Pagina-afbeeldingen
PDF

|

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ê όςcurrit, nifi quod Scot, m 4 f. difi. 6. duas rationes in litera noni articu-
ram .' li, f.ecundam, & tertiam arguit,Seeundam quidem:quia in morte Chri-
o. ju/a, fi baptizati fumus, dicit non concludcre : quia paenitentia virtutem quo-
que habet à paffione Chrifli, & tamcn cft iterabilis. Tertiam verò, quia

N corp. duo. Trimâ refpondet negativè quaefito. Secundò probat con-
clufionem quatuor rationibus, ibi:Primò q uidem, &c.
N titulo tam hujus, quàm trium fequentium articulorum , & fimili-
ter in omnibus his, quæ in illis continentur, nihil aliud fcribendum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

tatione (quia fcilicet in baptifmo repraefentatur mors Chrifti ) & non in
efficacia virtutis à paffione Chrifti, ut arguens refert: undc argumcntum
nihil obfìat : quofiiam poenitentia non affimilat hominem Chrifto mot-
tuo: fed baptifmus confepeliens Chrifto mortuo hominem , qui bapti-

zatu I .
* Ad fecundum dicitur, quòd, fi Auâor reprehendendus eft, oportet ^**
quoque reprehendere fynodum Florentinam fub Eugenio I/. dicentcm.
*ria funt , baptifmus, confirmatio, & ordo, quæ chara&erem, i.fpiri-
tuale fignum, imprimunt in anima indelebile, unde in eadem perfona non

* ont. 3.
imprimit characterem indelebilein, dicit probarc per immanifeftius, quo-
niam à principio inftitutionis baptifmi manifeftum fuit, quòd non Ticuit reite rantur. Licet ergo ex poftcrius manifeftis rationem reddere eorum;
iterare ipfum , & chara&ter crat occultus. uae priùs tempore nota fuerint: de multis enim conclufionibus notis apud
R£/?,ad 1. * Ad primùm horum dicitur, quòd vis rationis confißit in repræfen- 3o prifcos poftcriorcs adinvcncrunt proptcr quid.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

teriæ, & minifter inten-
dens, f. facere, quod fa-
cit Ecclefia ( ut patct
q. 3. ar. 8. ad fecundum)
funt dc neceffitate facra-
menti. Secumda aüt pars
{. & aliquid, &c. proba-
tur . Quia cgtera omnia
de illis tribus obfervata
ab Ecclefia in ritu bapti-
zandi pertinent ad fole-
mnitatem tantùm.
* NOT. Confirman-
tur haec ex Conc. Florët.
per hoc, quod univer-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

detur pcrtinere divcrfarum materiarum
ufus : ^ fed ad baptifmum pertinct ablutio
aquæ. Inconvcnienter igitur ille, qui
baptizatur, bis inungitur olco fanéto , 7o eft de neccffitate facramenti o
primùm in pe£tore, deindc intcr fcapu-
las, & tertiò chrifmate in vertice .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

zatis traditur candida veftis.
4 4. Prætercà. Sine hujufmodi obfer-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

II.* DE MAJORI. Non videtur pertinere. assumat; C.
- , TunC,

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

II. m ILLATIO CONCLUS. Ergo baptifmus, &c. %. Negatur illatio. §.

[ocr errors]

ut in tex. III. m CONCLUISIO IPRIMA . Baptifmus

flaminis potior efi , quâ baptifmus fanguinis. ß. Nifi baptifmus fanguinis refpeétu baptifmi flaminis haberet praeeminentiam ex parte et

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mo fanguinis, non enim foli martyres falvantur. ergo baptifmus fanguinis

p. non eft potiffimus.

M 3. Praetereà. Sicut baptifmus aque habet efficaciam à paffione Chrifti (cui fecundum prædiéta refpondet baptifmus fanguinis) ita paffio Chrifti habet â Spiritu fanéto, fecundum illud Hebr. 9.Sanguis Chrifti, qui per Spiritum famtium obtulit femetipfum pro mobis, emundabit confcientiam noftram ab operibus mortuis , &c.ergo baptifmusflaminis potior eft, quàm baptifmus fanuinis. non ergo baptifmus fanguinis eft potiffimus.

£ SE D coNTRA eft, quod Augu. * ad Fortunatum loquens de comparatione baptifmatum, dicit: baptizatus confitetur fidem fuam coram facerdote , martyr coram perfecutore: ille poß confèffionem afpergitur aqua, hic fanguine: ille per impofitionem manus Pontificis recipit Spiritum famíium : hic templum efficitur Spiritus famíii.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Prò cujus majori claritate, poftquam D. Aug. dixerat: hic templum ef

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

M AD P R IM u M ergo dicendum, quòd charaéter eft res, & {acramentum: non autem dicimus, quòd baptifmus fanguinis præeminentiami habcat fecundum rationem facramenti, fed quantum ad facramenti effe&um. M Ad fecundum dicendum, quòd effufio fanguinis non habet rationem baptifmi, fi fit fine charitate, ex quo patet, quòd baptifmus fanguinis includit baptifmum flaminis , & non è conyerfo : unde ex hoc ipfo probatur perfe&ior. % Ad tertium dicendum, quòd bagit; fanguinis præeminentiam haet, non fòlùm ex parte paffionis Chri

[ocr errors]
[ocr errors]

excellentiffimè tamen in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ficitur Spiritus /amafi, mox quafi fe declarans

icit, dùm non eff ipfe, qui loquitur, fed Spiritus fanéfws , qui in illo loquitur .' ille confitetur, fe mundi affibus renunciare : hic jpfis renunciat, & vite. Illi peccata remittuntur: jffi extinguuntur. Haec Aug. in libro de Ecclef. dogmatib. c. 7. Ac fi apertiùs dicat. UIterque accipit quidem Spiritum fanétum, fed in utroque non monftratur aequaliter efR&tus Spiritus fanéti, f. tanta conftantia in loquendo, & defendendo, quae Dei funt ; tantus contemptus omnium mundanorum, etiam vitæ propriae, täta elongatio non folùm à peccatis, fed etiam à pot&tia peccandi. Tam mirabilis triplex effe&tus Spiritus fanéti relucet praecipuè in baptifmo fanguinis, in co, f. qui tali baptifmo baptizatur, & proptereà jure optimo baptifmus fanguinis antefertur baptifmatibus cæteris. A fcripturis verò idem infinuatur per hoc, quòd petentibus præeminentiam in regno fuper alios refpondit Dominus Mar. 1o. Poteffi ; bivere calicem , quem ego bubo, aut baptifmo, quo ego baptix9r , ba

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

raecminentiam inter alia baptifmata. Alioquin

[ocr errors]

pcnfatis, & applicatis, &c.

[merged small][merged small][ocr errors]

Q UI Æ S T I O S E X A G E S I M A S E P T I M A.
Deminiftris ,per quos traditur baptifmi facramentum, in o£to articulos divif&.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

num)& ex nominibus ordinum ecclefiafticorum accipitur, quid ad unumquemque ordinem pertineat , ut patet, à fimili , de ordinibus coelcftibus. Secundò, quia Ißdorus hanc conclufioné innuit.

I. m DE MAJORI. ?redicandi. g. Idcß, exponendi Euangeliü. §. Quod eft docere populum in Ecclefia . Tunc nihil, &c. Non cnim idem eft praedicare Euangelium, idcft, recitare íïíôá, feu cantare in Ecclefia, quo in fenfu minor argumenti verificatur)

nam•

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »