Pagina-afbeeldingen
PDF

vis aliter facit perfonalitas propria naturæ, & perfonalitas aliena, qu6-
niam aliena fupplet propriam ; fed inter aliénani ; & naturam eft termina-
re, & terminari, ut patet in myfterio incarnationis. ergo. Ratio altera eft
ex apparentibus in naturalibus fubftantiis homogeneis.Videmus.n.quòd
ex fola divifione res multorum prædicamentorum fimul aëtu abfque
alio generante fiunt ; ex fola enim ligni, vel aquæ divifione quælibet pars
acquirit novum terminum in genere quantitatis; quoniam exilla parte,
qua continuabantur, quælibet pars proprio termino aétu terminatur de
novo; acquirit novam relationem, quoniam quælibet fit aétu totum, ut
patet, acquirit effe in actu proprium, cùm prius effet in potentia in toto,
utpote pars ejus; acquiritur nova hypoftafis, quoniam quælibet pars eft
hypoftafis, feu prima fubftantia, cum priùs nón effet prima fubftantia,fed
primæ fubftantiæ pars. Exiftente fiquidem hypoftafi üna in aétu, & mul-
tis in potentia, çonfequens eft fecundum doétrinam Ari/?. in fecumdo de
anima, ut fola divifione fiant duæ fubftantiæ in actu, quæ priùs erat una
in a&tu, & duæ in potentia non minùs, quàm in animialibus imperfe£tis,
exiftente una anima in a&tu , & duabusin potentia, fola divifione fiunt
duæ animæ.
“T Ex modo igitur, quo videmus multiplicari hypoftafes, rationi con-
fentaneum apparet, quòd terminationem naturæ fíngulari fuperaddat,
quoniam terminorum talis eft generatio. Et confirmatur hoc au&oritate
ID. Tho. ubi fuprà ad tertium argumentum, fi vcrbum Dei deponerct af-
fumptam humanitatem, dicentis. Separatio dat utrique partium totalita-
sgm, totalitas enim, & completio idem fonant eo, quòd ultimata termina-
zione comfumantur . Et quia vero omnia confonant, & ex quod quid eft
folvuntur omnes difficultates rei, ideò tantò rationabilior hæc pofitio
monftratur, quantò omnia confona oftendentur, & folventur difficulta-
tes. Ex hoc namque, quòd realitas perfonalitatis eft terminus ultimus na-
turæ, patet primò difficultas de identitate , & diverfitate ejus à natura fin-
gulari: eft enim quodammodò idem, & quodammodò non idem: ficut ter-
minus eft terminato quafi idem, & quafi non idem : eft enim aliquid cjus,
fcilicet terminus, & non eft illud , ut patet de punéto, & linea.
“I Patet fecumdò de feparabilitate : nam non poteft natura fieri fine fuo
termino in aétu, non autem è converfo, ficut poteft linea effe fine omni
»un&o in a&tu, ut patet de linea circulari ; non autem è converfo, quia
É; pun&um effe fine linea, utpote habens, & non habens pofitio-
ncm.
•[ Patet tertiò de compofitione: inter terminatum enim, & tcrminum
nulla eft compofitio : non enim linea componitur ex punétis, aut ex linea,
& punéto : & fimiliter inter perfonalitatem, & naturam nulla eft compo-
fitio, fed fe habent, ut terminus, & terminatum.
°| Patet quartò, quòd non fingimus novam fubftantiam ultra materiâ,
formam, & compofitum : quoniam appellatione compofiti intelligitur in.
fubftantiis materialibus utraque fubftâfitia pofita in 5. Metaph. fcilicet, ef-
fentia, & hypoftafis: nam ex materia, & forma componitur non folùm

effentia Socratis, five communiter fumpta, ut humanitas, five fingulari- ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

serfonalitate perfonae reliquæ propriis perfonalitatibus terminantur, &
atuantur.

*| Ad tertium dicitur, quòdæquivocat de per fe effe : quoniam efTe per-
fe dupliciter fumitur, fçilicet, ut diftinguitur contra efféin alio, ut acci-
dens eft in fubjeao, & de tali verum eft, quòd ita fe habet ad fubftan-
tiam, ficut ineffe ad accidens, alio modo fumitür, ut diftinguitur contra ef-
fe in alio, ut in quod, &ïéíóííííííí fubftantiam, nec convenit fub-
ftantiæ, nifi ratione hypoftafis, cui per fe primò convenit. Et ideò non
eft mirum, fi humanitäs Chriftiex unione íi divinam perfonam confum-
matum habens appetitum perfonalitatis, nec aétu, nec aptitudine natu-
rali, nifi cum ifta adje&ione fecundum fe inclinatur ad propriam perfo-
nalitatcm: patet enim, jam non effe fimile de ipfa, & de âccidente fèpara-
to : fed effè fimile de humanitate fufpenfa ab omni perfonalitate, fi fuf-
pendi intelligatur per miraculum, aut per conditionalem.

*[ Ad quartum dicitur, ficut ad primum, quòd aliud eft loqui de inclinatione naturali privata, vel carente a&tu, vel termino, & aliud de eadem confummata per aétum, vel terminum eminenter continentem aâum, vel terminum proprium, & ideò priyata, vel carente proprio termino, yel a&u:quoniam in prima femper teftat naturalis aptitüdo ad proprium, in fecunda non, proptei rationem diétam. Et ideò, fi intelle&us ponerc. tur confummari aétu aliquo fupernaturali eminenter continente aétum proprium , non inclinaretür amplius in proprium.

* Ad /ecundum dubium: dicitur, quòd, ut Au&or fuperiùs dixit in quæfiion. prima, articul. primo, ad fecundum, ex animâ, & corpore conftituiturin unoquoque noftrum duplex unitas, maturae fcilicet,& perfone, naturæ quidem, fecundum quòd ex matéria, & forma,' ut formaliter illam perficit, componitur natura una compófita : perfofiae verò, inquantum eft unus aliquis fubfiftens in carne, & anima.ubi primâ vide,

[ocr errors]

principiis naturæ conftituitur ex anima, & corpóre.

* Et ideò utendum occurrit regula communium Deo, & creaturis, puta effe fapientiæ, fcientiæ, & hujufmodi, quæ dicimus transferri in Deum ,

formaliter, fublato eo, quod imperfectionis eft in creaturisita, quòd, li-
cèt in creaturis perfonaré, & perfonari nonnihil caufalitatis habeat an-
nexum, formaliter tamen, ut fuperiùs de eo communiter diximus, fine
caufalitate comparari ad naturam, fublato omni eo, quod imperfeétio-
nis eft, ut in divinis invenitur, nullam caufalitatem includit, & fic inter-
venit in myfterio incarnationis, quod fecundum nullam caufalitatem di-
&tum eft effe inter perfonam, & náturam humanam, alioquin communis
cffet toti Trinitati.
*| Verumtamen natura, feu naturæ principia non ita caufant perfona-
litatem, ut interveniat media, aétio, fed per modum naturalis fequelæ
perfonalitas adeft naturæ, non, ficut propria paffio naturaliter confequi-
tur fubjeétum jam conftitutum ; quoniam non ea ratione perfonalitas
adeft, quafi, quòd, data forma, dentür confequentia ad formam : fed, ficut
perfeétio, feu complementum effeétus naturaliter fequitur effeâum, cu-
jus eft complementum : natura fiquidem,ut prior caufalitate, incomple-
ta eft quoad ultimum fui complementum, ut Au&tor dixit, &, ut perfo-
natur, ultimum complementüm affequitur. Quo fit, ut áëtio, qua fit
hic homo, inchoata, & deduéta ufque ad terminum inclufivè fit, quan-
dò fit natura perfonata, quam fignificat hic homo, feu Socrates: quam-
dò verò fit, aut confideratur, ut inchoata, & deduéta eft ufque ad na-
turam hanc , abftrahendo à pérfonatione, inconfummata eft, quoniam
eft ufque ád íiíüìïéçìüíïìÜíôùí ergo, quo perfonalitas fe-
quitur naturam, vel naturæ principia , eft, quo terminus aétionis, &
¥ei fa&ae naturaliter adeft in fine à&tionis rei faétæ, nifi adfit impedi-
mentum : impediuntur enim in compofitis fubftantiis principia naturae.
conftituta jam natura à conftitutione fui termini, ut ex litcra habetur

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cum , qui habet divinam naturam , ita
hoc nomen, homo, fignificat eum, qui
habet naturam humanam : &• ideò monef?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

4 Ad tertium dicendum, quòd filius Dei non eft homo, quem affümpfit, fed cujus naturam affumpfit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quantum cum veritate potuit, fuam praemiffam conclufionem coaptavit :
fie aliquos facros Doétores in fuisipforum di&tis vel minimum offenderet .
ILicèt enim ex ejus probatione videatur fuiffe in conclufione fimpliciter af-
firmandum,quòd non e(t dicendum, quòd filius Dei affumpfit hominem
(ficuti re vera non affumpfit) tamen, quia aliquos fanâos hoc aliquandò
dixiffe noverat, praeelegit, fine offenfionis etiam fpecie,veritatem ipfam de-
terminare per ly non eft propriè dicendum,&c. Nec veritati igitur,nec alicui
facrorum Doétorum fuit infenfus in conclufione fua : & tamen, his omni-
bus fervatis, nosà locutione tali docuit abftinere in refponfione ad pri-
*mum . Ac fi ex omnibus fimul colle&tis dixiffet. Non eft univerfaliter di-
cendum, quòd filius Dei affumpferit hominem : fed nec tale di&um eft o-
mninò damnandum, fi in facris Do&oribus inveniatur, fed tunc impropriè
accipiendum. Qualis autem fit illa improprietas: vide ad primum .

I. m EX B. AUGUSTINO. Hominem affumpfît., R. Ideft, naturam ho-
minis affumpfit ; cujus affumptio ad hoc terminata eft, ut filius Dei efsct

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

nitate uno modo fumpta ad aliam faciat tranfitum argumentator, loqui
extra propofitum convincitur ex h9c . - -

ji m MAJOR. m, omnibus id, quod eft nobiliffimi, e# Deo attribuendum ,
R. Si illud, quod ponitur cfsc nobiliffimum, non importet fecum aliquid
attributionitali repugnäs. §.Tunc nihil,&c.Nam $; fe,quod dicitur
in argumento quid nöbiliffimum,importa; fecum hoc, fcilicet, non efse in
rerum gatura præter fingularia: quod quidem repugnat attributionitali in

[ocr errors]

fcilicet,aut quia eft fingularis É fuppofito, aut cum fuppofito. Hoc fecundo modo tantùm ita eft

quia eft fingularis fimul in concreto ; ut de faéto

fignificetur per hoc nomen homo. Non ergo convertuntur, ut putafle vi

détur argumentum, efse in concreto, & fignificari per hoc nomen homo . Concludendum eft igitur pro totali fàtisfaétione ad argumentum , quòd filius Dei afsumpfit naturâ humanam in concreto,f. hanc animam, hoc corpus, utraque hæc adinvicem conjun&ta : fed non af$umpfit ipfam in concreto taliter, quòdea de fa&to ante aétualem afsumptionem dicipoffet homo. Et hoc eftjn fententia, quod dicitur in textu,fcilicet,quòd, quamvis natura bumana, &c. ut ibi. Vide ar•.;.ad primum,& quæfiion. fecwndæ arti.2. 3.5. c* quæ ff.6. art.4.

Tertia S. Thomae. Ε A P

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

rationem angelicæ naturæ effe in perfona, immò de faéto natura angelica eft perfonata. ergo nqn cffet contra rationcm humanitatis feparatae perfo

- nari.Ampliùs: aliud eft judicium de natura communi in excmplari partici0%j**fio a. patione, fingulari tamen in cffcndo, qualis effet humanitas pér fe,& aliud èft judicium de natura communi in ÉÉ , qualis intelligitur natura humana, ut efl univerfalis in prædicando de omnibus hominibus, qualis non effet humanitas per fe: contra rationem enim naturæ communis in eflendo eft individuatio : non autem naturæ communis in participatione exemplari;humanitas autem per fe non ponitur communis in effendo. Et confirimao/;.a;,,. tur: quia humanitas fubfiftens procul dubio effet res fingularis in effendo, alioqüin non fubfifteret,ficut nec Deitas fubfifteret,nifi effet res fìngularis •[ Ad hoc dicitur , quòd, quia ratio ifta non affertur ad monftrandam

6o dinis illas referentis. Operationes auté liberæ ,

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

les cnim operatiohes dicuntur communes, & univerfales ex parte fubje&ti : quia fequuntur naturam fecundum fe, non ut in hoc, aut illo : natura autem fecundum fe communis,& univerfalis dicitur. Natura autem congrua affumptioni debet fé fic habere, ut opcrationcs perfonales, & non folum naturales congruè fibi attribuantur. °[ Ad fecundam dicitur, quòd operationem aliquam effe meritoriam , Ref. lub... contingit dupliciter , fcilicet, ex fuo genere, vel ex parte opcrantis tantùm. Operationes enim naturales ex fuo genere non funt meritoriæ : & idcò dicitur, quòd naturalibus non meremur, nec demeremur: poffunt tamë effe meritoriæ ex parte operantis in Deum objeétum fupernaturalis beatituac moraliter bonae ex fuo genere funt meritoriæ : quoniam ex fuo genere habiles funt,ut charitate informentur. In litera ergó eft fermo de meritoriis ex fuo generc ita, quòd ratio literæ confiftit in hòc. Natura humanaillo modo effendi eft incongrua affumptioni , quo non cft nata , ut conveniant fibi operationes meritoriæ ex fuo genere, quia affumptio ad hoc tendit, ut, mcdiante natura affumpta, filius Dei mereatur nobis: fed naturæ communi non attribuuntur, nifi opcrationes communes,&c.crgo Tertia ratio expofitione non eget. • In fccundo autem fenfu tra&tatur quæftio fecundum efîe in duplici in- Com***.

telle&tu , primò divino: deinde humano. Et quidem, quòd natura humana, fccundü quòd eft in intelleétu divino, nó potuit affumi, probat duplici

[ocr errors]

3j.£ 3. ejus intelligendæ funt in plano fenfu: quo, feryata univocationc termino*** rum, fcilicèt, ly perfona hominis, & ly individui hominis, monftrat apertè incongruéntiam humanitatis feparatæ ad affumptionem . Eft igitur fenfus illius propofitionis. Contra rationem naturæ communis eft, quòd fit in perfonâ, fcilicet, humana, ut funt perfonæ humanæ, quas fcimus.Et hoc manifeftat, quia in perfona individuatur, relinquens pro per fe noto, quòd contra rationem talis humanitatis eft individuari, quod eft verü univocè loquendo de individuatione, ut natura apud nos individuatur. Ex hac namique propofitionc, & ratione optimè infertur, quòd humanitas per fe incóngrua eft affumptioni: natura cnim repugnans pcrfonis, & indi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

« VorigeDoorgaan »