Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Virgine materiam miniftrante in fimilitudihé fpeciei, & ideò dicitur filius cjus. Chriftusautem, fecundum quòd homo, conceptus eft de Spiritufanéto, ficut dc a&ivo principio : non tamen fecundum fimilitúdinem fpecici , ficut homo nafcitur de patre fuo, & ideò Chriftus non di

homines, qui fpiritualiter Spiritufanéto, non poffunt dici filii Dei fécundum perfeétam rationem filiationis, & ideô dicuntur filii Dei fecundum filiationem imperfeétam, quæ eft fecundum fimilitudinem gratiæ, quæ eftâ tota Trinitate, fcd de Chriftocftalia ratio ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

O N C L. In conceptione Chrifti Beata Virgo nihil a&tivè operata cft,fed folam materiam miniftravit, operata tamen eft ante conceptioncm aliquid a&tive, præparando mate

[ocr errors][ocr errors]

A R T I C UI L UI S
Utrum B.Virgo aliquidafiive egerit in conceptione corporis cbrifii.

[ocr errors]

“T UIbi adverte, quòd regula intelligitur de prædicatione fimpliciter, & abfolutè, hoc eft,fine additionc aliqua. Et in promptu ejus ratio efl : quia nomen quodcunque fimplicitcr enunciatum de aliquo pcrfcéta ratione illud habente non fignificatur diminutè illi convenire, ac per hoc non fecundum imperfeétam, fed fecundum perfe&tam rationem.

“T Et fcito, quòd fuper ifta regula fundatur intelleétus {acræ Scripturae , cùm de Jefu Chrifto loquens affirmat ipfum effe Dei filium, ex hoç enim, quòd efle filium Dei Chrifto convenit fecundum perfectam filiationis Dci rationem ^ quia cft naturalis filius Dei ) confequens eft, ut numquam Chriftus intelligendus fit filius adoptivus, ficut caeteri fanéti, cùm dicitur filius Dei.

° Quoad tertium conclufio cft. Chrifius mullo modo debet dici filius Spirituffamcii, aut totius Trinitatis . Probatur . Chriftus eft filius Dei fecundum perfeétam rationem filiationis. ergo neque ratione creationis, neque juftificationis, fed folius æternæ generationis dcbet dici filius Dci . ergo nec Spirituffan&i, nec Trinitatis debet dici filius. J4ntecedem* patct . Prima comfequentia probatur ex regula præfuppofita . Secunda É probatur : quia fecundum æternam generationem folius Patris cft Eilius.

[ocr errors]

aétivum in gcneratione dicitur ratio feminalis, fed,ficut Auguft. dicit Iofuper Gen. ad literam,corpus Chriíti in fòla materia corporali per divinam conceptionis , formatiomifjue rationem de Virgine affumptum eft , nom autem fecundum aliquam rationem feminalem humamam. ergo Beata

„ Virgo nihil aéîivè fccit in conceptione corporis Chrifti.

[ocr errors]

& quælibet femina. ergo dedit ei virtuté gerierativam aétivam, &fic aliquid aétiWè egitin conceptione Chrifti.

4 3. Praet. Omnes virtutes animæ vegetabilis funt virtutes a&tivæ, ficut Comm. dicit in 2.de amima : fed potentia generativa tàm in mare, quàm in fœmina pcrtinet ad animam vegetabilem. ergo tàm in mare, quàm in fœmina activè operatur ad conceptionem prolis.

4 3.Pra:t. Fœmina ad conceptionem . prolis materiam miniftrat, ex qua naturalitcr corpus prolis formatur: fed natura eft principiüm motus intrinfecum. ergo videtur, quòd in ipfa materia, quam Beata Virgo miniftravit ad conceptum Chrifti , íí aliquod principium . aétivum.

[ocr errors]

4 R E s P o N D E o dicendum, quòd quidum dicunt, Beatam Virginem aliquid aétivè operatam effe in cönceptione , Chrifti & naturali virtute, & fupernaturali. Naturali quidem virtute, quia ponunt, quòd in qualibet materia náturali eft aliquod a&tivum principium,alio

„o quin credunt, quòd non effet tranfmuta

tio naturalis d. M In quo decipiuntur, quia tranfmutatio dicitur naturalis propter principium intrinfecum, non fòlùm aétivum, d fed etiam paffivum . Exprefsè enim dicit Thilof. * im 8. Phyfic.quòd in gravibus, & levibus eft principium paffivum motus naturalis , & non d a&tivum. Nec eft poflibile, quòd materia agat ad fui formationem, quia non eftä&tu. Nec

Chrifti, relinquunt fcripturæ proculdubiò intclligendum : quòd virgo beata non accepit divinitùs hoc, fciiicer, ut cffet pater ejus . Pro captu autem probationis ultimæ partis, quòd videlicet pateat de fe ; Heatam Virginem præparaffe materiam , & confequenter aliquid egiffe ä&ivè ante conceptionem , vide queff. 3 i.art. 5. Inde enim pcrcipies : quòd per virtutem generativam matres, antequam aétu concipiant, præparant fangüines, purificando fciIicet illosad hoc,ut poffint effe apti conceptui tempore opportuno ; quod utique praeparare

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

alio fenfu, {cilicet, quòd aëtualiter poffit generare mediante virili femine, remotis aliis, fi quæ funt, impedimentis. Unde, cùm de virtute generativain diverfofenfu loquantur Damafcenus, & mimor propofitio, non mirum : fi argumentum, utpote cxquatuor terminis exiftens, nihil concludat:immò nec propofitumattingat. •.

•I COROLL. Ergo pQtcntia gencrandi confiderata fecundum fubftantiam ipfius potentis

[ocr errors]
[ocr errors]

, ceptione . Tunc nihil,

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

cftetiam poffibile, quòd aliquid moveat feipfum, nifi dividátur in duas partes, uarum una fit movens, & alia fit mota, uod in folis animatis contingit, ut proÉ 8. Phyfic. M Supernaturali autem virtute , quia dicunt ad matrem requiri , quòd non , folùm materiam Ä; (quæ eft fanguis menftruus ) fed etiam femen,quod commixtum virili femini habet virtutem d a&tivam in generatione. Et, quia in Beata Virgine nulla fuit fa&a Ê feminis propter integerrimam ejus virinitatem, dicunt, qüöd Spirituffànétus fupernaturaliter ei tribuit virtutem aétivam in conceptione corporis Chrifti,quá aliæ matres habent per É refolutum. 4 Scd hoc non poteft ftare, quia, cùm quælibet res fit propter fuam operationé (ut dicitur 2.de cælo *) natura non diftingueret ad opus generationis fexum maris, & fœminæ, nifi effet diftin&a operatio maris ab operatione feminæ. In generatione autem diftinguitur operatio agentis,& patientis, Unde relinquitur, quòd tota virtus aétiva fit d ex parte maris, paffio autem ex parte feminae , propter quod in plantis, in quibus utraque vis commifcetur, non eft diftin&tio maris, & feminæ. 4 Quia igitur Bcata Virgo non hoc acςepit,ut effet pater Chrifti, fed mater,cófequens eft, quòd non acceperit potentiam aétivam in conceptione äîï; » five aliquid egerit,ex quo fequitur ipfam fuiffe pätremi Chrifti, five nihil cgerit (ut quidam dicunt) ex quo fequitur hujufmodi potentiam aétivam fibi fruftrà

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Art. IV. 257

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fuiffe collatam . Et ideò dicendum eß, quòd in ipfa conceptioneChrifti B. Virgo mibilatiivè operata eft, Jèd fòlam materiam mimifiravit; operata tamem efl ante conceptionem aliquid aéiivè, præparando materiam, wt %; apta comceptui.

M AD PR 1 M u M ergo dicendum,quòd illa conceptio tria privilegia habuit,fcilicet , quòd effet É peccato originali, quòd effet non puri hominis, fed Dei, & hominis, item, quòd effet conceptio virginis : & hæc tria habuit â Spiritufan&to. Et idcò dicit Damafc. * quantum , ad primum, quòd Spirituffanétus fupervenit Virgini purgans ipfam,idcft, praefervans, ne cum peccató originali conciperet. Quantum ad fècundum dicit, & virtutem fufceptivam verbi Dei tribués, ideft, ut conciperet verbum Dei. Quantum autem ad tertium dicit, fimul autem & generativam, ut fcilicet manens virgo poffet generare, non quidem aétivè, fed paffivè,ficut aliæ matres hoc confequuntur ex femine viri.

M Ad fecundum dicendum, quòd potentia generativa in fœmina eft imperfeéta refpe&u potentiæ generativæ, quæ eft in mare. Et ideò, ficut in artibus ars inferior difponit materiam, ars autem fuperior inducit formam, ut dicitur in 2. Thyfic. * ita etiam virtus generativa féminæ præparat materiam, virtus autem aétiva maris format materiã præparatâ.

4 Ad tertium dicendum, quòd ad hoc, quòd tranfmutatio fit naturalis, non requiritur, quòd in matcria fit principium d 33jyum, fed folùm paffivum, ut diétum e$}.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

aétivè egerit in ipfo aétu conceptionis corporis Chrifti : de a&ione

cnim circa illum aétum eft quaeftio.

* In corpore articuli quatuor fiunt: primè refertur opinio quaedam habcns duas partes. Secundò improbatur prima pars illiu$ : teriiô fecunda : quartò refpondetur quaefito.

° Quoad primum opinio dicit beatam Virginem operatam in conceptione Chrifti activè dupliciter: fcilicet, maturali, & fùpernaturali virtute. Et primæ partis ratio eft communis de inchoatione £Ί, in matcria per aliquod coopcrativum principium in materia: in hoc enim ponitur differentia inter tranfmutationern natnralem, & artificialem : quia naturalis habet tale principium in materia, & ideò eft naturalis : artificialis verò habet folam materiam purè paffivam.

“M Quoad fecundum tripliciter arguit contra hoc Au&or. Primò interimcndo fundamentum , quia ad mutationem naturalem fufficit principium materiale efse paffivum, ex auétoritate Arißot.Secundò : quia impoffibile eft , quòd materia agat ad fui formationcm : quia non eft a&u. agere cnim eft aétus, non potentiæ , fempcr enim æftimabitur fpecies moverc,ut dicitur 4. Phyfic. Tertio, quia impofïïbile cft aliquid non divifum

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]

Ccurrit circa conclufionem dubium ex Scot. in 3. Semtent. diffim. 4. quaeff. 1. direétè contra doctrinam praefentis articuli argucntc, umô de matribus in communi. Tum prum ò , quia formas ejufdcm fpeciei confequuntur potentiæ naturales cjufdcm fpecici: mas, & fœmina funt ejufdcm fpeciei, 1o. Metaph. ergo, fi formam maris fequitur potentia vcgetativa a&tiva, fimiliter & formam fœminæ. Et confirmatur, quia aliter vegctativa maris, & fœminæ differrcnt, ficut activa, & paffiva, & ita cflent potentiæ omninò alterius rationis. “I Tum fecundò, quia mater naturaliter plùs diligit filium, quàm pater, ut patet 8. Ethic. Ergo filius eft opus matris. Et probatur confequentia, quia patcr diligit filium, ut opusfuum. * iumi tertiò, quia filius affimilatur magis quandoque matri, quàm atri. ergo in matre cft virtus a&tiva. Probaturfequela, quia agentis eft àffimilaréfibi cffeétum ita, quòd cffc&us nulli affimilatuf, nifi proptcr aliquam aétionem ejus. <j Tum quartò, quia matrem tantùm effe, quafi vas, in quo, ficut in loco conveniente, generatur proles, & de aliquo ejus, ut materia, non videtur plus dare matri, quàm terræ in generatione mineræ, fi de aliquo ejus géneratur minera, & fic talis terra effet mater mineræ, immò homo effet mater vermis in cogeniti loco convenienti ex aliquo hominis. *Et, fi dicatur, quòd vermis non eft ejufdem fpeciei, objicitur, quòd afina eft mater mulæ, & tamen non eft ejufdem fpeciei. •[ Secundò principaliter objicitur de hac matre in fpeciali per illud Damafc. cap. 48. virtutcm tribuens fufceptivam, fimul autcm & gencra

[ocr errors]

0k. r. Scori pr de matribns in communi . Confir.

04.s.eju/d. ῦ}. y.

0 b. 4.

Æxclw ditur r tfp. o5. Sco. de bac matre Ma/peciali.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ptus eft,ut patct in Symbolo Apoftolorum. Seeunda autem pars, fcilicet,licèt, &c.probatur . «Quia praeambulum cöceptioni eft motus localis fanguinis,quo,f.de loco, ubi erat, transfertur ad locum generationis; & efse ininftanti eft contra rationem motus localis corporis cujufcüe. Tertia verò pars, ÉÉÉÉ id, &c. probatur.Quia id, quod fequitur conceptionem, cft augmentum , quo corpus jam conceptum perducitur ad debitam quantitatem : & augmentü tale necefsariò eft fucceffivum, ut per duas rationes in tcx. declaratur. “MNOT.Pro declaratione probationis fecundæ primae partis conclufionis rccole , quod dcterminatum fuit q. 6. ar.y. quòd humanæ naturæ

********* partes non funt afsuni

ie princ.

ptibiles, nifi ratione totius. Mox enim inde tibi occurrct cfse verùm, quòd natura humana non priùsfuit af$umpta, quàm in fua fpccie perficeretur,id, quod cft ratio probationis illius dicentis ly ß ante perfe&fam formationem corporis aliquod tempus conceptiomjs praeceffiffet, twnc mo» poffet tota conceptio attribui filio Dei.

[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum corpus Christi fuerit formatum imprimo in$tanti comceptionis.

[ocr errors]

primo inftanti fuæ conceptionis. Dicitur enim Joan. fecundo. Quadraginta, & fex annis ædificatum ef? templum hoc. Quod exponens Auguft. quarto de Trinit.* dicit.Hic mumerus perfeäioni Dominici corporis apertè congrüit. Et in libr. o&uagintatrium *

- - - IO fti non fuerit formátum in ,

confiftit. nam primum eft conceptioni praeambulum : tertium autem conceptionem confequitur, Primum autem non potuit effeininftanti, quia hoc eft contra ipfam rationem motus localis corporis cujufcumque, cujus partes fucceffivè fubintrant Tocum . Similiter & tertium oportet effe fucceffivum , tùm, quia augmentum non eft fine motu locali, tùm etiam , quia procedit ex virtute a

Quæftionum dicit: mon abfurdè quadra- zo nimæ jam in corpore formato operantis,

gintafex ammis dicitur fabricatum effe templum, quod corpus ejus figurabat, ut,quot ammifuêrunt in fabricatione templi,tot dies

fuerimtim corporis Dominici perfeëtione,nö

ergo in primo inftanti copceptionis corpüsChrifti fuit perfe&è formatum. q[ 2. Prætereà. Ad forrhationem corporis Chrifti requirebatur motus localis: quo ÉÉÉ dé corpore Virginis adlocum iiii congruum pervenirent: nullum autem corpus potèft moverilocaliter in inftantieo, quòd tépus motus dividitur fecundü divifioné mobilis,ut probatur in fexto Phyficorum. * ergo corpus Chriftinon fuit ininftanti formatum. M 3. Prætereà. Corpus Chrifti formatiì cft ex puriffimis fanguinibus Virginis,ut fuprà habitum e$t. * Non autem potuit efíe materia illa in eodem inftanti {anguis,& caro, quia fic materia fimul fuiffet fub duabus formis.ergo aliud fuit inftans,in quo ultimò fuit fanguis, & aliud,in quò primò fuit caro förmata. fed inter quælibet duo inftantia eft tempus mediuim. ergo corpus Chrifti non fuit in

quae non operatur, nifi in tempore. 4 Sed ipfaformatio corporis, in quaprincipaliter ratio conceptionis confiftit, füit in inftanti, duplici ratione. Primò quidem propter virtutem agentis infinitam, fcilicet,Spirituffanóti,per quem corpus Chrifti eft formatum, ut juprá diííum e$t.* Tantò enim aliquod agcns citiùs poteft materiam difponere, quantò majoris vir

[ocr errors]

poteftininftanti materiam difponere ad debitam formam. Secundò cxpartc perfonae Fi.ii, cujus corpus formabatur, non enim erat congruum, ut corpus humanum affumeret, nififormatum. Si auté ante formationem perfectam aliquod tempus conceptionis præceßiffet,Tnon

4o poflct tota conceptio attribui filio Dei ,

<quæ non attribuitur ei, nifi ratioae afsüptionis. Et idcò inprimo inftanti, quo matcria adunata peryenit ad locum gencrationis, fuit perfeétè formatum cörpus Chrifti,& affumptum. Et per hoc dicitur ipfe filius Deiconceptus, quod aliter dici non poffet. M A D P R I M u M ergo dicendum, quòd

[ocr errors]

• 4. Praetereà. Sicut potentia augmentativa rcquirit determinatum tempus in fuoa&u,ita etiam & virtusgenerativa: utraque enim eft potentia naturalis ad vegetativam animam pertinens, fed corpuisChrifti fuit determinat9 tcmpore , âugmentatum, ficut & aliorum hominum corpora:dicitur enim Luc. fecundo, quòd proficiebat fapientia,& ætate. crgo videtür, quòd pari ratione formatio corporis ejus, $j pertinet ad yim generativam , non fuerit in inftantiformatum , fed determinato tempore , quo aliorum hominum corpora formantur.

4 SE D c o N T R A eft, quod Gregor. * dicit decimo o&avo Moralium. J£mgelo muntiante , Spiritufanéio advcmiente mox verhum in utero, mox intra uterum Verbum caro.

•[ R E s P o N D E o dicendum, quòd in conceptionc corporis Chrifti tria eft confiderare. Trimò quidem motum localem fanguinis ad locum generationis: fecumdò formationem corporis ex tali materia: tertiòautem augmentum, quo

ad folam formationem corporis Chrifti, fed ad formationem fimul cum determinato augmento ufque ad tempus partus. Unde fecundum rationem illius numeri dicit perfici tempus novem menfium , quo Chriftus fuitin utero Virginis. 4 Ad fecundum dicendum, quòd motus ille localis non comprehenditur infra ipfam conccptionem, fed eft conceptioni praeambulus. M Ad tertium diccndum, quòd non eft affignare ultimum inftans, din quo materia illa fuit fanguis, fed eft Š ultimum tempus, quod continuatiir nullo interveniente medio ad primum in{lans, in quo fuit caro öí formata.

„., Et hoc inftans fuit terminus temporis

motus localis matcriae ad locum generationis. 4 Ad quartum dicendum, quòd augmentum fit per potentiam augmentatiVamipfius, quod augetur : fed formatio corporis fit per potentiam generativam, non ejus, qüigeneratur, fedipfiusgenerantis exfemine,in quo operatur vis for

perducitur ad quantitatem perfectam : 8o mativa ab anima patris derivata. Cor

in quorum medio ratio conceptionis

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pus autem Chriftimon fuit formatum ex

[ocr errors]

fio illius puriffimi fan-
guinis in carncm,aliafq;
partes corporis Chrifti,
& formatio membro-
rum organicorum , &•
animatio per animam
intelleétivam corporis
É organici, &* af-
umptio cjufdem cor-
poris animati in unita-
tcm Vcrbi divini. Quæ
omnia nö fucceflìvè fa-
&ta funt, ut in cæteris
hominibus co, quòd
conccptio illa, quæ qua-
tuor ifla importat, vir-
tute Spirituffan&ti infi-
nitè agentis fa&ta eft, ut
dixit probatio prima.
I.m EX D. AUGUST.
In corporis Domimici
perfectione. 8. Sumpta
fimul cum ejufdem cor-
poris augmento ufque
ad tempus partus. §.
Tunc nihil, &c. ut pa-
tet. Nam conclufio ar-
ticuli fumit pcrfeétioné
corporis in alio fenfu,
fcilicct, pro formatione
cfsentialitcr completa
folùm, cùm manifefte
diftinguat ipfam forma-
tionem ab augmento
confequente.
II.u*■) E M AJ O R I.
Requirebatwr motus lo-
calis. P.Táquam quod-
dam præambulum ad
formationcm illam. §.
Tunc,&c.ut patet ex ar-
ticuli conclufione.E(set
autem contra, £i motus
ipfe localis requireretur
ad formationem, täquä
quoddam effentialiter
in conccptione inclusü,
quod tamen non eft.
III. m ILLATIO «CQN-
CLUIS. PRIMÆ. Ergo
aliud fuit inftans, in q.
ult. f. f. &* a. in quo
p.f.c.formata.&. Ncga-
tur illatio. §. Proccdit
enim ex falfo praefuppo-
fito,quòd fcilicet mate-
ria iila dicatur in eodem
inftanti fuifse fanguis,&
caro. Nam hoc non di-
citur, fed folium præfup-
ponitur, tamquam ve-
tum , quòd cadcm ma-
teria in toto tcmpore
præcedente continui

'motus ad locum gene

rationis fuit fanguis ; & quòd in fine ipfius tem5oris, qui utique cft in

ans terminans illud,illamet matcria fuit caro. Non ergo in diverfisir.ftantibus,ut putat argumcritum, fed in tempore, & ejus finali inftanti fuit fanguis, & caro . 7\om enim affigmare ultimum infiams, &c. ut in tex. Ex quo dic , quòd folümodò cft ac$ipere ultimum tempus, in quo illa materia erat fanguis.Cüm ergo tempus continuetur inftanti fuo abfque hoc, quòd aliquod cadat mcdium inter ipfa, ficut nec inter lineam, & fuum pun&ii

ccm in illa materia, nullo mcdio interveniente.

Unde patct, quòd non
Opor-

[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

mo antè, quàm Chriftus homo conciperetur.

[ocr errors]

conceptionc$utriufque adinvicem verificatur illa fententia: fed aliter , & hoc $. confiderando utriufque conccptioncm in feipfa, quaenam , fcilicet, illarumi fecundum fe citiùs faéta fit, poftquam incœpit fieri. Ut, fi dicamus. ConceptioJoannis Baptiftae qüantö tempore duravit , antequam effentialiter compleretur, ideft, antequam corpusJoannis in illa conceptione formarctur? Duravit quadräginta diebus, fecundum enim Philofophum 9. de Animalibus mafculi conceptio non perficitur, nifi ufque ad quadragefimum diem, vel quadraginta quinqué, fecundum B. Auguftinum. Nâ primis fex diebus, inquit ille in Epift. âd B. Hieronymum, femen quafi la&tis habet fimilitudinem, novem diebus immcdiatè fequentibus vertitur in fanguinem, poftcà duodecim fequentibus dicbus folidatur, deinde dicbus decem, & oéto mox fequentibus formatur ufque ad perfccta membrorum lineamenta . Toto autem reliquo tempore ufque ad tempus partus, cùm corpus ipfum fic formatum augeatur iaagnitudine, nihil iftius temporis computatur in ipfa eflentiali conceptione. Chrifti verò hominis conceptio effentialis quanto tempore duravit ? Nullo , fcd in inftanti tota confummata eft. Vide mot. po/i prob. cenclufi. Harum igitur conceptionum in feipfis confideratarum utra citiùs faéìa cft ? Chrifti ; cum ejus corpusin primo conceptionis inflanti formatum fuerit. Quis crgo borum in fui conceptione priùs faétus eß homo ; feu , quod in idcm redit, quis in fui conceptione ante alium faétus eft ? Proculdubiò Chriftusante Joannem Baptiftam : quandoquidem Chriftus formatus cft homo in primo inftanti fuæ conceptionis, Joannesautem non in primo, fed in ultimo conceptionisinftanti, ideft,in finc quadraginta, vel quadraginta quinque dierum. Illa igitur fententiaJoan. 1. Ante mefacfus eft, exponenda cft fic, ideft, ipfe in fui conceptione faétus eft homo, antequam ego in mei conceptione faétus fim homo. Et hoc ex nobiliori principio, quàm ego, fcilicet, cx Spiritufan&o. Id, quod denotat per contextum immediatè fubjungens ly cujus ego non fum dignus folvere corrigiam calceamenti. Secumdô vides : quomodò ex his bcnè penfatis, & applicatis doótrina praefens Angelica viciffim declaretur, atque confirmctur.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

tia,quòd nonnifi formatum corpusaffurnendum erat,infertur, quòd de fà&toidcm fuit inftans conceptionis,formationis, & affumptionis, ut patet.

*[ In refponfione ad primum adverte, quòd Magifter Sentent. im 4. difiinéî. 3. exponit Auguft. auétoritatcm nón de formatione in fc, fed in fuá manifeftatione. Et in idem redit refponfio Auétoris obfcurior, quae dc augmento illius formationis exponit :`augmcntatio enim formatorum mànifeftavit formationem latcntcm prius ob parvitatem. Confonat autem expofitio hæc Auguft. verbis, qui dc ÉÉÉ Dominici corporis loquitur, quamvis enim ipfa formatio Dominici corporis in primo inftanti fuerit perfécta effentialitér, non tamen fuit pcrfccta quantitative. Hoc eft , qüod, licet haburrit in primo inftanti omnia mcmbra, & lincamgnta, noii famefi in ea quantitate;quam habuiflet, fi in quadraginta, & fex dicbus fuiffet corpus illud formatúrfi, fed ad tantam quantitatçm pervenit fpatio

uadraginta fex dierum, & proptcrcà tot dies in Dominici corporis pcrfcétioné intervenifíe dicuntur. Vcrum cft cnim hoc de perfeótione quantitativa formationis corporis, & non de pcrfeétione cffcntiali ipfius formationis, ut dictum eft. £t ideò, licèt intcr formatiQnem corporis Chrifti, & aliorum fit differentia temporis, quia Chrifti corpus in inftanti formatum eft,aliorü verò in 46. diebus, inter perfeétioné tamcn quantitati

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sent. expofuerunt.

[ocr errors]
[ocr errors]

ditur. Videtur, quòd corpus Chrifti non Å. animatum in primo inftanti

- m fuae conceptionis. Dicit.n. Leo Papain Epiftola adJulianum.* Non alterius maturæ erat caro Chrifti, quàm mo$tra, nec alio illi, quàm cæteris hominibus, amima e$t infpirata principio : fèd aliis ho

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

minibus non infunditur anima in primo inftanti fuæ conceptiohis. ergo nec corpori Chrifti animâ debuit É in primo inftanti fuæ conceptionis. M 2. Praetereà. Anima, ficut quælibet forma naturalis, requirit determinatam

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

EgD SE c u ND u M fic proce- 7o quantitatemin fua materia : fed in primo

[ocr errors]

nihil, &c. Nam & cæteris hominibus propter hoc non alio prificipio infpiratur anima, ut arguitur cx Leonc, & dcclaratur in textu re{ponfali, fcd, quia in eis corpus non formatur in

rimo inftanti, ut patet in ar. 1. appen. ideò anima eorum corporibus in primo illo inftanti non infunditur. Ad falvandum enim veritaté Leonis in ly nec alio principio, fufficit anima Chrifti in

inftanti conceptionis corpus Chrifti non habuit tantam quantitatem, quantam habent corpora âliorum hominü, quandò animätür; alioquin, fi continuè Ä poftmodùm augmentatum , vel citiùs fuiffet natum, vel in fua nativitate fuiffet majoris quantitatis, quàm aliiinfantes: quorum primum eft contra J4»g. *

[ocr errors]

4. de Trinita. ubi probat eum 'É nOvem menfium in utero Virginis fuiffe: cundum autem eft contra Leonem Papâ, qui in fcrmone Epiphaniæ dicit, * q) Ma

i invenerunt puerum Jefum in nullo ab .

É infantiæ generalitate* difcretum.

[ocr errors][ocr errors]

*at diffrrilem.

vel aliis in primo inftanti, ut Chrifto, vel Chrifto in tempore, aut

poft

[graphic]
« VorigeDoorgaan »