Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lufio enim articuli, quandò ipfum dicit effe fuper

per mediü,videtur,quòd Chriftus nó potuiffet afcendere fuper omnes cœlos, nifi coelum divideretur;quod cft impoßibile. 4 4. Praet. A&. 1. dicitur, quòd nubes fufcepit eum ab oculis eorum:fed nubes nó offunt elevari fuper coelum. j? ChriÉ non afcendit fuper omnes coelos. 4 5. Praet. Ibi credimus Chriftum in erpetuum permanfurum, quò afcendit: É contra naturam eft, non poteft cffe fempiternum, quia id, quod eft fecundum naturam, effutin pluribus,& ut frequentiùs. Cùm ergo contra naturam fit corpori terreno, effe $i; coelum, videtur | quòd corpus Chrifti fupra cœlum non afcenderit. W SED coNTRA eft, quod dicitur Eph. 3. J4fcemdit fuper omnes cælos , ut adimpleret omnia. q[`R E s P o N D Eo dicendum , quòd, quantò aliqua corpora perfe&iùs ÉÉ pant bonitátem diyinam, tantò funt fuperiora corporali ordine, qui eft ordo loçalis, unde videmus, quòd corpora , quae funt magis formalia, funt naturaliter fùperiora (ut patet per Thilof. in 4.Thyf. &in 2.* de cælo) per formam enim unumquodque corpus participat divinum effe, sit patet in I.Thyf. Plus autem participat de divina bonitate corpus per gloriam, uàm quodcumque corpus naturale per ÄÈ fuae naturæ. Etinter cætera corpora gloriofa, manifeftum eft,quòd corpus Chrifti majori refulget gloria, unde convenientiffimum efi ei , quòd fit fupra d omnia corpora confiitutum in alto. & ideò fuper illud Eph. 4. JAfcendens in altum, dicit gl. * Loco, & dignitate. 4 A D P R 1 M u M ergo dicendú, quòd fedes Dei dicitur effe in coelo,non ficut in continente, fed magis ficut in contento. unde non oportet, aliquam parté coelico fuperiorem effe, fedipfum efsc fuper domhes cglos,ficut & in pf.8.dicitur: Elevata ef? magnificemtia tua fuper cælos, Deus. 4 Ad fecundum dicendum, quòd locushabet rationem continentis. unde pri

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mum continens habet rationem primi locantis, quod eft primum cœlum. Intantum igitur corporaindigent efse in loco per fe, inquantum indigent contineri à corpore coelefti. Corpora autem gloriofa, & maximè corpus Chrifti non indiget tali continentia : quia nihil recipit à corporibus coeleftibus,fedà Deo médiante anima. unde nihil prohibet, corpus Chrifti efse extra totam continentiam coeleftium corporum,& non efse in loco continente : néc tamen oportet, quòd cxtra coelum fit vacuum,quia non eft ibi locus. Neccftibialiqua potentia fufceptiva alicujus corporis, É potentia illuc perveniendieftinChrifto.TQuod autem JMrifioteles *probat 1. de cælo, quòd extra coelum nón eft corpus, intelligendum eft de corporibus in folis naturalibus conftitutis, ut per probationes aPgaret. M Ad tertium dicendum, quòd,quávis de natura corporis non fit, quòd poffit efse in eodem loco cum alio corpore : tamen poteft hoc Deus facere per miraculü', quòdin eodé loco poffit efse fimul cum alio corpore, ficut & fecit,ut corpus Chrifti de claufo utero B. Virg. exiret, & quòd intravit januis claufis Áí difcipulos,ficut dicit B.Greg.*Corpus ergo Chrifti fimul poteft efse cum alio corpore in eodem loco, non ex proprietate corporis, fed per virtutem divinam affiftentem, & hoc operantem. M Ad quartum dicendum,quòd nubes illa non præbuit adminiculum Chrifto afcendenti per modum vehiculi*, fed apparuit in fignum divinitatis, fecundum quòd gloriâ Dei Ifrael apparebat fuper tabernaculum in nube. M Ad quintum dicendum, quòd corpus gloriofum non habet cx principiis fuae naturæ,quòd poffit in coelo,aut fupra coelum efse , fed habet hoc ex anima beata, ex qua recipit gloriam. Et,ficut motus gloriofi corporis fursùm non eft violcntus, ita ncc quies eft violenta,unde nihil prohibet,eam efse fempiternam.

[ocr errors]

fua infra terrarum vifcera humilitate. Secundò vides: quomodò,&c.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fic objicientibus ad concludendum. Dicant

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum corpus Chriftiafcenderit fuper omnem creaturam fpiritualem.

[ocr errors]

É

[ocr errors]

per omnem creaturam fpi- ritualem. Eorum.n. quæ nó dicuntur fecundum unam rationem,non oteft convenienter fieri comparatio:fed Ê non eadé ratione attribuitur corporalibus, & fpiritualib. creaturis, ut patet ex his,quæ ditia funt in I. par.* ergo yide

[ocr errors]

afcendifsc fuper omnem creaturam fpiM 2. Praet. Aug.* dicit in lib. de Vera relig. quòd omni corpori fpiritus præfertur: fed nobiliori rei fublimior debetur locus.ergo videtur, quòd Chriftus non afcenderit fuper omnem fpiritualem Creaturam. * 3. Praet. In omni loco eft aliquod corpus,cùm nihil fit vacuüin naturà. Si ergo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rca

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

fpiritus in ordine naturalium corporum, nullus locus erit fuper,omnem É lem creaturam. non ergo corpus Chrifti potuit afcendere fuperTomnem fpiritualem creaturam. 4 SED coNTRA eft,quod dicitur Eph. I.có$tituit illü fupra omnem primcipatú,&* poteftatem, & fùpra omne nomen,quod nominatur,five im hoc feculo,five imfuturo. 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd tätò alicui rei debetur altior locus, quantò eft nobilior, five debeatur ei locus per modum contaétus corporalis, ficut cor

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

poribus, five per modiim conta£tus fpi- *° illa procedit de corpore Chrifti fccundü

fitualis, ficut fpiritualibus fubftantiis . Exinde enim fpiritualibus fubftantiis debetur fecundum quandam congruentiam

conditionem naturæ corporeæ, non autem fecundum rationem unionis.

M Ad tcrtium dicendum, g» comparatio

[ocr errors]
[ocr errors]

amajeßati; in excelfis , *antò melior angelis effeäus , quantò differenzius præ illis momen reditavit. His enim verbis filium incarnatum , in quo fanè Deus noviffimiè nobis locutus eft , afcendiffe fuper omnem creaturam fpiritualem, docet Apoßolus: alioquin,ut patet, non federet nunc ex tempore ad dexteram maieftatis in excelfis melior Angelis effe&tus. Item per diétum Phil. a. Propter quod Deus exaltavit illum,& donavit illi nomem, quod fuper omne momen. Ubi nota ly propter quod, ideft propter di&am humilem obcdientiam ejus. Ad planum ergo fenfum loquitur de Chrifto quantum ad humanarm naturam.Conftat ergo ad literam ibi, quòd Chriftus quoad humanitatcm fuam,qua crucifixus eft, ideft etiam fecundum corpus,habet nomen fupcr omnc nomen,ideft dignitatem realem, nomé fiquidem refert rem, quam fignificat,fecundum Philof. fupra omnem aliam realem dignitatem creatam etiam fpiritualium fubftantiarum. Dico ly creatam, quia illa di&io univerfalis,fcilicct,omne,non tenetur univerfaliter abfolutè, fed tantùm univerfaliter accommodè,ideft in genere tali,fcilicer,creaturarum. In cujus fignum Chriftus loquens de afcenfione, qua ivit ad patrem, dixit Joan.i4.Pado ad patrem, quia pater major me j. Hoc cft, ftando in ifto

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dú quòd procedit objeétio, vel fecundum dignitatem eorum,quibus attribuitur locüs, & fic corporiChrifti debetur, ut fit fupra fpirituales creaturas.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ref.1.4.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

- M 2. Praet. Si aliquis fedet ad dexte-,
ram alicujus, ille fedet ad finiftram ejus.
Si ergo Chriftus fedet ad dexteram pa-
tris, fequitur, quòd Pater fedeat ad fini-
ftram Filii,quod eft inconveniens. -
3. Praeter Sedere, & ftare videntur op-
pofitionem habere : fed Stephanus dicit
A&.7. Ecce video cælos apertos, & Filiú
hominis ftantem à dextris virtutis Dei .
qvidetur, quòd Chriftus non fedea
exteram patris. · · ·
4 S E D c ó N r R a eft, quod dicitur
Marc. ult. Dominus quidem fefus pofi-
quam locutus eft eis, afcendit in cælum,&-
fèdet à dextris Dei.
4 R E s P o N D E o dicendum , quòd
nomine feffionis poffumus duo Å
re, videlicet quietem, fecüdum illud Liic.
ult. Sedete hic in civitate, & etiam regiâ,
vel judiciariam poteftatem, fecundum il-
lud Prover. zo. Rex,qui fèdet in folio judi-
cii, diffipat omne malum intuitu fuo. Utro-
que ergo modo chriito conyenit federe ad
dexteram patris. Uno quidem modo, in-
quantum æternaliter manet TIĘ
bilis in beatitudine patris, quæ ejus
tera dicitur, {ecundum illud Pf. 1 5. Dele-
ętationes in dextera tua ufque in finem. un-
de Auguft.* dicit in libro de Symbolo .
Sedet ââ dexteram patris; Sedere, habitare,
intelligite, quomodò dicimus de quocumq;
homine,in illa patria fedit per tres ammos.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Commentaria Cardinalis Cajetani...

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deus, eft dcxtera patris : fed non vi-
detur idem effe dextera alicuius, & ille ,
ifedet ad dexteram ejus. ergo Chri-
us, fecundum quòd eft Deus, non fe-
det ad dexteram Patris.
M 2. Praet. Marc. ult. dicitur, quòd
Dominusfefus affumptus in cælum, &•
fedet à dextris Dei. Chriftus autem non
eft affumptus in cœlum, fecundum quòd
Deus. ergo etiam neque,fecundum quòd
Deus,fedet à dextris Dei .
M 3. Praet. Chriftus, fecundum quòd
Deus, eft aequalis Patri, & Spirituifan-
&to. ergo, fi äîïíï quòd
Deus, fedet ad dexteram patris, pari ra-
tione Spirituffan&us ÉÉ
ram Patris, & Filii, & ipfe Pater ad dex-
teram Filii,& Spirituffanéti, quod nuf-
quam invenitur.
$ S E D coNTR A eft, quod Damafc.
* dicit,quòd dexteram patris dicimus glo-
riam, & honorem divinitatis,in qua filius

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

tria intelligi pofIunt. Uno modo, fecun-
dum Damafc. * gloria divinitatis : alio
modo,fecundum Auguft. * beatitudo pa-
tris: tertio modo, fecundum eundem, ju-
diciaria poteftas. Seffio autem, ut diétum
eft,* vel habitationem, vel regiam, feu
judiciariam dignitatem defignât. Unde
federe ad dextèram Patris,nihil aliud eft,
i; fimul cum patre habere gloriam ,
ivinitatis, & beatitudinem, & judicia-
riam poteftatem,& hoc immutabiliter,&
regaliter. Hoc autem convenit filio Dei,
fecundum quòd Deus: unde manifeftum
eft, quòd Chriftus, fecundum quòd Deus,
fedet ad dexteram Patris: ita tämen, quòd
haec præpofitio,ad,quæ tranfitiva eft, fo-
so lam diftinétionem perfonalem impor-
tat, & originis ordinem , non autem ,
gradum naturæ, vel dignitatis, qui nul-
us eft in divinis perfonis, ut in prima
parte habitum eft. *
4 AD P R I M u M ergo dicendü, quòd
filius Dei dicitur dextera patris appro-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

w

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »