Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

£eparatio eft difsolutio
quaedam. Tunc nihil ,
&c. Nam ad hoc, quòd
refurre&tio alicujus re
vera poffit dari, fufficit,
ipfum cecidifse per mor-
tem , idcft animam ejus
fuifsc prius difsolutam,
ideft feparatam a corpo-
re, etiamfi difsolutio
corporis per incinera-
tionem non intervene-
rit: nec hujus contrariü
dicit Damafcenus, fi re-
&te, ut tcxtus, tamquam
in fundamento docet ,
iatelligatur.

II.* DE MAJOR I.
~Ad aliquid altius.&.Vel
fecundum naturam tan-
tum, vel fecundum na-
turam , & pcrfonam fi-
mul.§. Tunc nihil, &c.
Nam Chriftus ad aliquid

altius fccundum naturam tantùm humanam per refurre&ioné mortuus eft, ut deciaratur in textu, licet nos ad aliquid altius, quàm priùs in morte ha

Luc. ult. 0portebat , Chriftum pati, &: vivit,à mortuisrefurgens, & ideò in mo-
refurgere à mortuis. viffimo die de terra furreëturus fum , re-
M R E s P o N D E o dicendum , quòd _ pofita efi hæc fpes mea in finu meo. Quartò
neceffàrium fuit, Christum refùrgere pro- °ad informatiónem vitæ fidelium, fecun-
pter quinque. Primò quidem ad commen- dum illud Ro. 6. Quomodò chrisius refur-
datiónem divinæ î, ad quam per- rexit â mortuis per gloriam Tatris, ita &-
tinet exaltare illos, qui fe propter Deum mos in novitate vitæ ambulemus. Et in-
humiliant, fecundum illud Luc. I. Depo- frà, chriftus refurgens ex mortuis,jam non
fuit potentes de fède, &* exaltavit humiles. moritur:ita &• vos exi$timate vos mortuos
quia igitur Chriftus propter charitatem, quidem effe peccato, viventes autem Deo.
& obedientiam Dei ` fe humiliavit Quintò ad complementum noftræ falu-
ufque ad mortem crucis , oportebat , „ tis,quia,ficut pér hoc, quòd mala fufti-
$. exaltaretur à Deo ufque ad glorio-^" nuit (humiliatüs eft) moriendo, ut nos li-
am refurreétionem. unde éx ejusTperfo- beraret à malis: ita glorificatus eft rcfur-
na dicitur in Pf. 1 38. Tu cognoviiii,ideft, gendo, ut nos promoveret ad bona, fe-
approbafti,fèffionem meâ, ideft, humilita- cundum illud Rom. 4. Traditus eft pro-
tem, & paffionem, & refurreétionem meâ, pter delitia nofira, &• refurrexit propter
ideft,glorificationem in refurreétione, ficut juflificationem nofiram.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Com

[graphic]
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Q u I N Q. LI A G E S I M A Q U A R T A.
De qualitate Chrißi refurgentis, in quatuor articulos divifa.

rum corpus.

4 Secundò, Utrum refurrexerit cum corporis integritate : • v - -

MTertiò, Utrum corpus ejus fuerit gloriofum.

* Qgartò. De cicatricibus incorporé ejus apparentibus. 2T*rtia S. Thom». L l » AR •

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

D P R IM u M fic proceditur.Videtur,quòd Chriftus poft refurreétionem nöhabuerit verum corpus. Verú Iv a- cnim corpus pöteft fimu! effe cum alio corpore in eodem loco : fed corpus Chrifti poft refurreétioncm fuit fimùl cum alio corpore in eodem loco; intravit enim ad difcipulos fuos januis claufis, ut dicitur fo.2o. ergo videtur, quòd Chriftus poft refurreétionem non habuerit verum corpus, 4 2. Praet. Verum corpus non evanefcit ab afpeétu intuentium, nifi fortè corrumpatur ; fed corpus Chrifti evanuit ab oculisdifcipulorum eum intuentium, ut

ftus poft refurre&ionem non habuerit verum corpus. 4 3. Prât, Cujuslibet veri corporis eft determinata figura : fed corpus Chrifti apparuit difcipülis in alia effigie, ut patêê Marc, ult. ergo videtur, quòd Chriftus poft refurre&ionem non habuerit verum corpus humanum. 4 S E D c o N T R A eft, quod dicitur Luc. ult. quòd, Chrifto difcipalis apparente, conturbati, & conterriti exiftimabant fè fpiritum videre, ac fi non haberet verum çorpus, fed phantafticum . Ad quod remóvendum ipfe pofteà fubdit : Talpate, &* videte: quia fpiritus carnem, &• o/?a non habet , fiçut me videtis habere, non ergo habuit corpus phantafticum, fed verum. M R E spondeo dicendum, quòd,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

U L UI S
Utrum chrifiuspof? refurreéiionem habuerit verum corpus ,

dicitur Luc.ult. ergo videtur, quòd Chri- zo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

poris gloriofi; fed etiam ex virtute diviinitatis, per quam fieri poteft, ut etiam corpora fion gloriofà miraculosè non videantur: ficüt præftitum fuit Beato Bartholomæo miráculosè, ut, fi vellet, vide*° retur: non autem videretür, fi nonvellet, -dicitur ergo, quòd Chriftus ab oculis difcipulorum evanuit, non quia corrumperetur, aut refolveretur in aliqua invifibi-lia : {ed, quia fua voluntate defiit ab eis videri, véleo præfente, vel etiam eo abfcedente velociter per dotem agilitatis. •[ Ad tertium dicendum, quòd, ficut ;o Severianus dicit in fermone pafchali. Nemoputet,Chrifium fua refurreífionefui vültus effigiem commutaffe. Quod eftintelligendum quantum ad lincamenta - jú. quia nihil inordinatum,& « deforme fuerat in corpore Chrifti per fpiritumfanétum concepto, quod in refurreétione corrigendum effet : accepit tamen in refurrectione gloriam clarita6o tis. Unde idem ibidem fubdit. Sed mutatur effigies, dùm efficitur ex mortali immortalis; ut hoc fit acquifiviffè vultus gloriam, non vultus fubftantiam perdidiffe: Nec tamen illis difcipulis in fpecie gloriofà apparuit: fed,ficut in poteftate ejus erat, üt corpus fuum videretur, vel non videretur, ita in poteftate ejuserat, ut ex ejus afpeétu formaretur in oculis intuentium vel forma gloriofa, vel non gloriofa, aut etiam commixta, vel qualitercumque fe habens: modica tamen differentia füfficit ad hoc, quòd aliquis videatur in aliena

effigie apparere.

[ocr errors]

benè penfatis, & applicatisdo&rina praefens Angelica vicifsim declaretur,

atque confirmetur.

[merged small][ocr errors]

N titulo verum fumitur, ut diftinguitur contra apparensita, quòd ap- 8o pus Chrifti eidem animæ uniretur in refurre&ione.ergo corpus Chrifti poft

iefurreétionem fuit verum ejufdem naturæ corpus. Ltntecedens ex Dam. auëioritate probatur. Prima comfequentia probatur ex ratione refurrectionis. Secunda autem ex hoc, quòd veritas naturæ corporis eft ex forma. Secundò probatur conclufioex oppofito. Si corpus Chrifti fuiffet phantafticum, non fuiffet vera, fed appârens illius refurreétio. Reliquain refponfionibus argumcntorum taéta inferiùsin propriis locis traétanda funt rf. ARTI

[graphic]
« VorigeDoorgaan »