Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

dicitur. Cùm multis modis umitas intelligatur, qui iniquitatem.Apollimarii , &* Eutychetis fequuntur, interemptionem eorum, fquæ convenerunt, colentes , ideft, interimentes utramque maturam, unionem fecundum comfufionem dicüt : Theodori autem , &• Nestorii fèquaces, divifione gaudentes, affeétualem umitatem introducunt: fànéta verò Dei ecclefia utriufque perfidiæ impietatem rejiciens, umionem verbi Dei ad carnem fecundum compofitionem confitetur, quod eft fècundum fubfiftentiam. Sic erg6 patet , quòd fecunda trium opinionum, quas Magifter * ponit, quæ afferit unam hypoftafim Dei, & hominis, non eft dicenda opinio, fed fententia cathol. fidei: fimiliter etiã prima opinio, quæ ponit duas hypoftafes , & tértia , quæ ponit unionem accidentalcm , d non fünt dicendæ opiniones , fed hgrefes in conciliis ab Ecclefia damnatg.

( A D P R I M u M ergo dicendum,quòd, ficut Damafc. * dicit in 3. lib. non necefse eft omnifariam, & indefeétivè affimilari exempla: quod enim eft omnibus fimile, idem utique erit, & non exem

lum, & maximè in divinis, impoffiÉ enim eft fimile exemplum invenire in omnibus , & in Theologia , ideft, in

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Deitate perfonarum , & in difpenfatio- 30 tis, ficut patet de fecuri , & gladio: ni

ne, ideft,in myfterio incarnationis. Humâna ergo natura in Chrifto affimilatur habitui, ideft, veftimento, non quidem quantum ad accidentalem unionem, fed quantum ad hoc, quòd Verbum videtur per humanam naturam, ficut homo per veftimentum. Et ctiam quantum ,

[ocr errors]

quia, f. formatur fecundum figuram ejus, qui induit ipfum , quia fua forma non mutatur propter veftimcntum. Et fimiliter humana natura afsumpta à verbo Dei eft melioràta, ipfum autem verbum Dei non eft mutatum : ut JAug. exponit in lib. *83. quæftio. 6 Ad fecundum dicendum, quòd illud,

hil tamen prohibet, illud, quod afsumitur ad ünitatem hypoftafis , fe habere, ut inftrumentum, ficut corpus hominis, vel membra ejus. Neftorius ergo pofuit, quòd natura humana eft affumpta à Verbo folùm per modum inftrumenti 5 non autem ad unitatem hy

[ocr errors]

homo ille verè effet filius Dei,fed inftrumentum ejus. Unde Cyrillus dicit in Epiftola ad Monachos Ægypti. Hunc Emmamuelem, ideft, Chriftum, non tamquam inftrumenti officio aßumptum dicit Scriptura, fed tamquam Deum verè humamatum , ideft hominem faétum. Damafcemus* autem pofuit naturam humanam

[ocr errors]

accidentaliter advenit, nifi trahatur in

unitatem hypoftafis pertinens.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

à Syiiodo, atque firmatum, non tanquam Sergii.diétum, fed tanquam cofitra Sergium, aliofque hæreticos (di&tü ipfum intclligendo de patribus vere Sanétis, & orthodoxis ) pro veritate firmiter invenienda plurimum valens. Nec mirum, fi unam,eandemque íententiam quandoque mali, & boni afferant ad diverfa tendentes : quoniam & diabolus ad malum fenfum protulit ly Angelis fuis Deus mandavit de te , &c. quod Ecclefia Sanéta joft in officio quadragefimali ad bonum fenfum frequentat. Potuit ergo fieri utrumque : & qùòd Sergius præmifsa verba dixerit , fecundum to

[ocr errors]
[ocr errors]

dixerim, ne quis me credat Sergium pro Synodo allegare, vel Sergium pro Synodo velit acceptare. Abfit enim, & in æternumabfit, quòd hæreficis quibuslibet, contra quos projuftitia ufque ad mortem Dco duce femper victuri agonizamus, vel tenuiter aliquandò communicemus.

j. m EX APOSTOL. Habitu. R. confiderato quantum ad hoc, quòd & per habitum videtur indutus illo,& quòd habitus mutatur fecundum figuram induentis illum: non autem confiderato quantum ad hoc, quòd habitus accidentaliter unitur induenti illum. §. Tunc nihil, &c. Nam conclufio dicit, quòd humana natura non unitur accidentaliter verbo: non autem dicit, quòd per illam Verbum non videatur, ficut homo per veftimentum: neque quòd illa non melioretur per unionem ad Verbum, ficut vcftimentum ad figuram ipfum induentis aptatum clarefcit magis. In capfa cnim pofitum veftimentum non fic apparet, ficut quandò ad formam illud induentis aptiffimè extenditur, ut patct. Taceo, quòd vcftimentum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

N tituloa. 6. ly accidentaliter fumitur, ut diftinguitur contra fubftanI tialitcr ita, quòd mgdus conjunctionis in quaeftionem veftitur, an fubÍìntialis, an accidentalis fit. Ubi adverte, quòd, poftquam determinatum cß, quòd humana natura eft conjun&ta filio Dei in perfona, quæritur, an fit &ofijun&a ei fubftantialiter, vel accidentaliter. Et hoc, quia, ut patet ex fuperiüsaffignata latitudine,unitorum alicui in perfona, aliquid uniturSocrati in ÉÉÉÉÉâ accidentaliter, ut albedo , & reliqua accidentia , quæ funt in Socrăte,& aliquid unitur Socrati in perfona fubftantialiter, ut membra fua,& natura fua. Hæc autem, quæ patent ex eo, quòd dicendo, Socrates eft albus, aut magnus, enuntiamus effe accidentale Socratis, di

[blocks in formation]
[ocr errors]

efTe fubftantialeSocratis. Quia igitur perfonæ poteft aliquid in perfonauniri tàm fubftantialiter, quàm accidentaliter, ideò meritò,poftquam conclufum eft, naturam humanam effe unitam filio Dei in perfona, quæritur, an fit illiunita fubftantialiter, an accidentaliter.Hic eft fenfus tituli. •I In corpore articuli tres funt principales partes. in prima narrantur duæ hærefesextremæ circa quæfitum. In fècunda ad alteram earum reducuntur duæ opiniones extremæ pofitæ à Magift. Sent. in 6. d. 3. fent. In tertia ponitur fententia fidei. • Quoad primum . clarè conftat, allatas hærefes cffe extremas, dùm Eutychetis érror conjunétionem in Chrifto intantum fubftantialem effe

[ocr errors]

pcrfonam filii Dei à perfona filii hominis. Ille confundit nätüras, & unam, tàm naturam, quàm perfonam pofuit effe in Chrifto:ifte feparavit $ naturas, & perfonas, dicens in Chrifto duas effe & naturas, & perfonas, conjunxit autem eas accidentaliunione penes quinque, ut in litera clarè habes. Hæc de primo. • Quoad fecundum pofteriorum magiftrorum errores tra&antur, qui putantes fe catholicè dicere, opiniones duas introduxerunt extremasapud Magift.fent. fcilicet primam , & tertiam, cùm autem ambæ cx parte unius cxtremi, hoc eft, Neftoriani erroris fe teneant : nam utrique conveniunt in hoc, quòd pónunt in Chrifto diverfas hypoftafes ita, quòd alia eft hypoftafisfilii Dei, & alia hypoftafis filii hominis, ac ;:, íí utrique fèparant in Chrifto & naturas, & hypoftafes, feu fuppofita. Et accidéntalem proinde unionem ponunt humanæ naturæ } perfonam filii Dei, quamvis diyerfimodè: quia primi ponunt fub nomine perfonae , dicendd, hypoftafes duas uniri in perfona, quod monftratum eft non effe intelligibile, nifi perfonæ nomén accidens fignificet. Alii verò ponunt uniri per modum veftis, conftat namque, quòd cffe veftitum âccidentale tantùm effe ponit in perfona, qüae veftita eft. Et omnia clarè patent in litera. ° Quoad tertium primò ponitur fententia fidei, quae verè eft media, f. quòd unio eft fecundum fubftantiam, ut fubftantiâ importatur per perfo

[ocr errors]

o naturam humanam,

[ocr errors]

riam, hypoftafim, vel fuppofitum, & hoc contra Neftorium, & po- 40 puratum in trunco arboris habile ad fui nutritionem, augmentationem,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

damnatis, & putabatur iftas ab illistantüm diftare, ut feparatæ effent ab illis, ideò excufati fuerunt, & auétorcs, & fequaces earum, & qui tanquam opiniones illas habuerunt. Sed ex quo tanta conceffa eft pofterioribus perfpicacitas, ut viderent, & difcernerent inter illas, & unicuique locum fuum darent, non ampliùs excufarentur, qui hujufmodi pofitiones, ut opiniones aftruerent. * In refponfione ad primum,& ad fecumdum adverte primò, quòd cómmune eft utriquc, f. habitui, & accidenti uniri accidentaliter Socrati. nam indumentum non nifi accidentale effe ponit in Socrate, effe enim veftitum accidentale effe eft, & albedo accidéntalc effe ponit in Socrate : dif

[ocr errors]
[ocr errors]

dam, puta pannus laneus, albedo autcm eft in fe accidens ita, quòd albedo & cft in fe accidens, & accidentaliter conjungitur Socrati. Indumentum autem eft in fe fubftantia, fed accidentale tantum effe confert Socrati , fcilicet,effe veftitum. Et quia natura humana eft in fe fubftantia, & advenit verbo Dei poft ejus efse completum, ideò accidentaliter conjunéta verbo Dei aeftimata eft : quemadmodum habitus, feu indumentum accidentaliter jungitur Socrati. * Scd æftimationem hanc efse falfam non folùm manifeftatur ex antedi&is, quia, fcilicet, unio veftis ad Socratem, non eft in pcrfona, quia alia eft hypoftafis veftis, & alia hypoftafis Socratis veftiti: fed etiam, quia

[ocr errors]
[ocr errors]

quoniam non ponitin Socrate, nifi efse veftitum, quod conftat eße de geriere accidentis. Natura autem humana fic cft conjuncta verbo Dei, ut confcrat verbo Dei effe fubftantiale, quoniam confert illi effe hominem : conftat autem, quòd effe hominem ά in genere fubftantiæ, & non in genere accidentis : filius fiquidem Dei fic homo faétus eft , ut veriffimè fit homo. Unde fingendo, quiòd veftis fit nomen fubftantiale, pr9 claritate doâtrinae, conjun&io veftisad perfonam veftitam eft fecundum effe accidentale : quià non confert veftitae perfonæ, quòd fit veftis, fed quòd fit veftita, fed humana natura conjungitur perfohæ divinæ fecundum effe fubftantiale, quia confert verbo Dei, quòdfit homo fecundum rei veritatem fimpliciter, &

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

jam dictam unionem fecundum fubftantiam recurfus, & refolutio fit, & patet, quòd prima, & maxima ratio unionis non ponitur in unioneinflrumcnti, fedin unione conjunctionis, qua inftrumentum fpeâat ad hypoftafim. *fQuocirca,licèt fententia ifta de unione per modum inftrumenti conjun&i fit vera, minus tamen formalis cft: quia non attenditur ratio inftrumenti, ut fic, fcdconjunétionis perfonális, in qua pendent lex, & prophetæ, hæc quoad veritatem. In p.oceffu vero Auétoris videoijfumi fcipfo altiorem ; nam in quarto contra Gem. cap. 41. unionem Verbi incarnati declaravit fecundum unionem inftrumenti conjunéti, & hoc fecit,

[ocr errors]
[ocr errors]

D SE P T I M u M fic proceditur. Videtur, quòd unio naturæ diving, & humanæ non fit aliquid crea29*? tum . Nil enim creatum . in Dco poteft effe : quia quicquid cft in Deo , TDeus eft: fed unió eft in Deo: quia ipfe Deus eft humanæ naturæ unitus. ergo videtur, quòd unio non fit aliquid creatum. * 2. Prætereà. Finis eft potiffimum iri Ę : fed finis unionis eft divina hypóftafis , five perfona, ad quam terminata eft unio. ergo videtur , quòd hujufmodi unio maximè dcbeat judicari

[ocr errors]
[ocr errors]

tum. 4 PROB. Quia unio haec, fecundum quòd de ea loquimur, eft relatio confiderata inter' divinam,humanamque naturam, prout in una »erfona conveniunt , & ujufmodi relationes funt quid creatum, cum fint realiter in creatura, in Deo autem fecundü rationem tantùm. 1. q. 1 3. art. 1. I. in D E M AJ O R I. Totef? effè. R. realiter: non fecundum rationem. §. Tunc nihil, &c. Nam unio, fecundum quòd de ea nunc loquimur, non eft rca: litérin Deo, fed folùmi fecundum rationem . Licèt autem, quicquid eft realiter in Dco, fit I)eus: non tamen quicquid eft fecundum ra' tionem ibi. “T NOT. Sicut Deus eft realiter dominus, & tamen relatio dominii eft in Deo tantùm fecundum rationem : ita IDeus eft realiter unitus humanitati : & tamen relatio unionis hujus eft in Deo tantùm fecundum rationem. Effe namque dominum compctit Deo ex eo, quòd fubftantia fua eft digniffima,& eminentiffima:referri autem tanquan divinum (quod eft relatio dominii) competit Deo ex eo, quòd habet fervum pro correlativo. Ponitur ergo fervus ; tunc primum relatio dominii conveniet Deo. Quomodò enim fibi conveniat, cum fervum tunc, ad quem referatur, non habeat? Dominum igitur effe compctit Deo ab æterno, cùm fubftantialiter dicatur: relatio autem in aétu exercito ipfius dominii convenit Deo cx tempore, cum talis relatio non fubftantialiter, fed relativè de ipfo ad

fis, quæ non eft aliquid creatum. ergo nec ipfa unio eft aliquid creatum. 4 3. Prgtereà. Propter quod unumquodq;& illud magis, ut dicit Phi.* fed homo dicitur effe creator propter unionem, crgo multò magis ipfa unio non cft aliquid creatum, fed creator. 4 S E D coNTR A. Omne, quod in

unio illa ab æterno non fuit, fed incgpit effe ex tempore. ergo unio eft aliquid Creatu1m .

M R E s P o N D E o dicendum, quòd unio, dc qua loquimur, eft relatio quædam , quæ confideratur inter divinam naturam, & humanam, fecundum quòd conveniunt in una perfona filii Dei.Sicut

[ocr errors]

Utrum unio maturæ divinæ, & humanæ fit aliquid creatum.

„ quia non innafcitur fecundum mutatio

fecundum conditionem divinæ hypofta- 6o haec unio non eft in Deo realiter, fed fe

[ocr errors]
[ocr errors]

unionem. In hoc autem locQ altius comtemplatus inftrumenti, ut fic, rationem, & unionem hypoftaticam , ftatim in principio refponfionis inftrumentiunionem ab unionc hypoftatica feparavit, dicens.' Non omne, quod affumitur, ut imffrumcntum , &c. & ad unionem pcrfonalem reducendam dixit. Et Ncftorium inde confundit, atque Damafcenum exponit. Proceffit fiquidem hic non à poftcrioribus, fed à priori ex uniönc hypoftatica, fàlvans unionem inftrumenti talis, dum ex hoc, quòd inftrümentum aliquod pcrtinet ad cffe hypoftafis, falvat naturâmi humanam poffe dici unitam Verbo, ut inftrumentum conjun&um. Tu ergo utiinquc profice, hinc rcfolutionem , inde manudu&ionem fu

[ocr errors][merged small]

S E P T I M U S.

autcm imprima parte dictum eft, * omnis relatio, quæ cónfidcratur inter Deum, & creaturam ; realiter quidem cft in d creatura (per cujus mutationem talis relatio innafcitur) non autcm cft realiter in Deo, fcd fecundum rationem tantùm:

[ocr errors][merged small]

nem Dei. Sic crgo dicendum cft, quòd hæc unio, de quia loquimur, non eft in Deo realiter, fed fècundum rationem tantùm: in humana autem natura , quæ creatura quædam cft , realiter eft.

4 Et ideòoportet dicere , quòd fit quiddam d creatum.

[ocr errors]

verò creaturæ fic relatio illa oritur fecundum rem : quia creatura realiter habet effe poft non effe à Deo imiiiobiliter in fé ipfo manente. Cófequenter ergo & creatura ad Deum illiuseffe datorem, & Deus ad creaturam ejufdem effe receptivam refertur : fed creatura cum fui mutatione, cùni ipfa per fui mutationem receperit effe (ut nunc tetigimus ) Deus autem abfque fui mutatione, cum ipfe immotus in fe permanens creaturæ cffe donaverit. Creatura itaque & realiter fubjicitur Deo, & realiter refertur ad Deum: Deus verò realiter quidem eft dominus creaturæ, fed non refertur realiter adillam. Referrienim realiter ad creaturam eft cum fui mutatione referri ad illam, & non eft folùm referri ad ipfam. Hoc fiuidem eft referri fecundum folam rationem, inquantum ratio apprchenj; rem penitùsimmutatam effe quid relativum ex eo, quòd relationcm alterius realem ad fe terminat. Exemplum fit de columna. Non .n. pcr aliquam fui mutationem dicitur dextra, vel finiftra de novo, fed per mutationem alterius extrinfeci : & confequenter effe dextrum, vel finiftrum non funt realiter in columna, fed tantùm fecundum rationem : licèt columna

fit realiter deflra, vcl finiftra. Sic inpropofito illo, primò Deus eft rcaliter unf

cundum rationem tantùm: dicitur enim Deus unitus creaturæ ex hoc, quòd creatura eft unita Deo abfq; cjus mutationc.

4 Ad fecundum dicendum, quòd ratio relationis, ficut & motus dependet cx fine, vel termino: fed effe cjus dependet à fubjc&to. Et quia unio talis non habet effe reale, nifi in natura creata (ut

efse creatum. 4 Ad tertium dicendum, quòd homo dicitur creator,& eft Deus propter unionem, inquantum terminatur ad hypoftafim divinam : non tamen fequitur, quòd ipfa unio fit creator, vel Deus : quia,quòd aliquid dicatur creatum, hoc magis refpicit effe ipfius, quàm rationé.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

verfitas non ex parte D. Ioss.

[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

P. Xarticulo habes primò: quomodò per rationem oftendas , fcripturas
omnes, Pontifices qûs, Concilia omnia, meritò innuiffe, quòâ unio
hæc eft aliquid creatum.Hoc aüt unanimiter innuerunt,quandòtaiem unio-
nem non ante fæcula, fed in tempore faétam fuiffe concorditer determina-
verunt . Nihil enim increatum cft in tempore ; ficut nihil creatum eft ab
aeterno: quoniam folus Deus, qui omnia alia creavit, eft æternus. Vide de
hoc 1. Par. q. io. art. 2. & 3. & q. 61. a.2. appem. Solum ergo illiunionem
hanc, ut relatio eft, dicere poffent effe quid increatum, qui hanc ab æterno,
non in tempore factam fuiffe ponerent , quam ftultitiam nullus unquam

dicitur tale ab illo. §. Tunc nihil, &c. ut patet ex textu. Nam unioattén- 3o (quod viderim, vel audierim) tenuit. secundo vides: quomodò, &c.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

ne, ficut fuper conjunétionem fubftantialem corporis, & animæ fundatur
relatio unionis inter animam , & corpus.

* Eft igitur (ut unico verbo dicatur ) unio naturarum in Chrifto rela-
tio creata quædam, hoc eft , confequens earundem unitatem perfonalem
increatam . Et quia argumenta Aureoli à Capreolo allata in 5. diff. tertii
fentent. q. 1. procedunt contra dicentes non cffe aliam unionem, quàm re-
lativam inter humanam naturam in Chrifto , & Deum ( quod longè eft à
doctrina Auctoris exprefsè poncntis, unionem, quoad relätionem , confe-
quiunionem fecundum unitatem pcrfonalem Jitâ, quòd unio fignificat re-
lationem non qualemcumque, fed confequentem naturarum unitatem per-
fonalem, ideò non cenfui ipfa aliter afferenda, & folvenda, utpote non cö-
tra doctrinam Auctoris in veritate , & quæ ex hac unica diétâ refponfione
confutantur.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

I*/?awr.

$al, lj'it.

non enim corpus eft anima, proptereà , quia unio corporis terminatur ad animam : unde malè dicitur,;qüòd homo eft Deus propter unionem, quia unio terminatur ad hypoftafim divinam ) tum, quia dato, quòd effet verum,fequeretur, quòd homo non effet Deus fubftântialiter, fed relativè , quodjam reprobatum eft. Et tenet fequela: quia effe aliquid propter terminum relationis non eft effe illud fubftantialiter, fed relativè, ut patet. Et fi ad hæc dicatur, quòd Auétor loquitur de unione, quantum ad fundamentum , non quantum ad relationem , contra hanc refponfionem litera clamat, aperte fubdens, mom tamen fequitur, quod ipfa unio fit creator,vel Deus: quia, quòd aliquid dicatur creatum , iûç magis refpicit cffe ipfius ,

eft unum accidentale pcr illam, & 6o quàm relationem. Conftat enim hæc verba de unione quantum ad relatio

nem dici: de qua refponfione ad fècundum dixit , quòd rationem habet ex
termino, cffe verò habct cx fubjecto, ficut motus.
*| Ad hoc dicitur , quòd fecundum rem homo eft Deus propter unionë
fecundum unitatem perfonalem , quam importat, ad quam confequitur re-
latio unionis, & hoc non eft vertendum in dubium. Sed quoniam in idem
redit dicere , homo eft Deus propter unitatem perfonalem duarum natu-
rarum, quam confequitur unionis relatio, & dicere , homo eft Deus pro-
pter unionem, inquantum terminatur ad fiyjöïíåíïí, divinam : ideò verba
Auétoris calumnianda non funt. Manifeftatur autem,quod dicimus,adver-
tendo , quòd relatio unionis eft non folùm inter naturas duas, divinam fcili-

7o cet, & humanam,fed etiam eft inter maturam humanam, & ÉÉóôáìì di

vinam : nam & una natura unita cft alteri, & humana natura unita eft per-
fonæ divinæ, & è contra divina perfona unita eft humanæ naturæ.
* Servatur autem differentiain loqucndo, dùm de unione inter naturas,
aut inter perfonam,& humanam naturam eft fermo: quia, quandò de unio-
ne inter naturas eft fermo, exprimimus naturas pro terminis unionis,& uni-
tatem perfonalem utriufque naturæ ponimus non pro termino : fed caufa ,
feu fundamento relationis,ut clarè videre potes in principio corporis hujus
articuli, ubi declarando titulum dicitur, quòd unio , de qua loquimur ,
eft relatio quædam, quae confideratur inter divinam naturam,& humanâ,
fecundum quòd conveniunt in una perfona filii Dei. çíáíåô verò loqui-

8o mur de eadem relatione unionis inter naturam humanam , & perfonam

filii Dei , ponimus ex parte termini unitatem perfonalem filii Dei in utra-
quc natura : quoniam relatio ifta unionis non eft quæcumque unionis rela-
tio , ncc ad hypoftafim divinam quomodolibet, fed ad hypoftafim filii
unam perfonaliter in utraque natura. Sicut enim unionis relatio inter cor-
pus , & animam non eft ad animam quomodolibet fe habentem , fedad
animam communicantem fubftantiale fuum effe corpori, ita relatio unio-
nis humanæ naturæ ad hypoftafim divinam non eft ad hypoftafim filii
Dei qualitercunque fe habehtem , fed ad filii Dei hypoftafim unam perfo-
nalitèr fecum, hoc eft, cum humana natura.Et quia auétor in hac refpon-
fione ad tertium loquitur de relatione unionis inter naturam hum; •
: per-

2.05je&i.

Re/.Qu£/?.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

& pcrfonam filii Dei ( ut clarè fonant verba literæ dicentis inquamtum
te;minatur ad hypofafim divinam;) non dixit ad naturam divinam,ut prius
dixerat , fed di$it ad hypoffafim divinam , ideò conjunctionem perfona-
1em , féu ( quod idem eft ) unitatem perfòiìiem ex parte termini relatio-
nis ufiionis pöfuit. Et perinde valet , ac fi dixiffet : Homo cft Deus propt£r
unionem ,'inquantum in illa invenitur fccundum rcm unitas perfonalis
divinæ hypoftafis cum humana natura.
• Et fièxpofition& ad verbum defideras, dicito : Homo eft Dcus gropter
unioncm, hoc eft, relationem unionis, non fimpliciter , fed cum ifta con-
ditione exjlanante,quomodò apponimus !y propter ad relationem unionis,
fcilicet, inquantum, terminatùr ad hypoftafìm divinam ita ., quòd ly in-
quantuin terminatur ad hypofafim diminuit caufalitatem relatiónis, im-
imò adimit caufàlitatem à fefationc , & transfert caufalitatem illam ad ter-
minum. Sicut enim, cùm dicimus, quòd generationis motus, inquantum
terminatur ad fubftahtiam, eft in genere fubftantiæ, intendimus, quòd ge-
neratio ratione termini fortitur, & dat effe fubftantiale : ita, dum dicitur,
quòd relatio unionis, inquantum terminatur ad hypofafim divinam , hoc

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ONCL. 1. Prima , & principalis differentia inter afsüptionem , & unionem eft , quòd unio importat relationem inter res unitas : affumptio autem a&ionem , fecundum uam aliquid dicitur affumens, vel paffionem, fecundum quam aliuid dicitur affumptü. • I Εο}:3j, patet art. 7. fecunda autem pars, fcilicct, affumptio àùt , &c. probatur, quia omnis relatio temporalis caufatur ex aliqua mutatione , & mutatio confiftit in aétione , & paflione. • I COROLL. Ergo affumptio eft tanquam fundamentum unionis. Ex eo enim , quòd Deus affumpfit, & natura humana affumpta eft in unitatem perfonae divinæ, pullulat relatio naturarum fic unitarü adinvicem, & hæc relatio dicitur unio , de qua nunc loquimur. •T CONCL.2.Secunda differentia inter illas eft, quòd affumptio dicitür, ficut in fieri: unio auterfi,ficut in faéto effe. •T PRO B. Quia ifta differentia fequitur ex illa prima conclufionis primæ . •T NOT. 1. A&io , paffioque tendentiam , feu viam quandam ex vi vocabulorum important : relatio verò aliquorum adinvicem pra:fupponit fundamentum fuum jam ftabilitü reperiri: ut benè confideranti, patet utrumque. Ideò jure nunc dicitur,quòd differentia in fecunda conclufione ex

plicata dependet exprima. Affumptio enim ex eo, quòd aëtionem impor

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

vcrfos terminos : Et affumptio importat a&ionem, ac paffionem, ut patet

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fic in fe, in abftraéto'fcilicet confiderata, trahebatur ad perfonalitatem di- 9o clufionem . Nam indifferenter dicimus has propofitiones, fcilicet, divina

[ocr errors]

hypoftafis cft unita naturæ humanæ , & hümäna natura cftunita divinae
Hypofta-

[ocr errors]

Sol, 05, 2.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »