Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mis uniretur verbo. Hæc ibi. Ex quibus patet intentum, & quidem à fortiori, ufque ad ly fed fpirituffan&ii , &c. Nam fi tota virginiscaro, de qua minus videbatur, fuit pcccato obnoxia ; multò magis tota patrum caro , de qua plus videbatur, fuit obnoxia peccato : juxta illam logicorum rcgulám, fi, de quo minüs videtur ineffe,ineft. ergo &, de quo magis videtur inefse, inerit. Caroigitur Chrifti & in beata Virgine,& in antiquis patribus juxta communem fanétorum atteftationem fuit peccato infecta. vide corollar. poft concl. & ar. 6. appem. A fcripturis verò idipfum infinuatur per hoc, quod dicitur & Rom. 3. caufati fumus omnes, fub peccat• effe ; & cap. 5. per unum hominem peccatum intravit in mundum . & cap.

[ocr errors]
[ocr errors]

applicatis do&rina praefens Angelica, &c.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]

* Quoad fecundum primus error cffet conditionem patrum attribuere Chrifto. fecundus cffet conditionem Chrifti attribuerc partibus,feu alicui

articujufvis eorum. Et, quia primus opinantes non habet, fecundus verò £É; , contra fecundum dupliciter arguitur : primò, quiâ caro Chrifti non fuit in patribus fecundum aliquid fignatum : fecundò, quia non pars, fed tota caro patrum ex concupifcentia concipitur. Qüoad ter* ìium comclufio refponfiva cft. Tota caro patrum füit peccaio obnoxia ita, quòd nihil fuit in eis liberum, unde caro chrißi formaretur. infertur

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

•[ 2. Prætereà. Chriftus eft ex femine Abrahae fecundum carnem, quam de ,

[ocr errors]

poftolus vult, quòd facerdotium Chrifti non fit minus facerdotio Melchifedech,fed fecun

dum ordinem ejus, ut

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

matre accepit: fed mater ejus fuit decimata in Abraham. ergo pari ratione , Chriftus. 4 3. Prætereà. Illud in Abraham decimabatur, quod curatione indigebat, ut J4uguft.* dicit Io.fuper Gemef. ad literam. Cnratione autem indiget omnis caro peccato obnoxia. cùm igitur caro Chrifti fuerit peccato obnoxia (ficut diëìum eft *) videtur, quòd caro Chrifti in Abraham fuerit decimata. M 4. Prætereà. Hoc non vidcturaliquo modo derogare dignitati Chrifti: nihil enim ÉÉÉÉÉÉÉ, patre alicujus pontificis decimas dante alicui facerdoti, filium ejus pontificem majorem effe fimplici facerdote. licèt ergo dicatur Chriftus dccimatus, Abraham decimas dante Mclchifedech, non tamen propter hoc excluditur, quin Chriftusfit major, quàm

Melchifedech .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4 R E s P o N D E o dicendum, quòd fecundum intentionem Apoftolioportet dicere, quòd Chriftus in fumbis Abrahæ non fuerit decimatus.Probat enim Apoftolus, majus effe facerdotium, quod eft fecundum ordinem Melchifedécfi, facerdotio Levitico, per hoc, quòd Abraham

„ decimas dedit Melchifedech,adhuc Levi

cxiftentein lumbis ejus, ad quem pertinet legale facerdotium. Si aütem Chriftus etiam in Abraham decimatus effet, ejus facerdotium non effet fecundum ordinem Melchifedech, fed minus facerdotio Melchifedech. Et ideò dicendum eft, qnòd Chriftus non eft decimatus in lumbis Abrahæ, ficut Levi: quia enim

7o ille, qui decimas dat, novem fibi retinet,

& decimam alii tribuit, quod eft perfe&tionis fignü(inquantum eft quódammodò terminus omnium numérorum, qui procedunt ufque ad decem) indè eft, quòd ille, qui decimas dat , proteftatur fe imperfe&um, & perfeétioncm alii tribuere. Imperfeétio autem humani generis eft propter peccatum, quod indiget

[ocr errors]

Curare autem à peccato eft folius Chrifti: ipfe enim eft agnus, qui tollit peccatum mundi, ut diciturJoân. 1. Figuram

[ocr errors]

proptcr pcccatum faltcm originale, tùm curationcindigentcs,tùm curatio

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

autem ejus gerebat Melchifedech , ut J4poii. probat Hebr. 7. Per hoc ergo, q. Abrahám Melchifedech decimas áedit, præfiguravit fe, velut in peccato conceptum, & omnes, qui ab co defcenfuri crant, ea ratione , ut peccatum originale cQntraherent, indigere curatione, quæ eft per Chriftum. Ifaac autem, & Jacob, & Levi, & omnesalii fic fucrunt in Abraham, ut ex eo derivarentur, non folùm fecundum corpulentam fubftantiâ , fed etiam fccundüm rationem feminalem, per quam originale pcccatum contrahitur. Et ideò omnes ifi Abraham süt decimati, ideft, præfigurati indigere curatione, quæ áí per Chriftum ISolus d autem Chriftus fic fuit in Abraham, ut ab eo derivaretur, non fecundum rationem feminalem, fed fecundum corpulétam fubftantiam. Et ideò non fuit in Abraham, ficut curatione indigens, fed magis ficut vulneris medicinâ, & idcò mom fuit in lumbis.Abrahæ decimatus. * Et per hoc patet refponfio ad primum. * Adfecundum dicendum, quòd, quia beata Virgo fuit in originali concepta, fuit in Abraham,ficut çuratione indigés?

dum yerò exiftcrc importat omnia illa pria, fpeccatum, indigentiam ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

codem modo defcendit ex

Abraham, David, & aliis Matth. 1. defcriptis

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

ginem derivabatur, unde non minùs fuit in Abraham, quàm in Levi. Unde per hoc, quòd Abraham decimas dedit Melchifédéch, tãquam majori, oftcnditur facerdotium Melchifedech , inquantum gerit figuram Chrifti, effe majus faceröiotio lévitico. Sacerdotium autem Chriftin6 fequitur carnis originem, fed gratiam fpiritualem. Et idcò potcft effe, q, pater í decimas alicui facerdoti, tamuam minor majori, & tamen filius ejus, ? fit Pontifex,eft major illo facerdote,nó propter carnis originem, fed pr9pter giam fpiritualem,quam habet à ChriO.

que carnem Chrifti formaliter, ideft,ut carnem Chrifti,fuifse decimati. In quo fenfu formali , cum talis fenfus fit pro

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bis Abrahæ, non folùm fecundum corpulentam fubftantiam, fed etiam fccundum rationem feminalem,fucrunt dccimati. ergo Chriftus non fuit

[ocr errors]

decimas Melchifedcch, probatur ab Apoftolo, facerdotium Levi efse mi-
nus facerdotio Melchifedech . Ex ratione autem myftica probatur. Dans
decimas proteftatur, fe imperfe&tum, & perfe&tionem alii tribucre. crgo
Abraham dando decimas, proteftatuseft, fe, & fuos contra&turos origina-
lc pcccatum,curatione indigere à Chrifto.crgo omnes, qui fuerunt inium-

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

6 Secundò. Utrum poffit dici, quòd Chriftus fit conceptus

[ocr errors]

4 Tertiò. Utrum poffit dici, quòd Spirituffanétus fit patcr

Chrifti fecundum carnem.

4 Quartò. UItrum beata Virgo aliquid aétivèegerit in con

ceptione Chrifti.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- nem confideratum, ali

cui pcrfonae divinae, tanle-r quam caufae efficienti, I. appropriari debet. Nam ; divinorum attributorü rr. quodlibet alicui divinae &; perfonae cft appropria3. bile. A proportione et$u- !

iam quadam ( tanquam ex notioribus nobis procedendo J regula prae

[ocr errors]
[ocr errors]

4 ». Praetereà. Apoftolus dicit Galat. 4. Cùm venit plenitudo temporis , mifit Deus filium fuum , faétum ex muliere : quod exponens Auguft. in quarto de Trin. * dicit : Eo utique miffum, quo fatfum ex muliere : fed miiffio Filii attribuitur præcipuè Patri, ut in prima parte habitum efl . * ergo & concepti6, fecundum quam faétüs eft ex muliere, debet pr£cipuè Patri attribui. 4 3. Praetereà . Proverb. 9. dicitur: sapientia ædificavit fibi domum . Eft autem fapientia Dei ipfe Chriftus , fecundum illud primæ ad Corinth. 1. chriflum Dei virtutem , &* Dei fapientiam. Domus autem hujus fapientiae eft corpus Chrifti, quod etiam dicitur templum ejus , fecundum illud Joann. 2. Hoc autem dicebat de templo corporis fui. ergo videtur, quòd efficere conçeptioném corporis Chrifti dcbet præcipuè attribui Filio. non ergo Spirituifanéto. 4 S E D c o N T R a eft, quod dicitur Luc. 1. Spirituffämöius fuperveniet in te , &c. T R E sp o N D E o dicendum, quòd conceptionem corporis chrifti tota Trinitas eft operata : attribuitur tamem boc Spirituifamáto, triplici ratiqne. 4 Primò quidem , quia hoc conruit caufae incarnationis, quæ confiíú ex parte Dei: Spiritus enim fan&us eft àmor Patris, & Filii, ut

in primaparte habitum eft. * Hoc au- ,

tem ex maximo Dei amore provenit, ut filius Dei carnem fibi affumeret in utero virginali: unde dicitur Joann. 3. sic Deus áilexit mundum, ut filium fuum umigemitum daret. ô Sccundò, quia hoc congruit caufae incarnationis cx parte naturae aflumptæ : per hoc enim datur intelligi,

io efficiuntur homines filii Dci

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

buitur Spirituifan&o. Nam per ipfum , fecundum illud Galat. 4. Quoniam efiis filii Dei , mifit Deus fpiritum filii fui in corda veflra, clamantem : J4bba pater. Ipfe eft etiam fpiritus ££ nis, ut dicitur Rom. 1. Sicut ergo alii per fpiritumfanétum fanétificantür fpiritualiter, ut fint filii adoptivi, ita

[ocr errors]

fanétitate conceptus, ut effet filius Dci naturalis . Unde Rom. I. fècumdum umam gloff. * quod præmittitur, fcilicet : Qui praedeftinatus e$t filius Dei in virtute , manifeftatur per id , quod immediatè fequitur: fecundum Spiritum fànétificationis, ideft, per hoc, quòd eft conceptus de Spiritufanéto, & an

3o gelus annuncians ex hoc, quod prae

miferat : Spirituffànétus fuperveniet in te ; concludit : Ideòque &- quod mafcetur ex tefanëtum, vocabitur filius Dei.

4 A d P R 1 M u M ergo dicendum,quòd opus conceptionis commune quidem eft tóti Trinitati, fecundum tamen modum aliquem attribuitur fingulis perfonis. Nam Patri attribuitur auétoritas refpe

[ocr errors]

ceptionem fibi affumpfit humanam naturam: Filio autem attribuitur ipfa carnis affumptio : fed Spirituifanéto attribuitur formatio corpóris, quod affumitur à Filio. Namipfe fpirituffar.&tus cft fpiritus Filii, fecundum illud Galat. 4. AMifit Deus fpiritum filii fui. Sicut au, tem virtus animae, quæ eft in femine per fpiritum , qui in femine includitur, format corpus in generatione aliorum hominum, ita virtus Dei, quæ cft ipfe filius (fecundum illud 1. ad Corinth. I. Chri$lum Dei virtutem ) pcr fpiritum fanétum corpus formavit, quod affumpfit. Et hoc etiam . verba angcli demonftrant , dicentis,

[ocr errors]

fio Dei in unitatem perfonae, non cx aliquibus meritis , fed ex fola gratia ,

uá: Spirituifan&o attribuitur ,'fecunî, illud 1. ad Corinth. 12. Divifiones gratiarum funt, idem autem Spiritus. ündc Aug. * dicit in Enchirid. Ifte modus, quo natus Cbrifius de fpiritufan£to , infinuat mobis gratiam Dei, qua

ad præparandam, & formandam matcriam corporis Chrifti, &• virtus JMltiffimi, ÉÉÉ , Chriftus, obumbrabit tibi , ideft, corpus in te humanitatis accipict incorporeum lumen divinitatis : umbra enim à lumineformatur, &• corpore, ut Greg. * dicit 18. Moral. Altiffimus autem intelligitur Pater, cu

bomo nullis præcedentibus meritis in 70 jus virtus eft Filius.

ipfò primo exórdio naturæ fuæ, quo effe çœpit, verbo Dei copularetur in tantam perfonæ unitatem, ut idem ipfe eßet filius IDei, qui filius hominis, & filius hominis, qui filius Dei. 4 Tertiò, quia hoc congruit termino incarnationis. Ad hoc enim terminata cft incarnatio, ut homo ille , qui concipiebatur, effet fan&us, & filius Dei, utrumque autcm horum attri

[ocr errors]

4 Ad fecundum dicendum, quòd miffio refertur ad pcrfonam affumentem,

uæ à Patre mittitur : fed conceptio reÄî. ad corpus affumptum, quod opcratione Spirituffanóti formatur. & ideò, licèt miffio , & conceptio fintidcm fubjeéto, quia tamen É; ratione, miffio attribuitur Patri , efficere autcm conceptionem Spirituifanéto , fed carnem affumere attribuitur Filio.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quòdin incarnatione reperiuntur

cognofco , ncc cognofcere poffum , ftante

abfolutè emiffo, quaffio. 28. articul. 4. ad primum, qüod praeterire non licet. Ad hanc de modo, ideft, de caufa cffc&tiice conceptionis interrogationem prudentiffimam , refpondit Angelus , ly fpirituffan&ius , & cætera . . Ac fi apertè totam interiógationcm , idcft , & interrogationcm ipfam , & intcrrogationis motivum per ly quoniam, &c. defignatum , cvacuans dicat. De caufa, quae cfficit conccptionem

locum proprium concipicndi, ne folicita fis :

uia non femcn viri (ut

in aliis mulicribus ) fed Spirituffan&us hoc fáciet in tc. Et fic, ftan

2rersia S. Thomae.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* Num aliter attribuatur perfonae Spirituffan£ii efficere carnem , & Ecundò dubium occurrit in tertia ratione circa probationem ex Apo

aliter filio fumere eandem .

[ocr errors]
[ocr errors]

3o per liberum arbitrium,quo ferimur in Deum, idem eft principium filiatio

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

fceleratiffimi opinantur, Spiritumfantium

dicimus fuiffè pro fèmine, fed potentia, ac virtute Creatoris dicimus effè operatum, ideft,formatum corpus Chrifti. non ergo debet dici , quòd Chriftus fit conceptus de Spiritufani&to. 4 3.Praet.Nihil unum de duobus formatur, nifi aliquo modo commixtis : fed corpus Chrifti formatum eft de Virgine Maria. fi crgo Chriftus dicatur coiiceptus de Spiritufanéto, videtur, quòd fá&ta fit commixtio quædam Spirituffan&i, & materiæ, quam Virgo miniftravit, q, patet effe falfüm. non ergo Chriftus debet dici conceptus de Spiritufànóto. 4 SED coNT r A eft , quod dicitur Matth. 1. J4ntequam convenirent, inventa eft in utero habens de Spiritufam&fo. T R E s P o N D E o dicendum , quòd conceptio non attribuitur foli corpori Chrifti, {cd etiam ipfi Chriftorationei

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mafcem. comparant femini Spiritumfan&tum, vel etiam Filium, qüi eft virtus Altiffimi, fecundum autem quòdin femine intelligitur fubftantia córporalis,

[ocr errors]

quae in conceptione tranfmutatur, negat Hieronym. * Spiritumfan&um fuiffe pro femine.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

M Ad tertium dicendum , quòd, ficut JAug.dicit im Enchirid.*non eodem modo dicitur Chriftus conceptus, aut natus de Spiritufanéto,& de Maria Virgine,nam

[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

'T beat, quaeritur, & confiftit tota quaeflio hæc in illa præpofitione, De.

“I In corpore artic.una eft conclwfio. Comvenienter dicere poffumus,chrifum conceptum effe de fpiritufan£to. Probatur,& declaratur. Probatio eft: 'In Spiritufan&o duplex cft habitudo ad Chriftum conceptum , fcilicet confubftantialitatis, & caufalitatis cffeétivae. ergo convenienter potcft di

Itulus circa proprietatem locutionis verfatur;& proptereà , an dici de- zo cicöceptus de Spiritufan&o. Anteced£s probatur: quia conceptio attribuitur

non folùm corpori Chrifti : fed etiam ipfi Chrifto ratione corporis. Ccnfequentia probatur: quia præpoßtio, De, uträque dcnotat habitudinem, ut patet exemplariter, cùm filius Dei de Patrc genitus dicitur. Declaratio eft, quòd confubftantialitas ad perfonam Chrifti, cfficientia ad corpus Chrifti referenda eft .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ONCL. Nullo modo debet Chriftus dici filius fpirituffan&i, nec etiã totius trinitatis. • PROB.Quia Chriftus non debet dici filius

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tur. Videtur , quòd Spirituffan&us debeat dici pater - Chrifti fecundum humanitatém;quia fecundum Philof. * in lib. de Generatióne animalium , pater dat principium aétivum in generatione, materyerò miniftrat materiam:fed B. Virgo dicitur mater Chrifti propter materiam , , quam in conceptione ejus miniftravit. ergo videtur,quòd etiam Spirituftanctus póífit dici patér ejus propter hoc, quòd fuit principiú aëtivùin cóceptione ipfius. 4 3.Praet. Sicut mentes aliórum fanétorum formantur per fpiritumfanétum,ita ctiam corpus Chriftièft per fpiritumfan&um formatum : fed alii fanóti propter praediétam formationem dicuntur filii totius Trinitatis, & per confequens Spirituffan&i. videtur ergo, quòd Chriftus debeat dici filius Spirituffanéti, inquantum corpus ejus eft â Spiritufanéto formatum. 4 3. Praet. Deus dicitur pater nofter fecundum hoc, quòd nos fecit, fecundum illud Deuter.33 Nonne ipfè eft pater tuus,

[ocr errors]

piritùffanétus fecit corpus Chrifti, ut di&um eß. * ergo Spirituffanétus debet dici pater Chrifti fecundum corpus ab ipfo Éî

q[ SE D coNTR A eft, quod Auguft. * dicit in Enchir. Natus ef chriftus de Spiritufanéto, mom ficut filius, &• de Maria Virgine,ficut filius.

4 R E s P o N D : o dicendum , quòd nomina paternitatis, & maternitatis, & filiatiofiis generationem confequuntur, non tamen quamlibct, fed propriè generationem viventium, & praecipuè animalium. Non enim dicimus,quòdignis generatus fit filius ignis generantis, nifi fortè fecúdum mctaphoram:fed hoc folú dicimus in animalibus, quorum generatio eft magis perfe&a. Nec tamen omne,

[ocr errors]
[ocr errors]

generatur,filiationis accipit nomen : fed Éì illud,quod generatur in fimilitudinem generantis. Unde, ficut JMuguft.dicit,* non dicimus, §. capillus,qui nafcitur ex homine,fit 'filius hominis : nec etiam dicimus , quòd homo, qui nafcitur, fit filius feminis : quia nec capillus habet fimilitudinem hóminis, nec homo, qui nafcitur ex feminc, habet fimilitudinem feminis, fed hominis generantis. Et, fi quidem , ÉÉ; fit fimilitudo , erit perfe&a fi

iatio tàm in divinis , quàm in humanis ; fi autem fit fimilitudo imperfeéta , erit etiam filiatio imperfe&a . Sicut in homine eft quaedam fimilitudo Dei imperfeéta, & inquantum creatus cft ad

go imaginem Dei , & inquantum recreatus

[ocr errors]

eft fecundum fimilitudinem gratiæ, & ideò utroque modo poteft homo dici filius Dei,& quia f. eft creatus ad imaginé ejus, & quia eft ei affimilatus per gratiâ. 4 Eft autem confiderandum, quòd illud, quod de aliquo dicitur fecundum , perfeétam rationem, non eft dicendum `de eo fecundum rationem imperfeétam : uia Socrates dicitur naturaliter homo ää ropriam rationcm hominis,nunquam dicitur homo fecundum illam É , qua piétura hominis dicitur homo, licèt fortè ipfe affimiletur alteri homini. 4 Chriftus autem eft filius Dci fecundum perfeétam rationem filiationis, unde, quamvis fecundum humanam naturam fit creatus, & juftificatus, non tamen debet dici filius Dei neque , ratione crcationis , neque ratione juftificationis , fcd folùm ratione generationis æternae , fecundum quam eft filius Patris folius , & ideò mullo modo debet dici chriftus filius Spiritußantii, nec etiam totius Trinitatis.

[ocr errors][merged small]

cùm tamen Beata Virgo miniftraverit ibi materiam in fimilitudinem
fpeciei -
• I N O T. Ex textu refponfali patere poteftà fimili , & debet hæc alia
veritas, fcilicet, quòd Chriftus fecundum humanitatem non eft filius Dei
patris. Licèt enim pater ( ficut & aliae divinae pcrfonae, articul. 1. ) for-
imaverit corpus Chrifti : non tamen ratione talis formationis poteft dici
pater Chrifti hominis, nifi quatenùs formatio ipfa terminatur ad unio-
nem perfonalem, per quam ifte homo eft naturalis filius Dei patris. Un-
de mox fequitur haec differentia ad alias perfonas , & ad totam trinita-
?Terti4S. 7'homae. Y 2 tcm,

[ocr errors]
[ocr errors]

tantùm dicitur verè, fed & propriè. Et licèt idem Concilium can.3. dicat, virginem femper immaculatam Mariam pro

tüc denominare filium, uandò ipfe aliàs habet imilitudinem perfe&tam filiationis.Hoc fiquidem pro regula tenédum eft : quòd, quando in aliquo invcnitur pcrfeéta ratio alicujus nominis, tunc nullo modo recipitur de ipfo illud nomen cü determinatione diminuente. Exempli caufa. Animal, cùm cx aaima fenfibili habita dicatur vivens perfeétum, nunquä verè dicetur vivens imperfe&tum, etiam quę habeat animam imperfe&tam, ideft,vegetabilé cum anima perfeéta, i. fenfibili : cùm tamen videamus,quòd anima vegetabilis plantam denominat vivens imperfe&tü co, quòd ipfa in planta non habet efse cum anima fenfibili.Ex hisigitur quid reftat dicendum in propofito ? Quòd Chriftus,quia habet adDeum plénam rationem filiationis,ideft,perfeétam fimilitudinem in vi generationis, i.q.27.ar.z.ideò nö ÉÉÉÉÀ & confequenter nec fpirituffanéti, nec totius trinitatis, neque per creationem,neq;pcr gratiam, quoniam per hoc, fcilicet , per effe filium ob creationem,vel gratiam, importatur filiatio imperfe&a. I.na EX PHILOS. T>ater dat principium aéiivù . B. In fimilitudinem fpeciei. §.Tunc nihil, &c. Licèt enim Spirituffan&}us in cöceptione Chrifti fecerit, tanquam artifex operans in exteriorë materiâ,aétiones omncs, quas facit femé hominis patris in generatione humana: tamen non fuit in conceptionc Chrifti hominis principium aétivü fecundum fimilitudinem fpeciei (ipfe.n. non fuit homo,ficutChriftus ejus virtute fa&tus eft homo)

dici filius Dei, '

[graphic]
« VorigeDoorgaan »