Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum divinæ maturæ conveniat affumere.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1o fit, ut, quia terminare naturam aflumptam nullam caufalitatcm di

[ocr errors]

2o infinitam in terminando. Et quia hoc convenit cuilibct divinæ perfonæ ra

tione fuæ propriæ perfonalitatis, ideò, ut infrà patebit, propria perfonalitas Verbi, f. filiatio, cft de facto pcr fé primò terminus incarnationis.

[ocr errors]

verbum denominationis intclligas, quum legis, quòd natura humana non conftituit divinam perfonam finpliciter, fcd conftituit £am, fecundum quòd denominatui à tali natura. Non enim fumitur hic deìòiìinatio pro quacumque dcnominatione, quum denomincntur aliqua ab extrinfeco, üt Socrates dicitur locatus, aut veftitus : aliqua ab accidente, ut Socratcs dicitur albus: & aîiqua à fubftantia, ut Socrates dicitui animatus, vcl corporeus: fed fuiiitur pro denominatione fubftano tiali, neque reftringitur hîc denominatio ad denominationem in antepracdicamientis definitam : quamvis & de illa litcra hæc yerificetur , de denominatione fubftantiali loquendo. Nam perfona filii Dei cft vere perfona humana : & inquantum eft perfona humana , conflituitur pcr naturam humanam ita, quod natura humana in Chrifto non conftituit filii Dei perfonam, quatenus eft perfona, fed quatenus eft perfona humana. Et hoë intendit litera, quoniam ly humanâ denominationcm fubftantialem à natura hominis importat. Et quoniam filii Dei perfona fic fà

[ocr errors]

denominatio ifta non fic reftringitur, quin verificetur etiam fubftantiaIis univocatio: perfona fiquidem verbi `ita eft humana, quòd cft ctiam „ homo univocè cum reliquis hominibus. Tanta eft autem excellentia incarnationis, ut non pofiitunica via, aut ratione dici, fed oporteat multis viis, ac modis myfterii illius cognitioncm qualcmcunque inveftigare:& ideò nunc pcr dcnominationem,nunc pcr univocationem incedimus.

[ocr errors]

qua confideratur. Et ideò primò quidem , & propriiffimè perfòna dicitur affumere: cundariò autem poteft dici, quòd etiam maturt affumpfit maturam ad fui perfonam: Et fecundüm ctiam hunc modum dicitur natura incarnata , nó quafi fit in carnem converfa , fed quia naturam carnis affumpfit, unde Dämafc. dicit. * Dici

dum beatos.Athanafium, * &• Cyrillum.* “ A D P R I M u M ergo dicendum, quòd ly eft rcciprocum , & refert idem fuppofitum. Natura autem divina non differt fuppofito à perfona vcrbi: & ideò, inquantum natura divina fumit naturâ humanam ad perfonam vcrbi,dicitur câ ad fe fumcrc. Scd quamvis Patcr fumat naturam humanam ad perfonam verbi, non jú hoc fumit eam ad fe, quia non cft idcm fuppofitum Patris, & Vcrbi, & ideò non poteft dici propriè, quòd Pater affumat fiaturam humanam. M Ad fccundum dicendum, quòd illud, quod convenit naturæ divinæ fecundum fe, convenit tribus pcrfonis: ficut

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

per hoc, quod dicit Cä. 1.Cùm tota cooperata fit Trinitas formationem fufeepti hominis,quoniã imfeparabilia sit opera Trinitatis, folus tamen filius fufcepit humanitatem in fingularitate perfonae, non in unitate diving maturae , idef?, in eo, quod eft proprium filii, non quod ef commune Trinitati: quoniam confiat naturam Trinitatis effe, noh tamen perfonam.Hæc ibi. Ex quibus, & totus præfentis articuli, & præccdentis en';;;;itur. ct1•

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*° fiftentis in natura eft ratio hábentis naturam illam, quod fub aliis verbis

dicitur, natura eft, ut quo, fubfiftens eft, ut quod. *[Manifeftatur differéntia hec induétivè in hac humanitate,& hoc homine, hac deitate, & hoc Deo, &c. Probaturquc fic effe in re ex ipfo incarnationis myfterio:in quo fatemur inveniri hánc humanitaté fine hoc homine »roprio illi humanitati : quoniam non eft ibi hic homo, nifi filius Dei. Ex É enim, quòd huic humianitati nihil deeft,nifi propria fubfiftentia, & nifi proprium fubfiftens in hac humanitate, & conftat, quòd non deeft, nifi propriü habens illam humanitatem, manifeftè patet,quòd ratio fubfiftentis in natura, & ratio habentis naturam una , & eadem eft. Inter fubftantiam autem divinam, & creatas hæc eft in propofito differentia, quòd in creatis unica tantùm ratione, unico tantùm modo invenitur habens naturam, fcilicet, ut hypoftafis: fèu, ut prima fubftantia, quoniam in creaturis non eft differentia inter individüum naturæ, & primam fubftantiam, feu hypoftafim. In Deo autem invenitur dupliciratione,& modo, habens naturám, fcilicet, habens naturam commüniter, ut hic Deus; & habens naturam incommunicabiliter , ut patet: ac per hoc invenitur fubfiftens in natura communiter, ut hic Deus : & fubfiftens in natura incommunicabiliter: ut quælibet divina perfona. Conftat enim, quòd hic Deus, ut fic, fubfiftit cffentialiter, tàm Patcr autcm, quàm Filius,& quàm Spirituffan&us, ut fic, fubfiftit perfonaliter: hic Déus fubfiftit formialiter deitate ; Filius autem fubfiftit formaliter fua perfonalitate, quæ eft ipfa filiatio. Alia ergo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nis, conftat effe fubftantiam individuam, fubfiftentiam, hypoftafim. Idem cft ergo dicere, quòd fubfiftentia non cft perfonalis, & dicere, quòd perfonalitas non cft pérfonalis, quum perfonalitas fubfiftentia fit : quia cofiftituere perfonam cft conftitüere fubftantiâ individuâ in natura intelleétuali. * Et confirmatur: quia, etiam fingendi data licentia, impoffibilc cft intclligere fubftantiam individuam in natura intelleétuali , '& non intelligere fubfiftens in natura intelleétuali. Conftat autem luce clarius , quòd ly fubßantia individua, loco cujus ponimus fubfiftens , importat formaliter perfonalitatem'. claudit ergo perfonalitas in fe formaliter fubfiftentiám , nrc oppofitum cft intelligibile. Et confirmatur :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ficato includit fubfiftens , ut Au&or exprefsè dicitin diéto articulo dictæ quæff. de potentia Dei, & patet ex definitione Boet. quia in re&to fignificat fubftantiam individuam, hoc eft, fubftantiam primam, quam conftat cfle fubfiftens primum : natura autem in communi non fignificat fubfiftens. Secundò ex eo, quòd fubfiftens in natura divina, ut fubfiftens,habet rationem perfonæ, quamvis incompletè : ex co namque, quòd etiam in natura divina fubfiftens, quamvis communiter, induit quandam rationempcrfonæ appropinquando ad rationem peifopæ, & habcndgrationcm

[ocr errors]

tionem fubfiftentis magis convenit formaliter perfonae , quàm naturae : magis ergo eft formaliter perfonale , quàm effentiale . Notanter autem dixi, formaliter: quia radicaliter conftat divinam effentiam habere primò rationem fubfiftentisita , quòd ( fi fic loqui licet) perfonæ divinæ mendicant fubfiftentiam ab ôïëïã, & non è contra. Et fecundum hoc falvatur differentia inter Deum,& creaturas, quòd in creaturis natura mendicat fubfiftere ab hypoftafi: non cnim fubfiftit hæc humanitas, nifi per hypoftafim: in divinis verò deitas feipfa fubfiflit . Et ideò paternitas conftituit hypofta

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

£ ditur. Videtur, quòd abstraéta perfonalitate per intelleétum , natura non poffit affumere . Ditium est * enim, qùòd naturæ convcnit affumere ratione perfonæ : fed quod cóvenit alicui röe alicùjus,remoto eo, non poteft ei convenire : ficut corpus, quod eft vifibile ratione coloris, fine colore videri non poteft. ergo, abftra&ta perfonalitate per intelleétum, natura affumcre , non poteft. 4 3. Præter. Affumptio importat terminum unionis, ut diëtum eft : * fed unio nó poteft fieri in natura, fed folùm in perfofia.ergo,abftraéta pcrfonalitatc, natura divinâ non poteft afsumcre. 4 3. Praetereà. In prima parte ditium esi.** quòd in divinis, abftraéta perfonalitate, nihil manet : fedaffumens eft aliquid. ergo, abftra&a perfonalitate, nofi poteft άivina natura affumere: 4 S E D c o N T R A eft, quòd indivinis perfonalitas dicitur Ε perfonaiis, quæ triplex eft, fcilicet, paternitas ,

[ocr errors]

Deum, ut cft:fed pcr modum fuum,fcilicet, multipliciter , & divifim id, quod in Dco eft ünum. Et per hunc modum poteft intclle&tus nofter intelligere b9hitatem, & fapientiam divinam, & alia huiufmodi, quæ dicuntur cffentialia attributa , nofiintelleéta paternitate, vel filiatione, quæ dicuntur perfonalitatcs.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pcrfona, cùm fit in natüra intellectuali. $icut igitur nunc pofitis proprietatibus perfonälibus in Deo dicimus tres perfoinas : ita, exclufis per intellcétum proprictatibus pcrfonalibus, remanebit in çonfideratióne noftra natura divina, ut fubfiftens, & ut perfona. Et per hunc modum póteft intelligi , quòd affumat

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

modo, ut cognofcat Deum ficuti eft, & fic impofsibile eft, quòd circumfcribatur pér intelleétum aliquid à Deo, & $f aliud remaneat: quia totum,quod eft in Deo,eft unum, fàlva diftin&ione perfonarum. Quarum tamen una tollitur, fublata alia : quia diftinguuntur

[ocr errors]

ftentiæ, vel perfonalitatis. 4 Ad fecundum dicendum, quòd etiam, circumfcriptis per intellcctum pcrfonalitatibus triüm perfonarum, reimanebit in intelle&u una perfonalitas Dei, utJudæi intelligunt, ad quam poterit terminari affumptio, ficut nunc dicimus eam terminariàd perfonam verbi. 4 Ad tertium dicendum , quòd , abftra&a perfonalitate per intelleétum , dicitur nihil remanere per modum refolutionis, quafi aliud fit, quod fubjicitur relationi, & aliud ipfa relátio,quia quicquid confideratur in Deo , confidera; tur, ut fuppofitum fubfiftcns. Potcft tamén aliqüid eorum, quæ dicuntur de

folùm relationibus, quas oportet effe , g., Deo, ÉÉ fine alio, non per modum

fimul. 4lio modo fe habet intelleétus ad

[ocr errors]
[ocr errors]

{equeretur intellc&us perfonalitatis propriæ in natura divina : ficut

[ocr errors]

dicimus, quòd rcmota (per cafum impoffibilé) * * perfonalitate verbi natura humana, fequeretur mox perfonalitas propria creata in ipfamet natura . Si enim ( quod numquam fiet ) verbum defineret perfonare humanam naturam, ideft, defineret effe perfóna naturæ affumsta- , tunc immediatè Ę illa natura produceret perfonam fuam creatam : quam tamen nunc ipfa,cùm fit perfonata à perfona verbi, nö producit, nec umquam producet. Sic igitur per locum à proportione,fi per intelleétus abftra- D.isti, &tionem defineret perfonalitas Trinitatis in natura divina : tunc immediatè fequeretur intelle&tus perfonalitatis cujufdam in ipfa natura : quam tarnen perfonalitatem ipfa, cùm in tribus perfonis nüc exiftat, veluti diftinétam nec habet , nec habere intelligitur . Alioquin uaternitas effet, vel ef? intelligeretur in divi

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

data ifta abftraétione , proportionaliter mox

ftens.

awilari

[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

JAnnota?. Tigi; articuli, quia in corpore articuli declaratur, pertranfèundus eft; autem illatio optima eft; quoniam circumfcriptis aliis, fubfiftens in na-
co tamen pacto, ut poft declarationem literæ ampliùs declaretur. tura intelleétuali cft incommunicabile, ac per hoc perfona ita, quòd cir-
casvmear, “T In corpore articuli duo fiunt. Primò diftinguitur, ac declaratur unus cumfcriptio fic accipienda eft, ut appónat incommunicabilitatcm. Et hoc
terminus qüaeftionis, f. ly abftraéia. Secundo refpondetur quæfito unica clariùs in refponfiofie ad fecundum pàtebit nunc nunc.
conclufione. Diftinétio duplex in litera ponitur. Üna expliçitè de duplici

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

propriè

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

A R T. I V.

ONCL. Illud,quod eft aétionis in affumptione , commune eft tribus perfonis : fed illud, quod pertinet ad rationem termini, convenit ita uni perfonae,

quòd non alii.
•T PRO B. Primâ ,
quia a&tus affumentis
procedit ex divina vir-
tute , quæ eft commu-
nistribus perfonis : Se-
cumda autem pars, fkili-
cet, fed illud, &c. pro-
batur ; quia terminus
affumptionis eft perfo-
na : & perfonarum una
non cft alia. 1. q. 3o.ar.i.
Secundò tota fimul cö-
clufio probatur ; quia
tres perfonae fecerunt,ut
humana natura vnirc-
tur uni perfonae, fcilicet,

filio.

I. m DE CONCLUS. Ergo non potefi.f. a/imère. g. ut ipfum affumerc eft operatio, non alitcr. §.Tunc nihil,&c. ut patet ex conclufione articuli . Cum hoc fi

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

4 R E s P o N D E o dicendum, quòd ficut diétum ef?, * affumptio duo importat, fcilicet, a£tum affumentis, & termimum affumptionis . A&tus autem affumentis procedit ex divina virtute , quæ communis eft tribus perfonis : fed terminus affumptionis eft perfona, ficut

alia non affumente .
Indivifa enim funt opera Trinitatis , ut
dicit Auguftinus * in Enchir. ficut au-
tem trium perfonarum eft una effentia, diífum eft ; * & ideò id, quod eft aéiio-
ita & una óperatio: fed affumere eft o- ., mis in affumptione , commune eft tribus
peratio qua áä. crgo nó poteft côvcnire *° perfonis3 fed id, quod pertinet ad ratio-
üni perfónæ divinæ,quin conveniat alii. nem termini convenit ita uni perfonae,quòd
4 2. Prætereà . Sicut dicimus perfo- nom alii . Tres enim perfonæ fecerunt,
nam filii incarnatam, ita & naturam , ut humana natura uniretur uni pcr-
tota enim divina matura im uma fuarum fonæ filii. -
hypofiafum incarnata e$t, ut dicit Da- M AD PRIMuM ergo dicendum, quòd
miâfcin 3. lib. * fed natura communis ratio illa procedit ex parte operationis.
eft tribus perfonis. ergo & affumptio. Et fequeretur conclufio , fi folam illam
4 3. Prât. Sicut humana natura in „a operationem importaret abfque termi-
Chriftoaffumpta eft à Deo, ita etiam & ' nò, qui eft perfòna.
homines per gratiam affumuntur ab i- M Àì fecundum diccndum,quòd natu-
pfo, fecufidufh illud Rom. 14.Deus illum ra dicitur incarnata , ficut & affumens
Áßumpfit : fed hæc affumptio commu- ratione perfonæ : ad quam terminata
niter pertinet ad omnes perfonas. ergo eft unio, ficut ditium eft, * non autem,
& prima. prout eft communis tribus perfonis.
τ'S ED co NT R A eft, quòd Dionyf. Dicitur autem tota natura divina incar-
2.cap.de diuin.nom. * incârmationis my- nata: non,quia fit incarnata in qmnibus
ßeriùm dicit pertinere ad difcretam theolo- $o perfonis, É quia nihil deeft de perfe-
giam, fecundum quam, fcilicet,aliquid &ione divinæ naturæ perfong incarnatæ.
diftin&i dicitur de divinis perfonis. 4 Ad tertium ÉÊ, , quòd affum-

[ocr errors]

pumen. contr. A concilio autem gcnerali primo icimus perfònam filii incarnatam , ita & natu

ram. B. Cum differenti tamen intelligentia. §. Videlicet : quòd matura dicitur incarnata, ficut &• affumems , &c. ut in tex.Tunc nihiI, &c. ut de fe patet. III. ni MAJOR. Sicut humana matura in Chri/?o affumpta eft â Deo ; ita etiam &* homines per gratiam affi4muntur ab ipfo. 8. Differenter tamen ex parte termini.§.Nam affumptio, quæ fit per gratiam, &c. üt in tex. Tüc nihil,&c. Non enim fequitur ; quòd, fi illa per gratiam eft abfolutè communis toti Trinitati, fit etiam ifta per carnem abfolutè, äÄÈ quoque termini, communis ci. Similitudines ( ut aliàs diximus) non tenent in omnibus. Et ideò faciliter poffunt inducere deceptionem. Sit ergo maximè tunc cautus, & ingenio vigilans le&or ; quandò audit ab argumentis adduci fimilitudines: ut ibi fciat reprobare malum, & eligere bonum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »