripturis , Papa, & Concilio, quòd Chriftus dedit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

&c. per alterum excludit ea, quæ Chrifto in facramento exiftenti convenirc non poffunt, ibi : Quæcumque verò, &c.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »