Pagina-afbeeldingen
PDF

Et imprimitur folùm in tribus, fcilicet in baptifmo, confirmatione, & or-
dine. q.63.6.o.
Chara&ter cft potentia fpiritualis. q. 63. 2. c.
Et per ipfum deputantür fidclcs ad aétus convenientes præfenti Ecclefiæ.
. 63. 1. 2. c.
cääää eft in anima, ficut quædam virtus'fpiritualis', & inftrumentalis
emanans à Deo. q.63.2.c.& $. i.z.& q.64.1.c.
Chara&ter eft fubjeétivè in potentia animæ, & non immediatè in efTentia
cjus. q. 63. 4. o.
Chara&er, vide Baptifmus, Milites, Sacerdotes, Sacramenta.
Chara&er beftiae eft obftinata malitia, vcl profcffio illiciti cultus. quae.
63. 3. 3.
Charaéteris definitio. q. 63. 3. o.
Charaéterem baptifmi non habens nullum alium poteft recipere . quaeft.
72. 6. o.
Chara&erem ordinis, vel baptifmum , nec ordinans, nec baptizans poteft
auferre . q. 82.8.2.
Charitas, quantumcumque minima poteft refiftere cuilibet tentationi .
.6z.6. 3.
cά datur fecundum menfuram fubje&i. q.69.8.3.
Charitas non poteft effe fine gratia.q.79. 1.c.
Charitas de fe præfervat à peccato, fcd habens cam peccat ex mutabilitate
liberi arbitrii. q. 79. 6. z.
Charitas imperat omni virtuti, ideò poteft dici virtus generalis . quæfti.
85. 2. i.
Charitatis praecepta fundant omnia praecepta moralia. q.47.2.1.
Charitatis a&us eft duplex, fcilice t clicitus, & imperatus. q.83.2.1.
Charitatis effeâus eft vita fpiritualis, & Dei conjun£tiq. q.89.6'c.
charitatem, vel gratiam nullus poteft cognofcerc fc habere per certitudi-
, _ nem. q.8o.4.5. -
Caro dicítur tripliciter, fcilicet natura .culpa, & corruptio carnis. q.34.3.1.
catcchifmus eft^ quoddam facramentale pertinens ad folemnitatcm ba-
ptifmi. q.67.3.2.
Catechifmus ' pertinet ad facerdotem principaliter, ad leétorem verò fe-
cundariò. q. 67.3.z. & q.7 1.a. 4.9.
Catechifmus çft ' inftruâio crcdendorum cxplicitè præcedens baptifmum.
.7 i • i.o.
cά. , vide Inftruétio.
Catechizandi funt pueri. q 71. 1.2: 3.
Caufa proxima eft, à qua denominatur effe&us. q.4.1.1.
Caufa alicujus effeétus dupliciter, fcilicet dire&è ad illum agendo,& indi-
re£tè non impediendo, cùm poffit. q.47.1.c.
Caufa naturali, & fufficienti pofita, ponitur cffc&us, fed non pofita caufa
voluntaria . q.36.1.1.
Caufa continet effe&us multis módis. q.62. ;.c. & 4.c.
Caufa primò operatur in fibi propinquius, &per illud in alia. q 36. 1.c.
Caufa efficiens hon poteft effe poftcridr effe&tuT ordine durationis, ficut fi-
nalis. q. 62-6.c.
caufa principalis non poteft própriè dici fignum fui effeétus, fcd tantùm
caufa inftrümentalis.Tq. 62.1.1.
Caufae principali affimilatur cffe&us, non caufæ inftrumentali. quæftion.
62. 1. c.
Cæcus miraculosè illuminatus naturaliter videt. q.77.4.3.
Cœli partem non oportet effe fuperiorem Chrifto, fed Chriflus, & cor-
pora gloriofa funt fupra omnes coelos. q.37.4.c.1.
SCœna diíííííííííünâ quartadccima, fcd paflio cjus fuit luna quintade-
cima. q.44.2.2.& q.46.9.1.
Coena, vide Euchariftia.
Centurio,] & Petrus reveriti funt Chriftum ex humilitate, Zachgus autem
ex amore. q.8o. 1o. 3.
Schrifma benedici debet ab Epifcopo in cœna domini. quæftione 72. 3. o.
& 1 z. z.
Chrifma Hön eft de neccffitate baptifmi, fed quodammodò perficit ipfum.
q.66. io.z.
Chrifma admixtum aquae non tóllit, quin in ea poffit fieri baptifmus. q.
66. 4. z.
Chrifmate fignatur in fronte confirmandus duplici ratione . quaeftione
72. 9. c•
Cibi ufus de fe non eft peccatum , aliquis tamen prohibetur propter fi-
gnificationem. q.4o.4.2.
<Cicatrices apparebünt in Corpore Chrifti in judicio. q.34.4.c.
<Cicatrices, cum quibus Chriftus furrexit, femper erunt in corpore ejus ful-
gentes. q. 54.4.o.
Ciëatriccs fémper erunt in corporibus gloriofis martyrum. qtiaeftione 54.
4. C.
Circumcifio erat facramentum præparatorium ad baptifmum , minus ta-
men exprefsè figurans eum quoad exteriora , quàm columna nubis ,
& tranfitus maris rubri, quæ tamen non erant facramenta. quaeft. 7o.
I. 2•
Circumcifio erat præparatoria baptifmi quoad profeffioncm fidei , baptif-
mus verò Joannis quoad exercitium aétus. q.7o. 1. 3.
Circumcifio érat quædam profeffio fidei Chrifti, aggregans antiquos, col-
legium fideliumi, præparatoria, & figura baptifmi.T q. 7o. 1. 2. o.
Circümcifio eft quædam proteftatio legis implendæ. q. 4o. 4. c.
Et erat neceffaria ad diftifi&ionem, & fignificationem. q.7o.i.o.
Et debuit differri ufque ad tempus Abrahæ. q.7o.z. o.
Et debuit dari ante legem Moyfi. q.7o.z.2.
Et neceffariò fiebat o&avo dic , non autem ante, etiam imminente mör-
t e. q.7o. 3.3.
Et Éte. eam in deferto excufabantur, nifi cx contemptu præter-
mififfent. q.7o.4.3.
Nec fit tunc, ncc antiquitùs, cum cultro lapideo, nifi in quibufdam famo-
fis circumcifionibus. q.7o. 3.z.
Circumcifio neceffaria fiebat in membro generationis. q.7o. 3. 1.
Et data fuit convenienter folo populo íåéí. q.70.2. 3«
Et folis maribus data fuit. q.7ö.2.4. -

[ocr errors]

• 3 •
Circumcifio, fi poft paffionem Chrifti haberet locum, introduceret in re.
gnum. q. 7o. 4. 4.
Circumcifio principaliter tollebat peccatum originale , & confequenter
quodlibet aliud. q. 7o. 4. o.
Scd antc circumcifi6nis inftitutionem homines falvabantur per folam
fidcm. q. 68. 1. 1. & q. 7o. 4. z.
Circumcifiónem non habéntes fi in deferto mortui funt, eadem ratio eft
dc his , & de cis, qui moriebantur ante o&avum diém tempore lcgis.
q. 7o. 4. 3. -
Qircumcifus cft Chriftus multiplici ratione. q. 37. 1. o.
Circumcifio. vide Juftificatio.
Clamor Chrifti in Cruce fuit miraculofus. q. 47. 1. x.
Claritas corporis gloriofi crit à gloria animæ. quaeft.45.2. c. & quaeft. 34.
2. I. 2.
Claritas Chrifti transfigurati fuit claritas gloriae quantum ad effentiam,
fcd non quantum ad modum cffendi, `quia nón fuit per modum per2
manentis. q. 45. 2. o.
Claritas veftimentorum Chrifti fignificat claritatem fan&orum. quaeft. 45-
2. 3 •
Claritate tantùm fuit transfiguratio Chrifti , & non fecundum aliam do-
tem. q. 45. 1. 3.
Claritatem fui corporis beati poffunt oftendere, & occultare. q. 54. 1. z.
3. & z. 1.
Clavium ufum non habent fchifmatici, hæretici, fufpenfi,degradati, ex.
communicati. q. 64. 9. 2. & 3. & q. 82. 9. o.
Claufio paradifi dúplex, fcilicet per peccatum originale, & a&uale. quaeft.
52. 5. c.
Cognitio eft duplex, fcilicet naturalis, & per gratiam. q. 53. 1. c.
Cognitio duplex, fcilicet inveniendo & addifcendo. q. 9. 4. 1.
Cognitio fingularium pertinet ad perfeétionem animæ intelle&ivae fe-
cundum cógnitionem pra&ticam. q. 1 1. 1. 3.
cgjgii; perfeétio duplex, fcilicet ex partc cogniti, & ex parte cogno-
centis. q. 1 o. 4. I.
Cognofcitur unumquodque, inquantüm eft in a&u . q. 1 o. 3. c.
CoIumba habet feptem proprietates , quibus feptcm dona Spirituffan&i
defignat. q. 39. 6, 4.
Columba apparens fupcr Chriftum baptizatum folum Spiritumfan&um
demonftrâvit. q. 39. 8. 2.
Et in fpecie cjus apparuit Spirituffan&us , fcilicet propter tria . q. 39.
6. 4.
Columba illa fuit verum animal. q. 39. 7. o.
Columba illa, peraéto myfterio, ccffavit, ut flamma,quae in rubo apparuit
Moyfi. q. 36. 6. 2.
Columba. vide Affumpta. Turtur.
Comeftio Chrifti poft íefurrcétionem vera fuit, angeli verò non. q. 34. z.
3. & q. 3$. 6. I.
cά; David panes fan&os excufatur propter neceffitatem. quae.4o.
4• 3•
Commutatio, ficut eft in beneficiis, rependendo gratiam, fic & in offenfis
puniendo. q. 83. 3. 3.
Comprehendere divinam effentiam nullus intelle&us creatus poteft. q.io.
I. O.
Comprchenfor fimul, & viator, Chriftus fuit. q. 13. 1o. o.
Commune femper eft prius proprio ejufdem generis, non autem ', fi fint
diverforum generum . q. 7. 1 §.2.
Concepta fuit Beata Virgo ex femine viri. q. 27. 2. 4.?
Concepta fuit Beata Virgo in peccato originâli. q. 27. f. 3. & 2. c. z.
Et ideò Romana Ecclefia non Tcelebrat fèftum Cónccptionis B. Mariæ, tö-
lerat tamen confuetudinem quarundam Ecclefiarum illud celebran-
tium pro fanétificatione ejus. q. 27. 2. 3.
Conceptio Chrifti habet tria privilegia à Spiritufan&o. q. 32. 4. 1.
Conceptio Chrifti fpiritualiter attriöuitur Spirituifan&o, licèt fit à tòta
Trinitate. q. 32. I. e.
Conceptio Chrifti eft de Spiritufan&o efficienter ratione corporis, & con-
fubftantialiter ratione vérbi. q. 3z. z. o.
Conceptio Chrifti fuit in inftanti. q. 33. 1. 2. 3.o.
Conceptio Chrifti, cùm dicitur fa&a ex muliére , möre loquitur hebraeo-
rum, qui dicunt mulieres, non virginitate corruptas, fed femiinas. q.28.8.;.
Conceptionis Chrifti fidem habuit beata virgo. q.36. 1. 2.
Conceptionis Chrifti materiam beata virgo præpárávit aétivè , & tamen
in ipfa conceptione nihil a&tivè operata éft. ^q. 32. 4. o.
Et Chriftus in primo inftanti fuæ conceptionis'füit perfeétus fecundum
animam , & figuram corporis, non autem fecundum quantitatcm. q.
33. 2. o.
Et ipfc Chriftus in primo inftanti fuae conceptionis fuit fanâificatus quó-
ad animam, & corpus. q. 34. I. o.
Et in eodem inftanti fîè ufum liberi arbitrii, & operationem ta&us,

. 34. 2. o.
r.iii. plcnitudinem gratiæ, & cognitionis. quaeft. 34. 2. z. & quaeft,
72. 1. 4.
Et habuit majorem gratiam omnibus comprehenforibus. q. 34. 4. c.
Et meruit, & in eo comprehenfor fuit. q. 34. 3. 4. o.
Et gloriam immortalitatis fuæ, quam in primo inftanti fuae conceptionfs
nieruit, pqtuit etiam mereri per aétus fequentes , non ut magis effee
dcbita, fcd ut pluribus caufis debeatur ci. q. 34. a. 1. & q. 49. 6. z.& q.
39. 3. C.
Conccptus eft Chriftus miraculosè ex perpetua virgine, non ex virili fe.
mine. q. 28. o. & q. 3 1 • 5.
Conceptum propriè dicitur corpus Chrifti ex Spirituffanéto , & non de
Spiritufanéto . q. 32. 2. 2.
Concupifcentia eft naturalis homini , tantùm ut re&a fecundum ratio.

ncm. q. 15. 2. z.
Seswwda Secuwde S. Thowae: b . 3 Confeßio

[merged small][ocr errors]

confeffio peccatórum duplex, fcilicet interior Dco , & exterior faccrdoti.
.68.6.c.2om. - - - -
Coiifefîio de mortalibus requirit, quòd homo proponat ab omnibus , &
fingulis pcccatis mortalibus abftinere. q.87. 1.c. 1°. - -
confîlio äntc introitum Miflae fignificat cmundationem ctiam ab omni-
bus peccatis. q.83.3. i°. - -
Cóífedio peccatórum exterior non eft ncccffaria ante baptifmum, fcd bc-
nè interior. q.68.6.o. - - - -
côfirmata fuit beata virgo per fecundam fanâificationcm in bono , ita,
uòd non potuerit fle&tiin contrarium, q.27.5.2.
Coììfirmatio cft facramentum q. 72. 1. o. - - -
confirmatio eft efficacius facramîentum baptifmo ad perficiendum in bo-
no, baptifmus verò ad removendum malum. q.72.1 12"* . - -
confiímatio cft fpirituale augmentum , promovcns homincm in fpiritua-
lem ætatem perfc£tam . q.72.1.3.c; . .
Confirmatio non eft de neçeffitatc faluti$- q.65.4.c.
Confirmatio fuit immcdiatè inftituta à Chrifto. q.72.1.1.
Confirmatio confertur tantùm ab Epifcopis. q.72: 1 1 g. v
Et conferri poteft à facerdotc ex commiffionc folius Papae , non autcm à
diacono. q.72.1 1. !• . . - - -
Confirmatio 'debet dari cuilibet baptizato cujufcunque aetatis, fcxus, vel
conditionis, & morienti . q.72.7.o.
Confirmatio datur tantüm in frontc. q.72.9.o. -
confirmatio robqrat hominem contra alios, Euchariftia in fe. q.72.9. 2°.
Confirmatio perficit cffcctum poenitentiæ, & baptifmi. q.72.7.2'' .
Confirmatio çonfert exccllcntiàm hominis ad fe, non autcm ad alium ,
ficut ordo. q.72.8.1°. - -
Confirmationis propria materia eft Chrifma ; q. 72.2.o.
confirmationis faciamcntum habet determinatam formam. q.72.4o. ,
confirmationis facramcntum Chriftus non debuit fumcre . qüaeftione 72.
1.4tn. - - -
Confirmationis effe&um nullus confequitur fine voto ejus. q.72.6.1. .
confirmationis effeétum quidam miraculofè acceperunt, antequam bapti-
zarentur. q.72.2. 1. & 4. i.§ 6. i. -
confirmationi cQmpetit, P££fectio , ad quam homo perducitur per augmen-
tum, Euchariftiae verò illa, quae cft alicujus cxtrinfeci hofmincm con-
fervantis. q.73. 1. 1.
Confirmans, & confirmandus debent effe in gratia , & dcbent effe confcf.
fi, & jejuni de confiliq. q.73.7.2.& 12.2.
Confirmans, & ordinans impqnit manus, q.84.4.c.2. -
confirmandus debet tencri ab alio confirmato cujufcunque ætatis , vcl
fexus. q.72.19.9. . - - - -
confirmâtùs exiftens in pcccato mortali , cujus confcientia non habet ,
vel cujus non eft plenè contritus, dummodò non fit fi&tus, confcquitur
remiffionem peccatorum . q.72.7.2. . - - -
confirmato cofifertur plenitudo gratiæ, & Spirituffan&i. q.72.1.o. -
Confirmato datur poteftas fpiritualis ââ pugnandum contra hoftes fidei
vifibiles. q.72.3.o. - -
Confirmati confirmantur , & configurantur Chrifto. quaeftion. 72. 1. 4. &
4. 3: . - -
Confirmati gratiam habcntes confequuntur plcnam rcmiffioncm peccato-
rum. q.72.7.2. - - -.
Confirmati deccdentes majorem gloriam confequuntur, ficut & hìc ma-
jorem obtincnt gratiam ; q. 723.4.
confecratio templi, altaris, vcftium , & vaforum non funt facramenta ,
fed funt difpofitiones quaedam ad facramenta . quaeftione . 65. 1.6.
Confecratio domus fignificat fan&itatcm Ecclcfiae, altaris verò Chrifti. q.
83.3.2.4. - - - - - -
confécratio altaris, & Ecclefiae fit multiplici rationc. q.83.3.o, ..
Confecratio altaris non debct ficri finc rcliquiis martyrum. quaeftion. 83.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

fuppleri, non autem , fi ante • q. 83. 6. i.
Confervare res, ne in nihilum decidant, foli Deo convenit. q.13.2.c.
Confilium fine dubitatione convenit Chrifto. q. 1 1. 3. 1.
Contcmptus major de Dco pcr pcccatum majórem reatum incurrere fa-
cit. q.88.3.c. 1.
Contrahi dicitur, quod fimul cum fua caufa ex neceffitate trahitur. quaeft.
14. 3. c,
Contraria poffunt ineffe cidcm , non fccundum idem . quaeflione 46.
8. 1,
Contrariis compofita neceffariò diffolvuntur. q. 14.z.c.
Contrariorum unum eft caufa alterius per accidens tantùm . quæftione
5o. I. 3. -
Contritio dcbct cffe de fingulis pcccatis mortalibus. quæftione 87. 1.
C. I.
Contritio de venialibus non rcquirit propofitum non peccandi. quaeft. 87.
I. I.
Contritio virtualis, & non habitualis, requiritur ad remiffionem venialium.
q. 87. 1. o.
Contritio non femper delet omncm pœnam. q. 86. 4. o.
Contritionis dolor duplex, fcilicct fehfitivus , & intelle&ivus. quaeft. 84.
8. 9. o. -
Converfatio Chrifti cum difcipulis antc afcenfionem fuit crcbra. quaeftio.
55. 3. 3.
Converfatus eft Chriftus inter homines. q. 4o. 1. o.
Et fecundum yitam aufteram, & pauperém. q. 4o. z. 3. o.
Et fccundum lcgis præcepta. q. 4o. 4. 6.
Converfio poteft cffc finc averfionc ,
86. 4. c.
Conyerfio panis in corpus Chrifti differt ab aliis , q.75.4.8.o.
Et eft fupernaturalis. q. 75. 5. o.
£t difficilior creatione I q. 7;. 8. $.
Er fit tantum in ultimo inftanti prolationis totius formæ. q. 75. 7. o. 1. q.
78. 4. 3. -
Et importat ordinem fubftantiarum. q. 75. 4. 1.
Nec cit formalis, fcd fubftantialis, idcôquc dicitur tranfubftantiatio. q.
75. 4.o. - -
Converfione panis in corpus Chrifti faâa, Chriftus nullo modo mutatur,
in converfionibus verò naturalibus fubjeétum femper mutatur. quæft.
75. 4. o. - - - -
Ncc fubftantia panis annihilatur, nec convertitur in praejacentem materiam
q. 75. 3. o. - -
Scd convcrtitur tota fubftantia panis in totum Corpus Chrifti . quaemio.
73. 4. o.
Cor cft prima pars virtutc in ordine partium animalis : quæftione 9o.

ut in pcccato veniali , quaeftion.

-

[ocr errors]

4. 3•
Et áëaibus, & infirmitatitibus convenicnter fubjacuit . quaeftione 14.
1. Q.
Corpus Chrifti in principio fuae conceptionis minorem quantitatem ha.
buit, quàm habcant aliorum hominum corpora in pfincipio fuae ani-
mationis. q. 33. 2. 2.
Corpus Chrifti poft rcfurrc&ionem fuit verum corpus , ficut priùs ante
mortem. q. 54. I.o.
Corpus Chrifti myfticum cft tota Ecclefia. q.8.1.3.c.
Corpus, Vide Quantitas.
Corpus, & fanguis Chrifti funt unum facramentum formaliter, & fccun.
düm fincm , fcd plura materialiter. q. 7;. 2. o.
Corpus Chrifti myfticum cft tantùm rcs^ ifi^ hoc facramento. quæftione
- . C.
Corpus Chrifti ngn incipit cffe in hoc facramento pcr modum localcm ,
fcd pcr cgnverfionem `panis in ipfum. q.75.2.4.c.
Corpus Chrifti cft in hoc facramento. q.76.1.o.
Corpus Chrifti non effe in hoc facramefito, nifi, ut in figno, eft hærefis.
73, 1. 3. 1 5o.& q.75. i.o.
Corpus Chrifti finc fanguinc, & è converfo, & utrumque fine anima fuif-
fet, fi qui§, in tridug mortis ejus confccräffet. q.s 1.3.o.
Corpus Chrifti cft localitcr in coelo, in Euchariftià autcm invifibili mo-
do. q.73.1.3.
Corpus Chrifti in hoc facramcnto non potcft vidcri oculo corporali. q.
76, 7. Q,
Corpus

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Corpus Chrifti eft verè in hoc facramento, quandò in eo apparet puer, vcl
caro. q. 76. 8. o.
Corpus Chrifti praediéto modo apparens non debet fumi, fcd cum reli-
quiis reponi. q. 82, 4. 3. •'.
Et facerdos tunc debet itcrùm celebrare, vel fufficit fpiritualis manduca-
tio. q. 82. 4. 3. m. ' - v.
Corpus Chrifti fub facramento videtur ab angelo, & beatis vifione beata,
non autem unione naturali, ficut nec à viatore , nec etiam à dæmonc.
. 76. 7. c.
Cofpus Chrifti offertur pro falute corporis, & fanguis pro falutc animæ
fecundum fimilitudinem , fecundum rem vcrò Tutrumque offertur pro
utroque. q. 74. 1* o. & q. 79. 1. 3. *.
Corpus Chrifti manducatur facramentaliter tantùm, fpiritualiter tantùm,
facramentaliter tantùm, fpiritualiter fimul. q. 8o. 1. 2. 3. o.
Corporis Chrifti fpecies non {unt caufa alicujus fpiritualis effe&us, nifi me-
diante corpore Chrifti. q. 73. 1. 2. a.
Corporis Chrifti forma confecrationis quæ fit. quaeftio. 6o. 8. c. & q. 78.
2. O.
Corporis Chrifti caro, & os, & alia hujufmodi funt fub fpecie vini ex na-
türali concomitantia, & fub fpccic panis cx vi facramenti, fanguis vcrò
è converfo. q. 76. 1. z. & 2. c. 3.
Corporis Chrifti quantitas, & alia accidentia funt in hoc facramento ex
naturali concomitantia tantùm . q. 76. r. 3. & 3. 4. o.
Corporis Chrifti tota quantitas eft indifferentcr (ub magna, & parva quan-
titate fpecierum. q. 76. 1. 3. & 4. o.
Corporis Chrifti accidentia funt in hoc facramento mediante fubftantia ,
nèc poffunt immutare medium, ut fic ab aliquo corporali oculo videri
pofIint. q. 76. 7. c. -
Corporis Chrifti accidentia intrinfeca funt in hoc facramento, non autem
accidentia per comparationem ad extra. q. 76. $. 3.
Corruptio duplex, fcilicct feparatio formæ à materia, & rcfolutio in clc-
menta. q. 5o. 3. c.
Cofta. Vide. Adam.
Creatio magis refpicit effe, quàm rationem. q. z. 7. 3.
Creatura cft mutabilis. q. 1 3. z. c.
Creaturæ cujushibet fuppofitum, & natura differunt. q. 17. 1. c.
Crux Chrifti defignat myfticè vitam Chriftianam . quæftionc. 46.

. C.
E*i remedium contra peccatum totius mundi. q. 46. 1o. 3.
Crucis mortem Chriftus convenienter affumpfit. q. 46. 4. o.
Crucis fignum multiplcx in Miffa fignificat paffionem Chrifti fecundum
diverfas partes. q. 83. $. 3.
Crucis fignüm non rcquiritur in facramcnto pœnitcntiae. quæftione . 84.
4• 3•
Crucifigi voluit Chriftus in loco Calvariae. q. 46. 1o. ;.
Crucifixus eft Chriftus hora tertia linguis Judæorum , & hora fexta mani-
bus militum, q. 46. 9. 1. & q. 83. 2. 3.
Crucifixi cum Chrifto dicuntur, qui quælibet arétioris difciplinæ inftitu-
. ta fubeunt. q. 46. 1 1. c.
«Crux. Vide. Altare.
Culpæ remiffio fit per conjun&ionem hominis ad Deum, à quo feparat
omnis culpa mortalis perfcétè, & venialis impcrfcétè, q. 86. 4. c. & q. 87.
I. C.
Culpæ, & pgnæ univerfalis abfolutio fit in perceptione baptifmi, & in mar-
tyrio. q. 68. 2. 2. q. 87. 1. 2.
Cultus Dei cxterior cft quædam fidci proteftatio per exteriora figna.
• 63. 4. 3.
cά I)ci confiftit in recipicndo divina, vel in tradendo ea aliis, q. 63.2.
3. 4. 6. c.
Cultus Dei confiftit in ftatu naturae, hominibus determinabatur folo inte-
riori inftin&tu , & non aliqua lege exteriori, q. 6o. §. 3.
Ad Cultum divinum pertinet aliquod facramentum tripliciter , fcilicet
, per modum a£tionis, per modum agentis, & pcr modum rccipicntis,
q. 63. 6. c.

[ocr errors]

Amnatie própter peccatum Adæ non evaditur ab aliquo, nifi per
D Chriftum, qui folus fuit ab ca immunis. q. 27. 3. c. q. 49. z. z.&q.32.
• 2 •
Díúti habent voluntatem in malo confirmatam, nec poenitent de ma-
lis , quae fecerunt rationc culpae , fcd ratione pœnæ . quæftione 86.
I. C.
Damnatae animae dolor excedit omnem dolorem praefcntis vitae , etiam
Chrifti. q. 46. 6, 3.
Damnatorum bona, quæ hìc fecerunt, Deus remunerat in hoc, quòd tolera-
bilius paticntur futurum judicium. q. 86. 6. 3.
Darc Spiritumfan&um dicitur dupliciter, f. auétoritativè , & fic eft tantùm
IDci, & minifterialiter, & fic homines, & Chriftus, fecundum quòd ho-
mo, dicuntur eum dare. q. 1. 1.
Ibatur nobis Spirituffanétus, non nifi cum gratia gratum facicnte, q. 7z.
· C·
roíá , & Abrahæ Chriftus fpecialitcr dicitur filius. q. 3 1. z. o.
IDavid. Vide Abraham, Comedens, Paulus.
IDe , dicit principium, & confubftantialitatem , ex verò dicit principium
tantùm, idcò quicquid cft de aliquo, cft ex aliquo, fed non è converfo.
q. 75. 8. c.
IDebitum duplex, fcilicet neceffitatis, & decentiæ. q. 64. §. 3.
IDecimatio cft a&us figuralis. q. 3 1. 8. c. & q. 65. 1.7.
IDecimatio non convênit Chrifto, fed cuilibet alii. q. 31. 8. o.
IDccimæ, & oblationes in veteri legc crant facramcnta, non autem nunc.
q. 65. 1. 7. -
Idccimati dicuntur, qui funt praefigurati indigere curatione, quae eft per
Chriftum. q. 32. 8. c.
Dcfcátus confequentes corruptibilitatcm, & paffibilitatcm corporis noftri,
curati funt a Chrifto. 144. 1. -

Defe&us. Vide, Affumpfit. Corpus Chrifti.
Idegradatio aufert ordinis executionem, quafi in pcrpetuum, fcd excom-
municatio folùm ufque ad emendationêm . q. $z. §. ;.
I)clcctatio vehemens impedit triftitiam. q. 46. 8. z. -
Dele&tatio intelleétus fpeculativi non poteft habere dolorem, vel trifti-
tiam ex parte fui objecti , quod cft verum abfolutè confideratum , pot-
cft tamen haberc dolorem cx partc fubjc&i . quæftione 46. 7. c
& 4.
Ibæmgn eft caput omnium malorum , non influxu interiori, fed gubcr-
natione exteriori. q. 8. 7. o. '
Ibæmon, & Antichriftus funt tantùm unum caput malorum. quaeftio. $.
8. i.
Idaemon non ftatim tcntat homincm fpiritualem de gravibus pcccatis. q.
4. I. 4. C.
Dæmon habct, poteftatem aliquam in hominc, ex hoc, quòd fubditur pcc-
cato originali, vel aétuali. q. 7 1. z. 1.
Ibæmon ctiam nunc potcft Deo pcrmittentc homines tentare quantuma
ad animam, & vexare quantum ad corpus. q. 49. 2. 2.
I)aemones cognofccbant, Chriftum effe Meffiam promiffum in lege, non
autcm divinitatcm cjus, nifi pcr conje£turas, q. 29. 1. 3. & q. £1. 1. 1.&
q. 47. 5. c.
Dæmoncs non permittuntur faccre omnia, quae poffunt naturaliter. q. 29.
I. 3.
Ibæmones expelli virtute Dei, & non virtute dæmonum, fufficienter pro-
batur à Chrifto. q. 43. 2. 3.
Idæmgnes intrare porcos, & affligere illum, quem Chriftus liberavit, per-
miffum fuit à Chrifto triplici ràtionc. q. 44. 1. 4. -
Dæmones fuperiores expellunt inferiores corporaliter, non autem à do-
minio animæ, fcd Chriftus utroque modo expellit utrofque . quaeft. 4;.
2. 3 •
Ibæmonum fuggeftione fiunt omnia peccata. q. 8. 7. o.
Dæmonum tentatio non femper eft peccatum. q. 41. 1. 3.
Dæmonum manus nullus ante paffionem Chrifti cvadcre potuit, quim
dcfcendcrct ad infernum. quaeft. 49. z. z. & 3. 1. & quæft. 3z. $. 2. &
6. 2.
Dæmonum nequitiis contra homines paratum eft remedium ex paffione:
Chrifti. q. 49. 2. 2. 3. -
I)cnominari pofTunt omnia, quæ habcnt ordinem ad aliquid unum ab eo,
q. 6o. 1. c. -
Dcnominatur unumquodque fecundum illud, quod convenit ei primò, &
per fe. q. 6o. 4. 1.
Defcenfus duplex convenit Chrifto, fcilicet do coelo, & ad inferos. q.37.
2. 2.
Defcenfus ad imperfeétionem noftræ naturæ confideratur in myfterio in-
carnationis. q. 33. 3. 3. & q. 24. 1. 2.
Dcfccnfus Chrifti ad inferos füit conveniens. q. § 2. 1. o.
Et per effentiam defcendit ad limbum Patrumi, fed per effeétum ad quem-
libet infernum. q. sz. 2* o. -
Et defcendit poft mortem ftatim ad infernum, & fan&os ibi exiftcntes li-
beravit. q. 52. 4. 1. & 5. 3.
Defcendcns Chriftus ad inferos, quandiù ibi fuit fecundum animam, tan-
diù corpus cjus fuit mortuum. q. 52. 4. o.
Et illuminavit limbum patrum quoad cos tantùm . quaeftione 52.
2. I.
Et tantùm juftos liberavit. q. 52. 5. 6. 7. 8. o.
Et damnatos confutavit dc incrcdulitate corum, fed purgandis dedit fpem
gloriæ. q. 52. 2. c. 3. & 6. 1.
Et Tibcravit à purgatorio fufficicpter purgatos, vel qui, dùm hìc viverent,
hoc mcruerunt pcr fidem, & dcvotioncm ad mortcmi ipfius. quaft. 52.

8. 1.
P$ndit Chriftus aliquandò de coelo ad terram, poftquam afcendit. q. 37.
• 3.
Defcrtum. Nullus dc filiis Ifrael natus in deferto, mortuus eft ibi. quæf.
7o. 4. 3.
Ibeiponfatio Bcatæ Mariæ fuit faéta multis rationibus . quæftione 29.
I • O.
Dcus cft forma. q. z. 1. c. & q. 9. §. 3.
Et eft infinitus. q. io. 3. 1. &2.
Et cft immutabilis. q. 46. z. c. & q. 37. 1. 1.
Deus fcit infinita etiam fcientia vifionis. q. 1o. 3. o.
I)eus non poteft vidcri per effentiam naturaliter ab alia creatura. q. 1o.
• 4. 2.
Deus totus intelligitur ab intelleétu noftro, non autem totaliter. q. 1o.
I • 2.
Dcus folus eft , à quo movctur voluntas creaturæ, ut à principio intrinfe-
co. q • 18. I. i.
Deus eft omnipotens, & poteft facere, quicquid habct rationem entis.
q. 1 3. I. c.
Et poteft facere, quæ non facit. q. 1. 3. 3.
Et poteft tranfmutare omnem materiam in quamcumque formam. q. 28.
1. 5.
Et poteft facere, raritatem, & denfitatem effe fine materia. q. 77. 2. 3. & 7.
1 & 2.
Et poteft immediatè facere omnem effeétum cujufcumque agentis finc co.
q. 77. 1. c. -
Deus poteft facere præter ordinem totius naturae. q. 43. 2. c.
Nec propter hoc faceret contra naturam. q. 44.2.1... -
Deus potcft faccrc aliquid melius humanitatc Chrifti, manente ejus bea-
titudine, & gratia ὰ fe , non autcm ut rclatis ad Dcum. q. 7. iz.
2. & q. 1o. 4. 3.
Deus immediatè producit omnia. q. 6. !. 1.
Deus produxit creaturas, non ex neceffitate. q. 5o. 2. 3. -
Deus poteft mutarc formam in formam, & matcriam in materiam. q.75.4.
o. 3•
Deus dicitur habitaffc in Chriftò corporaliter , triplicitcr. quaeftionc z.
1 Q. 2. - - - -
IDeus

[ocr errors][subsumed]

IDolor non cft in beatis de malis, quæ fe&érunt : q. 84. £. e. -
Dolorcm minuit innocentia patientis' quoad numerüm, fed auget intenfi-
vè per fe, quia magis indebitum. q. 46. 6 5.
Dolorem mater Chrifti non habuit in paricndo, fed maximam jucundita-
tcm. q. 35. 6. o.
Dominicus poteft prædicari dc qualibet re Chrifti, non autem de homi-
ne Chrifto. q. 16. 3. o.
Idonatus hæreticus rebaptizatus cft damnatus in Concilio Toletano. q.
66. 8. c.
Idoncc quandoque fignificat tcmpus ccrtum , quandoque verò tempus infi-
nitum . q. 7. 6. o.
IDonum timoris fuit in Chrifto. q. 7. 6. o.
Et donum linguarum. $ 7. 7. 3.
I)ona Spiritufianéti Chriftus pleniffimè habuit. q. 7. §. o.
Dona recepit Chriftus inquantum cft homo, fed' dât ea inquantum Deus.

q. 7. $. 2.
I>ona addunt fupra gratiam perfcéîiones potentiarum . 'quaeftione 62.
2. O.
JBona §pirituffanéti perficiunt potentias animæ, ut fequantur motum spi-
rituffânâi , virtutes autem , ut fcquantur niotum rationis . quaeftio 7.
$. I.
£t manent in patria fecundum aliquem modum. q. 7. $. 3.
Dotes corporis gloriofi funt quatuor. q. 45. 1. 3.
Dotes corporis Proveniunt ex' rcdundantia gloriæ animg ad corpus . q.28-
2. 3.
Ibqtes corporis non fuerunt in Chrifto ante ejus refurre&ionem fecundum •
habitum, fed miraculosè per virtutem divinam. q. 28. z. g.
Dubitatio eft in natura ignorante , & non in Deo. Tq. 18. 41.
Dubitatio duplex, fcilicct infidclitatis, & admirationi$,fecúnda fuit in ma-
tre Chrifti, non prima. q. 27. 4. 2. & q. 3o. z.
I)ubia. Vide Adoratio.
Duo, dicitur quafi habens dualitatem in alio, fed in ipfo, de quo prædican-
tur duo. q. 17. 1. 6. -
Iburitics cft in facramento Euchariftiae fine matcria . quaeflionc 77. ;. i;
& z.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

3. 3.
Ecçlefiæ corpus myfticum confiftit ex hominibus , angelis, viatoribus, &
beatis. q. 8. 4. c, 2.
Ecclefiam ingredi, & audire verbum Dei ufque ad Miffam Catechumen6-
rum, nullus prohibctur. q. 83. 4. 4. - -
Eclypfis apparens in paffiofic Chrifti fuit miraculofa . quaeflionc 44.
2. 2.
Effectus quicunque in crcaturis cft communis toti trinitati propter unita-
tcm naturæ . Q. 23. 2. c.
Effectus pofitivus prior eft effeétu privativo ordine formæ, fcd ordine ma-
teriæ, cft è converfo. q. 62. 6. 3. & q. 7o. 4. c. -
Ægyptus rarò habct nubes. q. 44. 2. 2.
Electio eft idcm, quòd voluntas, ut ratio, & eft próprius a&us liberi ar.
bitrii. q. 18. 4. c.
Elc&tio fequitur inquifitionem, in hominibus tantùm. q. 18.4. 2. & qu. 340

2. 2.
Elc&io non eft de fine, fed tantùm de his, quae funt ad finem. quaeft. is.

[ocr errors]

5. 3.
Epifcopus folus poteft difpcnfare illas perfeétiones, quibus homó perficitur
per comparationem ad aliqs. q. 82. 3. 3.
Epifcopus dicit: Pax vobis, facerdos verò, dominus vobifcum. quaeftio. 8;.
5. 6.
Epifcopus. Vide Inveftiri. Prædicare.
Epifcopi viccm gcrunt Apoftolorum . quaefti6. 67. z. 1. & quæftione 7z.
1 I. C.
Epifcopi perfeétivam difpenfationem , fic facerdos participat, ficut diaco-
nus illuminativam virtutem facerdotis. q. 82. 3. 3.
Epifcopi , feu £pifcopatus ordo cft fuprá facerdotium refpe&u myfticr
corporis Chrifti, nón autem refpc&tu vcri. q. 92. 1. 4.
2Equalitas, & quantitas virtutis cft in divinis, non autem molis. quæftio.
38. 3. o.
zά cft quælibet perfona divina aliis duabus perfonis . quaeftio. 4;;
4• C
Æquino&tiali tempore creatio mundi, & paffio Chrifti fa&ae funt : judicium.
verò generalc crit in æftate. q. 46. 9. ;.
AEquivalens non poteft reddi Deo, ncc parentibus , fed fufficit rcddere,
quicquid eft poffibile. q. 85. 3. z.
EfTc fimpliciter eft fuperius ad effe hominem . q. 16. 9. z.
Effe, quod non cft pcrfonale, non cft effe fimpliciter , fed fecundum quid.
. 17. 2. c.
Eâ pertinet ad hypoftafim ficut ad illud, quod habet effe, ad naturam ve-
£ö ficut ad illud, quo aliquid habet efle. q. 17. 2. c. 1.
Effe fimpliciter -in ά cft tantùm unum , fcd cffc fccundum quid funt
duo. q. 17. 2. c. -
- IEffe

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

3.o. -
Et eft perfeétio aliorum facramentorum. q.75. i.c.
Et; confummatio, & finis omnium facramentorum, qu. 63. 6, c. &qu.65.3.
C. I,
Et cft fignum ecclcfiafticae unitatis. q.67.2.c.& q.83.4.3.
Et pcr cam datur complcmcntum primi aétus vitae fpiritualis, q.79.1, c. z.
& q. 82. 2. 3.
Euchariftia cft pofterior baptifmo ordine tra&andi dc eis. quæftione 6 5.
2. 0.
Euchariftia eft poftcrior baptifmo in perceptione, fcd cft prior in inten-
tione. q. 73. 5. 4.
Euchariftia continet Chriftum realiter, non autem alia facramenta, q. 65.
3. o. & q. 73. J.o, & q. 76. o, -
Euchariftiâ perficitur in confecratione materiae, alia verò facramenta in
ufu ejus., q. 73; i. 3.& q.74. 2,3.
Et differt à baptifmo, & ab aliis facramcntis. quæß. 73. 1. 3. & 3. c. & q.
78. 1. c. -
Euchariftia habet panem, & vinum pro fua materia. q.74. 1. o.
Ejus materia quantacumque potcft confcccrari, dummodò fit coram fa-
cerdote. q. 74. 2. 9.
Euchariftia non, conficitur de aqua lotionis panni intinétivino. quaeft.74,
8. c. -
Euchariftia conficitur ex pane tritici tantùm. q. 74. 3. o.
Et confici poteft cx panc mixto ex aliis generibus , fi' manet fpecies tritici
q. 74. 3. 3.
Et ex filigine generata ex grano frumenti. q. 74. §. z.
Sed non potcft confici ex amido, vel pafta, vel panc corrupto fecundum
fpcci£ta. q. 74. 3. 4. & 4. 4. & §. z.
Euêhariftia debet confici ex azymo, ex fermentato autem conficere, effet
grave peccatum, ficut apud Græcos in azymis. q.74.4.o.
Euchariftia dcbct confici de vino vitis tantùim. q.74.3.o.'
Et poteft confici dc mufto in neccffitate, non aütem de uva, nec de agre-
• fta , q.74.5•3. -
Nec de accto confici poteft, fed benè de vino acefcenti , licèt peccatum
effet. q.74.3.2. - -
Euchariftiâ à folis, facerdotibus confecrari Hî; q.82. i.o. . .
Eucharißia fub dic celebrari conccditur, fi adfint facra myfteria ad id offi-
cium pertinentia. q.83.3.1. -
Euchariftia dupliciter fumitur, fcilicet facramentaliter, & fpiritualiter. q.
8o. i.z. 3.o.
Euchariftia verè fumitur à pcccatoribus facramentalitcr tantùm, quae. 8o.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

Ejus £gpjoquandoque impcditur de ncccffitate, quandoquc dc congruo.
q. 8o. 7. o. v
Euchariftia debet negari publicè pcccatoribus publicis, occultis verò oc-
cultè, vel generali monitione. q. 8o. 6. o.
Et cam fumens cum confcicntia peccati mortalis, peccat mortaliter. q.79.
3. o. & q. 8o. 4. o.
Sed cam fumens in peccato ignorato, faéta difcuffionc diligenti, non pec-
cat. q. 8o. 4. $. - -
Euchariftia indigniùs fumitur ab infideli, quàm à fideli pcccatore. q. 8o.
3. 2. -
Et fumens eam indignè, quandoque graviùs, quandoque minùs graviter
peccat, refpeâu aliorum peccatorum. q. 8o. 3. o.
Euchariftia non debet dari ad fumendum éxperimentum de peccatis. q.8o.
6. 3. -
Euchariftia non imprimit charaâerem. quaeftione 63. 6. c. & quæftio . 8o.
1 O. I,
Euchariftia, inquantum eft facramentum, prodcft tantùm fumentibus, fcd
ut facrificium prodeft etiam aliis. q. 79. 7. o.
Euchariftia eft facramentum paffionis, & mortis Chrifti , quæftionc 73.

[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »