Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

opinionem. secundò eam refellit tribus rationibus, ibi : sed hoc , &c.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

APPEN D 1 X.
X articulo habes

primò : quomodò Pcr rationem oftendas,

[ocr errors]
[ocr errors]

mutatioeftinftantanea triplici ratione.u

no quidem modo ex partc formae, quae cft terminus mutationis: fi enim fit aliqua forma, quae recipiat magis, & minùs, fucceffivè acquiritur fubjeéto , ficut fanitas;& idcô, quia forma fubftantialis non recipit magis, & minùs, inde eft, quòd fubitò fit ejus introdu£tio in materia: alio modo ex parte fubjecti, quod uandoque fucceffivè præparatur ad fuÉ formæ, & ideò aqua fucceffivè calefit; quandò verò ipfum fubjeétum eft in ultima difpofitionc ad formam , fubitò recipit ipfam , ficut diaphanum fubitò illuminatur. Tertio modo ex parte agentis, quodeftinfinitæ virtutis: unde íííim póteft materiam ad formam difponere: ficut dicitur Marc. 7. quòd, cùm Chriftus dixiffet, Ephetha, quod cft adaperire, ftatim apertæ funt aures hominis, & folutum eft vinculum linguæ ejus. 4 Ex his tribus rationibus haec conver

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

minatur ifta converfio , non fufcipit magis , ncque minùs. fecundò, quia in hac converfione non eft aliquod d fubje&tum, quod fucceffivè præparetur:tertiò, quia agitur Dei virtutc infinita. 4 A D P R 1 M u M ergo dicendum, 9 quidam non fimpliciter concedunt, quòd inter quælibet duoinftantia fit tempus medium. Dicunt enim, quòd hoc habet locum in duobus inftantibus, quæ referuntur ad eundem motum, non autem in duobus inftantibus, quæ referuntur ad diverfa : unde inter inftans, quod menfurat finem quietis,&aliud inftans, quod menfurat principium motus, non eft tempus medium. 4 Scd in hoc decipiuntur, quia unitas temporis, & inftantis, vel etiam pluralitas eorum non accipitur fccundum quofcumque motus, fed fecundum primum motum cgli, qui eft menfura omnis motus, & quietis. 4 Et ideò alii hoc concedunt in tempore, quod menfurat motum dependentem ex motu coeli , funt autem quidam motus ex motu cgli non dependentes,nec ab eo mcnfurati , ficut in prima parte diífum eft* de motib. Angelorum. unde inter duoinftantia illis motib. rcfpondétia non eft tempus medium. 4 Sed hoc non habct locum in propofito: quia, quamvis ifta converfio fecundum fe non habeat ordinem ad motum cgli,confequitur tamen prolationem ver

[ocr errors][ocr errors]

1. 2. appen.), quòd verborum Chrifti à facerdote prolatorum virtute convertitur fubftan

[ocr errors]
[ocr errors]

hi fecundum verbum *******:

tuum. Sicut enim in ultimo inftanti prolationis horum verborum unigenitus Deus in utero B. Virginis carnem induit, & homo faétus

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

fo eft inftantanea. Primò quidem, quia „ £f)* perficitur per verba Chrifti, quæ à fàcerdote proferuntur, {3:33 * ita, quòd ultimum inftans prolationis verborum eft primum

fubftantia corporis Chrifti, ad quam ter

inftans

In cor.ar.

[graphic]

§ inftans, in quoeß in facramento corpus Chrifti: in totoau- 4 Ad fecundum dicendum, quòd in mutationibus inftanss. tem tempore præcedente eft ibi fubftantia panis , cujus tem- taneis fimul eft fieri,& fa&um effe: ficut fimul eft illuminari,&

[ocr errors]

illuminatum effe; dicitur enim in talibus fa&tum effe, fecundü

[ocr errors]
[ocr errors]

ę eft dare ultimum tempus. Et idem eft in mutationibus natu- in facramentorüm formis, & ideò non fequitur, quòd ifta_, § Li.s.tex. ralibus, ut patet per Philof. in 8. Phyfic. * 10 converfio fit fucceffiva.

$ 71. fo. s.

$ - - neam. Secundò iuxta tres modos affignatos concludit,convcrlioncm iftam $. A3 I. N corp. duo facit. Primâ dicit, tripliciter mutationem effe inftanta- inftantancam cffe, ibi: Ex his,&c.

$.

s Sot.4.f. d. 9. q. 2. art. 8. A R T I C UI L U S O C T A V U S. rificatur ratione fubj*R. Talus, 4. f. d. 1 1. q. 3. - &i, ut patet in tranfsi mutationibus natura

[ocr errors]

Utrum hæc fitfalfa: Ex pane fit corpus chrifii.

D oc T av u M fic proce- tione naturali in duobus, licèt non fimi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in ens. Aliter tamen hoc accidit utro-
bique, nam in hoc facramento tota fub-
ftantia panis tranfit in totum corpus
Chrifti, fed in tranfmutatione naturali

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ens : quo támen verbo uti poffumus in
hoc fàcramento, ficut & in tranfmuta-
tione naturali, fed, quia in hoc facra-
mento tota fubftantiain totam fubftan-
tiam mutatur: propter hoc hæc con-
1 • 4 Respondeo dicendum, quòd verfio propriè tranfubftantiatio voca-
“T PROB. Quia in haec converfio panis in corpus Chrifti, tur.
£$%$.% quantum ad aliquid, cohvenit cum 4 Rursùs, quia hujus converfionis
lum eft commune fub- - » - , quia hujus, conye
ÉÉÉ"ÉTÉ creatione,& cum tranfmutatione natu- non eft accipere aliquod fubje&um ,
ççatione, & ly De d£- rali: & quantum ad aliquid differt ab 7o ea, quæ verificantur in converfione na-
£, Ę utroque. Eftenim commune histribus turali ratione fubje&i , non funt con-
É Qrdo terminorum, fcilicet, ut poft hoc cedenda in hac converfione , & primò
ÍìTìëìíîïíçs fit hoc (in creatione cnim eft effe poft quidem manifeftumeft, quòd potentia
coQvenientiam in fub- non effe, in hoc facramento corpus ád oppofitum confequitur fubjeétum ,
ratione cujus dicimus, quòd album pot-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.£É;£§£ confecratio , de pane fit corpus chri-
pane fit corpus Chri-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

crcationc) & talis modus loquendi, ubicumque propriè datur, ve

libus : puta dicendo ;
Album erit nigrum *
Album fiet nigrum.
•T CONCLI6. Pof-
funt, fecundum quan-
dam fimilitudinem ,
concedi hae propofitio-
nes : Panis fit corpus
Chrifti : panis erit cor-
pus Chrifti: De pane fit
corpus Chrifti.
•T PROB.Quia con-
clufio per ly panir non
intelligit fubftanriä pa-
nis,fed intelligit in uni-
verfali,i.indeterminatè
illud, quod fub accid&-
tib. panis continetur;
fic autem poteft intel-
ligere ; quoniam hîc,
etiam faëta confecra-
tione, manent eadema
accidentia panis, ar.5.
& fub ipfis accidentib.
panis continetur priùs
fubftantia, pofteà con-
tinetur corpus Chri-
{ti.
“T EXAM. Ly fè-
cundum quandam ßmi-
litudinem. Scilicet cö-
munis fubjeéti utrobi-
que ejufdcm manentis.
Licèt 'enim commune
fubjeétum in hac con-
verfione non maneat,
ut in prob. comcl. 3. 4.
c* 5. di£tum eft, ta-
men in hac converfio-
ne manet quædam fi-
militudo hujus. Nam,
quamvis accidentia u-
trobique reperta non
fint fubjeétum , neque
fubftantiæ panis, ìe-
que corporis Qhrifti ,
ficut è contrario con-
tingit in mutationibus
naturalibus: ubi idem,
puta paries e(& {ubje-
&tum,& albcdinis priùs,
& negredinis pofteriùs;
tamcn accidentia ipfa
funt verè aliquod com-
munc utrobique , fci-
licet & ante, & poft
converfionem facra-
mentalem hanc. Hæc
igitur accidentia dicun-
tur ideò habere fimili-,
tudinem fubjeéti com-
munis : quia partim
conveniunt cum illo ,
inquantum & ipfa funt
communia utrique ter-
mino mutationis, par-
tim difconveniunt ab
illo, inquantum ipfa
non funt fubje&um
terminorum mutatio-
nis.
I.a MAJOR , omme
id, ex quo fit aliquid,
id, quod fit illud. £.
Quandò id, ex quc ,
importat duo, fcilicet
extremum , & fubje-
êfum. §. Ut exempli-
ficatur in argumento .
Tunc nihil, &c. Nam

1y ex pane, quod ponitur in fecunda conclufionc articuli, folummodò

impor

[ocr errors]

[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum totus chriflus contineatur fub hoc facramento.

[ocr errors]

mento. Chriftus enim incipit effeia hoc facramento per converfionem panis, & vini,ficut diëtum efl: * fed manifeftü eft,

- 1.& corpori Chrifti rea

[ocr errors]

liter conjungitur dcitas, fanguis, atque anima, fimiliterque fanguini rea

fupponitur ex q. 75. art. *4.75. a. 4.

liter

[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ftter cönjungitur deitas, corpus, atque anima, ut degaatur in,& ex, ad

[ocr errors]

quòd panis,& vinum non poffunt con"
verti neque in divinitatem Chrifti, ne-
que in ejus animam. Cùm ergo Chriftus
exiftat ex tribus fubftantiis, É divi-
nitate, anima, & corpore, ut fuprà habi-
tum eft, * videtur, quòd totus Chriftus
non fit fub hoc facramento.

4 2. Praet. Chriftus eft in hoc facra- I.

mento, fecundum quòd competit refe-
&ioni fidelium, quæ in cibo, & potu con-
fiftit,ficut fuprä diäum efi: * fed Domi-
nus dicit Joân. 6. caro mea verè eft cibus,
& fanguis meus verè e$t potus. ergo fo-
lùm caro, & fanguis Chrifti continentur
in hoc facramento : funt autem multæ
aliæ partes corporis Chrifti: puta nervi,
offa, & alia hujufmodi. non ergo totus
Chriftus continetur fub hoc facramen-
tO. -
M 3. Praetereà. Corpus majoris quan-
titatis non poteft totum contineri fub
minoris quantitatis menfura: fed menfu-
ra panis, & vini confecrati eft multò mi-
nor, quàm propria menfura corporis

enim noftra, tefte B. Aug. eft tota in toto corpore,& tota in qualibet par

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Chrifti. non poteft ergo effe, quòd to- 3° netur, quantum ad fpecics panis, non fo

tus Chriftus fub hoc facramento conti-
ncatur.
M SE D c o N T R A eft, quod Ambrof.
* dicit in lib. de Offic. In illo facramento
Chriftus e$t.
4 R E s P o N D E o dicendum, quòd o-
mninò neceffe efi confiteri fecundum fidem
catholicam, quòd totus Chriftus fit in hoc
facramento.
M Sciendumtamen,quòd aliquid Chri-
ftieft in hoc facramento dupliciter. Uno
modo, quafi ex vi facramenti. alio modo ex
naturali concomitantia. Ex vi quidem
facramenti eft fub fpeciebushujus facra-
mentiid,in quod direétè convertitur fub-
ftantia panis,& vini præexiftens: prout
fignificatur per verba É fünt ef-
£tiva in hóc facramento, ficüt & in cæ-
teris, puta, cùm dicitur: hoc e$t corpus
meum, vel: hic eftfanguis meus. Ex natu-
rali autem concomitantia eft in hoc fa-
cramento illud, quod realiter eft conjun-
&um ei, in quod prædiéta converfio ter-
minatur : É aliqua duo funt rea-
liter conjun&a,ubicumque eft unum rea-

[ocr errors]

ratione animæ difcernuntur, quæ realiter
funt conjun&a.
M A D P R IM u M ergo dicendum,
quòd, quia converfio panis,& vini non
terminatur ad divinitatem, vel animam
Chrifti, confequens eft, quòd divinitas,
vel anima Chrifti non fit in hoc facra-

lùm caro, fed totum corpus Chrifti, fci-
licet offa, nervi,& alia hujufmodi. Et hoc
apparet ex forma hujus facramenti, in

ua non dicitur, haec eft caro mea, fed :
É e$t corpus meum. Et ideò, cùm Domi-
nus dixit Joann. 6. Caro mea verè efi ci-
bus, caro ponitur ibi pro toto corpore,

, quia fecundum cófuetudinem humanam

videtur effe magis manducationi accom-
modata, prout, fcilicet, homines carni-
bus animalium vefcuntur communi-
ter, non autem offibus, vel aliis hujuf-
modi.
M Adtertium dicendum, quòd (ficut
fuprä diäum eß*) fa&ta converfione panis
in corpus Chrifti, vel vini in fanguinem,

3o accidentia utriufque manent. Ex quo pa

tet, quòd dimenfiones panis, vel vini non
convertuntur in dimenfiones corporis
Chrifti, fed fubftantia in fubftantiam,&
fic fubftantia corporis Chrifti , vel fan-
guinis eft fub hoc É ex vi facra-
menti, non autem dimenfiones corporis,
vel fanguinis Chrifti: unde patet, quòd
corpusChriftieft in hoc facramento per
modum fubftantiæ, & non per modum

uantitatis. Propria autem tötalitas fub-
ÈÉ continetur indifferenter in parva,
vel magna quantitate, ficut tota natura
aeris in magno, vel parvo aere, & t9ta
natura hominis in magno, vel parvo ho-
mine. unde & tota fubftantia corporis, &
fanguinis Chrifti continetur in hoc facra-

mento ex vi facramenti, fed ex reali con- ,., mento poft confecrationem , ficut ante

comitantia: quia enim divinitas corpus
affumptum numquam depofuit,ubicüm-

[ocr errors]

confecrationem continebatur ibi tota_,
fubftantia panis, & vini.

te corporis, & ita ma

gna in folo digito, fic

ut in toto corpore, &
nta magna in corpore
infantis, ficut in cor-
pore gigantis. Nec pro-
pter corporis augmen-
tum , & diminutio-
nem,feu alicujus mem-
bri truncationem, ipfa
anima augetur, vel mi-
nuitur, vel truncatur,
{ed remanens femper,
ut di&tum eft, tota in
toto, & tota in quali-
bet parte, nec excedit,
nec exceditur . Item
tàm longa , lata , &
groffa turris compre-
Éìitui realiter,fecun-
dum fuam fpeciem in-
tentionalem , tota in
tàm parvo oculo. A-
lioquin, fi hoc non ef-
fet verum, homo non
poffet per afpeétum de
ipfius turris longitudi-
ne, latitudine, & grof-
fitie judicare , quod
tamen eft falfum,ut pa-
tet, quoniam folo vifus
afpeétu poteft fieri
multotiensvera gftima-
tio de quantitate men-
furæ turris , vel alte-
rius rei . Sic quoque
potcft dici de uno
monte, de Sole , Lu-
na, fphæra coelorum,
de omnibus talib. quo-
rum quantitas, cùm fit
quafi iíÉÉÉÉifiiió-
minùs recipitur, & ca-
pitur ab oculo tàm par-
vo. Si ergo hoc de tur-
ri, monte, &c. illudque
de anima non poteft
homo perfe&è intelli-
gere : quamvis . fit in
íeipfo, * & dc feipfo ,
& ` tàm Philofophi
infideles , quàm do-
&ores catholici ve-
rum effe indubitanter
affirment ; Quid mi-
rum, fi totam corpo-
Éóhiimi quantitatem
cffe in Euchariftiae fa-
cramento,quamvis ve-
riffimum fit, non poffit
perfe&è intelligere?Gra-
tias autem Deo, qui
non praecepit nobis: ut
iftud, & alia hujufmo-
di de hoc diviniffimo
facramento mirabilia
perfe&è intelligamus:
fcd ut ca fideliter,firmi-
terque credamus.
47 NOT.z. Ad fa-
ciliter redigendum in-
telle&tum noftrum in
obfequium Chrifti tùm
in his, de quibus articu-
lus præfens , tùm in
aliis mirabilibus , de
uibus& fuprà, & in-
irà multi articuli tra-
&tant, Sanétus Do&or
unam regulam tra-

dere intendebat, quandò dixit in 2.2. q. 1. art.8. ad fextum. Quòd in facramento Eucharifliae miraculosè corpus Chrifti contineatur, concluditur fub omnipotentia Dei; ficut & alia miracula. Ac fi apertiùs explicando ipfàm régulam ad propofitum iftud noftrum , dixiffet. In difficultatibus inteIligendis, quæcumque tibi occurrerint, circa veritatem ab ccclefia catholica prædicatam de facramento Euchariftiae, hoc unum in primis, & fuper ómnia vigilantiffimè femper obfervato : quòd, fcili

[ocr errors]

demi: in his ómnibus omnipotentia Dei fit tuae animæ anchora tuta . Optimum eft nos omnipotentiæ hujus circumfpe&tione in mirabilibus cunétis tanti facramenti ftabilire cor: fcientes pro certo , quòd plus in infinitum poteft Deus in operando ; quàm intelle&us fivc humanus, five Angelicus in apprehendendo. Quod quidem Archangelus Gabricl fubtiliter, atque veraciter docuit per hoc : quòd , quandò agebatur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

“I N O T. 3. Caeterùm tradereillam de omnipotentia regulam, 2.2. ju

[ocr errors]

C c c dica

[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »