Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

quòd ibi eft immobiliter. Ut à Concilio Lateranenfi fub Innocentio mt. per hoc , quòd dicit : Perum Chrifti corpus , &• fangui, in facramen

indeficiens, fed , quoniam, deficiente alio, corpus Chrifti in fe séper indeficienter perihanens definit effe in eo. I. m EX PHILOS. Movemtur. &.Per accidens. §. Tunc nihil, &c. ut patet in textu, & concluf. articuli. 11. n MAJOR. Peritas debet refpondere figuræ.&. Ita tamen:ut veritas séper prævaleat figuræ. §. Figura enim non poteft adæquare veritatem. Tunc, &c. ut de fe patet , & in tex. III.m DE MAJORI. Remanebis &- per totum fequens tempus. E&. Quoufque fpecies facramentales manent. §. Non quidem propter dependentiam corporis Chrifti à fpeciebus illis, ut imaginatur in(tantia argumenti, fed propter aliud, quod declaratur in tex. Tunc nihil, &c. ut de fe patet. Vide , pro _ textus præfentis confirmatione, appendicem fequentem, de affervatione diligenti hujus facramentiin facrario.

[ocr errors][ocr errors]

dicum tempus definat effe fub hoc facramento, & ita videtur, quòd Chriftus mobiliter fit in hoc facramento. 4 S E D coN T R A. Impoffibile eft, idem effe motum, & quietum, quia fic contradiétoria verificarentur de eodem : fed corpus Chrifti in coelo quietum refidet. non ergo eft mobiliter in hoc facramentO. 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd, cùm aliquid eft unum fubjeéto, & multiplex fecundum effe , nihil prohibet fecùndum aliquid moveri, & fecundum aliquid immobile permanere, ficut corpofi eft aliud effe album, & aliud effe magnum , unde poteft moveri fecundum albedinem, & permanere immobile fecundum magnitudinem.

4 Chriftoäutem non eft idem effe fe

cundum fe,& effe fub hoc facramento, uia per hoc, quòd dicimus, ipfum effe ub hoc facramento, fignificatur quædam habitudo ejus ad hoc facramentum. Secundum igitur hoc effe nom movetur Chriftus per fe fecundum locum, fèd folùm per accidens, quia Chriftus non eft in hoc facramento, ficut in loco, ficut præditium, efi, * quod autem non eft in loco, non . movetur per fe in loco, fed folùm ad motum ejus, in quo eft. Similiter autem neque per movetur fecundum effe, quod habet im hoc ficramento, quacumque alia mutatione, puta quantum ad hoc, quòd definat effe fub hoc facramento, quia illud, quod de fe habet effe indeficiens , non poteft effe deficiendi principium,fed, alio deficiente, hoc. definit jÉ in eo , ficut Deus, cujus effe eft indeficiens, & immortale, definit effe in aliqua creatura corruptibili per hoc, quòd creatura_, corruptibilis definit effè, & hoc modo, cùm Chriftus habeat de fe effe indeficiens, & incorruptibile, non definit effk fub hoc facraméto,neque per hoc,quòd

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

to altaris fub fpeciebus pamis, & vini veraciter continetur,tranfubffamtiatis pane im corpus, & vino in fanguinem . De fum. Trin.& fid. cath. cap. firmiter. Patet fiquidem fapienter cöfiderantibus, iftud Concilium his verbis denotare: quòd facramentum altaris confiftit in confecratione materiae , qua fkilicet materia ipfa, ideft panis,& vinum, tranfub(tantiatur in corpus, & fanguiné Chrifti.Quia igitür re,quae confecrata eft, månente, femper, ut ex terminis mahifeftum eft, confecratio eius durat , ideò Concilium ibi fenfum hüc de neceffitate cointellexit, quòd fcilicet tamdiù Chriftus manet fub i!lis fpeciebus facramentalibus : quamdiù illæ fpecies durant, & confequenter, quòd, deficientibus prsdictis fpeciebus, Chriftus in fe indeficiens, ut fupponitur ex Rom. 6. Chriftus refurgens, &caet. definit effe fub ip(is. Species ergo facramentales mutari poffunt de efTe ad non effe, ut ad fenfum patet, fed Chriftus fub ipfis exiftens non mutãtur,fecundü Concilium, de effe ad non effe, licèt tunc fub illis definat e(Te. Quod utiue e(t , Chriftum in acramento altaris effe immobiliter . Item à Concilio Florent. idipsü infinuatur per hoc, quòd dicit, & fubftantuam panus, ac vini in corpus, & fanguinem converti : & Ä; fpeciebus panis , ac vini Chriftum contineri .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

N corp. duo facit. Primò ponit fundamentum conclufionis. Secundâ ex duabus negativis conclufionibus unam deducit abfolutè refpon

fivam, ibi: Chriffo autem , &c.

N titulo ly mobiliter extenditur tàm ad motum, quàm ad mutatio

nem . Dupliciter enim cùm poffit dubitari de miobilitate corporis

Chrifti in facramento, vel de motü locali ad motum hoftiae, vel de mutatione, qua dcfincret cffe in facramento, ad utrumque modum extendit fe lv mobiliter.

•| Circa do&trinam traditam in hoc articulo adverte primò, Auétorem fentire, quòd Chriftum effe fub hoc facramento eft effe quoddam refativum, dùm dicit, per hoc ipfum, quòd dicimus, ip(um effe fub facramento, fignificatur quædam habitudo ejus ad hoc facramentum : hinc enim manifeftat, nón effe idem effe Chrifti corporis in fe, & c£ fe ejufdem in facramento : quod fub aliis verbisexplicatur dicendo: Aliud eft effe Chrißi corpus in feipfo, & aliud efi contineri fub facramento ipfùm idem chrißi corpus in feipfo exijfens. Non difcedes ergo ab Au&oris do&trina, loquendo feorsum, de converfione panis in fübftantiam corporis Chrifti, & de habitudine Chrifti ad hoc Ę fuperiùs fecimus. Nec proptereà putes explicatum effe modum, quo Chriftus eft in hoc facramento, nam explanatio hujufmodi eft per communia valde fcilicet per relationem, feu habitudincm, ncfcitur autcm rcs aliqua, íí pcr propria cognofcatur.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

„Annof.

quum,

0b. 1. Dur.

08. a. ejw/ dem

Ob.Sc o*.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quum, quia reliquum non eft praefensilli moto,ficut a&tus potentiæ, aut è converfo, nec ;E ex aliqua alia neceffitate naturali: ficut grave eft præfens navi, vel currui, cui innititur, & propter hoc fimul movetur cum illo, fed eft praefens fola voluntate, quae poteft non vclle conjunétionem illam, ftante tamen motione alterius. M Exemplum eft. Siangelus voluntariè fàceret,fe effe præfentem lapidi, fi moveo lapidem, non proptereà moveo angelum , qui non eft per fe mobilis à virtute mea : nec per accidens in propofito, quia nec formâ, nec pars eft lapidis mobilis per fe à me, unde angelusin termino motus lapidis per própriam fuam aétionem cffetibi, ubi eft lapis, & non per a&um meum. Et tunc fubfumitur minor.Sed corpus Chrifti eft præfens fpeciei facramentali tantùm per aëtus voluntatis animæ. ergo, &c. “T Ad evidentiam horum videtur mihi, quòd cum Durando nulla fit quæftio fecundum rem, fed fortè in folis verbis: fi enim percipiatur ex ufia parte diftin&io fa&a in litera de duplici effe corporis Chrifti, vel in fe, vel in facramento, & di&um effe : quöd corpusChrifti in fe non movetur neque perfe, neque per accidens, & quòd íecundum effe in facramento móvetur nofi per fe,fed per accidens, & fi cum hisfimul perfpeéta fuerit vis rationum Duran. manifeftum erit, quòd nulla eft diverfitas in fententia, quoniam ad hoc tendunt argumenta, quòd corpus Chrifti fecundum fe non movetur per accidens ad motum hoftiae, quod Auétor fatetur. “T Verùm, fi quis contendat his argumentis, Chrifti corpus fecundum nullum effe moveri per accidens ad motum hoftiae, facilè inveniet refponfionem dicendo ad primum, quòd inter corpus Chrifti, & hoftiam eft colligatio (ecundum effe facramentale : & ita,quòd fe habent, ut veraciter contentum, & continens, ut patet extrà, de fum. Trinit. &-fide catholica, t. firmiter. * Ad fecundum negatur fequela, quia ad rem antecedentis nec eft o

[ocr errors]

de angelo, quia præfentia angeli ad lapidem, & corporis Chrifti ad facramentum nón eft formaliter per a&tum voluntatis. Oportet ergo intelligi, quòd conjun&tio addit ncxum qucndam inter conjün&a, & tunc appâret, aut implicari contradiçtoria, puta, quòd fit nexus aliqüis inter dúo creata : & quöd ille nexus nullo modo conjungat illa, nifi præcisè per a&tii voluntatis, quod non eft intelligibile: aut minorem effe falfam, quia inter corpus Chriíti, & hoftiam eft cónjunétio facramentalis, quae liçèt effeétive Ä. à folo Deo, in fe tamen eft conjun&iva corporis Chiifti cum hoftia naturali neceffitáte facramenti. Nam ex vi facramenti per fe habctur effe facramentale corporis Chrifti in hoftia, & effe facramentale conjungit corpus Chrifti,& hoftiam : non quia volitam, fed quia in fe eft tale. T* “I Ad exemplum autem de angelo dicitur, quòd, licèt angelus poffet fubtrahere præfentiam fuam à lapide:fi tamen illam non fubtrahit,movente me lapidem , & transferente illum in domum: angelus movetur non à fe, fed ad motum lapidis : quia angelus nunc eft, ubi e(l lapis,& non eft, ubi erat lapis. * Et ad excludendasfugas pone cafum, quòd angelus fecerit fe præ{entem lapidi voluntate illius præfentiae continuandæ per unam horam tantùm,&, ftante cafu,forma conditionalem: fi angelus fa&us praefens lapidi dormiret per tres horas,& ego moverem lapidem illum per duas hoias in fine motus, angelus effet , ubi eft lapis, & non per a&um angeli.ero per motum lapidis à me. Et, quamvis hæc fufficerent ad diéta Scoti, ÉÉ tamen poteft refponderi, dicendo,majorem poffe fortè habere locum, quandò utrumque conjun&orum eft per fe mobile, puta, quia ambo funt corpora, fed quoniam duorum conjun&orum alterum tantùm eft mobile fecundum fe, alterum verò nonnifi per accidens mobile eft , major nullum habet locum, quoniam non poteft de eis dici, quòd unum eft mobile improportionatum , & alterum mobile proportionatum. Sic autem invenitur in propofito, quoniam hoftia eft mobilis fecundum fe, e(Te autem {acramentale, feu Chrifti corpus fecundum effe facramentale in hoftia, non eft mobile per fe, fed folùm per accidens, ut in litera hac dicit Auétor, & communiter omnes fatentur, dum dicunt effe quoddam effe relativum : refpeétus enim nonnifi per accidens poffunt moveri localiter. Et hinc apparet, quid dicendum eft ad exemp!um de angelo, quoniam dùm moveo lapidcm, moveo per accidens præfentiam inter Iapidem, & angelum,& fimiliter dùm moveo hoftiam confecratam, moveo præfentiam inter hoftiam, & corpusChrifti: ita,quöd, translata hoftia de altari in plateam, transfertur etiam præfentia, quia corpus Chrifti de praefente in altari fit præfens in platea , abfque hoc, quòd corpus Chriftiin (e moveatur: & fimiliter angelus fieret præfens in domo, ad quam translatus eft lapis, non quòdipfe angelus fit motus à fe, vel à me, fcd quia tranf

contingenter,& minor etiam cffet falfa, ut patet. Et fimiliter exemplum 4o fercndo lapidem, tranftuli præfentiam ejus in lapide.

mento exiftentis, propter fpecies facramentales ipfum circumvelantes: fed oculus glorificatus non poteft ab aliquo impediri, quin corpora quælibet videat,

[ocr errors]

Utrum corpus Chrisii, prout e$t in hoc facramento, poffit videri ab aliquo
oculo fàltem glorificato.

[ocr errors]

•[ PROB. 1. Quia accidentia corporis Chrifti, fecundum quòd füt in Euchariftiae facramento , non poffunt mutare medium (cùm fint hîc mediante fubftantia , art. 4.) & corpus vifibile ad hoc, ut ab oculo corporali videatur, per fua accidentia medium immutatdeneceffitate(ut patet. ) Secunda autem pars, fcilicet, neque imaginatione, &c. probatur : Quia corpus Chrifti eft in Euchariftiae facraméto per modum fubftantiæ (ut paret artic. i.)& fubftantia, ut fic, non fubjacet imaginationi ; fed folùm intelleétui ( ut patet ex 3. de anima. ) Tertia verò pars, fcilicet diverfimodè , &c. probatur: Quia corpus Chrifti,fecundum modum illum effendi, eft vifibile ab intelle&u divino fecundum fe ab intelleétu creato beato, fecundum participationem, ab intelle&u creato, non beato, per fidem tantùm, aut volütariam, aut ex fignis coa&tam (ut de omni

prout funt. ergo oculus glorificatus poteft videre corpus Chrifti, prout eft in hoc facramento. M 2. Prætereà. Corpora gloriofa fan&orum erunt configurata corpori claritatis Chrifti, ut diciturTPhilip. 3. fed oculus Chrifti videt feipfum, prout eft in hoc facramento. ergo pari ratione quilibet alius oculus glorificatus poteft ipfü videre. M 3. Praetereà, San&iin refurre&ione erunt æquales Angelis, ut dicitur Lucæ zo. fed Angeli vident corpus Chrifti, prout eft in hoc facramcnto: quia etiam dæmones inveniuntur huic facramento reverentiam exhibere, & ipfum timere. ergo pari ratióe oculus glorificatus potjÉ Chriftum videre, prout eft in hoc facramento. 4 SE D c o N T R A. Nihil idem exiftens poteft fimul ab eodem videri in diverfis fpecieb. fed oculus glorificatus féper videt Chriftum, prout eft in fua fpecie, fecundum illud Ifa. 33. Regem in decore fuo videbunt. ergo videtur, quòd non vidcat Chriftum, prout eft fubfpecie hujus facramenti. 4 R E s P o N D E o dicendum , quòd duplex eft oculus, fcilicet corporalis propriè diétus, & intelleétualis, qui pcr fi

bus his patct cx co, quòd modus cfsendi, quo Chriftus eft in hoc facra

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

confpici, nifi per fidem, ficut & cætera fupernaturaliâ:fed nec etiam intelleétus angelicus fecundum fua naturalia fuffi

[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

05. 4,

[ocr errors]

6o cà, licet res aliqua fupernaturaliter fiat, poftquamfa&a cft, naturalitcr

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

C Ontra tertium vetò idem arguit, intendens, quòd intelle&us beatus nullo modo per aétum bcatificum videt corpus Chrifti in eucha- ob.scor.r; riftia. Beatus non diftinguitur a non beato, nifi videndo objeétum bea- Ä. *. 4* -,. cflein euchariftia, noficit objcctum beatificumi, ut patet, ne&inclufum in objeéto beatifico, quod probatur, quia æquè effehtialiter pertinet ad objc&tum, beatificum includere in ratione objecti unam rem , vel veritatem uniusfacramenti, ficut alterius, ficut æquè pertinet ad veritatem fidei crcdere veritatem unius articuli, ficut alterius: fed in objeéto beatifico non clauditur, gratiam infundi tali baptizato, aut fufcipienti facramcntum pœnitcntiae. ergo, &c. * Contra quartum, rationem fcilicet, qua modus effendi eft penitùs fupernaturalis, arguit 1bidem Scot. quia naturale, & fupernaturaie non ob ej-/f** diftinguunt ens in fe, fed tantum in comparatione ad agens, & propter- £,.* cognofcitur. $ Et confirmaturaffumptum, quia fupernaturale, & naturale poffunt . fe habere, ficut imperfeétum, & perfe&tius, puta accidens, & fubftantia. anfr. r. * Et confirmatur rursus fubjunctum, quia fides, fpes, & charitas funt habitus fupernaturales, & tamen angeli naturaliter cognofcunt eos, fe- ce.fira... cundum illos, qui ponunt in angelo naturaliter rationes cognofccndi omnes fpccics éníium. “ Ad evidentiam horum praelibandum eft , $ parva diftantia in principio magna valde apparet in principiatis. Et hinc cft, quòd ex diverfa

opinione circa modum intelligendi tot quæftiones emanant. Opinantes AJorandum

[ocr errors]
[ocr errors]

Et, quoniam hæc non funt, nifi pertinentia ad naturalem ordinem univerfi, quoniam folæ res pertinentes ad opera fex dierum, fuerunt produ&tæ à Deoin mentibus angelicis, & in rerum natura, quandò vidit Deus cuncia, quæ fecerat , &* erant valde boma, quæcunque non ad naturae, fed gratiæ ordinem per fc fpcétant, eximuntur à naturali cognitione angelorum fecundum hanc viam, fecundum quam etiam naturale, & fupernaturale funt ,& differentiae entis, & differentiae modi faciendi: nam oculi dati coeco nato, & vinum fa&tum in nuptiis differebant ab aliis oculis, & vinis, (ccundum naturalc, & fupcrnaturale quo ad modum ficndi a$pe ęd

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tanter, talis modus efsendi, ita, quòd, ficut dicimus cogitationes cordis T

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

puer, non fit ibi verè cor

Corpus enim Chrifti defi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tales.

Utrum,quandò in hocfacramento apparet miraculofe caro, velpuer,
fit ibi verè corpus chrifii,

re facramenti) tunc nö
definit efse Chriftus in
euchariftiae facraméto.
“I PROB. Quia patet
ex terminis, cum nulla
immutatio ex parte fa-
cramenti fieri dicatur.
•I CONCL. 2. Quä-
dò talis appaiitio cötin-
git non folum ex parte
videntium, fed etiam
aliqualiter ex parte rei
(ità fcilicet, quòd, ma-
nentibus dimcnfioni-
bus, quæ priùs erant,
fiat miraculosè quædã
immutatio circa alia
accidentia, puta figu-
ram, colorem, aliaque
hujufmodi, ut videatur
caro, vel fanguis, vel
puer) tunc remanet ve-
corpus Chrifti in fa-
cramento Euchariftiae.
“I PROB. Quia pa-
tet ex terminis ; ex hoc
fcilicet, quòd remane-
re dicuntur dimcnfio-
nes, quæ funt funda-
menta aliorum acci-
dentium, q. 77. ar. z.
I.* DE MAJORI. Quä-
definunt effe fpecies
Macramentales. R. Vel
totaliter in feipfis, vel

[ocr errors]

ergo non eft ibi verè corpus
Chrifti. - -
% 2. Praetereà. LIbicunque eft corpus
Qhrifti , vel eft ibi fub fpecie propria,vel
ub fpecie facramenti : fed,'quändóta-
les $íí fiunt, manifeftum eft,
quòd non eft ibi Chriftus fub fpecie pro-
Pria, quia in hoc facramento tötus Chri-
ftus continetur, qui permanet integer in
forma, qua afcendit in coelum : cùm ta-
menid , quod miraculosè apparet in hoc
facraméto, quandoque vidéãtur,ut quae-
dam parva caro, qüandoque autem, ut
parvus puer, manifeftum eft etiam,
quod non eft ibi fub fpecie facramenti,
jj eft fpecies panis, yelyini. ergo vi-
etur, quòd corpus Chrifti nullo modo
fit ibi. -
M. 3. Praetereà. Corpus Chrifti incipit
cffc in hoc facramentó per confecratio-
nem, & converfionem, ut fuprá diíium*
eft :fed caro, & fanguis iiiifaculosè ap-
parens non funt confecrata, nec con-
yçrfâ in verum corpus, & fanguinem
Chrifti, non. crgo füb fiis fpeciébus eft
corpus, vel fanguis Chrifti.
* SED coN TR A eft, quòd, tali ap-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aritione faéta, eadcm reverentia exhi-
É £i, quod apparet, quæ etiam pri-
mò exhibebatur} quod quidé non fieret,
fiverè non effet ibi Chriftus,cui reveren-
tiam latriae exhibemus. ergo, etiam ta-
li apparitione fa&a, Chriftus eft fub hoc
facramento.
M. R E s P o N D E o dicendum, quòd
dupliciter contingit talis apparitio, qua
6Q £$ in hoc facramehto miracülo-
èyidetur caro, aut fànguis, aut etiam
aliquis puer: quandoqüe cnim hoc con-
tingit ex parte videntiüm, quorum ocu-
li immutántur tali immutatione, acfi
expreffè viderent exteriùs carnem, vel
fanguinem, vel puerum, nulla támen
immutatione fa&â ex parte facramenti,
& hoc quidem yidetur contingere,quan-
7o dò uni videtur fub fpecie carnis, j? pue-
ri, aliis tamen videtur, ficut & priùs fub
fpccie panis, vel quandò eiderì ad horâ
videtur fub fpecie carnis, vel pueri, &
poftmodùm fub fpecie panis; nec hoc ta-
mépertinet ad aliquam dcceptionem,fic-
ut accidit in magorum praeftigiis : quia
talis fpecies divinitùs formatur in oçulo
ad aliquam veritatem figurandam, ad
*° hoc fcilicet, quòd maniféííetur verè cor-
pus Chrifti $. fub hoc facramento,fic-
ut ctiâ Chriftus abfque deccptione ap-
paruit difcipulis euntibus in É; :
gicit cnim Auguftinus * in libr. de Quæ-
ftio. Euan ÉÉ quòd, cùm fiíiio nofira
referturad aliquam fignificationem, non
mendacium, fed aliqua figura veritatis,&,
9o £'; Per hunc modumi nulla immutati6
t cx Parte facramenti, manifeftum eft,

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

ficit, quòd dimgmfiones cramento , tali apparitione fa£ta.

panis, & vini confe

[ocr errors]
[blocks in formation]

hoc loco habetuí cla- oculo non glorificato, vel fecundum to

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

M Quandoque yerò contingit talis apparitió non per folam immutationem videntium, fed fpecie, quæ videtur,realitcr exteriùs exiftente, & hoc quidem vi

mnibus videtur, & non ad horam , fed
per # tempus ita permanet. Et
hoc cafu quidam dicunt , quòd eft pro-
Ê fpecies corporis Chrifti ; nec ob-

at , quòd quandoque non videtur ibi
totus Chriftüs,
vel etiam videtur non in fpecie juvenili,

corporis gloriofi cft, quòd videatur ab

tum, vel fecundum partem, & in effigie,
vel propria, vel aliena, ut infrà* dicetur.

[ocr errors]
[ocr errors]

filio in pixide refervatum, quod nefas effet de Chrifto fentire, fecundum propriam fpeciem, & idcò dicendum cft, quôd, manentibus dimenfionibus , quæ priùs fuerant, fit miraculosè quaedam immutatio circa alia accidentia, puta fidetur effe, quandò fub tali fpecie ab o- *° guram, & colorem, & alia hujufmodi,ut videatur caro, vel fanguis, aut etiam puer, &, ficut priùs dittum* eft, hoc hon eft decéptio, quia fit in figurâ cujufdam veritatis , fcilicet, ad oftendendum per hanc miraculofam apparitionem , fed aliqua pars carnis, uòd in facramento eft verè corpus, &

. ? nguis Chrifti,& fic patet, quòd, remafed in effigie puerili, quia in poteftate „ mentibus dimenfionibus, quæ fumt fundamenta aliorum accidentium, ut infrà * dicetur, remanet corpus Chriftiim hoc Cra77}6/3t0.

[ocr errors]

quòd habetur in argumento contrario , & finitis illis apparitiónibus non
ampliùs confecrat hoftiamip{am ad communicandum aliquem.Verbi gra-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

converfi. Et in hoc cafu fpccies fanguinis fignificat, Chrifti fanguinem vtrum contineri fub facramento, & non contineri fub feipfa . Si verò dimenfiones non fint ita in veritate extenfæ, quin afficcrent convcrfàm fuDttantiam, fi fubcffet, fentiendum eft, ut litera tradit : quoniam tam6o diù manet veritas facramenti, quamdiu maneret panis, aut vinum, fi fubcffet : conftat autem, quòd, quamdiù manent dimenfiones illæ fine

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tatis: fed accidentia effe fine fubjecto eft ss alterius réi, puta, quòd homo manés ho-
mo fit animal irrationale,ad hoc enim fe-
queretur, contradi&oria effe fimul. hoc
enim, quod fignificat nomen, rei eft de-
finitio,ut dicitur in4. Metaph.* fed ad de-

[ocr errors]

virili femine, & confervate accidensin cfTe fine fubjcäo,pcr quod tangm

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »