Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Itulus clarus eft. 9o fiunt, ordinatiffimè fiunt : Euangelium eft divinitùs fa&um. ergo. Maior Gommcnt, •[ In corpore una conclußo : Genealogia chriffi e Fi convenienti or- ad Rom. 1 3. Mimor 2. ad Tim.3. dine ab euangelifiis fcripta. Probatur ex communiflimis. Quæ divinitüs * In refponfione ad fecundum vidc,Auétoris conatum tendere ad dito, Anast.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

“T In refponfione ad tertium vide , quòd dupliciter excluditur im

[ocr errors]

munditia, & ab humanitate prima refponfione, & à verbo Dci fecun

Itulus clarus. - - - - -
Communt. “T In corpore unica comclußo. Convemientiffimum fuit ,' ut de femi-
da rcfponfionc.
A R-

ma carnem affumaret filius Dei. Probatur tripliciter. Omnia clara funt.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

SUPER QU. XXXI.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A

[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum corpuschrifti depuriffimis fanguinibus Virginisforma-
- tum fuerit.

[ocr errors]

D q u 1 N T u M fic proceditur. Videtur , quòd caro Chrifti non fuerit conce' pta ex puriffimis fanguini- É. Virginis. Dicitur emim in colle&ia, quòd Deus verbum fuum de Virgine carnem fumere voluit : fed caro diffèrtâ fanguine virginis. ergo corpus öíìíîïnôçí süptü â ságuine virginis. q 2. Prætereà. Sicut mulier formata eft miraculosè de viro, fic corpus Chrifti miraculosè formatum eft de Virgine :fed mulier non dicitur effe formata de fanguine viri, fed magis de carne,& offibus ëjus, fecundum illud, quod dicitur Genef. 2. Hoc munc os de offibus meis , &- caro de carne mea. ergo vidctur, quòd nec etiam corpus Chrifti formari debuerit de fànguinie Virginis, fed de carnibus,& offibus ejus. 4 3. Prætereà. CorpusChrifti fuit ejufdem fpeciei cum corporibus aliorum hominum: fed corpora aliorum hominum non formantur ex puriffimo faniine, fed ex femine , & fanguine menÉ . ergo videtur,quòd ncc etiam corusChrifti fuerit cöceptum ex puriffimis É Virginis. 4TSE D coNTR A eft, quod Damafc.* dicit im 3. lib. É filius Dei conftruxit fibiipfi ex caftiffimis,& puriffimis fanguinibüs Virginis carnem animatam anima rationali. 4 R E s P o N D Eo dicendum, quòd, fic

[ocr errors]

aétuales corporis partes , ex quibus conftituitur integritas corporis, & ideò fubtrahi non poffunt fine corruptione corporis, vel diminutione. Chriftus autem, qui venerat corrupta reparare,nullam corruptionem, aut diminutionéintegritati matris cjusinferre dcbuit, ut fupra ditium * eft , & idcò nó debuit corpus

1o Chrifti formari de carne,vel offibus Vir

ginis, fed de fanguine, quinondùm eft actu pars, fed eft potentia totum, ut dicitur in lib. de gener. animalium, & ideò dicitur, carnem de Virgine fumpfiffe, non quòd materia corporis ejus fuerit actu caro, fed fanguis , quicft potentia caro.

4 Ad fecundum dicendum, quòd, ficut in I parte diítum e$t, * Adam, quia in

[ocr errors]

manæ naturæ,habebat in fuo corpore aliquid carnis, & offis, quod non pertinebat ad integritatem perfonalem ipfius , fed folùm inquantü erat naturæ humanæ principiü,& de talicarne formata eft mulier abfque viri detrimento: fed nihil tale fuit in corpore Virginis, ex quo corpus

o Chrifti poffet formari finc corruptione

[ocr errors]
[ocr errors]

Chrifti fuit fecundum conditionem natu

ræ, quòdeft natus ex fœmina, fed fupra" £ä naturæ, quòd eft natus ex Virgine. Habet autem hoc naturalis conditio, quòd in generatione animalis fœmina materiam miniftret, cx parte autem maris fit principium aétivum in generatione, ficut probat philof. in lib. * de Generatione amimalium. Foemina autem , quæ ex mare concipit, non eft virgo. & ideò ad fupernaturalcm modum generationis Chrifti pertinet, quòd aétivum , principium in generatione illa fuerit virtus fuper naturalis divina: fed ad naturalem modum generationis ejus pertinet, quòd ejus materia, de qua corpus ejus có

ceptum eft, fit conformis materiæ,quam a.

aliæ fœminæ fubminiftrant ad conceptionem prolis. Haec autem materia fècundum TPhilof. im lib.* de gemeratione animalium eft fanguis d mulieris, non quicunque, fed É ad quandam ampliorem digeftionem per virtutem generativam matris,ut fit matcria apta ad conccptum, & ideò ex tali materia fuit corpus Chri$li conceptum. 4 A D P R IM u M ergo dicendum, quòd, cùm beata Virgo fuerit ejufdem naturæ cum aliis fœminis, confequens eft, quòd habuerit carnem, & offa ejufdem nature. Carnes autem, & offa in aliis fœminis süt

habetur in Concilio chalcedonemß ) is, qui matus ante omnia fecula eft

im lib.de gemer. animálium : & ideò in conceptione corporis Chrifti non fuit, praefertim quia,licèt fit imperfeétum in genere feminis, tamen cum quadam concupifcentia refolvitur, ficut & femen maris. In illo autem conceptu virginali concupifcentia locum habere non potuit , & ideò Damafc.* dicit,quòd Corpus Chrifti

3° non feminaliter conceptum eft. Sanguis

autem menftruus, quem fœminæ per fingulos menfcs emittunt,impuritatem quãdam naturalem habet corruptionis: ficut & cæteræ fuperfluitates, quibus natura non indiget, fedcas cxpellit. Ex taliautcm meiiftruo corruptionem habente , quod natura repudiat, non formatur conceptus,fed hoc eft purgamcntum quoddam illius puri fanguinis, qui digeftione quadam eft præparatus ad conceptum , quafi purior,& perfeétior alio fanguine. Habet tamen impuritatem libidinis in conceptione aliorum hominum: inquantum ex ipfa commixtione maris, & fgminae talis fanguis ad iocum generationi congruum attrahitur, fed hoc in conce

7o ptione Chrifti non fuit, quia operatione

Spiritufiànóti talis fanguis in utero Virginis adunatus eft, & formatus in prolcm . Et ideò dicitur corpus Chrifti ex caftiffimis,& puriffimis fànguinibus virginis formatum.

penfatis, & applicatis, &c.

[ocr errors][merged small]

ex patre , ' etians >ex muliere carnaliter e£t procreatus in tempore. Et infrà . Naturam fibi copulavit humamam , &* proceffit ex muliere, idcircòdicitur effe matus carmaliter. Et inf. In utero virginali fecum carmem cójunxit, & fußinuit generatiónë carnalem ; carmis fuae mativitatë fuam faciès. Hæc ibi. Item per hoc, quod diciturà Concilio *4.** ar. i. Lateramemf fub Papa Q^ * AMartimo I.can. 3. Si quis mom confitetur ; proprie, &• vere Dei genitricem femper virginem immaculatam Mariam abfq; femine concepiffe: JMmathema fit. Et can. 4. f. quis mom confitetur, proprie,&• vere Chriffi duas mativitates exijîere, &c. alteram autem de Pirgime Maria carnaliterTim ultimis feculorum: aemathema £t. Haec ibi.A fcripturis verò per hoc, quod dicitur Joan. 1. Qui mom ex fanguinibus, neque ex volumtate carmis, meque ex volumtate viri,fed ex Deo nati süt. His cnim verbis Euangelifta monftrat, quòd homines, qui nafcuntur carnaliter ex parentibus fuis, ad differentiam nafcentium ex Deo,nafcütur ex såguinibus traétis videlicet ad locum conccptionis cx voluntate carnis, idcft, cum quadä concupifcentia carnali , & ex voluntate viri,i. ex vi aétiva feminis virilis. Jungas itaq; fcripturam hanc Cöciliis prædictis, & applicans omnia re&tè videbis intentum . Ut fi dicas. Chriftus ex B. Virg. carnaliter conceptus eft, abfque femine tamen , ut patet in Cöciliis illis. ergo Chrifti corpus ex sâguinibus B. Virg. conceptum eft, *t. ;. crt*. non tamen ex voluntate fil. c.4.$. carnis, neque ex volun- (**• tate viri. Confequentia ifta patet ex Euangelio, quoniam natos carnaliter dicit natos, i. conceptos, ex fanguinibus , procul dubio matrisfue, exceptioautem ifta.f. nö tamen,&c. patet ex Cóciliis,quia fine ulla conÜíôïtiâ carnali, & fine femine virili conceptus fuit Chriftus . Et, quamvis prædiéta conclufa vera fint : tamen adhuc veriora conftabunt,feu confirmabútur ex hac veritate, quòd .f. Chriftus per omnia nobis fimilis faétus eft abfque peccato , ut ex fcripturis, & Conciliis fæpè habuimus: fi noftra igitur caro ex fanguinibus concipitur,oportet dicere, quòd & caro Chrifti ex fanguinibus concepta fuerit . Secundò vides : quomodò ex his benè

*1.p.a os a. 3.ai>.-'g.

D. 1 t 17.

D.iri;.

naturalcm quoad hoc, quòd eft ex Virgine. ergo habet materiam ex ma-
tre fimilem aliis , principium verò a&tivum diverfum. ergo habet pro

ponitur ad differcntiam carnis,offis, nérvi,& hujufmodi partium, pu

ritas autem apponitur ad cxcludendam admixtioncm feminum,que videtur 8o materia fanguinem matiis, non quemcumque, fed perduétum naturali matris virtute ad hoc,quòd materia fit apta conceptui. .Antecedems patet

in aliorum hominum formatione concurrere.

Comm tnr.

* Iii corpore articuli unica eft comclufio. corpus chri£ii fuit conceptum

ex puriffimo famguine beatae Pirginis ad ampliorem digefiìonem perduéfo
.per virtutem ejus generativam. Probatur. Generatio Chrifti habuit
naturalcm modum gcncrationis quoad hoc, quòd cx fœmina cft,& fupcr-

ex auétoritate Ambrof. in præcedenti articulo. Prima comfequentia pro-
batur : quia ad naturalem modum generationis fpe&tat conformitas mate-
riae, ficut conformitas matris: quia naturaliter mater materiam miniftrat:
ad fupcrnaturalem verò modum fpcétat difformitas principii aétivi : quia

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

- ^ - - - - - materiam remotam , fed
cjus, cum ad illos me- ex Adam derivatur, fed magis ad alias materia præpararetur ad conceptum cor- -
diantc corpore matris » 3 præp p. fecundum materiam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

;;;r

in eif. v ` - - - - _ _ _ - - Abel, & iterùm aliquid ficut & nos, inci dcm verò non fuit fccundum feminalé rationcm ncqj carnis, vel, &c.de qua carne vel, &c. formandus cfïèt Cain,& iterùm

aliquid

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

AMedina q.3 1.4.7. SUPER QU. XXXI. A R T. VII.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fuit in Adam, & aliis fecundum aliquid fignatum . Antecedent pro conftanti relinquitur : quia fic cft in aliis hominibus. Prima enim,& præcipua pars geniti eft id, quod à parentibus habetur, fecundum ömnes . Trima comfequemtia probatur : quia materia corporis Chrifti non fuit caro, aut os, aut quæcunque pars a&tu B. Virginis, fed fanguis, ut patet in præcedenti artic. Secunda verò comfequentia probatur: quia corpus Chrifli non habet originis relationcm ad Adam,& alios patres, nifi mcdiante cor

pore matris fuæ.

[ocr errors]

Utrum cardchrifiiin Patribus fuerit peccato obnoxia.

D s E P T I M u M fic proceditur. Videtur, quòd caro Chrifti in antiquis patribus

Dicitur enim Sapien.7.quòd in divinam fapientiam mihil imquinatum incurrit . Chriftus autem eft Dei fapicntia, ut dicitur I. ad Corinth. I. ergo caro cjus nunquam peccato inquinata fuit. 4 2. Prætereà. Damafc.* dicit im3. lib. quòd Chriftus primitias noftræ naturæ affumpfit:fed in primo ftatu caro humana non erat peccatoinfeéta. ergo caro Chriltinon Ε infeéta ncc in Adam , nec in aliis patribus. 4 3. Praetereà. JMug.* dicit Io.fuper Gemef. ad literam, quòd natura humana séper habuit cum vulnere vulncris medicinam: fed id, quod eft infeétum, non poteft effe vulneris medicina, fed magis ipfum indiget medicina. ergo femper in natura humana fuit aliquid non infeétú, ex quo poftmodùm  corpus Chrifti formatum. 4 S E D c o N T R A eft, quòd corpus Chrifti non refertur ad Adam, & ad alios patres,nifi mediante corpore B.Virginis, de qua carnem affumpfit:fed corpus B. Virginis totum fuit in originali peccato conceptum,ut fuprá diétum eft, * & ita ctiam, fecundum quòd fuit in patribus, fuit peccato obnoxium. ergo caro Chrifti, fecundum quòd fuit in patribus, fuit peccato obnoxia. 4 R E s F o N D E o dicendum,quòd,cùm dicimus Chriftum , vel carnem cjus fuiffè in Adam, & in aliis patribus, comparamus ipfum, vel carnem ejus ad Adam, & ad âlios patres. Manifeftum autem eft, quòd alia fuit conditio patrü, & alia Chrifti : nam Patrcs fuerunt fubje&i pcccato, Chriftus autem fuit omninò à pcccato immunis. 4 Dupliciter ergo in hac comparatione errare contingit. Uno modo, ut attribuamus Chrifto, vel carni ejus conditioné, quæ fuit inĘ , puta, fi dicamus, quòd Chriftus in Adam peccavit, quia in eo aliquo modo fuit,geftfalfum,quia non eo modo in eo fuit, ut ad Chriftum

atres tranf

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

primum , ftatum confiderato, fuifset quid intianeum, i. connatürale. Ergo, ut hic errotin fide eyitetur, & véritas fcripturarum teneatur, diccndum ex articuli conclufione eft, quòd Chrifti cara, fecundum quòd

peccatoinfcéta non fuerit.

[ocr errors]

peccatum Adæ perveniret , quia non defivatur ab eo fecundum concupifcentiæ legem, five fecundum rationem feminälem, ut fuprà ditium eft. * J£lio modo contingit errare,fi attribuamus ci, quod aétu füit in patribus, conditionem Chrifti,vel carnis ejus,ut f. quia caro Chrifti, fecundum quòd in Chrifto fuit, non fuit »eccato obiioxia, ita etiam in Adam, & in aliis patribus fuerit aliqua pars corporis ejus , quæ non fuit peccato obnoxia, ex qua poftmodùm Š Chrifti formaretur: ficut quidam pofuerunt. Quod quidem effe non poteft.Trimò, quia car6Chriftinon fuit fecundü aliquid fignatum in Adam,& in aliis patribus, quod poffet diftingui à reliqua ejus carne, ficut purum ab impuro: ficut jam fuprá diétum eft. * Secundò, quia,

4° cùm caro humana peccato inficiatur ex

hoc, quòd eft per concupifcentiam concepta, ficut tota caro alicujus hominis per concupifcentiam concipitur, ita ct1am tota peccato 1nqu1natur. 4 Et ideò dicendum eft,quòd tota caro antiquorum patrum fuit peccato obnoxia,nec fuit in eis aliquid â peccato immune,de quo

[ocr errors]

4 A D P R I M u M ergo dicendum,quòd Chriftus non affumpfit carnem humani generis fubjeétam pëccato, fed ab omni infeétione peccati mundatam, & ideò in Dei fapientiâ nihil inquinatü incurrit

4 Ad fecundum dicendum, quòd Chriftus dicitur primitias noftræ naturæ affumpfiffe quantum ad fimilitudinem

6o conditionis, quia, f. affumpfit carnem

eccato non infeétam: ficut fuerat caro Ê ante peccatum. Non autem hoc intelligitur fecundum continuationem uritatis:ita fcilicet,quòd illa caro f puri É cófervaretur à peccato d immunis ufq; ad formationé corporis Chrifti. 4 Ad tertium dicendum, quòd in humana natura ante Chriftum erat vulnus,

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gumentum malè intelligit illam: chrifius mamque dicitur primitias ,

&c.ut in tex. vide citata in ad primum.

• CoROLL. Ergo illud ái&tum Damafceni non intelligitur fecundii

so identitatem carnis, quiafi, quòd caro afsumpta à Chrifto femper incondi

tione primiftatus, ideft,finé peccato, remanferit, ut putabat argumen; tum; fed intclligitur fecündum fimilitudinem qualitatis carnis,idcft, quod

CarO

[graphic]
« VorigeDoorgaan »