Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mum, & præfigurativa ipfius, fecundum
quòd antiquis patribus omnia in figu-
ram futuri contingebant (ut dicitur pri-
cor. 1o.) ficut & fides eorum erat de
futuro.
4 AD P R 1 M u M ergo dicendum , φ
circuncifio habebat fimilitudiné cum ba-
ptifmo, quantum ad fpiritualem effeétü
baptifmi, nam, ficut per circuncifionem
auferebatur quædam carnalis pellicula 3.
ita per baptifmum homo expoliatur à
carnali converfatione.
4 Ad fecundum dicendum, quòd pro-
te&io columnæ nubis, & tranfitus maris
rubri fuerunt quædam figuræ noftri ba-
ptifmi, quo renafcimur ex aqua É
cata per mare rubrum , & Spiritufan&o
fignificato per columnam nubis: non ta-
men per hæc fiebat aliqua profeffio fidei,
ficut per circuncifionem, & ideò prædi-
tia duo * erant tantùm figuræ, & non fa-
cramenta. Circumcifio autem erat etiam
facramentum præparatorium ad baptif-
mum: minùs támen expreffè figurans ba-
ptifmum, quantum j? exteriora, quàm - - -
praedi&a, & ideò Apoftolus potiùs fecit ##; .. duritiam cor-
mentionem de prædi&is, quàm de cir- #!";;:;::;:;:;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ta : ut daretur utrifque , quod congruum erat eis . Ipfe verò chriHus utrumque fufcepit, ut tanquam lapis angularis utrique parieti cohaereret : ficut &• Pafcha figurale ipfe complevit: &* verum pro~ tinùs inchoavit.Haecille in fermone de circuncifione Domini. Ex quibus

*Interar,

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

I N corp. una conclufio affirmativè refponfiva qugfito. Comcedendum

diem. unde etiam de aliis animalibus
ILcv. 22. prgcipitur, bos, ovis , & capra ,
cùm gemitafuerint,feptem diebus eruntfub
ubere matris fuæ: die autem oòiavo, & de-
inceps offerri poterunt domino. Erat autem
o&avus dies de neceffitate pr£cepti : ita

4 Ad fecundum dicendum, quòd cul-
tellus lapideus non erat de neceffitate
circuncìfionis: unde non invenitur tale
inftrumentum præcepto divino determi-
natum: neque etiam communiter tali
inftrumento Judæi utebantur ad circun-
cidendum , ficut neque modò utuntur. fcilicet, quòd o&avum diem pretermit-
Leguntur tamen aliquae circuncifiones tentes peccabant, etiamfi Κ fabba-
famofae cultello lapideo fa&£ : ficut le- io tum,fècundum illudJo. 7. circumcifionem
gitur Exod. 4. quòd tulit Sephora acutiffi- accipit homo in fabbato, ut non folvatur
mam petram, & circumcidit præputium lex Moyfi, non tamen erat de neceffita-
filii fui, & Jofue quinto dicitur: Fac te facramenti : quia , fi aliqui omitte-
tibi cultellos lapideos,& circumcide fècundò bant o&avum diém, pofteà poterant
Ifrael: per quod ##££$ circuncidi.
nem fpiritualem effe faciendâ per Chri- “ Quidam etiam dicunt, quòd propter
ftum, de quo dicitur I. Corinthior. 1o. periculum imminentis mórtis poterat
Tetra autem erat Chrißus. o&avus dies preveniri.

4 Ad tertium dicendum, quòd o&a- 4 Sed hoc nec ex au&oritate fcripture,
vu3 dies determinabatur circuncifioni: nec ex confuetudine Judgorum habéri
tùm propter myfterium, quia in o&tava poteft.
gtate(qug erit gtas refurgentium) quafi
in o&avo die perficietur per Chriftum
{piritualis circuncifio, quandò auferet
ab ele&tis non folùm culpam, fed etiam
omnem pgnalitatem : tùm etiam propter

teneritudinem infantis ante oétavum per confequens nec circuncifus.

eff, quòd ritus circumcifionis fuit conveniens.

[ocr errors]

M Unde meliùs dicendum eft, ficut etiam Hug.* de fan&o Viétore dicit, quòd o&avus dies nulla neceffitate prgveniebatur. unde fuper illud Prover. 4. Unigenitus eram coram matre mea, dicit gl.* quòd alius Berfabeæ parvulus non computatur , quia ânte óétavum diem mortuüs nominatus non fuit, &

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L U S Q U A R T U S.
Utrum circumcifio conferebat gratiam jußificamtem.

D Q u A RT u M fic proceditur. Videtur, quòd circuncifio non conferebat gratiam juftificantem. Dicit.n. Apoftolus Galat. 2. Si ex lege eßjußitia,Christus gratis mortuus eft , i. fine caufa: fed circuncifio e

circuncifionem remitteretur aótuale pec-
catum. ergo etiam neque originale per
eam dimittebatur.
MS E D coNTRA eft, quod Auguft.
dicit * ad Valerium contra Julianum.
Ex quo inftituta circumcifio impopulo
rat quædam obligatio legisimplendæ, fe- Dei, |f quæ erat fignaculum juftitiæ fidei
jú illud Gálat. 5. Tefiificor omni ho- ad fignificationem T purgationis valebat
mini circuncidentifè, quoniam debitor parvulis originalis, veterifque peccati: fic-
univerfae legis faciendæ : ergo, fi ex cir- „ ut & baptifmus ex illo cepit valere tempore
cuncifioneeftjuftitia, Chriftus gratis, ' ad immo vationë hominis,ex quo in$titutus ë.
i. fine caufa mortuus eft: fedhoceft in- 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd ab
conveniens. non ergo ex circuncifione omnibus communiter ponitur, quòd in
erat gratia juftificansà pcccato. circuncifione peccatum originale remit-
4 3. Prætereà. Ante inftitutionem tebatur. Quidam tamen dixerunt, quòd
circuncifionis fola fides ad juftificatio- non conferebatur gratia, fed folùm au-
nem fufficiebat; dicitenim Grcg. in 4. ferebatur peccatum, quod Magifter po-
Mor. * Quod apud mos valet aqua baptif-
matis, hoc egit apud veteres pro parvulis 3o hoc non poteft cffe : quia culpa non . re-
folafides: fed virtus fidei non eft immi- mittitur, nifi per gratiam, fecundum
nutâ per mandatum circuncifionis. ergo illud Roman. 3. jufiificati gratis per gra-
fola fides parvulos juftificabat, & non tiam , &c.
circuncifio. 4 Et ideò alii dixerunt, quòd per cir-
M 3. Prætereà. Jofue 5. legitur, quòd cuncifioné conferebatur gratia , quan-
poíií, qui natus ef?im defèrto per qua- tum ad effeétusf remotivos culpae , fed
äraginta annos, incircumcifus fuit, fi er- non quantum ad effeétus pofitivos , ne
go per circuncifionem auferebatur pec- «, cogerentur dicere , quòd gratia in cir-
çatüm originale, videtur, quòd omnes, T cuncifione collata fufficiebat ad implen-
uiin deferto mortui funt, tàm parvu- dum mandata legis, & ita fuperfluus
Ii, j adulti fuerint damnati, & eadem fuerit adventus Chrifti. Sed hæc etiam
objeëtio eft de pueris, qui moriebantur pofitio ftare non poteft: primò quidem ,
ante o&avum diem circuncifionis: qui quia per ÃÄÈÉ dabatur pueris
præveniri non debebat, ut * diítum facultas fuo tempore perveniendi ad
eß. - - gloriam, quæ eft ultimus effeétus pofi-
M 4. Prætereà. Nihil impedit introi- tivus ÉÉ fecundò, quia priores funt
tum regnicgleftis, nifi peccatum : fed 7o naturaliter fî ordiné cáufe formalis effe-
circun&ifiante paffionem Chrifti impe- &* pofitivi, quàm privativi, licèt fecun-
diebantur ab intrgituregni celeftis, non dum ordinem caufæ materialis,fitè con-
ergo per circuncifionem homincs juftifi- verfo; forma enim non excludit priva-
cabantur à peccato. tionem, nifi informando fubje&um.
4 3. Prætereà. Peccatum originale nö 4 Et ideò alii dixerunt, quòd in cir-
dimittitur fine a&uali: quia impium efi,d cuncifionc confèrebatur gratia, ctiam
Deo dimidiam fperare veniam, ut Augu. quantum ad aliquem effe&um pofiti-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fionem fignificata: no
autem ex circuncifion
fidem fignificante. Ex
his ergo Apoftoli ver-
bis conftat, quòd tota
virtus ad juftificandum
homines circuncifos e-
rat ex fide paffionis
Chrifti, & confequen-
ter,quòd juftitia ibi col-
lata prgfupponcbat paf-

uenter, quòd in lege

uiffe tali modo juftitiä,
non infert, quòd Chri-
ftus gratis mortuus fit ,
fed inferebat,quòdChri-
ftus ex magna noftrg u-
tilitatis caufa moritu-
rus erat.
II. m CONCLUSIO.
Sola fides parvulos jufti-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

III. m IL

pon intcllexit verüm conclufionis articuli fenfum.

[graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

III. m ILLAT. CONCLUS. Si ergo per, &c. &. Negatur illatio. §.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

vum, qui eft fàcere dignum vita æterna, fed nó quantum ad omnes effeótus: quia non fufficiebat reprimere concu É. tiam fomitis, nec ét adimplendum mandata legis, q ét aliquádò mihi vifum eft.

M Sed diligenter confideranti apparet,

[ocr errors]

feorsùm ab infidelib. ceperant adunari ad cultum unius Dei: probabile tamcn eft, quòd parentes fideles pro parvulis natis, & maximè in periculo exiftentib. aliquas É Deo funderent , vel aliquam benediótionem , cis adhiberent

[ocr errors]

eft refiftere cuilibet cócupifcchtig, & vitare omne peccatum mortale,quod committitur in tranfgreffione mandatorum legis: minima enim charitas plus diligit Deum, quàm cupiditas millia auri, & argenti. 4 Et ideò dicen, efi, quòd in circumcifione conferebaturgratia, quantum ad ommes gratiæ effeétus, aliter tamen, quàm im baptifmo. Nam in baptifmo confertur gratia ex virtute ipfius baptifmi, quam ÉÉÉÉ , inquantum eft inftrumentum paffionis Chrifti jam perfeétae. * In circumcifione autem conferebatur grátia, non ex virtute circuncifionis. fedex virtute fidei paffionis Chrifti, cüjus fignum erat circumcifio : ita fcilicét, quôá homo, qui accipiebat circumcifioiiem, profitebãtur, fe fufcipere talem fidem, vel adultus pro fe , vel alius pro parvülis. unde & Apoft. dicit Rom. 4. quòd .aebraham accepit fignum circuncifionis fignaculum juftitiæ fidei, quia fcilicet, juftitia erat ex fidc fignificata, non cx circücifione * juftificáte, & quia baptifmus É tur inftrumentaliter in virtute paffionis Chrifti, non autem circumcifio, ideò baptifmus imprimit charaéterem incorporantem hominem Chrifto , & copiofiorem gratiam confert, quàm circuncifio : major enim eft effeétus rei jam præfentis, quàm fpci. M Ad p R 1 M u M ergo dicendum , uòd ratio illa procederet, fi ex circunciÉ effet juftitia aliter;quàm per fidem paffionis Chrifti. *M Ad fecundum dicendum, quòd , ficut ante inftitutionem circuncifionis fola fides Chrifti futuri juftificabat tàm pueros, quàm adultos, ita etiam & circunfione d data : fed anteà non requirebatur aliquod fignum proteftativum hujus fidci, quia nondùm homines fidcles

áicit, quòd anima mafculi circuncifi non delebitur de populo fuo, continctuf implicitè, quòd peccatum ctiam adtuale cum originali repertum remittebatur in circuncifione . Alioquin , fi a&tuale non remififfet*: tunc anima mafculi circuncifi delenda fuiffet de populo fuo, quod eft contraliteram fcripturæ exprefsam, quoniam unum peccatum mortale a&uale fufficit' ad damnationcm animæ fic delinquentis. Adulti ita

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

habitabant, & tamen, ut JMug.* dicit , inobedientiam incurrebant, qui ex contemptu prætermittebant . Videtur tamen , quòd nulli incircuncifi mortui fuerint in deferto: quia, ut in Pfal. 104. dicitur: non erat in tribubus eorum infirmus : fedilli foli videntur mortui in deferto, qui fuerant in Aegypto circuncifi : fi tamen aliqui incircühcifi mortui funt, eadem ratio eft de his , uti de his, qui moriebantur ante circuncifionis inftitutionem , quod etiam intelligendum eft de pueris, qui moricbantur ante o$tavum diem tcmpore legis. , . ° Ad quartum dicendumT, quòd in circuncifione auferebatur origina

4o le peccatum ex parte perfonæ : fema

nebat tamen impedimentum intrandi in regnum coelorum ex parte totius naturæ : quod fuit fublatum per paf* fionem Chrifti , & ideò etiam baptifmus ante paffionem Chrifti non introducebat in regnum : fed & circuncifio , fi haberet locum poft paffionem Chrifti , introduccret in^ re

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

que, quandò circumcidebantur , &c. ut in tex.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ipfe in aliquo cäfu fit impotens ad pro fe promittendum, eumque fic a

non funt doétrinae * perceptibiles eo , uòd non habent ufum rationis. ergoriÉï eft , eos catechizare. 4 3. Prætereà. In catechifmo confitetur catechizatus fuam fidem : fed pueri non offunt fuam fidem confiteri, neque per ÉÉ neque etiam aliquis alius pro eis: tùm, quia nullus poteft alium ad aliquid obligare: tùm etiam, quia non poteft aliquis fcire, utrum pueri, cùm ad legitimam ætatem pervenerint, affentiant fidei. non ergo debet catechifmus præcederebaptifmum. M SE D c o NY R A eft, quod Rabanus * de inftitutione * clericali dicit:.Ante baptifmum, catechizandi debet hominem prævenire officium, ut fidei primùm cateahumemus accipiat rudimentum. 4 R E s P o N D Eo dicendum , quòd (ficut fuprà diétum * efi) baptifmus eft fidei Chriftianæ facramentum, cùm fit quædam profeffio fidei Chriftianae. Ad hoc autem, quòd aliquis fidem accipiat, requiritur , j'; * de fide inftruatur, fecundum illud Ro. 1o. Quomodò credemt ei, quem mom audierunt , quomodò autem audient fine prædicamte? Et ideò ante baptifmum convenienter præcedit catechif771/4$. M Unde & Dominus præceptum baptizandi difcipulis tradens præmittit do

[ocr errors]
[ocr errors]

qui per aliquem fic 9bligatur a&ualiter ad id,

ad quód facienduimipfemet de fe aliàs, pœna interveniente , erat obliga-
tus, tenetur fecundum prudentum judicium gratias magnas referre ei,
jÉ; pro fe talem obligationem fecit. Ad probationem autem in textu

[ocr errors]

quòd fallitur in hoc, quòd non percipit verum

fenfum tunc promittentis pro alio. Ille cnim, qui pro puero baptizan-
do refpondet: Credo : non praedicit (ut putat argumentum ) puerum credi-
turumi, cùm ad legitimosannos pervencrit: fed fic dicendo facit duo. Pri-

[blocks in formation]
[ocr errors]

`mum eft : quòd profitetur fidem in pcrfona pueri habitum per infufioncm à Dco communicatur, .

&rinam baptifmo, dicens ; Euntes docete ommes gentes , baptizamtes eos, &c. M AD P R I M u M ergo dicendum , quòd vita gratiæ, in qua regeneratur aliquis per baptifmum , præfupponit vitam fiaturæ ratiónalis: in qüa homio potefteffe particeps doétrinæ. ì Ad fecundum dicendum , quòd, ficut mater Ecclefia ( ut fuprá diífum * ef?) accommodat puerisbaptizandis aliorum pedes, ut veniant , & aliorum cor, ut credant, ita etiam accommodat eis aliorum aures , ut audiant , & intelle&tum, ut per aliosinftruantur,& idcò ea

baptizandi. T Ad tertium dicendum, quòd ille, qui pro puero baptizato refpondet: Credo , non prædicit puerum crediturum, cùm ad legitimos annos pervenerit: aliouim diceret 5 Credet, Ä profitetur fidem Ecclefiæ in perfona pueri, cui communicatur, cujus facramentum eitribui

3o tur,& ad quam obligatur per alium:non

eftenim inconveniens, quòd aliquis obligetur per alium in his, quæ funt de neceffitate falutis. Similiter etiam patrinus pro puero refpondens , promittit fe operam daturum ad hoc, quòdfî CrCdât : quod tamen fufficeretin adultis usü rationis habentibus.

[ocr errors]
[ocr errors]

,., dem ratione funt catechizandi, qua funt 13. decimoquario.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ue probat ratione . Secumdò eamdem corrobo ibi: Unde , &c.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

A PPE N D IX . E* articulo habes pri

mò: quomodò per rationem oftendas, mc- Ufiire, ritò effe infinuatuim à pro £.!. fcripturis, Rabano, & 3. Pet. conciliis; quòd catcchifmus debet præcedere baptifmum . A Rabano quidem : ut in argu. cont. A concilio autem Papæ Martini . 0portet , ut, qui baptizamdi funt, fymbolum difcamt. Hæc in decret. de confecr.diftin. quarta, cap. MU9m liceat . Itemà Cócilio Braccarenß. In quibus viginti diebus ommifymbolum , quod

ex toto corde , licet.

nes : en olei un&io. I. m DE MAJORI.contra energumenos . %. i. contra à diabolo vexatos vel corporaliter, vel fpiritualiter. §. Tunc nihil, &c. Quamvis enim mons omnes accedentes ad baptifmum, &c.ut in texr. Ex quo ÉÉÉåíííííííí ... quòd pueri illià diabolo **#** vexantur fpiritualiter, *** pro quanto diabolus ex poteftate fuper eos habita propter peccatü originale,vel etiam aétuale,fi funt adulti, nititur impedire falutem ipforum; ne, f. per baptifmü eam confequantur,feu ne baptizétur.Hinc & ex text. inferas : quòd diabolus impedimenta, quæcumque poteft, procurat ad retrahendü adultos,puerulofque à baptifmio, i. ad faciendum, quòd non baptizentur : & quandoque etiam, Deo permittente, diaboli ipfi illis mortem intentät, atque occidunt, & ( ut femel dicam)nullum non movent lapidem ad hoc intentum fuum quomodolibet facientem , ne quis illorum ad baptifmü quandoque accedat. II.a DE MAJO. In ei; habet poteftatem. g.

idef*

[graphic]
« VorigeDoorgaan »