Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

humanitatem Chri

SUI PER QU. LXII.

gratiæ dupliciter fumi potcft,vel quatcnùs eft mutatio animg de;nö grata in
gratam Deo, & fic attingitur inftrumentalitcr à facramcnto : vel qua-
iènùs crcatio ibi aliquo modo immifcetur , & fic fit gratia immediatè à
IDeo. Probatur autém convenienter fic dici: quia Chriftus caput eccle-
fiae , ut homo (alioquin non effet ejufdem naturæ cum membris) influit
vitam proculdubio gratiae gratum facientis mcmbris fuis, conftat autem, 2o
í; infra latitudinem contineri creaturarum. non in-

convenit ergo, Deum per humanitatem Chrifti, ut inftrumentum con-
junétum, & per facramentum, ut inftrumentum feparatum,gratiam gra-
tum faciéntcin in hominc caufáre, ut clare habcs hìc in refponfionc ad
tertium benè perfpc&ta , ac collata cum argumcnto, & corpore articuli,
ad quod fe remittit.

* Et per hoc patet refponfio ad obje&ta reliqua contra difpofitiones

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

pcccatis relinquitur in anima quædam pronitas major ad talia facienda. Tunc nihiI, &c. Nam per , virtutes, &• dona excluduntur fuffìcienter, &c. ut in tex.

lll.*lLlATIO CONCLUSIONIS. Si ergo gratia facramentalis, &c. virtutumque, ac donorumdeterminat; cujus oppofitum, tamqua*
. cc

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Iatitudinem fignorum concludantur, ut facramcnta veteris legis. Fatcri

A R T I C U L U S

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum gratiafacramentalis aliquid addat fupcrgratiam virtutum, & domorum.

D se c u N D u M fic procedi3 tur, Videtur , quòd gra- aliquid fuper gratiam virtutum, & donorum. Per gratiam enim virtutum , & donorum perficitur anima fufficienter , & quantum ad effentiam animæ, & quantüm ad potentias cjus , ut patet ex bis, quæ im * fecundaft; diêá funt : fed grátia ordinatur ad animæ

[ocr errors]
[ocr errors]

animæ, inquantum participat quandam fimilitudinem divini effe. Et , ficut ab cffentia animæ fluunt ejus potentiae , ita à gratia fluunt quædam perfeétiones ad potcntias animæ,quæ dicuntur virtutes, & dona, quibus potentiæ perficiumtur in ordine ad fuos a&tus. Ordinantur au

perfectionem, ergo gratia facramentalis 6o tem facramcnta ad quofdam fpcciales

hon potcft aliquid áíidere fuper gratiam virtutum, & donorum. 4 2. Præter. Defectus animæ ex peccatis caufantur : fcd omnia peccata fufficienter excluduntur per gratiam yirtutum, & donorum : quia nullum eft pcccatum , quod non contrarietur alicui virtuti. gratia ergo facramentalis, £iim

effeétus neceffarios in vita Chriftiana , ficut baptifmus ordinatur ad quandam fpiritualem regenerationem, qua homo moritur vitiis, & fit membrum Chrifli, qui quidem effeétus eft aliquid fpeciale praeter aétus potentiarum animæ. & eadcm ratio eft in aliis facramentis. Sicut igitur virtutes, & dona addunt d fuper

ordinetur ad dcfeëtus animæ tollendos, 70 gratiam communiter diótam quandàm

non poteft aliquid addcre fuper gratiam virtutum, & donorum. ' • • • 4 3. Praetereà. Omnis additio, vel fubtrá&io in formis variat fpeciem, ut dicitur 8. * Metaphyficorum.Si ergo gratia facramétalis addat aliquid fupcr gratiam virtutum, & donorum, fequitur, quòd æquivocè dicatur gratia3, & fic Ri; Hil certiim nobis oftenditur cx hoc,quòd facramenta dicuntur gratiam caufarc. 4 Se D co N T R A'éft, quòd, fi gratia facramentalis non additâliquid fupcr gratiam donorum , & virtutum, fruítrâ facramenta habentibus , & dona, & virtutes conferrentur. In operibus autem Dei nihil eft fruftrà. ergo vidctur, iòd gratia facramentalis aliquid addat É gratiam virtutum, & donorum.

[ocr errors]

perfectioncm determinatè ordinatam ad proprios adtus potétiarü: ita gratia fàcramétalis addit fupergratiä cömuniter diííá, & fuper virtutes,& doma,quoddâ divinum auxiliü ad confèquendum facramemti finem. Et pcr hunc modum gratia facramentalis addit fuper gratiâ virtutú, & donorü. $ . A D P R 1 M u M ergo dicendum, É gratia virtutum , & donorum ufficienter perficit effentiam, & potentias animae, quantum ad generalem ordinationem a$tuum animè: fed quantú ad quofdam effectus fpeciales,qui'requiruntur in vita Chriftiana, reqüirituffàcramentalis gratia. M Ad fecundum dicendum, quòd per „ virtutes , & dona excluduntur ÉÉ tcr vitia, & pcccata, quantum ad præsés,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

movens motum. Et

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

- , D T E R T I u M fic proceditur. §§3 Videtur, quòd facramenta no3 væ legis non contineant grafè* tiam. Contentum enim videtur effè in continente: fed gratia non eft in facramento,neque ficut in fubje&o (quia fubjc&um gratiæ non eft corpus, fed fpiritus) neque ficut in vafe : quia vas ef? locus mobilis , ut dicitur in 4. Phyfi. * effe autem in loco non convenit accidenti. ergo videtur, quòd facramenta novæ legis non contineant gratiam. 4 2. Praet. Sacramenta ordinantur ad hoc, quòd homines per ea gratiam

[ocr errors]

confequantur: fed gratia, cùm fit accidens, non poteft tranfire de fubje&o in fubjeétum. érgo pro nihilo effet gratia in facramentis. M 3. Praet. Spirituale non continetur à corporali, etiamfi in eo fit : non enim anima continetur à corpore , fed potiùs

7o continet corpus. ergo videtur, quòd gra

[ocr errors]

patet .. 2uarta item pars, fcilicct, neque ficut, &c. probatur.Quia, fi gratia eflet in facramentis, ut in caufis non univocis, ideft largo modo æquivocis : tunc eflet in eis, fecundum aliquam formam propriam, atque permanentem (hoc enim modo effeétus funt in caufis largè æquivocis, ut res generatæ in fole) & iftud , fcilicet gratiam effe in eis fecundum foimam propriam, ac

ermanentem, cft falÉ ut patet.

[ocr errors]

cft ex q.6o. ar. i. 3. Secunda autem pars,fcilicet, & ut in caufis, &c. probatur: Quia facramentum novæ legis eft inftrumétalis caufa gra

tiae(ut patet ar.1. /7'ertia verò pars, fcilicet , non autem, &c. proba

3o

tur. Quia, fi gratia effet in facramentis, ut in caufis univocis; tunc effet ineis fccundum fimilitudincmfpccici( hoc enim modo effeétus cft in cau

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum in facramentis fit aliqua virtus gratig caufàtiva.

ÎD Q u A RT u M fic proceditur. 1 Videtur, quòd in Ê %%$] nö fit aliquia virtus gratiæ caufativa. Virtus.n.gratiæ caufativa é virtus fpiritualis: fed in corpore nö poteft effe virtus fpiritualis, nequie ita, quòd fit propria ei, quia virtus flüit ab effentia rei, & ita non poteft eam tranfcendere, neque ita, quòd recipiat eam ab alio,quia,quod recipitur ab aliquo, eftin eo per modum recipientis. ergó in facramentis non poteft effe aliqua virtus gratiæ caufativa. 4 2. Prêt. Omne, quod eft, reducitur ad aliquod genus entis, & ad aliquem gradum boni: fed non eft dare, in quo gcnere entis fit talis virtus, ut patet difçurrenti per fingula, nec etiam poteft reduciadaliquem gradum bonorum, neque enim eft inter minima bona, quia facramenta funt de neceffitate falutis: neue etiam inter media bona, cujufmodi Ä. potétiæ animæ,quæ funt quædã potentiæ naturales: neq; etiam inter maxima bona,quia ncc eft gratia,nec virtus mentis.erg6 videtur,quòd in facramentis nulla fit virtus gratiæ caufativa. -;'. 4 3. Præí Si talis virtus cfti£fácramentis, non caufatur in eis, nifi per creationem à Deo: fed inconveniens videtur, quòd tàm nobilis creatura ftatim effe definat, facramento perfeéto. ergo

nem fufficicntem ip argumento. Tunc, &c. Nam conclufio articuli inten

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

*° unde comparatur ad virtutem abfolu

tam , & perfeétam alicujus rei , ficut comparatur inftrumentü ad agens princi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

telligatur per illam vim fpiritualem in facramentis ; ut nulla ampliùs

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

II. m M 1 N O R. Ngn eft dare, in quo genere entis fit talis virtus. ß. Eß tamen dare , ad quod genus entis reducatur. §. Et hoc fufficit. Nam, ficut motus eo, quòd eft,&c. ut in text. Ex quo patet: quòd nihil contra ab argumento concluditur. In quo textu etiam patet: quòd illa virtus non eft gratia. Nec (inquit) çí gratia. Unde non oportet quærere , an, vel quomodò facramentum creet , vel concurrat ad creandam gratiam. Aliud .n. eft, in facramentis effe virtutem caufativam gratiae( modo declarato in textu )& aliud eft, virtutem illam in facramétis exiftenté creare gratiam, vel concurrere ad creationem gratiae inftrumentaliter.Primum concedit Sä&tus Do&tor {ut patet hîc) fecundum autém nullibi conceffum ab eo adhuc vidimus, fed potiùs contrarium fubindicatum ex 1. quæß. 45. art. 3. & ex lib. 2. conf. Gentil. cap. 2 I. III.a DE MAJORI. 7Niß per creationem. %. - Vel per benedi&ionem Chrifti,& applicationé miniftri ad ufum facramenti. §. Tunc,&c. Nä hoc in refponfo di&um verum eft de caufatione talis virtutis(ut patet in tex.ex D.Aug.)nec e inconveniens , quòd , ceffante motione agétis, ceffet inftrumétalis vir•tus in inftrumento. IIII. DE MAJORI. In diverfir. &. Ut diverfa funt: non autem , ut ad unum perficiendum ordinantur.§.Tunc,&c. Nam verba, & rcs in, propofito hon accipiuntur, ut diverfa,ideft, üt difparatim tendentia in diverfa ; fed ut ex ambobusunum facramentum fit : &ideò talis virtus, dc qua loquimur una exiftens poteft effe in utrifque, tanquam in uno .

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

non operatur, nifi inquantum eft motum à principali agente, quod per fe operatür, & ideò virtus principalis agentis habet permanens, & completum effe in naturã: virtus autem inftrumentalis habet effe tranfiens ex uno in aliud, & incompletum: ficut & motus eft a&us,imperfe&us ab agentein patiens. 4 AD PRiM u M ergo dicendum,quòd virtus fpiritualis non poteft effe in recorporea per modum virtutis permanentis , & completæ , ficut ratio probat. Nihil tamen prohibct, in corpore effe virtutem fpirituálem inftrumentaliter, inquantü.f. corpus poteft moveri ab aliqua fubftantia fpirituali ad aliquem effe&um fpiritualem inducendum: ficut & in ipfâ voce fenfibilieft quædam yis fpirituális ad excitandum intelleétum hominis, inquátum procedit à conceptione mentis. Et hoc modo vis fpiritualis eft in facramentis, inquantum ordinantur à Deo adef. feétum fpiritualem. 4 Ad fecundum dicendum , quòd , ficut motus eo, quòd eft aétus imperfe&us, non propriè eft in aliquo genere , fed reducitur ad genus aétus perfe&i(fic

[ocr errors]

xarticulo habes primò: quomodò per rationem interimas haerefim

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tiam corporalem ad purificandum animam dicimus pervenire: pervenit planè, & pemetrat confcientiæ univerfa latibula: quamvis enim fit fubtilis , &• tenuis, bemedi£tione tamen Chrifti faäa fubtilior, occultans vitæ caufas, ac fècreta mentis fubtili rore pertranfit. M Ad quàrtum dicendum, quòd , ficut eadem vis principalis agentis inftrumentaliter invenitur in omnibus inftrumentis ordinatis ad effeétum, prout funt quodam ordine unum, ita etiam eadem vis facramentalis invenitur in verbis, & rebus, prout ex verbis, & rebus perficitur unum facramentum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

virtutem inftrumentálem, per modum tranfeuntis, &c. Sed de caufa 9° fiquidem inftrumenti fimplex motusille, ad quem ex parte moventis fuf

inftrumcntali expreffit auétor in primo hujus quaeftionis articulo hæc

ficit potcntia motiva: ex parte verò termini náturalis effeétus inftrumenTertia S. Thom. P p tu :

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »