Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Quaeft. LXIV
»

rr.a se coNCLUS. i. Majorem effeäum facramenti comfequatur ille ,
qui recipit ipfùm à bono
£aini/iro. £. Si effe&tus
facramenti dependeret
aboratione miniftri. §.
propofita,'fcilicet, vel
in perfona miniftri, ut
fingulariseft, vel in per-
fofia totius? Ecclefiae.
Tunc nihil, , &c. Nam
[acramentorum effeéius
interior non impetra-
sur oratione Eccleße,
vel minif}ri : fed ex ,
&c. utin textu. Ex cu-
jusultimis verbis patet :
& quòd aliud eft, ope-
yari aliquid annexum ;
aliud autem eft, impe-
trare, quòd Deus opere-
tur illud, & quòd horü
primum nunquam con-
venit miniftro etiam
bono, cuitamen poteft
convenire fecundum.
III.m DE MINORI. Res
inanimata aliquid ope-
vatur. &. Inftrumenta-
liter.§.Tunc nihil,&c.
Nam & homines ad in-
teriorem effe&um ope-
rantur minifterialiterâ

<[ SED coNTR A. eft , quod dicitur Rom. 8. Deus eft, qui juftificat. Cùm ergo interior effe&us omnium {acramentorum fit juftificatio , videtur, uòdfolus Deus operetur interiorem e£&um facramenti. ,

4 R bsP o N D Eo dicendum , quòd, operari aliquem effe&um, contingit dupliciter: uno modo per modum principalis agentis: alio modo per moduminftrumenti. Primo igitur modo folus Dews operatur interiorem effeäumfacramenti, tùm, quia folus Deusillabitur animæ, in qua facramenti effe&usexiftit: non autem poteft aliquid immediatè operari, ubinón eft : tùm, quia gratia, quae eft interior facramenti effeétus, deftà folo Deo, ut in cumda parte diäum* eß. Chara&er etiam, quieftinterior £# facramentorum effeétus, eft virtus inftrumentalis, quæ manat à principaliagente, quod eft Deus: fecundo autem modo homopoteß operariadinteriorem effe&um facramenti, ideft ( ut habetur in a in quantum operatur per modum miniÅ£i ftri.. nam cadem ratio ; eft miniftri , áo gratiam, fed facra- & inftrumenti: utriufque .n. a&io extementü gratiæ tradédo. riùs* adhibetur; fed fortitur effe&um inAppenpix, teriorem ex virtute principalis agentis,

- * quod eft Deus . . -
M A D P R I M u M ergo dicendum,
quòd purgatio, fecundum quòd attribui-
tur miniftris Ecclefiæ, noneft à peccato;
fed dicuntur diaconipurgare,inquantum
vel immundos ejiciunt à cgtu fidelium:

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

- - - dus comprehendatur fub annexis, quæ per dev9tionem miniftri impetrari M In corp.una ponitur diftinâio bimembris cum duabus conclufioni- so poffunt recipienti facramentum.Et eft rátio dubii : quia, fi comprehendi

Itulus clarus eft.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'j In refpónfione adfecundùm dubium occurrit, an gratiæ intenfior gra- 7° mitanter ád facramentum impetratus ex devotione miniftri.

[ocr errors][ocr errors]

I D s E c u N D u M fic proce3. ditur. Videtur, quòd fa!: cramenta non fint folùm ex inftitutione diyina. Ea eni,

A\?*$ quæ sút divinitùs inftituita, traduntur nobis in facra fcriptura : fed quædam aguntur in facramefitis, de quibus nulla fit mentio in facra fcriptura, puta de chrifmate, quo homines confirmantur, & de oleo, quo facerdotes inunguntur, & de multis aliis tàm verbis,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quæ fecit, approbat. Hoc autem proprium videtur effe dæmonum, ut quibusdã fignis ad aliquid alliciantur : dicit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Itulus claruse(t. . I In corp.unaconclufo. folus Deus e/? fàcramentorum, infiitutor 3 Probatur: viítus facramenti eft ab inftitutore facramenti s fcd virtus facramenti eft à folo Deo. Ergo folus Deuseft facramentorum inftitutor.

inßituendo effe agens principales ac per hoc à quo eft virtus facramentu . . -

* Nota hic, quòd hæc ratio dire£tè, & formaliter, licèt non æftimetur à negantibus virtutes in facramentis: æquivalenter tamen hæc ratio o

AMajor probatur : Inftrumentum habetvirtutem à principali agentc : facra- 6o mnes convincit, confitentes facramcnta conferre gratiam, five per virtutë

mentum eftinftrumentum ad fpirituales effe&tus, & principaleagens refpe&u facramenti non cft utens tantùm facramento, fed inftituensipfum. ergovirtus facramcnti eft ab inftituentcipfo, Proccffus tQtuscft clarus. Eífecund« pars minaris iftius profyllogifmi dcclaratur in litera, diftinguendo duplex agens refpe&tu facramenti, & ex exclufione unius mem5ri,fcilicct agentis per modum utentis infertur reliquum, fcilicet agens

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

-Annat.

[ocr errors]
[ocr errors]

2. 4. a. O N C L. Interio

[ocr errors]
[ocr errors]

fan

di ii rum. Dicit enimJoannes Baptifta, ut habetur Joan. 1. Qui me mifit baptizare in Peus,&fecundum quòd aqua, ille mihi dixit : Super quem videris

[ocr errors]
[ocr errors]

nteriorem effe&tùm facramento

Spiritum defcendentem , &* manentem pereum , hic ef?, qui baptizat in Spiritu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Chriftum, inquantum homo, non intur. Videtur, quòd Chri- 7o quantum Deus: quia fic ipfe dat Spiritumfan&um. ergô videtur, quòd Chriftus, fecundum quòd homo, habuerit poteftatem interiorem effeétum facra

mentorum caufandi.

•T 2. Praetereà. Matth. 9. Dominus dicit: Sciatis, quia filius hominis habet pote$tatem in terra dimittendi peccata: fed remiffio peccatorum eft interior effe&us fan£io; fed baptizáre in Spiritu fanéto, eft 8o facramenti. ergo videtur,quòd Chriftus, fecundum quòd homo, interiorem effé&um facramentorum operetur. '

principaliter.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

dum quòd homo , effe&tum interiorem non operatur auâoritativè

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

III. m D E MAJORI.

agens inftrumentale per
excellentiam. §. Tunc
nih. &c. Nam Chriftus,
ut Deus, inftitutor eft
facramentorü , tanquä
principale agen$, & ipfe-
imet, ut homo, eorum-
dé eftinftitutor, tanquä
inftrumentale agens per
cxcellentiam:quo etiam
duplici modo interio-
rem effeétum operatur,
ut diétum eft . Porro
in fignum veritatis re-
ííoí formaliseft illud
in ar. 4. corp. dicen-
dum,quòd fcilicet Chri-
ftus potuit hanc potc-
ftatem excellentiæ com-
municare Apoftolis, fi-
vc aliis . Manifeftum
enim eft, quòd Apofto-
li , five alii poft com-
municationem ctlam
talem non fui(fent agen-
tes principales.
IV.ta DE MAJORI.
Tropria virtute. R. Vel
virtute fibi communi-
cata per excellentiam.
§. Tunc nihil, &c. ut
patet in diétisad tertiâ.
V. m DE MAJORI.
principale. B. Vel
inftrumentale per ex-
cellentiä.§.Tunc nihil,
&c. ut patet cx ad ter-
f*£4m .
VI. m CONTRA ID E
CONCLUSIONE. Nym
operatur. ß. Au&torita-
te principali abfolutè. §.
;íí, &c. Suffi-
cit enim pro veritate
conclufionis articuli ,
quòd Chriftus, ut ho-
mo, interiorem illum
effe&tum operetur au-
&toritate principali, in
genere minifterii (ut pa-
tet in tex.corp. ) & hæc
eft auâoritas excellëtiae.

[ocr errors][ocr errors]

gui txn quam principale agens.&. Vel tanquam

M 3. Prætereà. Inftitutio facramentorum pertinet ad eum , qui tanquam principale agens operatur ad interiorem facramenti effe&um : manifeftum eftautem, quòd Chriftus facramenta inftituit. ergó ipfe eft, qui interiùs operatur facramentorum effeótum. M 4. Praetereà. Nullus poteft fine facramento effe&um facramenti conferre, nifi propria virtute facramenti effe&um operetur : fed Chriftus fine facramento cóntulit facramentieffe&um, ut patetin Magdalena, cui dixit 5 Dimittuntur tibi peccata, ergo videtur, quòd Chriftus, feCundum quòd homo,operetur interiorem facramenti effe&um. 4 5. Prætereà. Illud, in cujus virtute facramentum operatur , eft principale agens adinteriorem effe&um: fed facramenta habent virtutem ex paffione Chrifti, &invocatione nominis ejus, fecundumillud primæ ad Corinth. 1. Numquid Taulus proyobis crucifixus eß, aut in nomine'Pauli baptizati efiis ? ergo Chriftus, inquantum homo, operatur interiorem Ä facramenti. 4 S E D coNTRA eft, quod Aug. * dicit, quòd in facramentis divina virtus fecretiùs operatur falutem: divina autem virtus eft Chrifti, fecundum quòd eft Deus, non autem, fecundum quòd eft homo. ergo Chriftus non operatur interiorem facramenti effeétú, fecundü quòd eft homo, {ed, fecundum quòdeft Deus. 4 R E s P o N D E o dicendum,quòdinteriorem facramentorum effe&um operatur Chriftus , & fecundum quòd eft Deus, & fecundum quòd eft homo : aliter tamen, & aliter. Nam , fecundum quòd eft Deus, operatur in facramentis per auétoritatem: fecundum autem quòd eft homo, operatur adinteriores effe&us facramentorüm meritoriè, & efficienter,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ma natura à Deo verbo

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

condemnanda. Item à diétis in 1. 2. ar.num. 596 ubique citationes has, & fimiles cointelligendo.

dem poffit , & valeat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tet exemplo.
Tertia S. Thomae,

Q q 2 Pri

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

4 3.

Praet. Chrifto,inquantum eft ca

put Ecclefiæ, competit, ut ab ipfo gratia
derivetur ad alios, fecundum illud Joã.
1. De plenitudine ejus nos omnes accepi-
nus: fed hoc non fuit aliis communica-
bile: quia fic Ecclefia effet monftruofa,
multa capita habens. ergo videtur,quòd
Chriftus poteftatem fuam non potuerit
miniftris communicare .
4 SED c o N T R A eft , quod fuper
illud Joann. I. Ego nefciebam eum, dicit
Auguftin. * quòd non noverat poteftatem
baptifmi, ipfum dominum habiturum, &*
fibi retenturum: hoc autem non ignoraf-
fetJoánes,fi talis poteftas communicabi-
lis non effet. potuit ergo fuam potefta-
tem Chriftus miniftris communicare.
M RE spoNDEo dicendum, quòd ,
ficut ditfum* efi, Chriftusin facramentis
habuit duplicem poteftatem: unam auéto-

ritatis,

quæ competit ei, fecundum quòd

Deus, & talis potefias nulli creaturæ potuit communicari, ficut nec divina effentia. J£liam poteftatem habuit excelìTìåí multa capita lentiæ, quæ competit ei, fecundum quòd

homo,

[ocr errors]
[ocr errors]

fe&us, ut ad invocationem nominum

pforum fanétificarentur facramenta,& ut ipfi poffent facramenta inftituere,& fine ritu facramentorum effe&um facramentorum conferre folo imperio: poteft enim inftrumentum conjunétum,quantò fuerit fortius,tantò magis virtutém fuá 1o inftrumento feparatotribuere, ficut ma

nus baculo .

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

M Adtertium dicendum,quòd ad hoc
inconveniens evitandum, nefcilicet mul-
ta capita in Eccl. effent, Chriftus nolu-
it poteftatem fuae excellentiæ miniftris communicare

ritum operaretur ad facramentorum e£

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftris communicare, dando fcilicet eis tan-4° fi tamen communicaffet, ipfe effet caput principaliter, alii

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nantur ad emundationem culpæ, & col-
lationem gratiæ : fed mali, cùm fint im-

mundi,
dare, fecun

mundo

[ocr errors]

quid mundabitur ? & etiam, cùm

gratiam non habeant,non videtur, quòd
gratiam conferre poffint, quia nullus
äat, quod non habet. non ergo videtur,
quòd per malos facramenta conferri pof-

[ocr errors]

. Praet. Totà virtus facramento

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

fuo, nec accedet ad mimifterium ejus. e

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

mam, vel virtutem habeat, præter id
quod exigitur ad rationem inftrumcnti

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

“T EXAM. Ly per quamdam motionem. Haec necefsaria motio eft:quòd

miniftcr & fit ritè confecratus ad tale xc, quod facit Ecclcfia.

miniftcrium, & intendat tunc face

III. m DE

[graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »