Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

$%D s E c u N D u M fic procedi3 tur. Videtur , quòd corpus {G%X'® Chrifti non refurrexerit integrüm. Sünt enim de integritate humani çorporis caro,& fanguis, quæ Chriftus non videtur habuiffe:Tdicitur enim 1. ad Corinth. 1 5. Caro, &-fanguis regnum Dei non poffidebunt: Chriftus autem refurrexit in gloria regni Dei. videtur ergo , uòdíion habuerit carnem, & fanguiné. q 2. Praet. Sanguis eft unus de quatuor humoribus. fi ergo Chriftus habüit fanguinem, pari ratione habuit alios humoÊes, ex quibus caufatur ę in cororibus animalium. fic ergo fequeretur, çuòd corpus Chrifti fuerit corruptibile, uod eft inconveniens. non igitur ChriÄ. habuit carnem, & fanguinem. 4 3. Praet. Corpus Chrifti, $ rcfurrexit, in coelum afcendit: fed aliquid defanguine ejus in quibufdam ecclefiis refervätur pro reliquiis. non ergo refurrexit corpus Chrifti cum integritate omnium fuarum partium. 4 S E D c o NT R A eft, quod dominus dicit Luc. ult. poft refurre&ionem difcipulis loquens: fpiritus carmem,&- o/. famon habet,ficut me videtis habere. 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd,

[ocr errors]

refurre&ione fuit ejufdem naturae, fed alterius gloriae. Unde, quicquid ad naturam corporis humani pertinet, totum fuit in córpore Chriftirefurgentis. Manifeftum eft autem, quòd ad naturam corporis humani pertinent carnes, & offa, & fanguis, & alia hujufmodi. Et ideò omnia ifta in corpore Chrifti refurgentis fuerunt,&- etiam integraliter abfque omni diminutione, alioquin non fuiffet perfeéta refurreétio, fi non fuiffet redintegratum, quicquid per mortem ccciderat. Unde & Dóminus fidelibus fuis promittit dicens Matth. 1o. Veftri autem capilli capitis omnes numerati fumt,& Luc. z I. dicitur. capillus de capite veftro mom peribit. Dice

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

4 AD P R I M u M ergo dicendum, g) caro, & fanguisibi non accipitur pro natura carnis,& fanguinis, fed vel pro culpa carnis, & fanguinis,ficut Gregor.* dicit in 14. Mor. vel pro corruptione carnis, & fanguinis: quia, ut Aüguft. dicit ad Confentium * de refurreétione car, nis, non ibi erit * corruptio, & mortalitas carnis, & fanguinis. Caro igitur d fecundum fubftantiam poffidet regnum Dei, fecundum quòd dictum eft, * fpiritus carmem, &* offâ nom habet, ficut me videtis habere. Caro autem , cùm fecundum corruptionem intelligitur, non poffidebit , unde continuò additum eft in verbis Apoftoli.Neque corruptio in corruptelam. M Ad fécundum dicendum, quòd , ficut Auguft. dicit in eodemlib. * fòrtaffis,accepta occafione fanguinis, urgebit mos moleftior perfcrutator, &- dicet: Si fànguis im corpore Chrifti refurgentis fuit, cur mom &- pituita, tde$t phlegma, cur non &- fel flavum,idefi cholera,&fel nigrum,idef? melancholia , quibus quatuor humoribus ma

[blocks in formation]

re autem, quòd corpus Chrifticarnem , «o fcendi poteftas,abfit efuriendi neceffitas.

& offâ non habuerit, & alias hujufmodi partes humano corpori naturales, pertinet ad errorem Eutychii Conftantinopolitanæ urbis epifcopi: qui dicebat, qùòd corpus moftrum im Ä refurreäionis gloria erit impalpabile, &* ventis, aereque fubtilius , & quòd Dominus poft confirmata corda difcipulorum palpamtium omne illud,

quodim eo palpari potuit, in fubtilitatem 7o vatur, non fluxit de latere

aliquam redegit : quod ibidem improbat Gregor. * quia corpus Chrifti poft refur

[ocr errors]

4 Ad tertium dicendum, quòd totus fanguis, qui de corpore ÄÈÉ; fluxit, cü ad veritatem humanæ naturæ pertineat, in corpore Chrifti refurrexit,& eadem ratio eft de omnibus particulis ad veritatem, & integritatem humanae naturæ pertinentibus: fanguis autem ille, qui in quibufdam ecclefiis pro reliquiis conferhrifti , fed miraculosè dicitur effluxiffe de quadam imagine Chrifti percuffâ.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Chrifti in refurre&tione fuit ejufdem naturæ, & alterius gloriæ. ergo to-
tum habuit,quicquid pertinetad naturam corporis humani. ergo omnia
ifta fuerunt in corpore. Secunda confequentia probatur , quia haec o-
mnia pertinent ad naturam humani corporis. Deinde pro5atur, quòd
hæc omnia integraliter fuerunt in Chrifto: quia aliter non fuiffet refùrre-
&tio perfe&ta, finon fuifset integratum, quicquid per mqrtem ceciderat.
Et confirmatur auétoritate domini: capillus de capite vejìro non peribit ,
&c. Secundò probatur conclufio ab oppofito: quia dicere corpus Chrifti
caruifse partibus naturalibus humano corpori, pertinet ad errórem Euty-
ehii duo dicentis. Primum eft:corpus noftrum ifi refurreäione erit impâl-
pabile,ventis, aereque fubtilius. 4lterum eft. Chriítus poft confirmata

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

quamdiu aluntur. Jungendo crgo philofophiam theologiae, dicendum vi-
dctur, quòd fanguis pertinet ad neceffitatem humani córporis fecundum
vitam animalem,quia cft ultimum alimentum, & non pertinct ad neccf-
fitatcm humani córporis fpiritualis, quale fuit çorpus Chrifti in refurre-
&tione. Et fecundum hoc,cum dicitur : Totum, quod per mortem cecidit,
refurrexit, fi perfecía eft refurrecfio, intelligendum eft de toto, quod eft
dc necefíitate corporis humani in ftatu, feu vita fpirituali, & non de toto
neccflario ad corpus humanum in ftatu,feu vita animali.ln oppofitum au-
tem eft communis ccclefiae fenfus, & in facramento altaris vinum con-
verfum in Chrifti fanguinem, qucm fatcmur in Chrifti corpore effe .

partes in potentia,& materia tranfiens refpeétu minorum, & funt partes
in a£tu,& materia permanens refpectu univer(i. Probaturq,hoc ex eo, quòd
*riplex compofitio in animali invenitur, ut habctur in z. de partib. anima-

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tanta fuit ejus quantitas, ut dccurrcret in terram, videtur,

[ocr errors]

fanguis nutrimentalis, qui inveniendus fuiflet in Chriftotemjore paffio

nisjpraeeffufus fuerit in propaffionis fudore. Dico autem, quòd
fuiffet tempore paffionis, & non qui inventus eft, tunc.f.tem

invcniendus
pore oratio-

nis : quoniam non oportet fatcri,totum nutrimentalem fanguinem per fu-
doreni emiffum : quoniam aliquid illius remanens potuit noäte, & inane,
decoqui perfeétè , ita ut nihil nutrimcntalis fanguinis invenireturinChri-

* Ad hanc quæftionem dicitur, quòd fanguis, licet fit jars in potentia 40 fto tempöre paffionis, cum effufus fanguis eft, fed, quia haec magis divina-
refpc£tu carnis,& membrorum : eft tamen cum hoc etiam pars in actu re-
fpc&tu totius animalis ita, quòd cft & materia tranfiens partium pofterio-
rum, & materia permanens rcfpc&tu totius, ficut elementa in mundo funt

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

\ D T E R T 1 u M fic proceditur.
[] i] Vidctur, quòd corpus Chrifti
[4§2\$ nö refurrexerit gloriofum. Cor-
pora cnim gloriofâ funt fulgétia,fecundú
illud Matth. I 3. Fulgebüt jufti,ficut fol, in
regno patris eorum: fed corpora fulgentia
videntur fecundum rationem lucis, non
autem fccundum rationem coloris. cùm
ergo corpus Chrifti vifum fuerit fub co-
loris fpecie, ficut & priùs vidcbatur, vi-
detur, quòd non fuerit gloriofum.
4 2. Praet. Corpus gloriofum eft in-
corruptibile: fed corpus Chrifti non vide-
tur füiffe incorruptibile: fuit.n. palpabi-
le, ficut & ipfe dicit Luc.ult. Talpate, &
videte. Dicit autem Greg. in quadam

[ocr errors]

palpatur, &palpari non poteft, quod ngg
vorrumpitur. nön ergo corpus Chrifti
fuit gloriofum. -
M 3. Praet. Corpus gloriofum non eft
animale,fed fpiritualc, ut patet 1.ad Cor.
15. fed corpus Chrifti videtur fuiffe ani-
male poft refurreétionem : quia cum di-
fcipulis manducavit , & bibit, ut legitur
Luc.ult. &*}oam.ult. ergo videtur , quòd
corpus Chrifti non fuerit gloriofum :
M SED coNT R A eft, quod Apoftol.
dicit ad Phil.3. Reformabit corpus humili-
tatis noftræ, configuratum corpori clari-
tatis fuæ. - - -
4 R E s P o N D Eo dicendum , quòd
corpus Chrifti in refurreéîione fuit glorio-
fum , & hoc apparet triplici ratione.
Trimò quidem , quia refurrcétio Chrifti
fuit exemplar , & caufa noftræ refurre-

regorium autem dicitur fic. Quod palpatur, neceffc cft corrumpi: Nifi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

&tionis, ut habetur 1. ad Cor. 15. San&ii ruptibile. Et hocincoi

autem in rcfurreétionc habcbunt corpora gloriofa, ficut ibidem dicitur: $eminaso tur in ignobilitate, furget in gloria. lInde,

[ocr errors]
[ocr errors]

exemplato, multò magis corpus Chrifti *?
É bationem d

[ocr errors]

pus manduc

ferunt corp animale: ma

Chrifti , ftatim anima in corpus in refur-
reétione refumptum fuäm gloriam
derivavit , & itafa&tum eft corpus illud
gloriofum.

M. A d PR 1 M u M ergo dicendum ,
quòd omne, quod recipitür in aliquo, reci-
pitur in eo fecumdum modum reíipientir :
quia igitur gloria corporis derivatur ab

[ocr errors][ocr errors][merged small]

crucifigendu

[ocr errors]

poftquam in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

articulus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

5

[ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ibam dehoc gemimine viii, ufqwe jn duem jl-
IO
ficati eft, ut corpus ejus videatur, vel . etiam corruptibile:habuit autem aliquid
non videatur, ficut diéîum eft,*ita in pot- aliud, quod ipfùm incorruptibile reddi-
eftate ejus eft, quòd claritas ejus videa- dit, non quidem naturam coeleftis cor-
tur,vel non yidcatur, unde poteftinfuo poris, ut quidam dicunt, de quo infrà ma-
colore finc aliqua claritate videri, & hoc gis* inquiretur, fed gloriam redundan-
modo Chriftus fuis difcipulis poft refur- tem ab anima beata, quia, ut Aug.* dicit
reétioncm fuamapparuit. in epift.ad Diofcorum. Tàm potenti na-
M Ad fecundum dicendum, quòd turâ Deus fecit amimam , ut ex ejus plenif-
corpus aliquod dicitur effe palpabile,n6 ao fima beatitudine redundet in corpus pleni-
folùm ratioae refiftentiæ, fèd ratione fuæ tudo fànitatis, ide$t incorruptionis vigor:
fpiffitudinis, adrarum autem, & fpiffä & ideò, ficut Greg.* dicit ibidem, often-
equuntur grave, & leve, calidum, & ditur corpus Chriftipoít refurre&ioné fuiße
frigidum, & alia hujufmodi contraria, ejufdem naturæ, fed alterius gloriæ.
quæ funt principia corruptionis corporú 4 Ad tertium dicendum, quòd, ficut
clementorum. LInde corpus, quod eft Aug. dicit 1 3. de civ. Dei, * Salvator mo-
palpabile humano ta&u , eft naturaliter fter poft refurrettionem , jam quidem in
corruptibilc: fiautem fit aliquod corpus Q. fpirituali carme,fèd tamen vera, cibum, &*
refiftensta&tui, quod non fit difpofitum ” potum, cum difcipulis fumpfit non alimen-
fecundum praediétas qualitates, quæ funt torum indigentia, fed ea, qua hoc poterat,
propria objeéta ta&ushumani, ficut eft poteftate: ut enim Beda* dicit fuper Lu-
corpus cœlefte, tale corpus non poteft cam, aliter abfòrbet aquam terra fitiens,
dici palpabile;corpus autem Chrifíi poft aliter folis radius calens,illa indigentia,iiie
refurrectionem vêrê fuit ex elementis có- potentia. Manducavit ergo poft refurrc-
pofitum, habens in fe tangibiles quali- ctionem, non quafi cibo indigens, fcd ut
tates, fecundum quòd requirit nátura eo modo naturam corporis refurgentis
corporis humani, & ideò náturaliter erat 40 adftrueret : & propter hoc non fequitur,
palpabile. Et, fi nihil aliud habuiffet fu- quòd fucrit cjüs corpus animale, quod
pra corporis humani naturam , fuiflet elt indigens cibo,

corpus effe, non per modum tranfeuntis, fed tum : quantæ damnationis, ac derifionis digna, Chrifti, & regnum patris etiam vocat glotiam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

xit Matth. z6. fe tunc, etiam quoad corpus bibens de genimine vi-
tis, futurum aétualiter cffe in regno patris fui.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ranti£ plena fit hærefis prænarrata, non fine magna admiratióne confpici-
es. Quod fi addideris ly chriftus refurgens ex mortuis jam non moritur,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

in 3. * de civit. Dei, quòd fortaffis in illo regno in corporibus mártyriì>idebimus pulmęum cicatrices, quæ pro Chrifti nominepertulerunt. non enim deformitas in eis , fed dignitas erit, & quædam, quamvis i; Σorpóre, mon corporis, fèd virtutis pulchritud6fulgebit. Secundò ad confirman

[ocr errors]

eicatricesillæ, quæ in corpore Chrifti permanferunt, non pertinent ad corrtiptionem, vel defeétum,fed ad majorcm cumulüm gloriae , inquantum funt quædam virtutis infignia, & im illis locis vulnerum quidam fpecialis decor ap

parebit.

[ocr errors]

4 Ad fecundum dicendum, quòd illa apertura vulnerum, dum corda difcipulorum circa fidem fuae '° quamvis fit cum quadam folutiohe continüitatis, totum tamen hoc recompenfatur per majorem decorem gloriae, ut corpus non fit minùs integrum, fed magis perfeéîum. Thomas autem non folùm vidit, fed etiam vulnera tetigit, quia, ut

dicit Leo Papa: fuffecit ei ad fidem

[ocr errors]

uod viderat, fed nobis operatus eft, ut tangeret , quem vide

[ocr errors]

M Ad tertium dicendum, quòd Chriftus in fuo corpore ,

dem denuficiet. unde,ficut Auguft. dicit 2o voluit cicatrices vulnerum remanere, non folùm ad certificádum difcipulorum fidem, fed etiam propter alias rationes.Ex quibus apparet, quòd femper in eju$ corpore cicatrices illae • A..,,

in lib. 2. de fymbolo, cap. 8. Sciebat Chri

$ius, quare cicatrices in fuo corpore fervaret , ficut enim demonftravit Thomæ non

credenti, mifi tangeret , Ó* videret, it4

remanebunt, quia, ut Auguftin. * dicit ad Confentium ., de refurreétiome carmis: domimi corpus in cælo effe credo, ut erat,

[ocr errors]

etiam inimicis vulnera demonftraturus eft quandòafcendit in cælum. Et Greg.* 24. Moral. dicit: Quòd,

fua, ut convinccns eos veritas, dicat: Ec

ce hominem , quem crucifixiftis, videtis, vulnera, quæ infixiftis , agnofcitis latus,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

quodpupugifiis : quoniam per vos, & pro- 3o nifi , qui veram carmis refurreäionem denegat ? Unde patet , quòd cicatrices, quas Chriftus poft refurreétionem - in fuo corpore oftendit,nunquam poftmodùm ab * illo corM A D PR IM u M ergo dicendum,quòd pore funt remotæ.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

ζ Ubi adverte, quòd Auétor Auguft. fequens rationem cicatricum

Chrifti non ex parte corporis, fed animæ reddit : quoniam non ad pulchritudiné corporis, fed animae fpcétant. Ult.n. in refponfione ad fecundum dicitur, apertura illa vulnerum recompenfatur per majorem decorem, in quo monftratur, quòd ex parte corporis recompenfationc eget. Reliqua

clara funt in litera.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

AMedima q.33.ar.i.

3 ox sUPER QUÆST. LV. 5up.q. 36.s. j£;;';; 2.c.236. E* J.£or. r $. ONCL. Chrifti refurreétio non omni populo manifeftanda erat: fed quiDufdam : quorum teftimonio deferretur ad aliorum notitiam. “T PROB. Quia refur•rra: ,.,. re&io Chrifti ad futuin joa.cir- ram gloriam pertine•fn.f. 9. bat, atque ideò nonnifi per divinam revelationem erat cognofcibi1is ab homine ( ut patet ex 1. Cor. z.) & talia re

A R T. I.

velabilia prius imme

diatè, fecundum legem
divinitùs inftitutam ,
revelantur fuperiorib.
uibus mediantibus
Äu. ad inferiores ,
ut patet ex Dyom.
4J NOT.Legem hanc
è Deo ftatutam, quam
San&us Dionyfius nar-
rat, audiant hæretici
ne umquam ( ÉÉÉÉÉÉ)
amplius præfumant ,
reverlanda fibiipfis fo-

- .. •• * . .

corp.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »