Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

divinæ difpofitionis providentia.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

homines falvos fieri,pertinet, ut in his, uæ funt de neceffitate falutis, homo de Éi; rcmedium inveniat. •[ Inter omnia auté {acramenta maxime neceffitatis eft baptifmus, qui cft regeneratio hominis in vitam fpiritualem : quia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tum baptifmi confert: nec eft rebaptizandusille, qui fic eft baptizatus. 4 Ad fecufidum dicendü, quòd illa facramentalia baptifmi pertinent ad folemnitatem : non auté ad neceffitatem batifmi. Et ideò fieri non debent, nec pofí! à laico, d fcd folùm à facerdote, cujus eft folemniter baptizare. 4 Ad tertium dicendum, quòd ( ficut fuprà di£tum eft *) pœnitentia non eft táta: neceffitatis, ficut baptifmus: poteft enim per contritionem fuppleri defeótus facerdotalis abfolutionis, quæ non liberat à tota pgna, nec etiam pueris adhibetur , & ideò non eft fimile de baptifmo,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

non tamcn ftatim. Cae- ' terùm dc his pleniùs vi-, de quæ fiio. 9. artic. 2 ad. fecundum, &- ar.3.corp.' I." DE MINORI. Quae funt ordimis. R. De neceffitate facramenri. §. Puta baptifmi. Hoc cft : Quandò facramentum collatum à non habentc ordinem illum ( pu:ta facerdotium ) eft ipfo.

Afi: ,.c*

jure divifum. Tunc ni- muniffima.

hil, &c. Nam baptizare eft quidem ordinis, articu. 2. fed non de ncceffitate facramenti.Baptizare enim pertinet ad ordinem facerdotalá fecundum quamdam , &c. ut in text. Ex quo dic : quòd baptizare eft ordinis facerdotalis de

neceffitate præcepti ex- .

tra cafü ncceffitatis. Hic enim fit : quòd laicus,fi

extra cafum neceffitatis '

D. yao, t

* q. 65*r*y. & 4,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rationem oftendas , illum calvinißarum errorem meritò damnari à Chrifto per locum à fimili, Matth. z. Nøn leguftis : quid fecerit David, quandò efuriit, & qui cum eo erant ? Quomodo intravit in domum Dei , & panei propofitioni; comedit : qiios non licebat ei edere, neque his, qui cum eo erant, niß folis facerdotibus ? Si autem fciretis , quid eft. Mifericordiam volo, & non facrificium : neque condemnaffetis innocentes. Chri(tus enim in his verbis demonftrat ; quòd quaedam funt folùm facerdotibus univerfaliter licita : quæ nihilominùslaicis, aliàs eis illicita, in cafu neceffitatis etiam corporalis licita funt. Itemque declarat : qüöd ii, qui mifericordiam erga proximos nefciunt, ex taliimmifericordia moti io condemnant innocentes, ideft , eos, qui urgente neceffitate ad quaedam licita fibi, aliàs illicita, maaus extendunt." Ad propofitum igitur praefens applicando prædiáa, quid clarius, & aderrorem Calvini detegendum, atque damnandum , & ad articuli hujus veritatem manifeftandam, atqüe commendandam âfferri poteft ? Certè, fi pro falute corporali cafus neceffitatis facit licitum laicis id, quod folis facerdotibus, dempto illo cafu, eft licitum : multò magis utique pro falute fpirituali, & tanta, qualem, quantamque concernit baptifmus, cafus necefsitatis de univerfaliter illicito laicis faciet licitum eifdem, & quod folis facerdotibus ex officio conveniebat, communicabit pro necefsitate laicis. Rursùs. Si mifericordia placens 2o Deo eft, concedere in cafu necefsitatis corporalis quaedam laicis aliàs non concedenda;& mifericordia difplicens Deo e(t, condemnare in tali cafu tùm concefsionem ipfam , tùm eandem concedentes : multò utique magis mifericordia placens Deo erit, concedere in cafu necefsitatisfpiritualis baptifmum laicis, ideft, ut ipfi baptizent alios, & mifericordia difplicens Deo erit, condemnare in tanto cafu tùm concefsionem ipfam, tùm concedentes eandem, Catholici ergo (quos pro irrifione vocant Papi(tas) pro mifericordia in tanto cafu necefsitatis extenfa Deo placent : & Calviniftae praedi&i pro immifericordia in eodem cafu necefsitatis (alioquin irrifione fua, fenfum catholicorum non attingerent ) oftenfa , Deo difplicent. Item meritò damnari illum errorem Iper eandem articuli rationem oftendes, 3o à Papa Gelafio, & Ifidoro, ut in argum.contr. Vide art. 1. & z. appem. Item à D. Auguft. ad Fortunatum: ut recitatur in de confecr. dift.4.cap. fanäum, eft baptifma. Tertiò vidcs : quomodò, &c.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

in Carthaginenjî conciw- lio, quòd mulier,quamvis do£fa, &- fantia viros in conventu docere,vel aliquos baptizare mom praefumat: fed nullo modo licet mulieri docere in conventu, fecundum illud 1. Cor. 14. Turpe e$t mulieri, in ecclefia loqui. ergo videtur, quòd nec etiam aliquo modo mulieri liceat baptizare.

4 . Præt. Baptizare pertinet ad officium prælationis, unde à facerdotibus habentibus curam animarum debet accipibaptifmus : fed hoc non poteft competere mulieri, fecüdum illud 1. Timoth.z. Docere mulieri nom permitto, nec dominari in virum, fedfubditam effe. ergo mulier baptizare non poteft.

4 3. Praet. In fpirituali regeneratione videtür aqua habere locum materniuteri (ut Aug.*dicit fuper illudJo. 3. Numquid homo potef im ventrem matris fuæ iteratò introire, &* renafci?) ille autem, qui baptizat, videtur magis habere patris officium : fed hoc non competit mulieri. ergo mulier baptizare non poteft.

q S E D c o N T R A eft, quod Urbanus Papa dicit, & habetur in Decr.* 39. q.3. Super quibus confuluit mos tua dile£tio, hoc videtur nobis hac fèntentia refpondendum, ut baptifmus fit,fì inflamte neceffitate femina puerum im momime famítæ Trinitatis baptizaverit.

4 R Εs p δ N D E o dicendü,quòd Chriftus eft, qui principaliter baptizat, fecundum illudJoan. I. Super quem videris Spiritum defcendentem, & manentem, hic e$t, qui baptizat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

s Q U A RT u s.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& caput viri eft Chriftus (ut dicitur I. Mulieri. Refpon. ConCorinth. I 1) non debet mulicr baptizare fideratæ fecundum fuam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

$trina,vel monitione, aliquem inftruere, quefem' &c. ita non permittitur ei publicè, & fole- APPEN mniter baptizare,fcd tamen potcft bapti- , ,? ÉÉÉÉ I í

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]

9yi4 tamen, &c.

[ocr errors]

N articulis quarto, & quinto dubium öccurrit cömmune multis artic.

1 An baptizare extra ncceffitatis cafum eo modo, quo in neceffitatiscafu

licet, fit peccatum mortale. V. g. fi laicus cxtraçafum necefsitatis baptizaret:

[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

fint fimul unum baptizare.
Ę» In multitudine enim conti-
netur unum, fed non convertitur, unde
videtur, quòd , quicquid poteft facerc
unus, poffint facere multi , & non è có-
verfo: ficut multi trahunt navem, quam
unus trahere nö poffet : fed unus homo
poteft fimul plures baptizare. ergo &
plures poffunt fimul unum baptizare.
M 2. Prætereà. Difficilius eft, quòd
unum agens agat in plura, quàm, quòd
plures agentes agát fimul in unum : fed
unus homo poteft fimul plures baptiza-
re. ergo multò magis plures poffünt fi-
mul unum baptizare ,
M 3. Prætéreà. Baptifmus eft facra-
mentum maximæ neceffitatis: fed in ali-
quo cafu vidctur effe neceffàrium, quòd
plures fimul unum baptizent: puta, fi
âliquis parvulus effet in articulo mortis,
& ÉÉ duo, quorum alter effet mu-
tus, & alter manibus, & brachiis care-
ret: tunc eni oporteret, quòd mutilatus
verba proferret, & mutus a&umbaptif-
mi exercerct. ergo videtur, quòd plures
poffint fimul unum baptizare.
M SE D coN T R A eft, quòd unius
agentis eft una aétio. Si ergo plures unü
bäptizarét, videtur fequi, quòd cffent
plüresbaptifmi, quod eft contra id, q.
dicitur Ephe.4.Una fides,unum baptifma.
4 R E s P o N D E o dicendum, quòd
fàcramentum baptifmi præcipuè habet

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quidam, non fit ponendum in illa priori claufu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

conveniát ad unum baptifmüm conferé-
dum: , quod quidem yidetur effe contra
rationem minifterii : homo enim non ba-
ptizat, nifi , ut minifter Chrifti , & vi-
<em ejus gerens : unde, ficut unus eft
Chriftus,ita oportet,effe unum miniftrü,
ui Chriftum repræfentet: propter quod
É Apoftölus dicit Ephef. 4. Unus
Dominus, una fides, unum baptifma , &
idcò contraria intentio videtur excludere
baptifmi facramentum.
4 Si vérò uterque diceret: ego te bapti-
zo in nomine Patris , & Filii , & Spiritus
fànéti, uterque exprimeret fuam inten-
tionem, quafi ipfe fingulariter baptifmü
conferret, quód poffet contingere in eo

[ocr errors]

baptizare'conaretur. Et tunc manifeftü
eft, quòd ille, qui priùs verba proferret,
daret baptifmi jacramentum : alius verò,
quantumcumque jus* baptizandi haberet,
nihilfaceret, & fi verba pronunciarc præ-
fumeret, effet puniendus, tanquam re-
baptizator. Si autem omninò fimul ambo
verbaproferrent, &• hominem immergerét,
aut afpergerent, effènt puniendi de inordina-
tomodo baptizandi, & mom de iteratione
baptifni, `quia uterque intenderet non
baptizatum baptizare, & uterque, quantú
effimfe, baptizáret. Nec traderentaliud,
& aliud facramentum, fed Chriftus, qui
cft unus interiùs baptizans, unum facra-
mentum per utrumque conferret.
M A D P R 1 M u M ergo dicendum,
quòd ratioilla locum habet in his, quae
agunt propria virtute: fed homines non
baptizánt propria virtute , fed virtute
Chrifti, qui, cùm fit unus, per unum
miniftrum perficit fuum opus.
4 Ad fecundum dicendum, quòd in
cafu neceffitatis unus poffet fimul plu-
res baptizare fub hac forma 5 Ego vos ba-

[ocr errors][merged small]

s« eft fimile de baptizante, & baptizato,

quia Chriftus,qui principaliter baptizat,

cet effe falfas , meritòque negandas.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

6o . ° Circa fecundum modum conccffum communiter, quo plures pof.

funt fimul baptizare unum, f. quolibet baptizante dicente: Ego te bapti«9 , dubium reftat: quomodò fieri, aut intelligi poteft, duo agentia, totalia, quamvisinftrumentalia ejufdem rationis, producere efficaciter fimul unum effeétum non intenfum, aut pcrfeétum magis, quàm,fi ab uno eorum tantùm produceretur, & hoc in É capaci perfeétioris, feu intenfioris effeétu§, quale eft anima noftra , & de cfêêtú fufcipiente magis, & minus, qualiseft gratia: videtur enim non intelligibile . •T Njì de neceffitate ä; unus tantü baptifmi minifferrequiratur. Irca principale quæfitum dubium adhuc reftat , an baptifmus de neceffitate fâcrarienti exigat unitatem miniftri, ex hac enim litera non ., habetur refponfio fimplicitef, & abfolutè : fed tantùm habetur, quòd fecundum unam formam poffunt plures conferrc unum baptifma,& fecundum aliam formam non. “I Scotus autem dicit in 6. diff. 4. fent. quòd unitas minlftri eft ab inftitutione Chrifti . *[Durand. verò afserit oppofitum. “I Petrus autem dicit, quòd unitas miniftri non eft de fubftantia facramenti, ut dicunt communiter omnes. Ex quibusapparere poteft,quaeftionem hanc remanere dubiam. * Ad has dubitationes fic refpondendum eft, ut primô dicatur ad ultimam: tanquam eam ex cujus claritate reliquarü folutio faciliùs per$ipietur. ., . ${Ad evidentiam autem quaeftionis ultimæ, dicendum primò eft, quid cft hic manifeftum, & quid9ccultum, Duobus igitur modis intelligi potcft unitas miniftri : vel quòd unitas miniftri non poffit integrari ex pluribus perfonis ita, jj non poffit contingere in miniftro, quòd unus totalis minifter confurgat ex multis partialibus perfonis coinminiftrantibus; puta,ficut perfe£tus traétor navis integratur ex multisfimul trahen

tibus, vel ficut perfe&tus fabricatorintegrâtur ex multis partialibus mi

nifteriis. Et fic in hoc communiter doótores conveniunt tenendo par

tem negativam, f. quòd unitas miniftri baptifmi non poteft confurgere

•* ex pluribus perfQnis partialiter concurrentibus: proptereà enim dicünt ;

quòd, fi unus abluit, & alter profert verba, baptifhus nullus eft: oppofi

tum cnim cßct, fiminifter baptifmi ex duabus' perfonis partialitei conTertia S. Thom. T t Cur

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »