Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors]

ti corporis confervari. §. Tunc nihil,&c. Nam ex eo, quòd anima,ficut & quælibet forma naturalis, requirit deter»μ., .,,.,. mipatam quantitatem 4- infua mateíia, non fit , quòd Chrifti corpus debuerit in primo inftanti fuae conceptionis habere tantam quantitatem, quantam habent corporaaliorum,quandò animantur : fed ad eam majorem propofitioné verificandam fufficit , 2 quòd in primo illo ináí habuerit tantam quantitatem, quanta requiritur ad poffe recipere animam intellc&tivâ. Non enim illa quantitatis determinatio, de qua ipfa major propofitio loquitur,ftat in punάo,ideft,cft punâualis, ita, quòd nec minor , nec major illo punéto effe poffit, ut putat arT.1.3. ar. i. gumentum , fed ipfa *- quantitatis determinatio, feu ipfa quantitas uandam latitudinem

££; &c. ut in text.Ex quo dic,quòd tota ratio deceptionis argumenti,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

t aliis hominibus.

iI.m M 1NOR. In primo inßanti conceptionis corpus €hriffi non habuit.
tantam quantitatem , quantam habent corpora aliorum hominum, quam-
animántur. &. Hâbuit tamcn tunc tantam, ut in ca poffct ratio afiima-

non ergo corpus Chrifti fuit animatum in primoinftanti fuae conceptionis. W 3. Prætereà. Ubicumque eftÉ • & pofterius, oportct effe plura inftantia: fed fecundum Philofophum * in libro de emeratione animalium in generatione ominis requiritur prius, & pofterius: priùs enim eft vivum , & pofteà animal, & poftcà homo . crgo non potuit animatió Chrifti perfici in primoinftanti fuæ conceptionis. M SED coNTRA eft, quod Damaf. dicit* in 3. lib. Simul caro, fimul Dei verbi caro, fimul caro animata animarationali, &• intelleëiuali. M R E s P o N D E o dicendum, quòd ad hoc, quòd conceptio ipfi filio Dei attribuatur, ut in Symbolo* confitemur dicentcs. Qui conceptus eft de Spiritu fùn&to, neceffe eft dicere , quòdipfum corpus Chrifti, dùm conciperetür, effet à verbo Dei affumptum. Offenfum eft autem fuprà, * quòd verbum Dei affumpfit corpus mediante anima, & animam mediante fpiritu, ideft, intelleétu. unde oportuit, quòd imprimo in$tanti conceptionis corpus Chrifti effèt animatum anima rationali. M A D P R I M u M ergo dicendum,quòd' principium infpirationis animæ poteft confiderari dupliciter. Uno modo fecundum difpofitionem corporis, & fic non ab alio principio infpirata eft anima corpori âÄ , & corporibus aliorum hominum : ficut enim ftatim formato corpore alterius hominis infunditur anima , ita fuit in Chrifto. J£lio modo poteft confiderari diétum principium folùm fecun

-&c. Articuli enim conclufio loquitur de generatione, feu conceptionein

gentis virtute infinita fit. Vel, quod tamen in i

dem rcdit, Philofòphus,& ex confequenti argumentum, loquitur de gene-
rationc hdminis puri: Articulus verò de generatione hominis Dei.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

dum tempus, & fic , quia priùs tempore formatum fuit perfcctè córpus Chrifti, priùs tempore füit etiam animatum. M Ad fecundum dicendum, quòd anima rcquirit debitam quantitatem in materia, cui infunditur, fed ifta quantitas quandam latitudinem habet, qüia & in majori, & in minori quantitate falvatur. Quantitas autem corporis, quam habet, cùm primò fibi infunditur anima, proportionatur quantitati perfeétæ, ad quâ per augmcntum pervcniet, ita fcilicet, quòd majorum hominum majorem quantitatem corpora habent in prima animatione. Chriftus autem in perfeéta ætate habuit decentcm, & mediocrem quantitatem,cui proportionabatur quãtitas,quâ corpus ejus habuit tempore, quo aliorü hominum corpora animantur, minorem tamen habuit in principio fuæ conceptionis, fed tamen illa párva quantitas non crat tàm parva, ut in ea non poffèt ratio animati corporis confervari, cùm in tali quantitate quorumdam parvorum hominum corpora animentur. 4 Ad tertium dicendum, quòdin generatione aliorum hominum Iocum habet, quod dicit Thilofoph. * propter hoc, quòd fucccffivè corpus formatur, & difponitur ad animam : unde primò tamquam impcrfeétè difpofitum recipit animamimperfeétam, & poftmodùm,quandò perfeétè eft difpofitum, recipit animam perfeétam, ?j corpus Chrifti propter infinitatem virtutis ágentis fuit perfcétè difpofitum in inftanti, unde ftätim in primo inftanti recepit formam perfeἀtam,ideftanimam rationalem.

quod dicitur Hierem.3 1. Creavit Dominus novum fuper terram , mina circumdabit virum . Nomine fiquidé viri, ut ctiam in humanis patet , intelligitur non tantum homo mafculus, fed & anima rationali,ufuque liberi arbitrii,fapientia, virtuteque præditus . Per 1y novum intclligitur myfterium incarnationis , ubi fuit novitas tùm ex parte prolis conceptae ,

tùm ex parte modi con- '

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

formationem, ar.i.tüm quoad ejus animationë, ar. z. §. Tunc nihil,&c. Nam in illo ipfo inftantià verbo fuit affumpta, ut in tcxtu declaratur ex D.Auguftino.

lI.mMINOR Im termimo comceptionis accepit animam rationalem.&. Ncgatur.§.Nam fimul, dum caro illa concipitur, & concepta eft, $ anima rationali animata. Unde non dccet in hoc facere idem judicium de animatione

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

corporis in conceptione priri, to.,.

noftra, ut facit ipfa mimor, & de animatione corporis in conceptione

Chrifti. Jam enim di- .

[ocr errors]

*/* incepit. A. Et in codcm inftanti perfe£ta cft , tùm quoad corporis 9o In cujus generatione confideratur, quafi alicujus praeexiflenti$ afcenfus. §.

III. n D E M AJoR I.
In omni gemerato. R.

Talc

* a. 18.a. 4. &r 7,

[graphic]
[graphic]
[graphic]

Tale enim generatum, & generationem folummodò cognovit Philofóphus illius majori, auétor. Tunc nihil, &c. Nam in myfterio incarmatio

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fumeretur ? Non tantùm ergo articulus prae

titit id, quod eft hominis, quafi per fe fubfiftens, antcquam fufciperétur à Verbo. Si autem câro Chrifti fuiffet conce-' É , antequam fufciperetur à Vcrbo, hauiffct aliquandò aliquam hypoftafim praeter hypoftafim Verbi Dei, qu contra rationem incarnationis , É quam ponimus,Verbum Deieffe unitum humanae naturae , & omnibus partibus ejus in unitate hypoftafis : nec fuit conveniens, quòd hypoftafim praeexiftentem humanae naturae ,vel alicujus partis ejus, Verbum Dei fua affumptione'deftrueret. Et ideò contra fidem e$t dicere, quòd caro Chrifti priùs fuerit concepta, &poftmodùm affumpta â Verbo Dei. M A D P R IM u M ergo dicendum ., quòd,fi caro Chrifti non fuiffet in inftanti formata, feu concepta , fed per temporis fucceffionem, oporteret alterum dúorum fequi, vel quòd affumptum nondü cffet caro, vel quòd priùs effet conceptio

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

per rationem oftendas, hærefim illam meritò damnarià regulis catholicæ fidei, quæ pro magna, & principaliffima parte ponuntur à D. Augu.in fuo

carnis, quàm ejus affumptio: fed , quia ponimus, conceptionem in inftanti effe perfe&am, confequens eft, quòd in illa carne fimul fuit concipi , & conceptum effe. Et, ficut Auguft.* dicit in libro de fide ad Petrum, dicimus ipfum Dei Verbum fuæ carmis acceptione conceptum , ipfamque carnem Verbi incarnatione comceptam.

4 Et per hoc patet etiam refponfioad fecundum.Nam fimul,dùm car6illa concipitur, concepta eft , & animatur.

M Ad tertium dicendum, quòd in myfterio incarnationis non confideratur afcenfus , quafi alicujus praeexiftentis proficicntis ufque ad unionis dignitatem , ficut pofuit Thotinus hæreticus , fed potiùs confideratur ibi defcenfus, fecundum quòd pcrfeétum Dei Verbum imperfeétionem naturae noftrae fibi affumpfit, fecundum illud Joan. 6. Defcendit de cælo.

Thotinus, & quod Papa cum Concilio virtualiter

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

quid maturalis. M. AD P R I M u M ergo dicendum, quòd Chriftus dicitur naturalis filius hominis, inquantum habet naturam humanam veram, per quam eft filius hominis, licèt eam miraculosè habuerit: ficut cæcus illuminatus videt naturaliter per potentiam vifivam, quam miraculosè accepit. 4 Ad fecundum dicendum, quòd conceptio attribuitur Virgini Bcátæ, non tamquam principio aétivo, fed quia miniftravit materiám conceptui , & in ejus utero eft conceptio celebrata. 4 Ad tertium dicendum, quòd principium paffivum naturale fufficit ad tráfmutationem naturalem, quandò naturali, & confueto modo mövetur à principio aétivo proprio,fed hoc in propofito non habet locum : & ideò conceptio illa non poteft dici fimpliciter naturalis.

[merged small][ocr errors]

ducitur in text. Hinc ergo eft, quòd dicitur abfolutè filius naturalis , quia efle hominis filium naturalem importat folüm & habere naturam humanam ab homine, & in ipfa, ac fecundum ipfam vivere naturaliter. UItrum verò ad häc habendam , & ad fic in ca vivendum, pervenerit aétiva virtute naturali , aut fupernaturali , hoc non variat realitatem hujus denominationis, fcilicet, quòd fit filius naturalis, cùm tamen poffit variarc denominationem conceptionis taliter , quòd fit naturaliter abfolutè, fi virtute a&tiva naturali fit,vel fit abfolutè miraculofa, fi virtute fupernaturali. Effe ergo naturalem conceptioné quoad materiä tantùm, licèt non quoad modü,

quia, fcilicet, miraculosè fit, fufficit ad verificandum, quòd aliquis fit fi

lius

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

hus naturalis, & non fufficit ad verificandum, quòd conceptio ejus fit fimpliciternaturalis. A naturalitate ergo filii non licet univerfaJiter inferre natüralitatem conceptionis, ut facit argumentum, in quo & tota fui dcceptio confiftit. Aliud enim eft , quòd quis fit filius naturalis, aliud autem. eâ, quòd ipfe idem fit modo naturali totaliter, idcft, tùm ex fœmineo conceptionis, nativitatifque loco, tùm ex virili femine conceptus, & natus'. Chriftus ergo re vera eft filius naturalis, & tantò magis : quantò etiam naturali modo, virili femine foliim excepto, eft conceptus, & natus. II.a M AJ O R. Nulla creatura producit operationem miraculofam. R. Secundum quòd miraculofa eft. §. Tunc nihil, &c. Nam B. Virgo non produxit cohceptionem, non fecundum quòd conceptioeft miraculofa : fed fecundum quòd eft naturalis. Conceptio enim attribuitur B. Pirgini, non tamquam principio aéiivo, ex qua parte attenditur ibi miraculum ,

[ocr errors]
[ocr errors]

*o habebit importat quid naturale, & ly virgo, f&ificet, permanens virgo , habebit in utero, & pàriet, dicit quid miraculofum. Hoc autem ultimùm tantò magis effe verum patet, quantò diétum illud Euangeliftae Matthæi pro figno mirabili dando à Deo eft accipiendum : prout pàtet ex contextu Ifaiae Prophetae, c. 7. unde originalitcr fumptum cft, quo in loco ly fignum pro miraculo magno flat, fecundum quòd monftrat ibi fubjun&us textus ly virgo concipies, &c. Cæterùm, quòd verus, immò & principalis fenus prophetarum in fuis diétis fit ille, in quo ab Euangeliftis, aliifque novi tcftamenti fcriptoribus Canonicis adducüntur , vide hujus rei pulchram, cfficacemque rationem in 1. p. q. 1. art. 1o. appen. Ex præmiffis tamen, pro quanto conceptionem Chrifti ádftruunt effe miraculofam,ne inferas,cave, quòd hujufmodi (cum noßri conceptio non fit miraculofà ) adverfentur fententiæ Apoftoli de Chrifto dicentis Heb. z. debuit per omnia fratribus affimilari. Non enim ly omnia ftat ibi univeifaliter pfo quibufcunque ad Chriftum hominem pertinentibus, ut videtur talem errórem inferre volenti, fed tantum flat univerfaliter pro quibufcumque in tali genere, puta reparationis humanæ repertis. Nam coritextus Apóftolicus apertè demonftrat, quòd fermo ibidem fit de Chrifto, prout cft mediantibus fuis paffionibus redemptor generis humani, & confequenter quòd ly per omnia ad genus redemptionis refertur. Ac fi di&tum fuiffet : Chriftus debuit per omnia, quae neceffaria funt ad redimendum fratres, fratribus affimilati. Ergo lyomnia, ut fcholafticè propiùs ad aures logicosum loquamur, eft. univerfale quidem : non tamen univerfaliter abfolutè intelligendum, fed univerfalitcraccommodè. Satisfa&um ergo abfque veritatis præmißorum denigratione erit veritati huic Apoftolicæ, fi univcrfa ad hanc materiam diéta, quantü fufficit, in fimulcoiicordando dixerimus. Chriftus debuit affìmilari fratribus per omnia in his, quæ ad corum reparationem erant neceffaria. Talia autem funt, in quibus humanæ naturae veritas confiftit, fcilicet, partes ipfius naturæ effentiales, & naturales tùm proprietates, tùm paffiones: quoniam his noftrae redemptionis opus explendum erat. In aliis verò, fcilicet, conceptionis, nativitati§, &c. quibufdam modis, utpote qug non fic funt ad opus hujufmodi compléndum neceffaria, dcbuit Chriftus

[ocr errors]

phetam : Ecce virgo in wtero habebit, & pariet filium. Ibi enim ly im wte

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

1tulus quaerit, an fimpliciter,& abfolutè conceptio Chrifti fuerit natu-T ralis,vel miraculofa. Conftat cnim,quòd in conceptione aliquid fucrit naturale, & aliquid miraculofum, fed quæritur, anfuerit fimpliciter , & abfolutè miraculofa. “ In corpore una eft conclufio habens duas partes. Conceptio eff fimpliciter miracwlofa, fecundum aliquid naturalis. Declaratur, & probatur . Declaratio eft ex auétoritate.Ambrofii, quæ exponitur, quia ex parte materiæ miniftratae à matre e(t naturalitas, ex parte virtutis aétivae eß fupcrnaturalitas. Probatio eft. unumquodque magis judicatur fecundum formam,& agens,quàm materiam,& patiens. ergo conceptio Chrifti eft fimpliciter miraculofa, & fecundum quid naturalis. * Adverte hic, quòd, quia, ut in fecundo traditur Phyficorwm, forma ex

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small]

Per ignorantiam feciftis

* factum illud, quod prin

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

&itatem humanam , & ideò fimul faétus fuit homo , & fan&tus homo. Propter quod Angelus dicit Luc. 1. Quod mafcetur ex te famétum, quod exponens Grego. * 18. Moral. dicit. J4d diftinítionem mo/lrae fan£titatis jefus fanétus mafciturus aßeritur, nos quippe,fifamáti efficimur, mom tamem mafcimur, quia ipfa maturæ corruptibilis conditione conftringimur: ille autem folus veraciter fantius matus e$t, qui ex cójunéiione carnalis copulæ cóceptus eft.

4 Ad tertium dicendum, quòd aliter operatur pater creationcm rerum per Filium, aliter tota Trinitas fanétificationem hominum per hominem Chriftum. Nam Verbum Dei eft cjufdem virtutis, & operationis cum Deo patre, unde pater fionoperatur per Filium, ficut pcr inftrumentü, quod movet motum. Huma

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

audierat ly concipies , & quomodò paritura, fecundum quòd audierat ly paries. Ut igitur ad totum interrogationis fcnfum, ut decet fapientem , irefpondeat Angelus, ne interrogatione nova opus fit, dicendum neceffariò cft,quòd ipfe per ly mafcetur comprehendere intendit utrumque, fcilicet, conceptionem, & parturitionem. Adde, quòd, nifi per ly mafcetur intelligeretur etiam concipi in utero, Doctor fanótus ex iftâ au&oritate non con<]uderet intentun fuum, utpote cani extra propofitum adducens. Intendebat cnim per eam firmare adhuc vcritatcm coiiclufionis,fcilicet,quòd Chriftus cft fan£tificatus in primoinftanti conceptionis. Unde, fily mafcetur

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]

Itulus claruseft, intelle&us, ut fonat.

“ In corpore unica eft conclufio. chriffus fuit fanéìificatus in prime fuae conceptionis in fianti. Probátur. Abundántia gratiâ fan&ificantis animam Chrifti derivatur ex ipfa: Verbi unione. ergo in primo inftanti conceptionis Chriftus habuit plenitudinem gratiæ fan£tificantis animam, & corpus cjus. ~4ntecedens probatur Joan. 1. Confequentia probatur cx fupradictis, quòd corpus Chrifti animatum, & affumptum in primo

fuae conceptioni§ inftanti fuit. * Advcrtc hic, & in refponfione ad primum, ut ipfum originis ordinem fic intucaris, ut perfpicias effe non folüm originis, Ä caufalitatis ordinem inter gratiam unionis, & gratiam habitualem in Chrifto : hæc enim Au

&te, hic docet ex doctrina Euangelica, vidimus eum plenum gratie, quafi «o

unigenitum a Patre . Nota autem hoc, quia priora ordine generationis tantum funt imperfectiora, utpote qrdinata ad pofteriora, ut ad finem, ut artificialiü ordo in excquutione teftatur:fed priora ordine generationis, & caufalitatis fimul, non imperfe&tiora, fed perfe&tiora funt, & fines po. fteriorum, ut patet de fubftantia,& accidcntc pr9prio: homo.n. priusgencratur, quàm fuum accidens proprium, quod ipfum concomitatur, peífe&tius tamen ens homo eft, quia non folüm origine, fedcaufalitate praecedit fuum accidens: eft cnim illius caufa cffectiva, & finalis. Et fimile accidit in myfterio Chrifti, prius enim cxequutionis ordine eft gratia unionis

& pofterius comitatur gratia habitualis fanétificans animam Chrifti: fe

- -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum Chrifius imprimo inflamti fuæ conceptionis habuerit ufum 4. I. liberi arbitrii.

[ocr errors]
[ocr errors]

perfeétionem, & ufus liberi arbitrii eft operatio, quæ ftatim, ideft , in inftanti poteft haberi ad differentiam notus imperfeéti.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

parte habitum e$t,* & ita ufus liberi arbi- vific, ut oportebat, fe

cundum Philofophum

in poftprædicamentis, gloffata inferri poteft illud, quod intulit argumentum ,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

trii eft a&us voluntatis , & rationis, five
intelleétus: fcd aétus intelleétus præfup-
ponit aétum fenfus, qui effe non potcft
fine convenientia organorum , quæ non
videntur fuiffe in primo inftanti conce-
ptionis Chrifti. ergo videtur, quòd Chri-
ftiis non potuerit habere ufum liberi ar-
bitriiin primo inftanti fuæ conceptionis.
4 S E D c o N T R A eft, quod Auguft.
dicit in 1. de Tr. *Mox ut Verbum venit im
uterü, fèrvata veritate propriæ maturæ,ft-
ttum e$t caro,& perfeüus homo: fed per-
feétus homo habet ufum liberi arbitrii.
ergo Chriftus habuit in primo inftanti
fuæ conccptionis ufum liberi arbitrii.
4 R E s P o N D E o dicendum, quòd
(ficut fuprá diífum * eft) humanæ natu-
rae , quam Chriftus affumpfit, convenit,
fpiritualis perfeétio, in quâ non profecit,
É eam ftatim à principio habüit. Per-
feétio autem ultima non confiftit in pot-
entia, vel in habitu, fed in operatióne :
unde in fecundo de J4nima dicitur, * quòd
operatio eft aétus fecundus. Et idcò di-
cendum eft, quòd Chriftus, in primo in-
ftanti fuæ conceptionis habuit illam ope-

rationem animae , quæ poteft in inftanti 4o

habcri. Talis autem eft d operatio volun-
tatis, & intelleétus, in quâ confiftit ufus
liberi arbitrii. Subitò enim, & in inftan-
ti perficitur operatio intelleétus, & vo-
luntatis multò magis, quàm vifio corpo-
ralis, eo, quòd intelligere, vclle, & fen-
tire non eft motus, qui fit a&us imper-
feéti (quod fucceffivè perficitur) fed eft
a&tus jam pcrfeéti, ut dicitur in 3. de ani-
ma. * Et ideò dicendum e$t, quòd Chrifius
im primo inflanti fuæ comceptiomis habuit
ufum liberi arbitrii.
$ A D P R 1 M u M ergo dicendú, quòd
effe eft prius natura, qùàm agere, non ta-
mcn eft prius tempore, fcd fimul cùm a-

Quomodò augcm organorum convenientia fuerit in Chrifto in primo in

ftanti conceptionis: &

confequenter negandusfit textus hic argumenti,

inquantum dicit contrarium, vide quaeff. 33. articu. 1. z.
I

A.

[ocr errors]
[ocr errors]

cundum Doétores ad literam ' verificatur in myfterio incarnationis de Chrifto, fecundum quòd cft homo, ideft, fecundum humanitatem, &

[blocks in formation]

beratio, poteft effe clectio, illi autem,
quidelibcratione confiliiindigent, ini-
pfà terminatione confilii primò habcnt
certitudinem de eligendis, & * ideò non
ftatim ciigunt. Ex quo patet, quòd deli-
beratio confilii non præexigitur ad ele-
Ctionem, nifi propter inquifitionem in-
„ ccrti. Chriftus autem in primo,inftanti
fuæ conceptionis, ficut habuit plenitudi-
nem gratiæ fanétificantis, ita habuit ple-
nitudiné veritatis cognitæ,fecundü illud,
Tlenum gratiæ, & vcritatis : unde quafi
habens omnium certitudinem potuit fta-
tim in inftanti eligere.
4 Ad tertium dicendum, quòd intel-
leétus Chrifti fecundum fcientiam infu-
fam poterat intelligere, etiam non con-

yertendo fe ad phantafmata, ut fuprà ha-
bitum eft. * Unde poterat in coeffe ope-

ratio voluntatis, & intellectus abfque o-
peratione fenfus , fed tamen potuit in eo
efle etiam operatio fenfus in primo inftá-
ti fuæ conceptionis, maximè quantum ad
fcnfum taétus, quo fenfu proles conce-
pta fentit in matre, ctiam antequam ani-
mam rationalé obtineat,ut dicitur in lib.*
de Gener. animal. unde , cùm Chriftus in
primoinftanti fuæ conceptionis habuerit
animam rationalcm, formato jam , & or-
ganizato corpore ejus, multò magis in
eodem inftanti poterat habere operatio-
nem fenfus taétus.

de B. Virgine matre c

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ceptionis habuit ufum liberi arbitrii. Pr9batur. Humanæ naturæ afsum-
ptæ convenit fpiritualis perfeétio à principio. ergo Chriftus in primo fuae
<onceptionis inftanti habuit illam operationem, quæ poteft in inftanti ha-
beri. ergo habuit tunc ufum liberi arbitrii. J4ntecedens habetur ex fupra-
di&tis, quòd Chriftus non profecit in fpirituali perfeëtione. confequentia
primâ probatur, quia perfe&tioultima non in potcntia, vel habitu, fed ope-
ratione confiftit : in cujus fignum 2. de Aenima, operatio aëtus fecundus di-
citur.Comfequentia fecunda probatur : quia operatio intellcčtus, & volun-
tatis, in qua ufus arbitrii liberi confiftit, poteft haberi in inftanti , quod
declaratur à minori ex operatione ufus. Et probatur ratione, quia eft mo-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

re, ubi non proficere, fed deficere potius invenitur. Et proptereà, licèt nullum inconveniens fit ponere in Chrifti anima novos multos aâus fecundos per fugcefsum temporis, inconveniens tamen efset ponere animam ipfius totaliter caruiße quandoque aëtu fecundo,quia fuifset fimpliciterim

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ne: quod dico, ne confundaris fcrutando, quæ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »