Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

tunc facramentalia figna , & verba moverentur fimplici mot u tantùm,ut-
pote à folo homine, & nihil aliud efficerent, nifi corporalem ablutionem.
Cü verò quis hominé abluit,fervatis fcrvandis, iuxta inftitutioné Chrifti:
moventur tunc facramentalia figna motu virtuofo, utpote à Icfu Chrifto
(ipfe eft enim, qui baptizat)& corpus tangendo abluunt cor,ut Aug. dicit.
“T Ex quibus omnibus habere potes diligens lector, undè, & quomodò
vana, feu diffona , ut apparet, dicta de inftrumentorum motu, & virtute,
fanè intelligere potes.
* In refponfione ad ultimum perfpice, quàm benè definita fit vis fa-
cramentalis, & univerfaliter inftrumentalis. Nam, ficut diverfa inftrumen-
ta nihil aliud habent ab arte una, nifi fuos motus virtuofos ad cffc£tum ar-
tis, & omnes illi motus, quia funt motus partiales, funt unus motus tota-
lis, ac per hoc una vis principalis agentis, inventa inftrumentaliter in di-
verfisinftrumétis, ita in miniftro,verbis,& elemento süt paffivi motus vir-
tuofi partiales multi: nam & miniftri opcratione, puta ablutione,& verbis,
& aqua utitur Chriftus, movendo fingula, ut agens principale. Et, ficut
ex omnibus non confurgit , nifi unum numero facramentum, ita ex omni-
bus partialibus motibus virtuofis, hoc eft paffivè , & aétivè fumptis, non
conftat, nifi una numero vis facramentalis, quemadmodum omnes motus
fingulorum trahentium navem, non funt, nifi unus numero traétus, una
numero totalis actio, unam inferens paffionem , unumque effe&tum. Nec
oportet laborare ad inveniendum, quomodò ex diverfis formis intentio-
nalibus fit una forma fimplex, aut cómpofita, vel per aggregationcm, ut
contra tcnentcs hujufmodi virtutes intentionales árguitur.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

quia fcilicet uterque talis proprius effe&us, appropriatur paffioni, Chrifti: Et formatur rati6. Tàm liberatio à peccatis noftris, quàm initium ritus

nibus: quia humanitasChrifti eft inftrumentum conjun&um deitatis: fa-
cramentum autem inftrumentum feparatum. Et formatur ratio. Agens
principale perconjun£tum inftrumentum movet feparatum : fed Deus eft
agens principalc gratiae , & humanitas Chrifti inftrumentum conjun-
&um,&facramentum inftrumentum feparatum.ergo. Et, quia hæc ratio
non concludit de paffione Chrifti,fedde humanitate Chrifti(in qua Chri-
ftusmyfteria multa confummavit, puta nativitatem, prædicatiohem,paf-
fionem, refurre&ionem, afcenfionem, &c.) ideò fecunda fubjungitur`ra-
tio, perquam probctur fpecialiter, quòd à paffione Chri(ti virtüs fit fa-
cramentórum. Et procedit ratio exeffectu proprio gratiæ facramentalis,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ejus, non movet fecun

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

rerum, ut patet exdif-
ferentiâ caufæ efficicn-
tis,atque caufae finalis ,
in ratione movendi.
•T CONCLUS.3. Sa-
cramentaveteris legis nö
habcbant in fe aliquam
virtutem, É erarcn-
tur adconferendam gra-
tiam juftificantem : fcd
folùm fignificabant fi-
dem, per quam juftifica-
bantur.
•T PROB. 1. Quia pa-
tet ex præmiffis conclu-

[ocr errors]

pars, fcilicet, fed folum,
&c. probatur. Quia fa-

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tur, quòd facramenta veteris legis gra- ,

tiam conferebant.
M 3. Praet. Sicut Beda* dicit in Homi-

[ocr errors][ocr errors]

dittis * patet, virtus paffionis Chriftico-
pulatur nobis per fidem, & facramenta ,
differenter tamen. Nam continuatio,que
eft per fidem, fit per a&um animæ, con-
tinuatio autem, quæ eftper facramenta,
fit per ufum exteriorum rerum. Nihil au-
tem prohibet id, quod eft pofterius tem-
pore, antequam fit, movere, fecundum

[ocr errors]

mis auxiliü circücifioim lege cótra originalis
peccati vulnus agebat,quodbaptifmus age-
re revelatæ tëpore gratiæ confuevit:fed ba-
ptifmus nunc confert gratiam. ergo cir-
cuncifio gratiam conferebat, & pari ra-
tione alia facramenta legalia: quia, ficut
baptifmus eft janua facramentorum no-

[ocr errors]

cramentorum veteris legis. Propter g, &
Apoft. dicit. Gal. 5. Teftificor ommi homi-
mi circumcidentife, quoniam debitor ef? u-
miverfe legis faciendæ.
M SE D coNTR A eft, quod Gal.4.di-
citur. Convertimimiiterùm ad infirma, &*
egenaelementa.glo.* ideß, ad legem, quæ
dicitur infirma,quia perfettè mom juflificat:

crarhenta vet.le.erant fidei antiquorum de paffione Chrifti proteftationes,
ut patet ex 1.2.q.102.«. 5.Et paffio Chrifti, fecundum quòd apprehenditur
ab anima hominis poterat juftificare ipfum hominem ; etiam quòd ipfa
pafîio tunc a£tualiter exteriùs neque effet, neque fuiffet, ut patefex diffc-
tentia caufae finalis à caufa efficiente, in movendo.
I. m DE MAJORI. Ex fide paffionis chrißi. &. Praeteritae. §. Tunc nihil,
&c. Nam, licet fides eadem, inquantum erat de paffione Chrifti, fuerit
in antiquis, quæ eft in nobis: non tamen eadem , inquantum erat de
tempore paffionis ejus; cùm illi crederent Chriftum paffürum, quem nos
credimusjam paffum. Ex hac autem differentia procedebat hæc alia dif-
ferentia,{cilicet, quòd facramenta veteris legis non poterant caufare gra-
tiam, quam tamen noftra caufant, utin probationibus conclufionum de- go Quæ omnia non nos de noftro confingentes, fed virtualiter dixit textus,ly

[ocr errors]

qui eft pofterior tempore, movet agen-
tem, fecundum quòd éft apprehenfus, &
defideratus abipfo.Sed illud, quod non-
dùm eftin rerum natura: non movet fe-
cundum ufum exteriorum rerum: unde
caufa efficiens d non poteft effe pofterior
in effe, ordine durationis, ficut caufa—

„ finalis. Sic ergo manifeftum eft, quòd

à paffione Chrifti, quae eft caufa huma

' nae juftificationis, convenienter* deri

[merged small][ocr errors]

ficatio folú figuralis. §. Tunc nihil,&c.llla enim fan&ificatio , de qua loquitur minor, erat tantùm figuralis. Per hoc enim fan£iificari dicebantur, &c. ut in tex. Vide 1.2. loco citato ad fecundum. III. m ILLATIO CONCLUSIONIS. Ergo circumcißo , &c. %. Negatur illatio. §. Procedit ènim ex praemiffis non re&è intelle&tis . Nam illud Bedæ intelligitur fic. Circumcifioagebat idera curationis rcmedium , fed non eodem modo . Argumentum. autem , : ly idem 4gebat, accepit ; . quod Eodem etiam modo agebat: id, quod non digit Beda, féiehs,-quòd differentia magna eft inter agere idem, & inter agére idem eodem modo. Hinc argumentum propter fuam malam de hac au&oritate intelligentiam faciebat illatiohem iftam , fcilicct . Ergo circumcifio gratiam conferebat : cùm tamen fecundum , bonam Bedæ intelligentiam- debuifset inferre hanc, {cilicet. Ergo in circumcifione gratia cóferebatur. Circumcifio enim erat fignum jufti

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

«Annotat,

Comment.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

M 3. Praet. Sicut per facramenta novæ legis diftinguitur fidelis ab infideli , ita etiam per facramenta veteris legis : fed facramenta veteris legis non imprimebant aliquem chara&erem in anima, un

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Deus per facramenta nobis fuum chara-zo to, * qui chara&er nuncupatur.

&erem imprimat.
M REspoN DE o dicendum, quòd,
ficut ex prgdi&tis *Ë , facramenta no-
væ legis ad duo ordinantur, videlicet ad
remedium contra peccata, & ad perfi-
ciendum animam in his, quæ pertinent
ad cultum Dei fecundum ritum Chri-
ftianæ vitae. Quicumque autem ad ali-
uid certum deputatur, confuevit ad
jí confignari, ficut milites, qui ad-
fcribebantur ad militiam gigí; , fo-
lebant quibufdam charaéteribus corpo-
ralib. infigniri eo , quòd deputabantur
ad Κcorporale:& ideò, cùm homi-
nes pér facramenta deputentur ad ali-
quid fpirituale, pertinens ad cultü Dei,

[ocr errors]
[ocr errors]

fpirituali charaâere infigniantur, unde

Auguft.dicitin* 2. contra Parmenianü.
f militie charaéterem in corpore fuo non

•ma, hoc efi,fignum quoddam fpirituale, & indelebile: -Anathema fit. Haec
ibi . Item à Concilio Florentin.in Decret. feu Conftitution.fuper union.

[ocr errors]

e facramentisagitur, idem dicit. Quia verò Lu

( cùm ann6IDomini quadringentefimo,& circa floruerit) annumerandus

aliquis fpiritualis charaéter : fed fufficie-
bat ibi corporalis circumcifio , quam A-
poftolus fignaculum nominat, R9m.4.

omnibus his canonibus inniti (fecundum Concilium) validi
moniis, fcilicet fan&arum fcripturarum , Apoftolicarum traditionum,

[ocr errors]
[ocr errors]

èft. Hic nomine chara&eris utitur in facramentis, ut ibi confiderantibus patet. Sed & ad idem habes B. Dionyfium Apoftolis contemporaneum, qui charaéterem nomine figni exprimit .Vide ar.z. corp. prim. Temeritatem quoque illam de mendácio damnat

folicis traditionibus,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ceps, Divino fpiritu ad-
juvante, editura. Hæc

ibi. Non ergo novorum

Theologiftarum com- -

mentum eft , quòd in '

[ocr errors]

canon de charaétere in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

cultum Chriftianæ religionis (quae utique eft militia illius, qui eft dominus fortis, & potens in prælio ád debellandas aereas poteftates , vincendumque mundüm )feétatus Auguftini veftigia. Rationabile fiquidem eft, ut homines, quià principibus mundi hujus confueverunt ad cqrporalia charaétere imfigniuntur. Probatur. Quicumque ad aliquod certum de- 6o corporali nota infigniri, cùm à Deo ad perennem fpiritualem cultum fecundum animam deputantur, fpirituali figno fignentur in anima: fic enim divinam providentiam difpónere homines fuaviter invenitur, ut fcilicct proportionaliter infigniantur fecundum animam à Deo : ficut fccun

dum corpus confueverunt à principe humano.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][graphic]

ptu fcito, quod. relativorum aliud cft fccundum effe ( ut patet )

[ocr errors]

£w. 5. non eft fecundum effentiam fuam in gcnere relationis, fed in generealio, & hoc in propofito eft genus qualitatis, &

[ocr errors]

vinum, ut ejus probatio declarat.

&er eft poteftas, quæ videtur ad fecundam fpeciem qualitatis pertineIC . C 4 3. Prætereà. A quibufdam charaâer fic dcfinitur. Charaíter e$t fignum fanάum communionis fidei , & famítæ ordinationis, datum â hierarcha: fignum autem eft in gcncrc relationis, non autem ingencre poteftatis. non crgo charaéter cft fpiritualis poteftas. 4 4. Prætereà, Poteftashabet rationé caufé, & principii, ut patet 5. Metaph. * fed fignum, quod ponitur in definitione charaóteris, magis pertinet ad rationem effeétus. charàétér ergo non eft fpiritualis poteftas. 4 S ED coNTR A eft, quod * Philofoph. dicitin 2. Ethic. Triafunt in amima, potentia, habitus, & paffio. fed chara&ier non cft paffio, quia paffio citò tranfit : charaóter autem indelebiliseft, ut* infrà dicetur. Similiter etiam non eft habitus, quia nullus habitus eft, $; fe poffit ad benè, & malè habere: charaêter autem ad utrumquefehabet. utuntur enim eo quidam benè: alii verò malè, quod in habitibus non contingit: nam habitu virtutis nullus utitur malè,& habitu malitiæ nullus benè. ergo relinquitur, quòd charaóter fit potentia. . . . 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd,ficut ditium efl , * facramenta novae legis characterem imprimunt, inquantum per ea deputantur homines ad cultum Dei, fecundum ritum Chriftianæ religionis . Unde Dion.* in 2. ca. Ecclef. hier. cùm dixiffet , quòd Deus in quodam figno tradit fui participationem accedenti ad baptifmum, fubjungit. Perficiens eum divinü, &* commumicatorem divimorum. Divinus autem cultus confiftit vel in recipiendo

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

aliqua divina, vel in tradendo aliis. ad 3° fueruìt.

utrumque autem horum requiritur quaedam potentia, nam ad tradendum aliquid aliis requiritur quædã potétia a£tiva, ad recipiendü aüt requiritur potétia paffiva. Et ideò chara£tcr importat quamdam potentiam fpiritualem ordinatam ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

JA(ndvf. T. Itulus de quidditate charaéteris manifeftè quærit, in quo f. genere fit, an poteftatis, an relationis, &c.

ra&terimprimitur à facramentis, inquantum per illa homo deputatur ad ea, quæ funt Chriftiani cultus, confiftentis in recipiendo aliquâ, vel tradendo aliis. ergo charaéter facramentaliseft quaedäm fpirituális' poteftas ad ea, quæ funt divini cultus. Antecedens quioad primam partem probatur au&oritate Dionyf.inillis verbis : pe rficiens eum divinum, &- cómmunicatorem divinorum. Confequentia verò probatur, quia ad utrumque horum requiritur potcntia aliqua, ad rccipiendum quidem paffiva, ad tra

[ocr errors]

* Circa deduétionem conclufionis hujus dubium occurrit: nam invalida apparet confequentia. Chara&ter facramentalis eft deputativus homi- 7o formaliter, ut Auétor contemplatus eft. Ex hoc enim, quòd charaéter

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

profeffione, officio, fcientia, voluntate, potentia, ut patetindu&ivèin imilitia, &aliis cultibus, & artibus. Unde inferre, chafa&terem effe pot

fallacia confequentis videtur.

*[In corpore funt tres conclufiones. Prima eft: charaéier facramen- 6o entiam, quia eft deputativus bominis ad cultum Chriftianae religionis, talis fpiritualis poteßas ad ea, quæ fumt divini cultus. Probatur. Cha

* Ad hoc dicitur, quòd Au&or procedit ex determinatis in præceden

ti articulo. Et propteréà non procedit ex hoc folo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ipfamet litera de feipfa teftimonium perhibet, au&toritatem afferensDionyfii hoc teftantem: ex hujufmodi autem affumpto concludi licuit intentum, fi perfpicaciter intuiti fuerimus cultum Chriftianæ religionis

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

itera , ut

aut fide, fi potcntia

*| Ad

« VorigeDoorgaan »