Pagina-afbeeldingen
PDF

Commenf. '

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dicat.Judicium Dei de

[ocr errors]

& peccator de peccato ;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eft, quamdiù hujus temporis curfus durat:& propter hoc oportet effè finale judicium in no iffimo die, in quo perfeétè id, quod ad unumquemque hominem pertifiet, quocumque modo perfeétè, & ma

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

corpore, & præfentes effè ad Dominü,quod eft jam mon ambulare per fidem, fed per fpeciem, ut patet ex his, quæ fubfequuntur: hoc autem eft videré Deum per effentiam, in quo confiftit yita æterna, ut patet 3o. 17. Unde manifeftum eft, animasà corporib. feparatas effe in vita æterna: & ideò dicendum eft, quòd poft

poralis terminetur fecundum fe,remanet 3o mortem,quantum ad ea, quæ funt ani

tamen ex futuris fecundum quid dependens.Uno quidem modo, fecundum quòd adhuc vivit in memoriis hominum, in , quib.quandoque contra veritatem remaniet bonæ famæ, vel malæ. J£lio modo in filiis, qui funt quafi aliquid patris , fecundum illud Eccl. 3o. Mortuus pater ejus, &* quafi nom ef mortuus;fimilem emim reliquit fibiÅ?fe,& tamen multorum bonorum funt mali filii , & è contrario. Tertio modo,quantum ad effe&um fuorum operú, ficut ex deceptione Arrii, & aliorum feduétorum pullülat infidelitas ufque ad finem mundi, & ufque tunc proficit fides ex prædicatione Apoftolorum. Quarto modo, quantum ad corpus, quod quandoque honorificè traditur feĘ quandoque verò relinquitur in

épultum, & tandem incineratum omninò refolvitur. Quinto modo, quantum ad ea, in quibus homo fuum áffeétum defixit, puta in quibufcunque temporalibus rebus, quarum quædam citiùs finiútur, quaedam diutiùs durant. Omnia autem hæc fubduntur exiftimationi judicii

[ocr errors]

mæ, homo fortitur quendam immutabilem ftatum. & ideò quantum ad præmiü animæ non oportet ülteriùs differri judicium,fed quia qugdam alia funt ad hominem pertinentia, quæ toto temporis curfu aguntur, quæ non funt aliena à divino

judicio, oportet iterùm in fine tempo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

hujus do&. opin. priùs teneri potuit: nunc autem non poteft, propter Papam, vel Concilium' in tali c. feff. vel in tali* loco. Alioquin pericula multa ingeruntur le&torib. novellis:& majores, É praevenire illa in uccurrêdo,ut diximus, vel meliori modo debuerant,ac poterant,nö funt fine peccato talis fcandali pufillorum : Rursùs: contra illam opin.hgreticalem in principio textus narratam vide D. Tho. Opuf. z. fcilicet contra Graecos, Armenos, &c. cap.9. II. m ILLATIO CONCL. Ergo videtur, quòd, &c. Negatur illatio.§. Procedit enim ex praemiffa au&oritate Núhü' malè intelle&ta . Putat namque, quòd propheta voluerit ibi fignificare, quòd Deus nullo modo judicabit bis id ipfum.& tamen nö hoc, fed aliud voluit dicere, fcilicet , quòd Deus non judicabit bis idem fecundum idem. Ex quo fuo vero fenfu reliquit clarum : quòd Deus bis idem fecundum diverfajudicate poterit, abfque offenfatalis füae auétoritatis. III.m ILLATIO CON. CL.2.Non ergo requiri-tur,&c.R. Negatur illatio. §. Procedit enim ex prgmiffis fallaciam fecundum non caufam,ut caufam, continentibus. Nam putant,nos dicere, finale judicium efse futurum propter hanc caufam, quafi fcilicet , præmium, & pœna corporis non dependeant ex praemio,& pgna animæ, & tamen dicimus id non propter hanc caufam,fed propter aliam , fcilicet propter rnurabilitaterh corporis ufque in finem fæculi durantem: & inh

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utilitas pro Eccl. S. Dei.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dolibctadunumqucmquépertinet,perfe&èjudicariantefirieinTriiiiìíérago -o

[ocr errors]
[ocr errors]

perfe&è, praefupponit confummationem operis puniendi, vel praemiandi * Etjuxta hunc fenfum clarè patet proceffus literæ abfque objeétione aliqua : quia nec Deus priùs punit, quàm fiat, quod puniendum eft, &c. “I Circa reliquias fpeétantesad pœnâ, vel præmium fecundü Au&oris fententiam, adverte, quòd, licèt apud noftra judicia hæc videätur per accidens, & confequentér aliena ab examinatione judicii : apud tamen divinum judicium omnia aeftimanda effe ex facris poteft colligi literis. Legimus.n. Nabuchodonofor praemiatum à Deo ob fervitium fibi exhibitüm 1o fatis per accidens in oppugnatione Tyri , ut patet Ezec. 28. David quoque punitum legimus ob effe&um fatis per accidens, quia, inquit Nathâ propheta, inimicos fecifti blafphemare momen Domini,filius, qui mattis eft tibi, morietur.2.Reg. 12. Unde patetadca etiam, quæ per accidens funt, divina fe extendere jüdicia. N/fand.a ! - - v - nd.a . . * In refpoafione ad primum, & tertium adyerte, quòd aliud eft, ííííí hominem poft mortem fortiri ftatum immutabilem fecuiidum animam,& dam ?./p. aliud eft fortiri ftatum non impedibilem : anima.n. per mortem pervehit ad 1. & §. ad ftatum immutabilem de bonitate in malitiam , aut è contra : & aut e(t confirmata in bono, aut obftinata in malo, aut civis cœleftis, aut inferni. Et penes hoc attenditur immutabilitas ftatus, cü qua immutabilitate ftat , quòd poffit impediri ad tempus, ne ad fuä civitatém perveniat. Et hujufmodi impedimenta pertinent ad purgatorium, quod non conftituit tertiü ftatum animarum, neque facit mutationem aliquam in ftatu animæ, quia eft immutabilis, fed impedimentü præftat confummationi ftatus illius'. Et fimile eftei, quod invenitur in motib. naturalibus, leve.m. afcendens fursùm, fi impcdiatur in via, non proptereà mutat fui motus naturam, nec, ceffante impedimento, afcendendo,novum acquirit principium motus: fed,. remoto prohibente à primævo immutato principio afcenfum profequitur. Sic enim anima immutata fccundum ftatum fuum, foluto purgatorio tamquam remoto prohibcnte , ad finem fuiimmobilis (tatus, in quo cònfirmata eft per mortem, gratia duce pervenit.

Matand. a.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

wvo&% D SE xT u M fic proceditur. 52. Videtur,quòd poteftasChriTN fti judiciaria nón feextendat ad angelos. Angeli .n. tàm 5oni, quâ mali ÄÈ funt à principio mundi, quandò,quibufdam cadentib. per peccatú,alii funt inbeatitudine cófirmati: fed illi, qui judicati funt, non indigentiterùm judicari. ergo poteftas judiçiaria Chrifti non fe extendit ad angelos. q 2. Prætereà. Non eft ejufdem judicare, & judicari: fed angeli venient cum Chrifto judicaturi, fecundum illud Mat. 25. càm venerit filius homimis in majeftate füa, & omnes angeli cum eo. ergo videtur, quòd angeli nó íint judicandià Chrifto. • 3. Ëraetereà. Angeli funt fuperiores aliis creaturis. fi ergo Chriftus eft judex non folùm hominum, fed etiam angelorum, pariratione erit judex omniü creaturarüm, quod videtur effè falfum, cùm hoc fit proprium providentiæ Dei. unde

[ocr errors]

per terram, aut quem pofuit fuper orbem,

juemfabricatus eit? non ergo Chriftus

èft judex angelorum.
ô SED Co N T R A eft, quod Apoft.

Utrum judiciaria poteflas chrißi fe extendat ad J4ngelos.

diciturJob 34. Quem conftituit alium fu- '

[ocr errors]

etiam fuper omnes angelos, & bonos, & 3° malos. In cujus fignum dicitur Apoc.7. quòd omnes âgeli fiabant in circuitu thromi. Tertiò ratione eorum, quæ circa homines operantur, quorü Chriftus fpecialiquodam modo eft caput. unde dicitur Heb. 1. Omnes funt adminißratorii fpiritus, im mini$terium miffi , propter eos,qui hæreditatem capiunt falutis. Subfunt auté „ judicio Chrifti,uno quidem modo, quantü ad difpéfationem eorum, quæ per ipfos aguntur, quæ quidem difpéfatio fit etiâ per hominem Chriftum, cüi angeliminiftrabant, ut dicitur Matth.4. & à quo daemones petebant, ut in porcos mitterentur, ut dicitur Mat. 8. Secumdò quantum ad alia accidentalia præmia bonorü anclorum, quæ funt gaudia, quæ habent É falute hóminum,fecüdü illud Luc. I 5. Gaudiü erit corã angelis Dei fuper umo peccatore pgnitentiam agente, & etiam quantum ad pgnas accidentales dæmonum , quibustórquentur, vel hic, vel recludütür in inferfio. Et hoc etiam pertinet ad hominem Chriftum.unde Mar. 1. dicitur, uòd dæmon clamavit, quid nobis, & ti

ijefu Nazarene? venifiiante tempus per

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quinquc

ab ipfà veritate : & ideò,licèt angcli cx eo,
quòd funt fpirituales, judicent, judican-
tur tamen à Chrifto, inquantumcft ve-
8o ritas.
4 Ad tertium dicendum, quòd Chri-
ftus habet judicium non folùm fuper an-
gelos, fed etiam fuper adminiftrationem
totius creaturae ; fi enim , ut Aug.* dicit
in 3. de Trin. inferiora quodam ordine re-
guntur â Deo per fuperiora,oportet dicere

:

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- - cere pertinebit: quia eft idem eft Deus , & homo, DominusJe- caput omnium tùm ho

lis fubjécit Deus orbem terræ futurum, io fus Chriftus. De cujus incarnationis my- minum : tùm angelo

[ocr errors]
[ocr errors]

CommentariaCardinalis Cajetani.

Itulusclaruseft. “ In corpore duo fiunt. Trimò refpondetur quæfito una conclufione.-Angelifubfunt judiciariae poteftati chriffi, etiam, inquantum efi ho*mo. Et probatur tripliciter. Secundâ declaratur , quoad quid angeli fubfunt fic Chrifto. Et fit diftin&io trimembris, f. j nio, aut pan« accidentali, vel praemio, aut pgma effentiali. Et omnia clara funt in litera. “I. In refponfioneadtertium adverte, quòd, cùm dicitur inferiora regi „£ noa pcr fyperiora, non intelligitur de infcriori, & füperiori quocunque modò, ncc deinferiori,& fupcrióri quoad beatitudinem, alióquin fèqueretur , quog multi angeli regerentur per multos fanétos homines, quos elevatos credimus fupra multos angelós,& confequcnter multi fanétíhomines cöcurrerent ad adminiftratiónem mundi hujus inferioris ; quoniam admini

Comm.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

£ratio hæc minimis videtur creditaangelis. confèquem* auté hoc credi mus ef[e falfums quoniam fan&i homines,quantücumque beatiores fint angelis, non tamen præfunt regimini univerfali fpiritualis,aut corporalis creaturæ. fed hoc officium refervatum eft angelis,quibus congruit ex natura,UInde in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

£g O sT confiderationem eorum, quæ pertinent

ad myfteria verbi incarnati, confiderandum. eftde ecclefiae facramentis, quæ ab ipfo verbo £§ incarnato efficaciam habent.TEt Prima confi

$ deratioerit de facramentis in communi. Secun

da de unoquoquc facramentorum in fpeciali.

circa primum quinque confiderandafunt.

[ocr errors]

ç; fit facramentum. qTSccundò. neceffitate facramentorum.

4 Tertiò. De effeétibus facramentorum.

4 Quartò. De caufa eorum.

4 Quintò. De numero. -
circa primum quæruntur otio.

[ocr errors]

4 Secundò. UItrum omne fignum rei facræ fit facramen

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

OTATIO circa 1y Utrum vide m. part.S. Thom. in q. u. ar. 1. tit. Elucidationes. Quod pro femper, & ubique diétum fit de cacteris UItrum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

14 D P R I M u M fic proceditur. ' Videtur, quòd facramentum non fit ingenere figni. - - Videtur enim facramentum dicià facrando, ficut medicamentum à medicando ; fed hoc magis vidctur pcrtinere ad rationem caufâ, quàm ad rationem figni. ergo facramentum magis eft in genere caufæ, quàm in genere fi111. 4 2. Praetereà. Sacramentum videtur aliquid occultum fignificare, fecundum illuid Tob. 12. Sacramentü regis abfcondere bonum e$t.&Eph. 3. Quæ fit. difpenfatio facramenti abfconditi â feculis in Deo: fed illud, quod eft abfconditum, videtur effe còntra rationem figni. Nam fignum eft, quodpræter fpeciem, quam ingerit fènfibus, facit aliquid aliud in cognitionem venire, ut patet per Auguft. * in z.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

candam. Idcò major illa, licèt alioquivera, eft extra propofîtum.

Ill. u. DE MAJORI. Quamdoque facramentum. A. i. Conreftatio fa&a
per rem fagrap. §. Tunc,&c. Nam articuli conclufio fumit ly facramen-
tum in alio fenfu,f.prout fe habet in ratione figni. Ideò dicit textus :
quòdjuramentum dicitur effe facramentum, non eadem tamen ratione,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

quimur de facramentis, fecundum quòd important habitudincm figni, & fecundum hoc facramentum ponitur in genere figni. 4 A D PR IM u M ergo dicendum, uòd, quia medicina fe habet, ut cauÉÃÉ fanitatis, inde eft, quòd omnia denominata à medicina dicuntur per ordinem ad unum primum agens, & propter hoc medicamentum importat caufalitatem quandam; fed fàn&titas, à qua denominatur facramentum, non fignificatur per modum caufæ efficientis, fed magis per modum caufæ formalis, vel finalis, & ideò non oportet, quòd facramentum femper importet caüfalitatem. 4 Ad fecundum dicendum, quòd ratio illa procedit, fecundum quòd facramentum idem eft, quod facrum fecretum: dicitur autem non folùm Dei fecretum, fed etiam £g; efle facrum, &

3o facramentum, quia fecundum antiquos

fanéta, vel facrofan&a dicebantur, quaecumque violari non licebat: ficut etiam muricivitatis,&perfonæ in dignitatibus conftitutæ, & ideò illa fecretâ, five divina, five humana, quae non licet violari, quibuslibet publicando, dicuntur fàcra,'vel facramenta. 4 Adtertium dicendum, quòd etiam . juramentum habet quandam habitudiné ad res facras, inquántum f.eft quaedam

[ocr errors]

fecúdum hoc dicitur juramentum effe fàcramentum, non eadem ratione,qua núc loquimur de facramentis, non tamen aequivocè £T£; nomine facramenti, fed analogicè, f. fecundum diverfam habi

;7o tudinem ad aliquid unum, quod eft res

facra.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

m declaretur , atque

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L U S
Utrum omne fignum rei facræ fit facramentum.

 I) s E c u N D u M jÉ tur. Videtur, quòd non oé \ fignü rei facrae fit facramcntum. Omnes enim creaturae 1c1111diles funt figna rerum facrarum, fecundum illud Rom. I. Invifibilia Dei per ea, quæ fá£tafumt, imtelletta confpiciumtur: nec tamen omnes res fenfibiles poffunt dici facramenta. non ergo omne fignum rei facræ cft facramentum. 4 2. Praetereà.Omnia,quæ in veterilee fiebant, Chriftum figurabant , qui eft famiius famétorum , fecundum illud I. ad Cor. Io. Omnia im figura comtimgebant illis . Et Colof. 2. Quæ funt umbra futurorum, corpus autem Chrifli : nec tamen omnia gefta Patrum veteris teftamenti,vel etiam omnes cercmoniae legis funt facramenta, fed quaedam fpecialiter,ficut in fècunda parte habitum* eft. ergo videtur, quòd non omne fignú rei facræ fit facramentum. 4 3. Prætereà. Etiam in novo teftamento multa geruntur in fignum alicujus rei facræ,quæ tamen non dicuntur facramenta, ficut afperfio aquæ benediétæ, confecratio altaris, & fimilia. non ergo omne fignum rei facrae eft facramentü.

[ocr errors]
[ocr errors]

M RE sP o N D Eo dicendum , quòd figna propriè dantur hominibus, quorü eft per nota ad ignota pervenire: & ideò É dicitur íacramentum, quod eft ignum alicujus rei facræ ad homines pertinentis, ut fcilicet propriè dicatur facramentum, fecundum quòd nunc de facramentis loquimur, quod fignum rei facrae ,inquantum eft fanétificans homines.

M AD P R I M u M ergo dicendum, quòd creatur£ fenfibiles fignificát aliquid facrum , f. fapientiam, '& bonitaté divinam, inquantü funt in feipfis facra , non auteminquantum nos per ea fanétificamur:& ideò non poffunt dici facramenta, fecundum quòd nunc loquimur de facramentis.

4 Ad fecundum dicendum, quòd quædam ad vetus teftamentü pertinentia fignificabant fanétitatem Chrifti , fecundum quòd in fe fan&us eft : quædam verò fignificabant fanétitatem ejus, in quâ

[ocr errors]

molatio agni pafchalis fignificabat imolationem Chrifti, qua fanétificati fumus: & talia dicuntur propriè veteris legis faCramCnta . M Ad tertium dicendum, quòd res de

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nominatur à fine , & complemento; difpofitio autem non eft finis, fed perfeótio: & ideò, quæ fignificant difpofitionem ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L UI S
Utrum facramentum fit fignum umius rei tantùm.

r. multa fignificantur, eft fignü so dum illud Coloff. 2. Videté, me quis vos

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »