Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

u$ arte affumentis determinat, fed indifferenter fe ad utrumque terminorum

abet,utin 3. conclufione. 2*

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

nari ad relationem unionis: quia nullum eft ibi abfolutum novum tàm in natura, quàm in perfona, ponens hanc relationem non fpeétare ad genus £elationis, fed effe degenere refpe&uum extrinfecùs advenientium, qui fcilicet non necefTariò fequuntur fundamentum , etiam pofito termino, quales dicit cfTe unionis rcfpeétus inter animam,'& corpus, fi praeexiften^ tia feorsum unircntur de novo, & panis, & quantitas Sacramenti unirentur, nullum enim abfolutum in hujufmodi unionibus acquireretur fundaris unionis relationem, fedadfolam unionis rclationem terminaretur a&tio unitiva.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

verbi , omne autem verbum fignificat per modum fluxüs , & ficri. Ncc
quoad rem fignificatam ; quia natura humana, de qua verificatur, quòd eft
sinita, non prædicatur de quocumque unicntc , quia ncc Dcus, nec filius

eft natura humana. - - - -
4[ Num unio ßt relatio æquiparantiae.

2**f*ia s. Urbium tertiò occurrit de eo, quod intertia differentia dicitur, unio-
nem hanc effe relationem æquiparantiæ, quia conftat cx præccdenti

fignificat relationem, etiam verbum uniendi fignificat formaliter relatio-
nêm: fignificat enim unire unionem facere, ficut afsimilare fimilitudinem
facere.
•I Si namque diligentiùs ad pofitum fundamentum retuleris fignificatum
hoc, f.facere unionem, clarè pcrfpicies, quòd, quum lyfacere illam fup-
ponat a&ionem , quam affumptiofignificat: inter unionem, & affumptiò-
hem hanc primò invcnicsdifferentiam, quòd affumptio aâionem, & paf-
fionem foimaliter explicat, quæ in incarnationc invcnitur : unio verò, &
únurc

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

lationem unionis habere fundamentum abfolutum ita, quòd perincarnationem nullum ens abfolutum façtum eft, & cum hoc dicere, quòd filius Dei cft faétus homo: & eft verè homo fecundum rem eftignoraré propriam vocem, & confiteri cum fententia fidei verbis folis, quòd Deus eft homo fubftantialiter , cum Neftorio autem confentire fecundum rem," quòd Deus eft homo accidentaliter,& fecundum effe relativum : eft & ample&ti fecundum verba Decretalem damnantem dicentes Chriftum, fecundum quòd homo, non efle aliquid,& refutare eam fecundum rem: quia fifolùm efse relativum fit de novo in myfterio incarnationis, filius Dei, fecundum quòd homo, non aliquid, fed ad aliquid eft.

[ocr errors]

4 Ut autem negantium unionis relationem habere novum efse abfolutum, 9o mirabile, & fi exemplum haberet, non effet fingulare. Et ideò cautè exem

[ocr errors]

pla accipienda funt, ut fcilicet utcumque percipiamus myfterii altitudinë, hcc metiamur illud viribus ingcnioli humani,

AR

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ticipationem, unum autem per effentiâ: fed in rebus creatis aliquid dicitur fimpliciter effe unum , ficüt Ê patet de unitate ipfa , quæ eft principiüm numeri. ïïi unio, de qua loquimur , non importat maximam , un1tate1m. M 2. Praetereà. Quätò ea,quæ uniütur, magis diftant, tantò minor eft unio:fcd ea, quæ fecundum hanc unionem uniuntur, maximè diftant, fcilicet, natura divina , & humana: diftant enim in infinitum . ergo hujufmodi eft minima un1O . M 3. Prætereà . Per unionem fit aliquid unum : fed ex unione animæ , & corporis in nobis fit aliquid unum in ÉÉ , & natura: ex unione autem divinae , & humanæ naturæ fit aliquid unum folùm in perfona. ergo major eft unio animæ ad corpus, quàm divinæ naturæ ad humanam: & fic unio,de qua loquimur , non importat maximam unitatcm. ° S E D c o NT R A eft, quod Auguftin. dicit I. de Trin.* jijî potiùs eft in Filio Dei , quàm Filius in Patre ;

SUPER QUI Æ. II. ` ART. Ix.

[ocr errors]

efféntiæ , homo verò eft in Filio per unionem incarnationis . ergo majoreft unio incarnationis , quàm unitas divinae effentiæ, qug tamen eft maxima uniohum: & fic pcr confequens unio incárnationis importat maximam unitatem.

M R E s P o N D E o dicendum , quòd unio importat conjunétionem aliquo

A R T I C UI r. UI s
Utrumumio duarum naturarum in chrißo fit maxima unionum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum in aliquo uno. Poteft ergo unió in- 3° homo,prout fumitur pro Chri

[ocr errors]
[ocr errors]

modo , ex parte ejus,in quo cójunguntür. * Et ex hac parte hujufmodi ìnio habet prgeminentiäm inter aliâs uniones:nam unitas perfonae divinæ , in qua uniuntur duæ naturæ, eft maxima. 'Nρm autem habet præeminentiam ex parte eórum, quæ conjungumtur. M A D P RIM u M jÉ dicendum , onae eft major , quàm unitas numerális, quae fcilicet efí principium numeri. Nam unitas divinæ É; eft unitas increata per fe fubfiens non recepta in aliquo per particiÉÉ j. etiam $ êïí, hacns in fe,quicquid pertinet adfationem unitatis: & ideò non competit fibi ratio partis, ficut unitati numérali, quæ eft o É numeri, & quæ participatuf in reus numeratis. Et ideò quantum ad hoc unio incarnationis præeminet unitati numerali , ratione fcilicet unitatis divi£* perfon£ , non autem ratione nature human£ , quae non eftipfà unitas divinâ perfonae, féd eft ei unitâ. %.Ad fecundum dicendum, quòd ra„ tio illa procedit ex parte conjunétorum, non autem ex parte perfong , in qua fa&a eft unio. * Ad tertium dicendum,quòd unitas divinae perfon£ eft major unitas, quàm unitas & É , & natur£ in nobis . Et ideò unio incarnationis éft major , quàm unio animæ, & corporis in nóbis. M Quia verò illud , gin contrarium

APPEN DIX.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

illa unioeft, quantum ad rationem unionis maxima, cujus extrema mágis,

*[Ad Durandum autem dicitur, quòd extorquet Bernardi fententiam , &

& intimiùs efficiunt, vel efficiuntur unum : fed extrema multarum uniónü vilificat cam: de unione enim,inquántum unió, fecundum ipfam rationem 821. Conf. & non incarnationis funt talia. ergo. Major probatur, quia unione, ut fic, unionis loquitur Bernardus,præfionens unionem Trinitatis, quæ non cffet P*"•

aliqua funt unum: ratio autem unius eft ratio indivifi . AMimor verò, quia

præponenda quoad dignitatém, quia tota Trinitas non eft dignior pcrfona

materia, & forma conftituunt unum pgr cffentiam, & ugum eft infepára-* filii, formaliter igituÍBernardüs, formaliter & Au&tor loquitur, formali-
bile ab alio manente confiftentia: non fic autem conftat cffe extrcma incar- ter & nos intclligimus,atque falvamusunionem incarnationis effe poft uni-
nationis . Unde gloflat Duran. Bcrnardum , quòd intclligitur de maxima tatem Trinitati§maximain fimpliciter. Et cùm dicitur, illa funt magis

unioae quantum ad dignitatem.

[ocr errors]
[ocr errors]

fubftantialis, & potentia:

[ocr errors]

tum junguntur in illo, puta, inquantum funt in una fiatura çompofita, pu- fubftantiam. Et fi hæc apparent mirabilia, & incomprehcnfibilia nobis ,
ta, humanitatc, velinquantum funt in una perfona, puta, Socrate. Et hic non proptereà funt rejicienda, fed crcdenda, & vcneranda.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

vetur, cùm hoc fit fupra facultatem naturæ humanæ. : 90

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

nationis fuit per gratiam, vidctur,quòd cùm hoc fit fupfa facultatem fuae natu- Ętante gratia ha

“T PROB. Quia ad perfeétionem operationis requiritur , quòd potentia

[ocr errors]

batur.

[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

rae . Elevatur autem humana natura in Deum dupliciter. ymo modo pcr operationem, quâ fcilicet fanéti cognofcunt, & amant Deum. alio modo per effe perfonale,qui quidem modus eft fingularis Chrifto, id quo humana natura affumpta eft ad hoc, quòd fit perfona filii Dei. Manifeftum éft autem, quòd ad pcrfeétioné operationis ÉÉ , quòd potentia fit pcrfeéta per habitum : É , quòd natufa habeat effe in fuppofito fuo, non fit mediante aliquo habitu.

4 Sic ergò dicendum eft, quòd, fi gratia accipiatur ipfa Dei volumtas gratis aliquidfaciems , vel gratum , fèu acceptum aliquem habens, umio incarnationis faéta eft pergratiam , ficut & unio famttorum ad IDeùm per cognitionem, & amorem. fi verò gratia dicatur ipfùm gratuitum Dei donum, Jig ipfum,quod e$t, humanam naturam effe unitam perfonae divinæ, pote$t dici quædam gratia,inquantum mullis præcedemtibus mefitis hoc e$t fa£tum, non autem ita , quòd fit aliqua gratia habitualis, qua mediante talis unio fiat.

4 A D P R I M u M $? dicendü,ggratia, quæ eft accidens,eft quædam fimilitudo divinitatis participata in homine . Per incarnationem autem humana natu

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tiori jer hoc indicant, gratiám unionis perfoíalis homini datam fine ullis præcedentibus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tertia S. Thoms. 1). Cocm^

[graphic]
« VorigeDoorgaan »