Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ide$,, de tota lege illa, fcd etiam in rei veritate, & ideò hoc fa

[ocr errors]

“H COROLL. Ergo dicentes, Chriftum efle in Euchariftiae facramento

minus dixiffet:Nifi manducaveritis carné
filii hominis , &* biberitis ejus fanguinem,
&c. multi ex difcipulis ejus audientes, di-
xerunt : Durus eff hic fermo : quibus ipfe
dixit: Spiritus ef?, qui vivificat, caro nom
prodeß quicquam: qüafi diceret fecundum

tamquam in fignò, non autem realiter in veritate, talesjudaizant, ideft

[blocks in formation]
[ocr errors]

Spiritualiter intelligite, quæ locutus fum , mom hoc corpus, quod videtis, mamducaturi

[ocr errors]

tum autem,quod vobis commendavi, fpiri

tualiter intelleäum, vivificabit vos, caro

autem non prodef quicquam. M 2. Praetereà. Dominus dicit Mat

th. ult. Ecce ego vobifcum fum omnibus zo & fanguinis fui nos fibi conjungit in hoc
facramento. unde ipfe dicit Joan. 6. Qui
manducat meam carnem , &- bibit meum
culum fimiatur, fursùm domimus, fed famguinem, in me manet, &* ego in eo. Un-

de hoc facramentum cft maximæ charita-
tis fignum, & noftrae fpei fublevamen-

diebus, ufque ad confummationem fæculi : quod exponens Auguft.* dicit: donec fe

*tamem mobifcum efl veritas domini: corpus enim,in quo refurrexit, in uno loco oportet effe, veritas autem ejus ubique diffufa efì.

fion ergo fecundum veritatem eft corpus 3o ftiad nos. Tertiò hoc competit perfeétio
ni fidei, quæ, ficut eft de divinitate Chri-
fti, ita eft de ejus humanitate, fecundum

Chrifti in hoc facramento, fed folùm,
ficut in figno.
4 3. Prætereà. Nullü corpus poteft
effe fimul in pluribus locis, cùm nec an-
elo hoc conveniat : * talienim ratione

verum corpus, & eft in ccelo. ergo videtur, quòd non fit fecundum veritatem in facramento altaris, fed folùm , ficut in figno. M 4. Prætereà. Sacramenta ecclefiae ad utilitatem fidelium ordinantur : fed fecundum Gregorium * in quadam homil. Regulus reprehenditur, quòd quærebat corporalem Chrifti præfentiam.Apoftoli etiam impediebantur recipereSpiritum

pfit,j&, quia maximè proprium amicitiae eft convivere amicis, ut TPhilof. * dicit 9. effis,& bibituriillum fanguinem , quem Ethic. fui præfentiam corporalem nobis

repromittit in praemium, dicens Matth. ceiites. Quomodô poief

24. Ubi fuerit corpus, illuc congregabuntur & aquilæ. Interim tamen nec fua præfentia corporali nos in hac peregrinátio

ne deftituit, fed per veritatem corporis, ducandum in figura, fi

ve in figno, i. in Manna: , ut patet.Unde nec umquam audientes verba talia Chri(tide eis dixiffent:Durus ef? hic fermo. Ergo litigium Judaeorü praedi&um, & atteflatio de fermonis talis duri

tum ex tàm familiari conjunétione Chri- cie fuit, & eft fignum

[ocr errors]

illudJoan. 14. Creditis in Deum, &* in me iia in giboillo, & Judæi

credite. Et, quia fides eft invifibilium ficut divinitatem fuam nobis exhibe poffet effe ubique: fed corpus Chrifti eft Chriftus invifibiliter, ita & in hoc facra

Chriftum habuiffe in * fuis verbis talem fenfum “ cognoverunt. Ergo ii, qui nolunt cum Ecclefia

mento carnem fuam nobis exhibet invi- catholica intelligere sé

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ad ejus præfentiam corporalem, ut.Auguf.* dicit fuper illud Joann. 16. Si mom abiero, paracletus mom veniet ad vos. non ergo Chriftus fecundum præfentiam corporalem eft in facramento altaris. M SE D c o N T R A eft,quod Hilarius

fanguinis chrifti nom eft reliétus ambigendi locus : nunc emim & ipfius domini profèffione, & fide noflra caro ejus verè eft cibus,&fanguis ejus verè e$t potus. & Ambrof. * dicit 6. de facramentis: ficut verus Dei filius eft dominus Jefus Chriftus , ita vera Chrifti caro eft, quam accipimus , &* verus famguis ejus efi potus. 4 R E s P o N D Eo dicendum , quòd verum corpus Chrifti , &* fanguinem effe in hoc facramento, * fenfu deprehendi mon potefi: fèd fùla fide, quae au&oritati divinæ innititur: unde fuper illud Luc. zz. Hoc ef? corpus meum , quod pro vobis tradetur , dicit Cyrillus: *mon dubites, am hoc verum fit , fed potiùs fufcipe verba Salvatoris in fide, cùm emim fit veritas, mom nmentitur. 4 Hoc autem conveniens eft. primò quidem perfeétioni novæ legis. * Sacramenta.n. veteris legis illud verum facrificium pasfionis cfirifii continebant folùm in figura, fecundum illud Hebr. 1o. Umbram habens lex futurorum bomorum , non ipfam rerum imaginem: & ideò oportuit, ut aliquid plus haberet * facramentum novæ legis ä Chrifto inftitutum, ut f. contineret ipfum Chriftum paffum, non {olùm in fignificatione, vel figura,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Auguftini intelligentes . Cùm enim Au- c. Ego Berengarius. Se

guft.* dicit: Non hoc corpus, quod vide-
- tis, manducaturi e$iis, non intendit exclu-
& * dicit in 8. de Trin. de veritate carmis, &• «. dere veritatem corporis Chrifti
quòd non erat manducandum in hac fpe-
cie, in qua ab eis videbatur. Per hoc áu-

tem, quod fubdit :

vobis commemdavi fpiritualiter intelleëtü, vivificabit vos , non intendit, quòd corÉ Chrifti fit in hoc facramento folùm ècundum myfticam fignificationem, fed 7o fpiritualiter* dicit , ideft invifibiliter, &per virtutem Spiritus faméti, unde fuper Jo.* exponens id , quod dicitur. Caro mom prodeß quicquam, dicit: fed quomodò illi intellexerunt. Carnem quippèJic intellexerunt, * quomodòin cadavere dilamiatur, aut im macello venditur, mom quomodò fpiritu vegetatur: accedat fpiritus ad carnem, &-prodeß plurimum:nam,fi caro nihilprodeffèt , verbum caro mom fieret, ut habita

ret in nobis.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

facramentum , quod NO. Npm hoc corpus,nec

ut de fe patet ; & ideò quantum ad hoc rcquirit, ut effe Chrifti reale fit ibi

volunt intelligere fecundum modum Judgorum fcripturas.Ergo, fi Chriftus de fua éxiftentia in Euchariftia loquens, 3o. 6. intellexiffet, imò etiä à Judæis intelléétus fui{fet loqui de exiftétia ibi, fanquam in figno: tunc

ris ab initio in tota lege fibi per Moyfen data ef- * 1. s. c 1». fent affueti , nunquam & li. 8. c. litigaflent adinvicem di- $• *** $.

hic dare carnem fuam ad manducandiù?Etenim antiquitù£ data illis fuerat caro Chrifti ad man

fum hunc Chrifti in verbis illis, minùs intelligunt Euangelium hoc,

rittm. “I CONCL. 4. Quidam pofuerunt, corpus,

de.x.c. Ego

Euchariftiae, nifi, ficut TB&r argar.

in figno, & hoc eft, tanquam hæreticum abji

•T PROB. 1. Quia patet de Berengario, &c. Decret. de confecr. di. z.

gunda autem pars, f. & •, hoc,&c. probatur. Quia ;::;; hoc eft verbis Chrifti cö- ,8.r.s.

bat. concl. 1. Vide etiam
coroll. po(t concl. 3.
I. m EX B. AUIGUISTI-

illum fanguinem. R.Ac-
cepta fub propriis fpecie-
bus vifibilibus. §. Tunc,
&c. Conclufio enim pri-
ma articuli, quandò ve-
rum corpus, & fangui-
nem Chrifti verè effe di- *atia, im- !
cit in facramento ifto, paffibiliter.
habet im verbis fuis aliü * Trac. an.
fenfum ab Auguftino. 5* £££;
Ac fi apertiùs conclufio ;: "&
ipfa dixiffet . Verum mìm ì?.
Chrifti corpus, & verus lius, to. 9.
fanguis eft verè in facra- *alsinielle-
merito hoc : fed tamen ****** má*
invifibiliter,i, tamen fa- ******"•
cramentaliter, i. fub fpe-
ciebus facramentalibus,
i. fub fpeciebus panis, &
vini , non autem fub
fpccicbus Chriftivifibi-
libus. Quod quidem di-
cere, intelligere, & effe,
eft multùm conveniens,
ut ait concl. 2. quoniam
fingula fingulis corre-
fpondent. Reale quidem
eft facramentum , quia
non eft umbraticum, ut
veteris legis facramenta,
& ideò,quantum ad hoc,
requirit effe Chrifti rea-
le , ut dixit conclu. $.
ipfum quoque facramé-
tum eft facramentum,

modo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Itulus,ut fonat. °[ In corpore conclufio clara eft, & de ipfa tria dicuntur:primò,quòd folafide tenetür: fecundò,quòd cft conveniéfis , & affertur triplex convenientia : tertiò recitatur error quorumdam dicentium oppofitum , & ex verbis Chrifti, & confeffione Berengarii, de confecr. dif. z. ego Berengarius, confutatur. “T Circa præfentis, & fequentium articulorum do&rinam, ac materiam pro claritaté,& ampliori intelleétu difficultatum, fciendum eft, ex auétoiitate facræ fcripturæ de exiftentia corporis Chrifti in facramento euchariftiae nihil aliud haberi exprefsè , nifi verbum Salvatoris, dicentis : Hoc eft corpus meum : oportet .n. verba hæc vera effe. Et, quoniam verba facrae fcripturæ exponuntur dupliciter, vel propriè, vel métaphoricè , primus errór circa hoc fuit interpretantium hæc Domini verba metaphoricè , qué Magifter fent. in dif. 1o. li. 4. traétat , qui & in hoc articulo reprobatur. Et çonfiftit vis reprobationis in hoc, quòd verba Domini intellc&a funt ab Ecclefia propriè, & proptereà oportét, illa verificari propriè. Habemus igitur ex veritate verborum Domini in fenfu proprio corpus Chrifti veraciter effe in euchariftia, & hoc eft primum , quod ex euangelio habemus circa hoc facramentum. ~Alterum autem , quod euangelium non explicavit exprefsè, ab ecclefia accepimus, f. converfionem panis in corpus Chrifti. Hänc.n.non folùm à prifcis Doétoribus ecclefiae habuimus, quos habes, de confecr.dif. 2. copiosè,& à Magiftro fent.im traéìatu de ÉÉÉ diffusè : fed à Conc. Lateramenß fub Innocen. III. ut patet extrà, de fumma Trin.& fi.cath. firmiter credimus : ubi utrumque fimul dicitur fub his verbis: chrifti corpus, & fanguit in facramemto altaris fub fpeciebus panis , «%- vini veraciter continentur, & hæc quoad primum . Etfequitur.Tranfubftantiatis pane in corpus, &• vino in fanguinem poteftate divina, & hæc uoad fecundum. “T Et, quoniam variae fuerunt opiniones, multiformiaque fiunt argumenta circa haec implicantia mentes etiam eruditorum, prænotandum eft, & ante oculos femper habendum, intervenire hìc non ünam, fed duas novitates valdè mirabiles. ~Altera eft de effe corporis Chrifti fub hoftia confecrata: de novo.n. corpus Chrifti verum veraciter fub illa hoftia continetur. Altera eft de converfione fubftantiæ panis in fubftantiam corporis Chrifti, & hoc etiam de novo fieri credimus. “I Et, quoniam omnis novitas mutationem nonnullam fonat extenfo mutationis nomine latiffimè , ideò pro majori claritare latiffimae mutationis vocabulo utendo, imaginemur fecundum has novitates intervenire duas mutationes, non curando, an una fit ratio alterius, aut inferat alteram. Et in illa quidem novitate, qua corpus Chrifti de novo eft fub fpeciebus panis, oportet intelligere mutationem, vel ex parte corporis Chrifti, vel ex parte accidentium panis. Et, fiquidem ex corporisChrifti parte muitationem imaginamur, erit mutationis velut fubjeétum corpus Chrifti: terminusà quo } non contineri fub his accidentibus, terminusad quem con

tineri fub his accidentibus: fit.n. Chrifti corpus ex non contenío fub his 7°

accidentibus contentum fub illis. Si verò mutatio haec imaginanda ponitur ex parte hoftiae, tunc mutationis fubjeétum eft ipfa panis fpccies , & terminus à quo, non continere : terminus autem ad quem, eft continere Chrifti corpus: fit enim panis fpecies remanens, ex nóu continente Chrifti corpus continens Chrifti corpus. “I Quia ergo attendendo formaliter ad illam novitatem , qua corpus Chrifti continetur veraciter fub fpeciebus panis, & corpus Chrifti, quod non continebatur fub his fpeciebus, continetur, & fpccies panis, quæ non continebat Chrifti corpus, continet Chrifti corpus; rationabiliter manifeftatur novitas ifta formalis, & perfpicaci intelleétu, humano more ex ratione mutationis, ut fecimus: excelfa ßquidem Dei balbutiendo, ut poffimus,refomare non dedecet, fecundum Greg. Quapropter,conformiter ad facros canones loquendo, vocetur ifia novitas [novitas continentiæ , quoniam verè fecundum hanc corpus Chrifti continetur, & hoftia continct corpus Chrifti: quamvis non continentia locali. ~Altera autem novitas vocabitur novitas converfionis, quoniam fecundum illam panis verè convertitur in corpus Chrifti. In hac igitur converfionis novitate manifefta rnutatio intervenit, qua ex pane fit corpus Chrifti, fed mutatioifta abfque fubjeéto invenitur , habens pro termino à quo panem, & pro termino ad quem, corpus Chrifti. °[ Et fcito, quòd tanta eft utilitas difcernendi inter has novitates, & in

ter has mutationcs, ut inde pcndcat, & intelligere tàm varias objeétioncs,

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

hoc erit fecundus art. in litera. “ Quidam verò converfionis nomine intelligunt fucceffionis ordinem, ut Magifter ibidem refert, ut hac ratione dicatur,panem convcrti in corpus

Chrifti, quia corpus Chrifti eft poft confecratioiiem fub accidentibus, fub quibus erat panis, quem panem annihilari, aut folvi in præjacentem mate

[ocr errors]
[ocr errors]

Difcrepantia opinionum circa a. novitafem .

[ocr errors]

9o verfionis

fiam dicebant, & hoc Auétor in 3. tra&abit articulo, & hanc opinionem,

uoad fententiam, fequitur Scotüs in 4. dif. 1o. & 1 i. Dixi autem fecunã fententiam: quia in modo opinandi cautior eft Scotus, ponens, panem per accidens redigi in nihil, Sc converfionem vocat adduétivam Chrifti

corporis ad hoc, quòd fit praefens accidentibus panis. Sed quoad rcm in

idem redit cum opinione recitata à Magiftro : quia fecundum rem panis
non convertitur in aliquam rem, fed in nihilum cedit, & proptereà folo no-
mine converfionem ponit panis in corpus Chrifti.
* Quidam autem converfionis nomen, & rem, partialiter tamen , ad-
mittunt, de quorum numero eft Durand. in eodem quarto, ponens, mate-

„Alia opi

nio , qu 1 m

riam panis converti in corpus Chrifti, quia incipit informari forma corpo- /equitur

ris Chrifti, ficut alimentüm informatür formia aliti, panis verò formam definere effe. Et hæc nova opinio, ut erronea, à Pet. de Pal. reprobatur, & erronea conyincitur ex hoc, quòd corpusChrifti jam eft impaffibile, & multò magis ejus anima cft immutabilis, quoad informarc , & non informare. “T Quidam demùm converfionis nomen, & rem totaliter admittentes, dicunt, panem converti in corpusChrifti, non fecundum fubftantiam,fed {ecundum effe accidentale: itâ, quòd panis convertitur non in fub(tantiam corporis Chrifti , fed in illiuseffe facramentale: & hanc opinionem tenet, fine affertione tamen, Pet.de Pal. in 4. quam opinionem , utpote novam, Auétor non tra&avit : aliena tamen à veritate eft: quia tranfubftantiationem folo nomine falvat : quoniam fecundum rem apud iftosfubftantia panis convertitur in accidens, & non in fubftantiam corporis Chrifti, fed fecundum vocem falvant tranfubftantiari, quia convertitur panis fubftantia in Chrifti fubftantiam, fecundum effe accidentale. Patet fiquidem manifeftè, tranfubftantiari importare converfionem fubftantiæ in fubftantiam fimpliciter,& abfolutè, ut textus expreßè indu&ae decretalis dicit, tranfubftantiatis pane in corpus, &- vino in fanguinem. “I Communis autem do&rina, quam Auétor fequitur poft Magiftrum o {enten. tenet, fubftantiam panis converti in fubfiantiam corporis Chrifti abfque additione aliqua, abfque augmento quoque in fubftantia cQrporis Chrifti, ac per hoc panem nón effe reda&tum in hihil, fed converfum in fubftantiam Chrifti corporis, & ex hoc ipfo non effe ampliùs panem , fed quod erat panis, eft corpus Chrifti. Et hæc do&rina ex facris Conciliis, prifcifque Doétoribus Ecclefiae clarè habetur, ut patct de confec. dif. 2. diffusè, & in allegata decretali Lateram. Concil. *| Addit autem do&rina haec, quòd hæc novitas converfionis eft ratio novitatis continentiae, & prior illa, ita, quòd priùs natura eft novitas conanisin corpus Chrifti, & deindè fècundum naturæ ordinem cft corpus áíä; fub hoftia: utrumque tamen eft in uno, & eodem inftanti temporis.Nec cftinter has duas novitates folummodò di&us ordo prioris,& potte

Dur. reprobata à ?etr. de Pal.

Alioru^n opinio,qu? ampleäitur 'Petr• de ?al. a* lutna â ve* ritate.

AMagi{?ri Sen.6o' D. Tho. /enfenfia,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

,.j„jj, lis, in hoc facràmentó fit , cft faétiva præfentiæ corporis Chrifti fub hodata. ftia. Probatur autem tripliciter. Primò ex hoc, quòd nulla alia ratione ccclefiafticiDo&ores laboraverunt converfioné in hoc facramento declarare,nifi ad verificandum, boc eft corpus meum.Quod patet tùm cx eo, quòd convcrfio non explicitè habetur in Euangelio; ac pcr hoc,nifiad verificandum verba Domini converfio effet, non apparet, ubi fundarem converfioncm credendam ab omnibus fore: tùm, ex eo, quòd Ambrofius tanto laboreinfudans ad verificandum, hoc eft corpus meum , nihil aliud facit, nifi, quòd conatur monftrare hoc, quod erat panis, modò effe corpus Chrifti, & hoc idem facit Auguftinus, & breviter de confecr.difi.2. plena cft iftis laboribus. “T Secundò patct ex priùs induéta decretali Lateram. Concilii, dùm dicitur, Chrijli corpus, &* fanguis in facramento altaris fub fpeciebus panis , & vini veraciter continetur , tramfubfiantiatis pane in corpus, vino in fanguinem : ubi exipfo modo loquendi apparet prioritas, & caufalitas tranfubftantiationis refpeétu continentiæ. •I Sed & clariùs,& apertiffimè tertiò patet hoc ex Concil.Florentinofub Eugenio I/. ubi fic legimus. Forma hujus facramenti funt verba Salvatoris, quibus hoc confecit facramentum : facerdos enim im perfona Chrißi loquens, hoc conficii facramentum: nam ipforum verborum virtute fubfian£ia panis in corpus cbriffi, & fubfiantia vimi in fanguinem convertuntur; ubi manifeftè vides, quòd ratio, & caufa, quare hoc conficitur facramcntum, eft converfio,hoc enim fignificat illa caufalis conjunétio, nam: quinimò ex hac Ecclefiæ determinatione habes convenientem loquendi mo

[ocr errors]
[ocr errors]

dum : dicendo, quòd verba confecrationis media converfionc panis in 3o quod communiter fatemur, f. fumendo hoftiami confecratam, fumer£ n9s

corpus Chrifti conficiunt hoc facramentum, quod conftat ex fpecie panis, & corpore Chrifti , fit enim ex his duobus ineffabili modo unum facramentum, quoima fummis conjunguntur: ita, quòd ex hac Concilii do&trina, fcilicet, quia virtute verborum fit converfio,facerdos proferens verba hoc conficit facramentum, manifeftè habemus converfionem efficere hoc facramenrum, quod nihil aliud eft, quàm facere unum ex corpore Chrifti, & fpecie panis, ex his enim duobus cuilibct fideli certum cft conftare hoc facramentum. - 4] Et poteft formari fic ratio talis. Conficere hoc facramentum eft facere novitatem continentiæ: fed converfio facramentalis eft ratio confeétio

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

AMajor propofitio eft per fe nota, quafi à definito ad definitionem, quia hoc facramentum fignificat conftans ex accidentibus panis, & corpore Chrifti. Minor verò patet ex au&toritate Concilii, rcddcntis pro caufa, quare verba conficiunt hoc facramentum, quia ipforum virtute fit converfio. Et hinc habere quoque potes, quòd novitas converfionis non concurrit per accidens ad novitatem continentiae , ex quo à facro Concilio pro caufa affertur,caufæ cnim per accidens ab arte relinquuntur.Haec de primo.

° Quoad fecundum fciendum eft, quòd , ficut neceffarium dicitur dupliciter in naturalibus, vel fecundum naturæ ordinem, ut quòd homogenerctur ex concubitu maris, & fœminæ, vel fecundum habitudinem fer

[ocr errors]
[ocr errors]

minorum,ut circulum effe rotundum, ita in ecclefiafticis myfteriis duplici- 7o accidentibus: quod convincitur ex eo,quòd opórtct gurantibus accidentib.

ter poteft dici neceffarium, vel fecundum ordinem facraméntalem, üt infantem baptizatum mundum effeâ culpa, & pgna, vel, quia impoffibile eft etiam per divinam potentiam, aliter fieri, ut quòd altare confecratum non fuerit confecratum. In propofit9 non eft difputandum de divina potétia, ubi de facramentis tra&tatur: fed eft attendendum, quòd facramentalis ordo exigat, &, ficut in naturalibus neceffaria fecundum naturæ ordinem appellantur neceflaria fine additione aliqua, ita in facramentalib. appellanda funt nccefsaria, quæ fecundum facramentalem ordinem funt necefsaria, debet enim quælibet difciplina uti necefsario, & contingenti, poffibili, & impoffibili, fecundum proprium ordinem fui generis. Et propter

femper verificari contentum fub his accidentibus cffe corpus Chrifti. 4| Ex aliis autem verbis Domini Jo.6. verba, quæ locutus fum vobis, £**** pr*

fpiritus , & vita funt, apparet fpiritualis conjunâio veræ carnis Chrifti batur. gum accidentibus panis. Intellexerant fiquidem difcipuli Chrifti, carnem carnaliter comcdendam, ac per hoc, morte intercedente, non vefcimur fiquidem carnibus, nifi mortuis: Salvator autem nofter utrumquc crrorema abftulit, dicendo, quòd fpiritus, & vita funt; vita contra mortem , fpiritus contra carnem, ideft, carnalem modum, ac fi apertè dixiffet; Di&ta mea fic intelligite,quòd viva mea caro fpiritualiter vobis offeretur incibum. Meritò demum modus ifte proprius dicitur huic facramento, nö folüm propter

eà, quia növitas converfionis fecundum facramentalem ordinem a Deo 8o differentiam à cæteris facramentis, fed etiam, quia in toto univerfo non

[ocr errors]

apparet unus aliquis modus huic fimilis, propter quod cum admiratione, & venerationc fatcamur defc&tum cognitionis noftræ circa hoc.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »