Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

primunt chara&erem,fcilicet baptifmus, confirmatio, & ordo, quod non facit euchariftia . ergo illa facramenta funt potiora., . * . M 4. Praet. Illud videtur effe potius,ex uo alia dependent,& non è cónverfo : Ä ex baptifmo dependet euchariftia_, : non enim poteft aliquis euchariftiam accipere, nifi fuerit baptizatus. ergo baptifmus eft potior euchariftia. . 4T SED c o N T R A eft, quod Dion.* dicit 3. c. eccle. hierar, quòd non contingit, aliquem perficiperfe£iione bierarchica, nifi per diviniffimam euchariftiam. ergo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

mnium aliorum. ' · · · · · · · M. R E s P o N D E o dicendum, quòd, fimpliciter loquendo,facramentum euchariíliæ ef? potiffimum interalia facramenta, quod quidem tripliciter apparet. Trimò quidem ex eo, quod in eo continetur nam in facramento euchariftiae continetur ipfe Chriftus fubftantialiter, in .

aliis autem facramentis continetur quae- ;o tinetur fubftantialiter in ipfo euchari

dam yirtus inftrumentalis participata à Chrifto, ut ex fùpraditiis patet:* femper autem, quod eft per eßentiam , potius eo, quod eßper participationem. Secundò hoc apparet ex ordine facramcntorum adinvicem: nam omnia alia facra- . menta ordinari videntur ad, hoc facramentum, ficut ad finem. Manifeftum_.

$io cóparatur ad poenitentiam, ficut cófirmatio ad baptifmum, ita fcilicet,quòd, pgnitentia eft majoris neceffitatis, fed extrema un&io eft majoris perfeétionis.

4 A D P R I M u M ergo Tdicendum, quòd matrimonium äuä ad commune bonum corporaliter; fed bonum, commune fpirituale totius ecclcfiae conftiae facramento. • • • i ; M.,Ad fecundum dicendum, quòd per ordinem, & confirmationem deputantur, fideles Chriftiad aliqua fpecialiâ officia, quæ pertinent ad É principis: & ideò tradere hujufmodi facramenta per-, tinet ad folum epifcopum, qui eft quafi princeps in ecclefia. Per fácramentum.

eft enim, quòd facramentum ordinis or- *° verò eiichariftiae non deputatur homo ad

dinatur ad euchariftiae confecrationem : facramentum verò baptifmi. ordinatur adeuchariftiae receptionem. In quo etiam perficitur aliquis per confirmátioné, ut non vereatur fe fubtrahere à tali facramento: per pœnitentiam etiam , & extremam un&ionem præparatur homo ad dignè fumendum corpus Chrifti. Matrimónium etiam faltem fua fignificatione attingit hoc facramentum, inquantú fignificat conjunétionem Chrifti,& ecclefiæ, cujus unitas per facramentumeuchariftiæ * figuratur:üde & Apoftolusdicit Ephef. 5. Sacramentum hòc magnum . e$t, ego autem dico in chrißo, &* in ecclefia. Tertiò hoc apparet ex ritu facramentorum. Nam É Euchariftia confuImmantur,ut Dion.* dicit. c. 3. eccl. hier.ficut patet, quòd ordi

[ocr errors]

aliquod officium, fed magis hoc facramentum eft finis omnium officiorum, ut diífum ef?.*

4 Ad tertium dicendum, quòd charaëter facramcntalis, ficut fùprà ditium eft, * eft quædam participatio facerdotii Chrifti: unde facramentüm, quodipfum Chriftum conjungit homini,éft dignius facramento, quod imprimit Chrifti chara&erem.

•[ Ad jT dicendum, quòd ratio illa procedit cx parte neceffitatis: ficenim baptifmus,cùm fit maximae necef

fitatis, eft potiffimum facramentorum.

fic ordo, & confirmatio habent quan:

dâ excellentiâ ratione minifterii,& matriificationis:nihil.n.pro. hibet, aliquid eff: fecúdú quid dignius,q. tamen non eft dignius fimplicitér.

[ocr errors]

APPEND I x.
X articulo habes

[ocr errors]
[ocr errors]

menfium dicentium: Eu- •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

' tandi locus relinquitur?

i quin àes chriffifideler,

pro more in catholica Ecclefiafèmper recepto, latriae cultum, qui verò

' Deo debetur, huic fan, &fiffimo facramento in , : veneratione exhibeant.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in cor.ar.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

- - 1

' diis,ac prgcipuis magni

ficandum laudibus ; Memoriale nobiliffimum, intimis commendandum praecordiis, firmiter animo alligandum, in cordis utero, meditatione , ac celebratione fedula recenfendum. De his, aliifque nominibus, quibus hic fùmmus fòntif¥áãêíiïëïíåííeííáriáí füper alia facramenta defiÉ'; & confequenter ad haerefes ornnes cum praedi&ta fimiles repro

andas, vide lib. Clement. de reliqu.& vener. fanét.cap. Si Dominum in fanéiis ejus. Tertiò vides: quomodò, &c.

- -

feétam cum Chrifto conjunétionem animæ: quæ per euchariftiam fit,
ufus autem poftponendi extremâ unâtioné aliunde fumitur, :de quo infrà.

deles per confirmationem deputentur ad fpeciale officium, fpe&tans ad of-
ficium principis, cùm diétum fit, confirmationem conferre robur, quod
conftat non éffe officium fpeétans ad principem. -
*| Ad hoc dicitur, quòd, quia confirmatio datur in robur confitendi fi-
dé Chrifti crucifixi, qui eftgentibusftultitia, &Judæis fcandalü,confirma-
tio eft,velut conftitutio militis.Nä militaresa&us pugilü fideiin robufta
confeffione confiftunt : unde, quia officium militare eft officium fpe&ans
ad principem (ejus eft enim condere milites , atque ipfos ducere
ideò in litera dicitur , quòd confirmatio eft in officiüm fpcétans a
principem. -

2Tertia S. Thomae, AR

Re/ol. Dub.

A R T I c U L u

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fedin quolibet fácramento contemptus
rcligionis impcdit hominis falutem. ergo
pari ratione omnia facramenta funt de

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

to euchariftiae dixerat - - - -
jam ar.2.3. eft finis, id- Et hoc eft fimpliciter neceflarium ad fi-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fatramentum excludat, ut infrà dicetur*: ,a faria omnia facramenta , ficut ditfum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ptus facramenti* ex hoc, quòd aliquis , ngn curat accipere facramétü, quod'nó ' cft de neceffitate fàlutis: alioquin omnes, qui non accipiunt ordinem , & qui non contrahunt matrimonium , contemnerét hujufmodi facramcnta, *

tionem fpiritualem. §. Dc qua manducatione vide q. 8o. art. 1. Tunc nih. 6° carentes mnlla obligari neceffitate ad /acramentalem Euchariffiæ com

&c. Nam de Euchariftia quoad manducationem facramentalem intelligit
præfens articulus, quandò eam dicit non effe facramentum de neceffitate
falutis. Quòd verö abfquc facramentali manducatione Euchariftiae poffit
quis falvari,& confequentcr, quòd illa au&oritasjoan.6. non ar&tetur ad
manducare facramcntaliter (ut dicit textus2 patcbit etiam in appen. ex
Concil. Trid. fe/7. 2 i.
III.* DE MINORI. In quolibet facramento contemptur. B. Verus. §. Tunc
nihil,&c.Nam,licet omnium facramentorum veru* comtemptus fit faluti
contrarius,&c.ut in text. Ex quo digendum rclinquitur: quòd aliquid,eft
falfò aeftimatus contcmptus, & confequenter, quòd talis contcmptus non
eft contrarius faluti , -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Depertinentibus adfacramentum baptifmi, in duodecim articulos divifà.

4T Secundò. De inftitutione hujus facramenti.
TTertiò. Utrum aqua fit propria materia hujus fàcramenti.
TQuartò. utrum requiraturaqua fimplex. * , ,
“ Quintò. Utrù hgc fit c6veniés forma hujus facramenti. E. *
- go te baptizo in nomine Patris, & Filii, & spiritus fànâ;.•.... -
° Circa primum occurrit duplex confideratio. Prima de ipfo {Sextò. UItrüm fub hac forma poffit aliquis baptizari. Ego
baptifmo. Secunda de præparatoriis ad baptifmum. te baptizo in momine chrifti. - - -
% Circa primum quatuor confideranda occurrunt. Primò de s . TSeptimâ. Utrum immerfio fit de neceffitate baptifmi .
his, quæ pertinent ad facramentum baptifmi. Secundò de '° MOótavò. Utrum requiratur trina immerfio.
miniftrohujus facramenti. Tertiò de recipientibus hoc fá- M Nonò. Utrum Ę; poffit iterari.

jl E 1 N D E confiderandum eft de fingulis facramen-
tis in fpcciali. Primò de baptifmo. Secundò de
confirmatione. Tertiò de euchariftia. Quartò
de pœnitentia. Quintò de extrema un&ione.Sex-
de ordine. Septimò de matrimonio.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sot. 4. fenten. diff. 3. A R T I c u L U S P R I M U s. iiosfi quis, ciim sus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

?

[ocr errors]

phorifiarum dicentium,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

dcfinitioncmcffentialcm.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

baptifmatum. IDe comparatione baptifmatum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

doétrina praefens Angelica

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »