Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

jcatur à multiplicatione agensis perfeéii & folida, per fe loquendo. Impoffibilé eft enim, à pluribus ÉÉÉÉåí agen- *• tibus ejufdem ratiónis non provenire diverfos aétus intantum, quòd infra io limitcs naturalis rationis loquendo, fi duo talia agentia æquè approximarentur eidem omninò patiénti, nulla omninò inferretur per fe pafio ; quia multiplicarentur duo fimul contradiétoria , “I Infantia autem Durandi de agentibus voluntariis feipfam interimit, arponendo neutrum eorum concurrere, ut agens perfeétum. Paria enim funt, £%. QJ^e quoad propofitum, cffe agentia imperfecta, feu partialia, & concurrere, "T° ut agentia partialia. MTAd obje&ionem verò contra idem,ex eo,quòd duo facerdotescandem poffunt ho(tiam confecrare, dicitur, quòd in tali cafu cffent duæ confecrationes, quantum in fe eft, ficut etiam, quandò duo perfeétè unum baptizarent, uterque, quantum in fe eft, conferret diverfum baptifma, fed per ac2o cidens ( £unitátem hoftiae ; feuhominis, qui baptizatur) unum fit facramcntum propter excellentiam principalis agentis, f. Chrifti, qui folus poteft duobüs tòtalibusinftrumentis ejüfdem rationis fimul uti, ut uno. Habes ergo ex prima Auâoris ratione plures, ut totalcs miniftros, non poffe fimul unum omninò baptifmum conferre. “I Ad objeéta contra fecumdam rationem de mutatione formae refpondetur, quòd effetibi mutatio formae contra fubftantialia. W Et ad impugnationem hujus dicitur, quòd, licèt expreffio miniftri non fit de necefsitáte formæ, eft tamen de necefsitate formæ,quòd,fi exprimitur minifter, cxprimatur fine contrarietate ad veritatem facramenti:& hoc per illam univeifalem regulam. In formis facramentorum nihil debet poni 3o contrarium : Pluralitas autem miniftri contrariatur unitati requifitae ad unitatcm miniftri, & proptereà, fi exprimatur talis pluralitas exprefsè in forma, tollit veritatem facramenti. Falfa eft ergo illa conditionalis, ß expreffio miniftri non eft de neceßitate, pluralitas miniftri explicata per accidens fe habet: habct enim fe contrariè.Et,cü fubjungitur,quòd ifta, Nos te baptizamus refolvitur in iftas: Ego baptizo, & ifte baptizât, refpondctur, quòd hoc poteft dupliciter accipi. Primò, ut fecunda exponens accidcntaliter intendatur, ac fi diceret ; Ego baptizo; & ifte currit. Alio modo, ut per fe intendatur, tanquam dicens, quòd ambo fimul miniftramus facramentum baptifmi. Et, fi in primo fenfu acciperetur, idem videtur judicium de hâc forma, & de forma, fn qua ponitur aliquid impertinens: pu4o ta, fi quis diceret : ego t e baptiz9, & omnes aftantes ad hoc confentiunt: In nomine Tatris, & Filii, & Spiritus fam&fi. Et fenfusifte licèt videatur extraneus, in propofito tamen poffet accidcre, duobus ex condi&to volcntibus fimul unum baptizare, & utroque alterum volcntc revereri, per hoc, quòd uterque alterius meminit : ad hujufmodi cnim revcrcntiam exprimendam videretur eis, quòd deberet uterque uti numero plurali. Scd infra proprium fenfum ftando exprimitur per has duas exponentes pluralitas contraria unitati miniftri: & proptereà ambæ fimul dcftruunt vcritatem primae. Significavit enim, quòd duo fimul, & non quòd unus baptizct, duos autem fimul effe unum facramenti miniftrum, fupponitur impofsibile, & contrariari veritati miniftri. - so ' ° Ad argumenta Durandi contra tertiam rationem, f. quia minifter exprimitur, ut plures, refpondendo, dicitur ad utramque partem disjunétivæ, quòd utraque fanè intelle&a cft vcra. Ad baptifmum enim unum omninò, feu unum fecundum formam, exigitur unitas miniftri fecundum rem. Nec oppofitum dixit Au&tor, quoniam duobus fimul baptizantibus utroque totüm dicente , & facicntc, fion eft baptifmus unus fccündumfqrmam , fed fecundum effeétum: qüem etiam non haberet, nifi poteftas Chrißi fupplcret, utens duobus tótalibus inftrumentis, ut üno, quemadmodùm priùs diétum eft. Altera quoque pars disjunétivæ vera eft ncgativè, oportet.n. exprimi miniftrum, ut unum ad hunc fenfum, hoc eft, non exprimi, ut plures, quia pluralitas miniftri expreffa contrariatur, vcritati iminiftri. Undc ad primam objc&ionem de non neceffaria expreßione miniftri , jam patet refponfio. * 4| Ad fecundam autem de congruentia ad principale agens, refpondetur, quòd ratio de unitate miniftri propter unitatem Chrifti in litera allata, non ut ncceffaria, fed ut probabilis indu&a eft, ut verba literæ fonant. Rationabilis autcm eft congruentia miniftri ad Chriftum magis, quàm ad ad Trinitatem perfonarum: quia in Euangelio invenimus attributum baptifma tanquam baptizanti, non Trinitati, fed Chrifto, de quo fcriptum èft Joann. primo: Hic eft, qui baptizat in Spiritu faméto: minifter autem baptizantis perfonam induere fe fatetur, dicendo : Ego te baptix9. * Ad tertiam autem de impertinentia modi exprimendí nihiftri con- 5o/. •*. 3ceditur verum effe , fi modus exprimendi non implicat aliquid contrarium veritati alicujus requifiti ad facramentum : tunc enim fufficit exprimere caufam principalem, & aétum miniftri, quandò nihil contrarium veritati facramenti exprimitur. So!.•*.*. M Ad dubiüm contra conclufionem, propter objeéta à Petro de Palude, ferri i. refpondendo dicitur ad primam objeétiónem, quòd non eft fimile de facra- Palude ménto matrimonii,& facramento bäptifmi: quia facramentum matrimonii ***** ** íündatur fuper matrimonio, ut eft officium iiatuæ, & proptereà, quæcum- ** que fufficiunt ad efficiendum conjugium verum, ut eft in officium, naturae, fufficienter etiam fe habent ad fufcipiendam faciamentalitaté conjugii. Et, uoniam non refert ad conjugium, ut eft naturæ officium pluraliter, vel 8o fingulariter dicere , immò, five verbis, five folis nutibus confenfum exprimere, ideò facramentum matrimonii verè fufciperetur, fi pluraliter dicerent. Accipimus te in virum noßrum, fuppofitâ pluralitate uxorum : ficut etiam verè contrahitur fine verbis. Sccùs autem effe de baptifmo ratio cogit, quiabaptifmus non poteft diftingui in officium naturæ, & in facramentum, fed eft tantummodò (acramentum. Et hinc eft etiam, quòd non poteft nominatio Trinitatis fuppleri per nutus baptizando. Ex eo enim , çuòd purum facramentum eft, oportet fervare ea, quæ pro facramento funt inftitüta abipfo Chrifto, fcilicet aquam , & voces fignificativas Trinitatis. “M Ad fecumdam verò objeâionem conceditur,quòd magis explicaretur s.t..;. .. unitasbaptifmi, dicendo: Noste baptizamus, nifi implicaretur pluralitas juya.i^. 9o contraria veritati miniftri. 4 Et ad confirmationem dicitur, quòd à duobus dicentibus ; Ego te £*/?.a4 a* bapti«9 exprimitur unitas a&tus uniufcujufque eorum ex hoc ipfo, quòd firm. quilibct dicerct fingulariter, baptivo; hoc enim unitatem aétus importat. 4| Ad

Jrculfum .

opin. Dur..

Sententia .Au*f. qu« dupliciter vera prwb4• * Mr.

££; u&f. %;;;.$ va. pro wnitat.min. 2Baptifmi. Aat io 1. JRatio n. _Au&orifas i. Auéìorifa* m. ARatio pro£ans appa

fitum.

cenfrm,

S. Scripf. j;.j?

pro eodem.

.Altera aw&fwr,

Sem rentia Cavetani.

p:fferrur folut. raf. „Auéf. Re/p. ad r. au£forifa. ab au&ho*e aÆ. Jatam.

JR*/P, a.

Re/p.ad *. „4u:f/rir.

So! o!. t.

* So!. o&.z. eju/d*casfra i re

sioncm.

Sol. 24. IDur. confra >. *4fignem .

So!. o4. u.
Dur. cum-
tras j. raf.

6O
S»!. ob. s.

7o

v

• f Adtertium dicitur, quòd duo Officialesinfolidumin pqteftate fua habent, quòd poffint ad unum aétum concurrere : & ideòΕ dicere. Nos facimus, uno pro utroque loquente: fed miniftri facramentorum non habcnt hoc in poteßat; fua , ut poffint ad unum omninò a&um baptifmi concurrere: quod ex eo convincitur, quòd non poffunt ad unam , &eandem numero förmam concurrere: fed oportet, utrumque fuam formam exprimere, five dicendo: Nos te baptizamus: five: Egote baptizo, ut ipfi adverfarii fatentur. $• J.ob.4. * Ad quartam demùm obje&ionem dicitur, quòdex hoc, quòd plura*** le non cft, nifi fingulare geminatum, non evaditür, quin dicendo, nos, fignificetur pluralitas perfonarum: quæ (ut diétum çã } contrariatur veritati miniftri. Nam dicendo: Nos baptizamus, fenfuseft, non quòd bis ego, fed quòd duo ego, hoc eft perfona mea, & perfona collegæ mcis ambo.n. demonftramur in prima pérfona per ly nos. £t vera expofitio exerccns ly nos, eft demonßrätio utfiufque in prima perfona, puta ego, & alter cgo, mohftrato collega. Vcl adamuffim dicendo, ego:& collega fubjungeret, & ego: fic enim Exerceremus fignificatum per ly ng*. Sicut dicendo in nominativo plurali, vos, non fignificatur bis tú, fed figaificantur duo tus fignificantur enim demonftratisduobus, tu, & tu. Et hoc eft plurale cffe fingulare geminatum. Ex quibus omnibus apparet manifeftè , quòd hujufmódi geminatio fingularisin_ plurali ponit multitudinem perfonarum, quæ excluditur per ùnitatem fingularis. Et proptereà in nullo adjuvat arguentem: fed Auétorem dicentem, quòd per hoc variatur forma,& exprimitur pluralitas contraria veritati, & unitati miniftri. JAnnof, “M Cum his omnibus tamen fcitò, quòd, fi quis propriè deferens digni¢irca . do* tati etiam in facramentis, volens numero plurali fe, fuofque aëtus figniË **** ficare, dixerit: Nos te baptizamus in nomine Patris, & Filii, & Spiritus "*"* fan&i, perfe&um effet facramentum baptifmi, quofiiam ex accommodatione ufus perfonae excellentes utuntur É; profingulari : ac per hoc ex hujufmodi ufus accommodatione hujufmodi nomina, & verba in plurali numero fignificant fingulares perfonas, &fingulares aétus excellentium perfonarum, quamvis hoc non fignificent ex propriæ fignificationis impofitione.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Refol.dub. T T Addubium de infufficientia proceffus literæ refpondetur, non effe uòd aliqua fingularis fit vera, immò ftat, utramque fingularem fore fal3. Auétorem diminutum, fcd in fuo proceffu comprehendiffe etiam: quid am. Verbigratia.Si judices delegati fimul ita, quòd ambo fimul, & neudicendum fit fecundum formam Græcorum. Et É in fuo fimili: decla- ter fine altero poffitjudicare, prgferendo fententiam, verè dicerent. Nos rando enim, quòd, non mutata forma, pluresfimul, totum dicendo, & judicamus. Etverum effet, quòd ego, & alter ego conjunétim judicafaciendo, poffunt unum baptizare, fufficienter declaravit, quòd etiam fe- mus : falfa tamen effet utraque finguláris, puta, egojudico, quia in vericundum formam Græcorum hoc fieri poteft, utroquc miniftroabluentc , tate cgo judicandi poteftate careo. Etjuxta hunc fenfum poffet dicis Nos & dicente: Baptizatur fervus Chrifti,&c. te baptizamusin cafu pofito, quia de utraque fimul conjunétim verifiRefol.dub. M Ad penultimiam demùm quæftionem magis phyficam ; quàm theo- caretur,quòd conferunt facramentum ά , quamvis neuter conferret 3. logicam, dicitur, quòd unitas effeétusfequitür unitatem virtutis, à qua 4o illud. Et certè, quantum eft ex veritate formae, poffet unusin articulo nc

caufatur. Et proptereà diftinguendum eft de caufis ejufdem rationis fimul concurrentib. aut agunt virtutibus propriis, aut agunt virtute tertii : & dicendum, quòd, fi funt caufæ agentes virtutibus propriis, impoffibile eft,à duabusejufdem rationis totalibus caufis omninò unum, & eundem per fe provenire effe&tum, quoniam effe&usille effet per fe ab utraque, & à neutra. Si verò agunt virtute tertii, poteft unus, & idem omninò effe&us ab utraque provenire, vel, re&iùs loquendo, per utramque à tertio provenire. Et, quia facramenta non agunt virtutibus propriis, fedvirtute Chrifti, quiperilla operatur,ideò,quotcunquc inftrumentalescaufae ejufdcm rationis perfeétae, feu totales concurrere inveniantur, fimul in unum operatum, unica virtus Chrifti per illa unum operatur effeétum, quamvis illae inftrumentales caufae, quantum in fe eft, duos fortirentur effe&us. Et proptereà diximus, & dicimus, quòd Chriftus ex fuae poteftatis excellentia poteft fimul uti duobus inftrumentis totalibus, ut uno , & de faéto fic uteteturin cafu propofito. Nec obftat huic refponfioni doctrina fuperiùs ha

[ocr errors]
[ocr errors]

aquæ. *| Et hæc fufficiant etiam pro duobus fequentibus articulis.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

infinuatum à fcripturis, Papa, & conciliis, quòd requiritur aliquis,

4 Unde & in fpirituali generatione baptifmi requiritur aliquis, qui fungatur vice nutricis , & pgdagogi, informando, & inftruendo eum, quafi novitium in fide de his, quæ pertinent ad fidem,& vitam Chriftiànam: ad quod prglati ccclefiae vacare non poffunt circa communem curam populioccupati: parvuli .n. & novitii indigent fpeciali cura præter communem. & ideörequiritur , quòd aliquis fùfcipiat baptizatum de facro fonte, quafi in fùam inftruäionem , &* tutelam.

4 Et hoc cft, quod Dion,* dicit ult. c. Ecclef.hierarch.Divinis nofiris ducibus (i. Apoftolis) ad mentem venit, &* vifum e$t fufcipere infantes fècundum istum famíium modum, quòd maturales pueri paremtes traderent puerum cuidam do&io in divinis pgdagogo, &* reliquum fub ipfo puer ageret, ficut fub divino patre, & fùlvationis famä efùfceptore,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

M AD P R I M u M ergo dicendum,quòd Chriftus non eft baptizatus, ut ipfé regeneraretur,fed,ut alios regeneraret, & ideò poft baptifmum non indiguit pgdagogo, tanquam parvulus.

W Ad fecundum dicendum, quòd in generatione carnali non requiritür ex neceffitate, nifi pater, & mäter, fed ad facilem partum, & cducationem pueri convenientem requiritur obftetrix, & nutrix, & pedagogus, quorum vicem ÉÉ in baptifmo ille , qui puerum de facro fonte levat: unde nóeft de neceffitate facramenti: fed unus folus poteft i aqua baptizare , neceffitate imminent C.

M Ad tertium dicendum, quòd baptizatus non fufcipitur à patrino de fàcro fonte propter imbecillitatem corporalem : fed propter imbecillitatcm fpiritualem, ut diífum eß. *

Item ab Higinio

Papa. , & in confirmatione umus parrinus fieri

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

JAbbati, vel monacho

de baptifmo fufcipere filior, nec commatre ,

habere. Haec illud : quae recitántur in De confecr. diftin. ead. se

[ocr errors]

& applicatis do&rina

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L U S O C T A V U S.
Utrum ille,qui aliquem levat de facrofonte,teneatur ad ejus inftru£iionë.

[ocr errors]
[ocr errors]

jjoteftinftruere,nifiinftruétus: fed etiam quidam non inftruéti, fed fimplices admittuntur lcvare aliquem de facro fonte. ergo ille , qui {ufcipit baptizatum, nön obligatur ad ejus inftru&io1nem. 4 2. Prætereà. Filius magis poteft à patre inftrui , quàm ab aliô extraneo : ham filius habet â patre effe, & nutrimentum,& difciplinam, ut Philof. dicit in 8. Ethic.* fi ergo ille, qui fufcipit {baptizatum,tenererur eum inftruere, màgis effet conveniens, quòd Ê filium fuum de *baptifmo fufciperet , quàm aliquis alius: quod tamen videtur effe prohibitum, ut habetur in Decreto, * c. trigefima, quæft. 1. c. pervenit, & c.diífum eft. M 3. Prætereà. Plures magis poffunt inftruere, quàm unus folus. Si ergo ille, qui fufcipit aliquem baptizatum, teneretur eum inftruere, magis deberent plures fufcipere, quàm unüs folus, cujus contrarium habetur ex Decr. Leonis Papae.* Nom plures, inquit, adfufcipiemdum de baptifmo infantem, quâm umus,accedant, five vir , five mulier. 4 SED coNTRA cft, quod Auguft.

clufione cum probatione di$tum eft. Tunc, &c. Nam eo loco , &
tempore, in quo immineret periculum , oporteret, patrinum effe a-
liquem do&um in divinis, ut Dion. dicit : Et hoc, quia obligatur, &c.

ut in art. concl.

[merged small][ocr errors]

SO

* dicit in quodam fermone pafchali. Vos - w - - ante omnia täm viros, quàm mulieres, qui

[ocr errors]
[ocr errors]

dagogi: & ideò obligaturadhabendam ci- !

ram de ipfo, fi neceffitas immineret, ficut
eo tempore, & loco, in quobaptizati in-
ter infideles nutriuntur.
M Sed,ubi nutriuntur inter catholicos
Chriftianos, fatis poffunt ab hac cura ex-
cufari, praefumendo, quòd à fuis paren-
tibus diligenter inftruantur. Si tamë quo-
cumque modo fentirent contrarium, te-

[ocr errors]

fpiritualium filiorum curam impende-
IC .
$AD PR IM u M ergo dicendum, quòd,
ubi immineret periçulum, oporteret ef-
fe aliquem doétum in divinis, ficut Dion.
qicit, * qui baptizatum de facro fonte
fufciperet: fed,ubihoc periculum non
imminet propter hoc, quòd pueri nu-

7o triuntur inter catholicös, admittuntur

quicumque ad hoc officium , quia ,
ea, quæ pertinent ad Chriftianam ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hinc, quia, f. patrinus cft fidejuffor pro filio

A P P E N D IX.

X articulo habes

primò: quomodò pcr rationem oßendas, meritò efse infinuatum à fcripturis, & Auguft. quòd fufceptor baptizati de facro fonte obligatur ad ejus 1ßruätionem.A D. Au.quidé:ut eft im arg. cont. Üt verò meliùs à te intelligatur fenfus inclufus in ly fideju/ore , pro illis, audi fequentia ex eodem. Subinfert enim Beatus Aug. mox dicens. Id

Utilif. pr. s.Eccl.

*.•.ecc/e'. bievar. *-* mstulr I •**cul à fiat.

c. vos ante omnia. fpirituali talis , qualem depin

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

q u AE s T 1 o s E x A G E s I M A O c T A v A.
De fufcipientibus baptifmum, in duodecim articulos divifa. · ·

E tsp econfiderandum eft de fufcipientibusbaptifmum. Et circa hoc quæruntur duodecim . . . . q Primò. Utrum omnes teneantur ad fufcipiendum baptifmum. - utrum áliquis poffitfalvari fine baptifmoiîïíô. Utrumbaptifmus fit differendus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Inon eft hominibus ar&ata via {alutis: fed aliquis per ipfum regeneratus incorpore

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

illud homines tenentur, fine quo falutem

confequi non poffunt. Manifeftum eft autem,quòd nullus poteft falutem confei, nifi per Chriftum. unde & Apoft.

[ocr errors]

u1
É; Romi. 5. Sicut per unius delitium in 6o per fidem im cordibus vefiris : fed alio

nenda opera fatisfa&oria. M Sextò. Utrum requiratur confeffio peccatorum. $ Septimè. Utrum requiratur intentioex parte baptizati. 4 Octavò. Utrum requiratur fides. M Nonò. Utrum pueri fint baptizandi. MDccimô utrüpueriJudaeorü sit baptizádi, invitis parentib. % Undecimò. Utrum aliqui fint baptizandi in maternis uterisexiftentes.

4 Duodecimò. utrum furiofi, &amentes fint baptizandi.

[ocr errors]
[ocr errors]

omnes homines in condemnationem, fic &* per unius jufiitiam im omnes homines in juftificationem vitae.

M Ad hoc autem datur baptifmus , ut cundum, &c. ut in te.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

generatione carnal; [e

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

SUPER QU. LXVIII.
A R T. II.

C ONCL. 1. Hi, qui-
bus & re fimul, &
voto, deeft baptifmus,
falutem aßequi non
offunt.
*| PROBAT. Quia
tales nec facramentali-
ter, nec mentaliter in-
corporantur Chrifto (ut
patet ex terminis) & per
incorporationé ad Chri-
ftum poteft folummo-
dò effe falus , ut patet
art. 1. corpor. item ad
primum.
•I CONCL. 2. Ille,
cui facramétum baptif-
mi deeft re, fed non
voto, poteft fine aétua-
li baptifmo falutem cö-
fequi. .
“T PROB. I. Quia i1-
le , cui facramentum
baptifmi non deeft in
voto, habet fidem ope-
rantem per dile&ionem,
cùm tale votum , ideft
defiderium procedat ex
fide per dileétioné opc-
rante. Et Deus per hu-

] D sEcuNDuM fic proceditur.
Videtur,quòd fine baptifmo
nullus pojfit falvari .” Dicit
enim Dominus Jo. 3. Nifi
quis rematus fuerit ex aqua,
&• Spiritu faméto, non poteß introire in
regnum Dei : fed illi foli falvantur, qui
regnum Dei intrant. ergo nullus poteft
falvari fine baptifmo, quo aliquis rege-
neratur ex aqua , & Spiritu fanëto.
M 2. Prætereà. In Iib. * de Ecclefiäft.
dogmatibus dicitur : Nullum catechume-
mum, quamvis in bonis operibus defunétü,
vitam æternam habere credimus, excepto

mo poffet falvari, maximè hoc haberet
locum in catechumenisbona opera habé-
tibus , qui videntur habere fidem per di-
le&tionem operantem. ergo videtur,quòd
fine baptifmo nullus pojfit falvari.
4 3. Prætereà.Sicut fuprá diéìum efi, *
facramentum baptifmi eft de neceffitate
falutis: neceffarium autem eft, fine quo
non poteft aliquid effe, ut dicitur quinto
Metaph.* ergo videtur, quòd fine baptif-

A R T I C LI, L U S
Utrum fine baptifmo aliquis poffit falvari.

martyrio, ubi* totum facramentum baptif-
mi completur: fed, fi aliquis fine baptif-

[ocr errors]
[ocr errors]

so parent. Dominus autem intuetur cor. Ille falü promittitu* infan

[ocr errors]

nec baptizari volunt: quod manifeftè ad
contemptum facramenti pertinet, quan-
tum ad illos, qui habent ufum libcriar-
bitrii : & ideò hi, quibus hoc modo deeft
baptifmus , falutem confèqui nom poffünt:
quia nec facramentaliter, nec mentaliter
Chrifto incorporantur, per quem folum
eft falus.
M lAlio modo poteft facramentum
baptifmi alicui ā re, fed non voto :
' ficut,cùm aliquis baptizari defiderat, fed
aliquo cafu prævenitur morte, antequam
baptifmum fùfcipiat, & talis fine baptif-
mo aítualifalutem confequi poteft, propter
defiderium baptifmi, quod procedit ex fi-
de per dile&ionem operante: per quam
„ Dcus interiùs hominem fan£tificat , cu-
jus potentia facramentis vifibilibus non
alligatur : unde Ambrof. * dicit de Va-
lentiniano, qui catechumenus mortuus
fuit. Quem regeneraturus eram , amifi :
verumtamen ille gratiam, quam popofcit,
nom amifit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tibus, quia infantes , ß per facramentum, quod ad hoc divinitùs inf?itutum, in credemtium nwmerum mons tram/eunt , in tenebris manent. Haec ille in lib. de bapt. parvul. & recitantur in de confecr. diffin. 4. Nec do&rinae huic ex praefenti articulo patenter habitae obftaf; fi quis diceret, tunc falvari parvulosin voto parentum, quo fcilicet defiderant , eos recipere baptifmum : maximè in cafu neceffitatis.Nam

id negatur ; quòd cate- alicui deeffe. Uno modo & re , & voto,
chumenus talis fit ali-

quandò habiturus vitam quod contingit illis, qui nec baptizantur,

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »