Pagina-afbeeldingen
PDF

corporum , ftatim eorefurgente omnes mortui refurgere debuerunt.

4 2. Prætereà. Caufa refurre&ionis mortuorumeft divina juftitia, ut.{. corpora fimul præmientur, vel puniantur cú animab. ficut communicaverunt in merito, vel peccato, ut dicit Dion.*ult. ca. Cæleft. Hierar. & ét Damafc. dicit * im 4. lib. fedjuftitiam Dei neceffe effet impleri, etiamfi Chriftus non rcfurrexiffet. ergo, etiam Chrifto non refurgente, mortui

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gerent. non ergo refurre&io Chri

4 3. Praetereà. Si refurreétio Chrifti fit caufâ refurreétionis corporü , aut effet caufâ exemplaris, aut caufa effe&iva, aut meritoria:fed non eft caufâ exemplaris, quia refurre&ionem corporum `Deus dperabitur , fecundum illudJo. 5. Sicut pater fufcitat mortuos: Deus autem non indiget infpicere ad aliquod exemplar extra fe. fimiliter etiam non eft caufa effe&iva, quia caufa efficiens non agit, nifi per conta&um, vel fpiritualem,'vel corporalem , manifeftum eft autem, quòd refurre&io Chrifti non hét conta&ícorporalem ad mortuos, qui refurgent, propter diftantiam temporis, & lóci, fimiliter etiam nec conta&um fpiritualem, qui eft per fidem, & charitatém, quia etiäm infideles, & peccatores refurgent, neque etiam eftcaufa meritoria, qüia Chriftus refurgensjam non erat viator, & ita non erat in ftatu merendi, & ita nullo modo refurreétio Chrifti videtur effe caufa noftrae refurre&ionis.

M 4. Praetereâ. Cùm mors fit privatio vitae, nihil videtur effe aliud deftruere , mortem, quàm reducere vitam, quod pertinet ad refurre&ionem: fed Chriftus moriendo mortem noftram deftruxit. ergo mors Clirifti eft caufà noftræ refurre

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lud, quodeft primum im quolibet gemere ,

[ocr errors]

citur in 2. Meta.* Primum autem in ge

[ocr errors]
[ocr errors]

Apoft. dicit 1. Cor. 15. chriftus refurrexit

d mortuis primitiæ dormientium, quoniam

quidem per homimem mors , &• per hominê

refurreëtio mortuorum. & hoc rationabiliter:nam principium humanae vivifica

[ocr errors]

ipfe dicitJö. 5. ficut pater fufcitat mortuos &* vivificat, fic & Filius, quos vult, vivificat. Habet autem hoc naturalis ordo

rerum divinitùs inftitutus, ut $. caufa primò operetur in id, quod eft fibi

[ocr errors]

aelibet

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

' Dti ,

'ruienihil, &c*t. Nâ refurreétio chrifti ef& eaiufa noftre refurre&ionis per virtutem, &c. ut in tex. IIA MINOR. jußitiä Dei nece//e effet implevi , ß etiam chrißus wefwrrexi/&£.*.Si Deus '¥* vóluiffet Tjuftitiam fù55. Eu. am circa tale quid 4 t.it. impleri fine medio tali. $. Puta, fine refurre&ione Chrifti. Tunc, &c. Nam Deus voluit, quávis ad hoc non obligaretur, quòd fua juftitia talis (de quadicit major ) impleretur folùm médiante refurre£tione Chrifti. III. m DE M I N O R I. Sed non eft caufa exemplaris, ßmiliter etiam mons cauf& effe&fiva. Β. Negatur hoc totü . Nam refùrre£iio chrifii efi caufa efficiens quidâ, iwquantum humanitas, &c. ut in tex. Ex quo etiam patet, quid refpondendum fit ad probationcs illarum duarum ne. gativarü in argumento. IV. nn ILLATIO CONCLUISIONIS SECUINI)Æ. Ngn ergo ejus,&c. J¥. Negatur illatio.§.Nä fecundum rationem efficientiae, quae dependet ex virtute, &c. ut in tex. Ex quibus etiam facilè patet fapienti, quid dicëdü fit ad premiflas. A PPENDIX. X articulo habes Utilifas primò:quomodò per pro Ecci.s. rationem oftendas, meritò effe infinuatum à fcripturis, quòd refurre&io Chrifti eft caufa refurreétionis noftrg. Ut per diétü 1. Corinth. 1 5. Si chrißus , &c. fecundum quòd cum glo. eft im arg. cont. Procujusäpliori captu vide capitulum illud, ubi ex ipfius ?4.inf.ii. Apoftoli perfpicuis & verbis, & argumentationib. patet, quòd non poteft negari haec aperita ibi veritas, f. quòd refurreétio Chrifti,fit cau£; ÉÉÉ ionis £: *1, m., a. Item per diétum Job c. l. 1. fext.4 19. Scio , quòd redempter meus vivit , &- im *4{/.ar-3. moviffimo die de terra fùrrecfwrws fwm. Conftat .n. hìc, quòd poft 1y vivit,ponitur ly fwrve&urus fum,ac fi dicatur: ex ordine contextus agnofce, quòd vita immortalis, quæ eft refurreétio Chrifti eft caufa, ad quam fequitur refurreétio mea. Item per diétum Ro. 8. Qui fcitavit Chrißù à mersuis, vivifieabit &• morsalia corpora veßra propter inhabitantem fpiritum ejus in vobis!. Ecce,quòd propterChrifti refurreétionem,cujus fpiritus habitat in ele£tis, tanquam per causâ inftrumentariam (ut d. refp.ad fecundumJDeus

*e. ül pay.

Itulus clarus. Comm.

°[In corp.una eft conclußo:Refurreäio chriffi cauf& no£fre refurreäionis.Probátur tripliciter.Primā róne principii1 quolibet genere,&c.fe

cìdò au&toritate Apof.tertiò ex confonätia verbi incarnati. Omniâ clara, & diftin&ta funt in litera.

QManet;

*[ In refponfione ad tertium adverte, quòd humanitas Chrifti, quia eft

crganum conjun&um perfonaliter verbo Dei, eft velut univerfale inftrumentum Dei ad miracula facienda, ut ex fuperiùs diétis habetur.Determinatur autem ad effcinftrumcntumad hoc, vel illud opus, miraculofum.

fivam peccatorum, & ex

mus communicatam fibi É quandam appropriationem, virtutem remif. v - - •oc, quòd refurrexit, communicata fimiliter cft

fibi virtus refufcitativa mortuorum, & fic de aliis fimilibus inftrumentalibus aétionibus; quae humanitati Chrifti tribuuntur inftrumentaliter, Deo autem principaliter ; fic enim refurreétio Chrifti dicitur caufa noßrae re90 furre£tionis: quQniam per ipfam, ut di&um e(t, Chriftus homoinftrumentumeficax conftitutuseft ad refufcitandos homines in vitam æter

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

2Tertia S. Thomæ M m ; ftus,

[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

$is, ita perfona filii Dei eft ille, qui afcendit in coelum fecundum natur?'

uryaham, ut naturamafccridcntcm, & fecundum naturam divina"" **

caufam afcenfionis.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Comm.

[ocr errors]

. in tex.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

'alii affignant rationem prædiétæ virtutis ex parte animæ glorificatæ, ex cujus rednum,ficut & corpòra noftra: corpori au- undantia glorificabitur corpus, ut lautem ferreno contra naturam eft ferri fur- gufi.* dicit ad Diofc. Erit enim tanta osùm : nullus autem motus eft ex pro- bedientia corporis gloriofi ad animábeapria virtute ejus, quod contra naturam tam, ut, ficiit Aug.* dicit 22. de Civit. imovetur. ergo Chriftus non afcendit „ Dei: ubi volet fpiritus, ibi protinùs erit propria virtute in cælum. - - - ¢orpus, nec yolet aliquid fpiritus, quod nec

« 3. Praet. Propria virtus Chrifti eft fpiritum poffitdeceré,nec corpus.Decet auvirtus divina: fed motus ille non videtur tem corpus gloriofum, & immortale effuifîe ex virtute divina, quia,cùm virtus fe in loco cœlefti,ficut ditium eft.* Et divina fit infinita,motus ille fuiffet in in- ideò ex virtute animæ volentis, corpus ftanti,&fic non potuiffet videntibus di- Chrifti afcendit in cœlum, ficut autem fcipulis elevari in cælum, ut dicitur A&. . corpus efficitur gloriofum participatio1.ërgo videtur,quòd Chriftus non afcen- *° ne ánimæ ita, ut Aug.* dicit fuper Joã. derit propria virtute. participatione Dei fit anima beata: unde

4 S E b co N T R a eft, quod dicitur prima origo afcenfionis in cglum eft virIfa. 63. Ifieformofus in fiola fua gradiens tus divina.fic igitur chriftus afcendit in in multitudine fortitudinis fuae. Et Greg. cælum propria virtute,primò quidem vir

fed aliefia ferebatur in cœlum.
q 2. Praet. Corpus Chrifti fuit terre-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

M AD PR IM u M ergo dicendum,quòd, , ficut Chriftus dicitur propria virtüte furrexiffe,& tamen eft fufcitatus à patre, eo, quòd eadem eft virtus Patris, & Filii, ita etiam äïí ex propria virtute afcendit in cœlum,& tamen à patre eft elevatus,&affumptus. M Ad fecundum dicendüm, quòd ratio illa probat , quòd Chriftus non afcendit in cœlum propria virtuté, quæ eft naturæ humanæ naturalis : afcendit tamen in cœlum propria virtute,quæ eft virtus divina,& Progria virtute,quæ eft animae beatae. Et, licèt afcendere fursùm fit contra naturam humani „ corporis fecundum ftatum præfentem, in quo corpus non eft omninò fubje&um fpiritui, tamen non erit contra naturam , neque violentum corpori gloriofo,cujus tota natura eft omninò fubje&a fpiritui. - M Ad tertium dicendum, quòd, etfi virtus divina fit infinita, & infinitè operetur, quantum eft ex parte opcrantis, tamcn cffeétus virtutis ejus recipitur in rebus fecundum earum capacitatem, & fecundum Dei difpofitionem. Corpus autem non eft capax, utin inftanti localiter moveatur : quia oportet, quòd commetiatur fe fpatio, fecundum cujus É * li &. fex.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

... ... ...

Commentaria Cardinalis Cajetani._'

[ocr errors]
[ocr errors]

tò aliqua.eqrpora plus
Participant dc bonitate
divina, tantò funt aliis

A R T I C U L U s Q U A R T U s.
Utrum Chriftus afcenderit fuper omnes cælos.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

tincnte.

- - . - - -

[graphic][graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »