Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Commentaria CardinalisCajetani.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

* In refponfione ad tertium adverte primò, quòd Au&or turbationem, 4a*. quæ in corporalibus, aut imaginariis fuperiorum vifionibus accidit, reduç cit in neceffitatem materiae. Apparitiones fiquidem hujufmodi elevativae funt fupra feipfum ita, quòd elévatio ab inferiori commota parte inchoat ducens admirándo homihem fupra feipfum, huic autem fini, qui eft elevari tali modo fupra feipfum, annêxa cft dcbilitatio partis inferióris, quia intentio vehemens animam ad fuperiora trahens debilem deferaí öportet inferiorem partem : commotam autem jam partem in fui defertioiie turbari confequens eft, quafi carentem continente forti. Et hæc in communi dicta accipe fegundum naturæ humanæ neceffitatem, ex qua Au&tor docet, hujufmodi turbationem non effe tàm nocivam, ut prætermittenda fit ob eam vitandam angelica apparitio : ficut nullus fapiêns prætermittit ad finem operari propter vitanda mala emergentia ex ncccffitate

materiae, ut patet in artificialibus, & naturalibus.

* Adverte fecumdò, quòd fignum in litera pofitum ex vita B. Antonii ad difcretionem fpirituum eft intelligendum per fe, quantum , fcilicet, eft ex natura bonorum,& malorum fpirituum. Communis fiquidem etfi utrifque apparentibus eft humana turbatio propter noftram naturam, bonorum tamen apparitio ad Deum animum duccns.fecuritatem parit mentis, malorum autem, quia à Deo averfiva eft, unde fecuram reddere poffit turbatam animam, non habet. Verùm per accidcns poteft evenire oppofitum , dùm fatanas transformans fc in angelum lucis ad hanc conditionem angeli lucis efficier.dam ftudet. Poteft enim poft turbationem commoverephantafmata, inferioremque partem animæ ad materiam aliquam gaudii , & avertere materiam timoris, ut fic humanus animus fenfuales motuS jî; abfque timore lætus reddatur. Et proptcrcà noli in diéto

fìgno pe accidens, contingit ctiam fapientes falli.

cm judicit figere: fed memento, quòd in his, quae funt pcr

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

effe debcnt. §. Nam hujufmiodi, antequam probentur , funt audienti mirabiliora : ut patet. Tunc nihil, &c. Intentio enim Angeli loquentis crat trahere B. Virginem in admirationem eorum, quæ ei dicebat. Quod & faétum eft feçundum DD. Auguftinum, & Ambrofium. Primò admirationc fiquidcm tanti myftcrii auditi dubitavit, idcft, dubium

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bebat legis fcientiam, numquam eam, quafi peregrina talis falutati6terruiffet : in qua quidem falutatione præmifit idoneitatem ejus ad conceptum in hoc, quod dixit: Gratia plena, expreffit conceptum in hoc, quod dixit: Domimus tecum, & prænuntiávit honorem confequentem , cùm dixit : Bemediëtatu im mulieribus. Secwmdò autem intendebat cam inftruere de myfterio incarnationis, quod in ca erat implendum, quod quidem fecit in prænuntiando conceptum, & partum, dicens: Ecce concipies im utero, &c. & oftendendo dignitatem prolis conceptæ, cùm dixit: Hic erit magmus , & etiam demonftrando modum conceptionis, cùm dixit:

[ocr errors]

téndebat animum ejus inducere ad confenfum, quod quidem fecit exemplo Elifabeth, & ratione ex divina omnipotentia fumpta. 4 A 5 P R 1 M u M ergodicendum, quòd animo humili nihil eft mirabilius, quàm auditus fuæ excellentiæ: admiratio autem maximè attentionem animi facit: & ideò

4 Se D coNTRA eft , quod dicitur 6o angelus volens mentem Virginisattentâ

[ocr errors]

certa cognitione conceptus, & partus fui mota

[ocr errors][ocr errors]

de circumftanti quodam fatis dubitabili, ac neceffario, fcilicct, de tno

[ocr errors]
[ocr errors]

27. articul. 4. ad fecundum, & ibi citata. Item pro ly wagis, quan

dò dicit magis efi admirationis, quâm incredulitatis, vidc 2,2. qu<ff. X.

zfertia S. Thomse.

1©•.

[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Salvatoris. Trimò, quantum a qua ejus corpus conceptum eft . Secundò quantum ad conceptionis auétorem. Tertiò quan

materiam, de

[ocr errors]

R E I N D E confiderandum eft de jÉ conceptione 3o M Tertiò. De genealogia Chrifti, quae in Š; ponitur.

4 Quartò. UItrum decuerit Chriftum nafci de fœmina. 4 Quintò. Utrum fuerit de puriffimis fanguinibus virginis

corpus ejus formatum.

4 Sextò. ütrum caro Chrifti fueritinantiquis patribus fe

cundum aliquid fignatum .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. m ILLATIO CONCLUSIONIS PRIMÆ. Ergo videtwr, quòd mos fuerit conveniens,&c.&. Negatur illatio. §. Proccdit enim ex praemiffis malè intelleétis. Majorem namque propofitionem intelligit de miraculis, quae ordinantur ad confirmationem fidei , cùm tamen intelligenda tantùm fit de miraculis, quæ funt aliquis articulus fidei. Mimorem quoque intelligit, ac fiin myfterio incarnationis miraculum principaliter, immò & folùm attenderetur circa materiam conceptus, ideft, prolis concepta:

cùm tamen non fic, £i
attendatur circa modum
ipfius conceptus . Ex
majori igitur illa re&è
intelleéta fequeretur non
illud , quod in argu-
mento inferebatur, fcd

contrarium , fcilicet . ergo fuit conveniens , Chriftum carnem ab Adam fumere. Ratio eft, quia in miraculis , de quibus eft fides , & confequenter in myftcrio incarnationis , requiritur , quod fit convenientius divinæ fapientiæ , & falubrius humanae faluti ; unde in talibus articulis illud cft majus, quod eft & convcnicntius, & {alub

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

A R E s P o N D E o dicendum, quòd Chriftus humanam naturam affumpfit, ut eam à corruptione purgaret. Non autCim ÉÉÉ indigebat natura humana, nifi, fecundum quòd infeéta erat per originem vitiatam,qua ex Adam defcendebat : & ideò conveniens fuit, ut carmem fumeret ex materia ab JMdam derivata, ut ipfa natura per affumptioné curaretur. 4 A D PRIM u M ergo dicendum,quòd fecundus homo, ideft, Chriftus, dicitur effe de coelo, non quidem quantum ad materiam corporis : fed vel quantum ad virtutem formativam corporis ejus, vel etiam quantum ad ipfàm ejus divinitatem. Secundum autem materiam corpus Chrifti fuit tcrrenum, ficut & corpus Adæ. q[Ad fecundum dicendum, quòd,ficut fuprá diétum eft,* myfterium incarnationis Chrifti eft quiddam miraculofum , non ficut ordinatum ad confirmationcm

[blocks in formation]
[ocr errors]

Romanæ Ecclefiae, quæ nondum definivit quæltionem hanc,f. utrum B. Virgo fuerit aëtualiter cum originali,vel fine originali pcccato concepta. Uladc mirandum fatis cft de inßitia quorundam, qui, foliditate veritatis omiffa, pedem fuper arenam firmare çontendunt, nec poffunt. Quare ? Quia arena eft. Arenam infirmam dico Concilium BafileenJe determinans temporc, quo non poterat, contra opinionem tenentium, B.Virginem conceptam effe aétualiter in peccato όriginali. Leo enim Decimus Papa in a&tis facrofanái Concilii £ateranenfîs feff. 1 1. in abrogatione pragmaticae corruptelae vocat Bafileenfe Concilium, nqn Concilium, fed Conciliabulum . . Unde hi , ui iuper hoc in talicafu firmare pedem contendunt, de tali dato fibiipfis íc fufíragio erubefcant. Collationes infuper feffionum fiant, & videbitur, quòd pro illo tunc de anno 1439.quandò talem determinationcm fecerunt, Ęonerant cum Eugenio Quarto , quem tamen femper , ut indubitatum Pàpam, adoravit Ecclefia Gathoiica: & qui, ut verè ab ipfa pro indubitato Papa recognitus, Conciliabulo illo fuo Bafileenfi adhuc durante Concilium'facrum Florentinum Orientalium, Occidentaliumque patrum aggregavit in unum. Fa&tgigitur fuo fanéto coram univerfo declaravit Euíeníus: Concilium Bafileenfe non Concilium, f;! conyenticulum fuiße jro tempore illo. Papa qugque Pius Secundus in fua Bulla retraétationum ômnium circa Eugenium Quartum, & Bafileenfe Concil. refert, Julianum Cardinalem olim legatum in Concilio illo poft ejus translationcm (hæc de anno 1437. faéta eft ulti.) dixifse Bafiles non Synodum Ecclefiae, fed Saúnæ, & íiniftrorum ejus fynagogam remanfifse. Et idem Pius electum à Bafiiea Papam, quem Fclicem vocarunt, affirmat fuife ldolum, non Chrifti vicárium , &c. Haec Divus Bernardus ad Eugenium Tertium fçribit, cui fupremam, & omnimodam in ecclefia potcftatem concedit. Aquod illo de tertio tefiatur £*ger, hoc nos de quarto, <* omnibus aliis Ro...an.Tontif. profitemur . Hæc ibi. infrà dicit, quòd & omnes dixerunt, nullum cßc ratum Concilium, quod à Papa vero approbatum non cft. Hæc diâa fint non adderogandum opinioni contrariæ, (cd ad monftran

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

Itulus clarus. •[ In corpore unica conclußo. Conveniens fuit, ut Chrißus carnem fùmeret ex Maria ex 4 lam derivata. Probatur : Chriftusaffumpfit naturam humanam, ut eam à corruptione purgaret. crgo affumpfit cam,

manam naturam infeétam, aliter oportet dicere,quoniam Chriftus non eft, nec umquam fuit homo infeétus. Et proptereà non poffumus dicere, quòd Verbum affumpfit naturam infectam, fed dicimus, quòd affumpfit naturam humanam ex vitiata origine defcendentem ita, quòd infeétio non de

{ècundum quod erat ex originc vitiata ex Adam. ergo conveniens fuit, 7o terminat naturam affumptam, fed originem ejus, ex hoc enim Chriftus q. s. -o P » Jus,

utaftumeret carnem cx Maria ex Adam derivata. T'rima comfequentia probatur, quia natura humana non aliter indigebat purgatione. Secunda vcrò probatur, ut fic per affumptionem curaretur humana natura. <[ Notá hic, quòdaflumptio, qua verbum Deiincarnatum eft, poteft pe£triad uria,fcilicet ad naturam humanam, vel ad naturam humanam infeaam, vel ád humanitatem,quae unita eft Verbo. Etfi quidem rcferatur Άάnaturám humanam,nulla eft quæftio : & fimiliter, fi referatur ad hanc Humanitatem, nam filius cft & homo, & hic homo, fed fi referatur ad hu

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Chrifti matrem virginem effe, & Chriftum effe ex femine David, quid reftat, nifi credere, Mariam non fuiffe extraneam à cognatione David, & eam Jofeph conjügem non fruftrà appellatam propter animorum confœderationcm, quamvis ei non fuerit carne commixtus, & quòd potiùs propter dignitatem virilem ordo generatiónum ufq; ad Jofeph perducitur? Sic ergo nos crcdimus etiam Mariam fuiffe dé cognatione David : quia fcripturis credimus,quæ utrumque dicunt, & Chriftum ex femine David fecundum carnem, & ejus matrem Mariâ, non cum viro concumbendo, fed Virginem. Ut enim dicit Hier. * fuper Matth. Ex una tribu fuit Jofeph , & Maria, & fecundum legem eam accipere cogcbatur ut propinquam , propter quod & fimul cenfentur in Bethleem, quafi de una ftirpe generati.

4 Ad ÉÉ dicendú, quòd huic objeétioni Gregor.* Nazianz. refpondet dicens, quòd hoc nutu fuperno contigit, ut regium genus facerdotali ftirpi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

facérdos, ab d utrifque nafceretur fecundum Carnem . UInde & Aaron , qui fuit primus facerdos fecundum legem, duxit ex tribu Juda conjugem Eliîi, filiam Aminadab. Sic ergo potuit fieri , ut pater Elifabeth aliquam uxorem habuerit de ftirpe David, ratione cujus B. Virgo Maria , quæ fuit de

[ocr errors]
[ocr errors]

Vel potiùs è converfo, quòd pater Beatæ Mariæ de ftirpe David * exiftés uxorem habuerit de ftirpe Aaron. Vel, ficut JAug. dicit 2. 3.cótra Fauftum.*Si Joachim pater Mariæ de ftirpe Aaron fuit(ut Fauftus hæreticus pcr quafdam fcripturas apocryphas afferebat) credendum eft, quòd mater Joachim fuerit de ftirpe David, vel etiam uxor ejus ita, ut per aliquem modum Mariam dicamus fuiffe de ftirpe David. 4 Ad tertium dicendum, quòd per illam auétoritatem prophcticam , ficut JAmbr.dicit fuper Lucam, * non negatur ex femine Jcchoniæ poftcros nafcituros:

& ideò de femine ejus Chriftus eft. Et quòd regnavit Chriftus, 23.lib.contra Fauft.quòd cùm idé Euang. 3° non contra prophétiam eft: non cnim faeculari honore regnavit. Ipfe enim dixit: Regnum meum non eft de hoc mundo.

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

he, & David. Probatur triplici ratione convenientiae, quare fpecialite Omnia clara funt, & plus refpondetur, quàm fuerit quæfitum, ut patet.

conclufio. Chriffus fpecialiter dicitur filius Abra

Suarez loco citato in ar. praeced.

2Medima q.3 i.a.3.

SU PER QUI. XXXI.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum comvemiemter genealogia Chrifli ab Euangelifiis texatur.

tur. Videtur,quòd genealogia Chrifti inconvenienter ab euangeliftis texatur. - <* Dicitur enim Ifà. § 3. de Chrifto:generationem ejus quis emarrabit? ergo nö fuit generatio Chfifti enarráda.

4 2.Praet. Impoffibile cft unum hominem duos patres habere : fcd Matth. dicit, quòd facob genuit Jofeph virum Mariæ.Luc. autem dicit, Jofeph fuiffè filium Heli. ergo contraria fibi ifivicem fcribüt.

% 3. Praet. Videntur in quibufdam à fe

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

A P P E N D I X.

X articulo habes

primò : quomodò per rationem interimas hærefim Fauffi Manichæi, ut refert D. Auguft. lib.zz. contra Faufium , dicentis , quòd Chriftus nö fuit exftirpe David fecundum carnem,feu, quod idem eft, Chriftum non affumpfiffe carnem ex progenie David. Secundò habes: quomodò per rationem oflendas, hanc meritò damnari ab eodem Aug. ib.contra Fauftü. Item ab omnibus fcripturis pafIim,& exprcfsè, quandò de tali materia inciderit fermo, cujus rei fit exemplum id Roma. i.quod eft in arg. cont.Ubi femper,& ubiq; in hujufmodi fumitur ly ex femime David, fecun

Urf!fra,

pro 3. E ccl.

* AMart #, f •

fuper illud: Chri/i g. meratio ííc craf,' v. 5.

dum corpulentam fub- * 1 ? hab. t ftantiam, non autem fe- -Aug. d*

cundum feminalem rationem.Si enimChriftus efíet ex femine David fe- * cundum feminalem ra

cor/ cnju Eu.c. j.ro.

tionem, effet utiq; & ex D.to, ,.

Adam fecundum femi-
nalem rationem , &
confequenter ipfe Chri-
ftus peccaffet in Adam,
& contraxiffet pecca-
tum originale, & Bca-
ta Maria mater ipfius
non fuiffet virgo in con-
ceptu, & partu . Quæ
omnia cüm fint mani-
feftae haerefes, ut patct

artic. 1. &* quæß.28. ar- * a! exier*

tic. 1. z. in text. & Elu-
cid. maximè in Bulla
1'auli IP. inibi citata,
oportet de neceffitate
fidei catholicæ dicere,
quòd Chriftus eft ex fe-
mine David folùm ,
quoad corpulétam fub-
ftantiam, quo & modo
fæpè di&tum eft, eum
fuiffe ex Adam . Ac fi
clarius uno verbo di&tü
fuiffet, Chriftus carnem
fumpfit ex fola virgine
ftirpis David. Tertiò vi-
des: quomodò,&c.

ideò vide not. art.2.

nem Chrifti folùm, &
quantum ad humanita- '
tem, & quãtum ad enu-
merationem patrum, ex
quibus humanitas ipfius
dcfcendit,eft extra intcl-
lectum fanum illius au-
&toritatis: $ confequen-
ter hoc non prohibetur
ex illa.
II. m DE M A J O R I.
Duos patres. R. Natura-
le.§.Hoc eft : fecundum
naturam generantes fi-
lium illum.§.Túc nihil,
&c. Poffunt enim unius
filii effe duo patres in
alio fenfu, f. quorum
unus fit pater naturalis,
alius autem fit pater le-

galis,ideft,fecundum le-
c.

dixiffe

*/i# , ... 3 re... aJ fi. fe*. m 6.

* 4. r-- r. 1 • i'.

;** i 4. *i.

/up. c. ii.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dixiffè jofeph filium Heli, quòd de illo fit genituì, fed quòd ab illo fuerit adoptatus : cùm 3- ipfum Adam filium Dei dixit, cùm fit facius a Deo.Nam prædiéta lcgalis paternitas eft quoddá genus adoptionis: ut ex Div. Auguftino dicitur in præfentis refponfi textu.Circa cujus finem, ubi Damafccmus adducitur, adverte tu : quòd, quicquid fit de illa opinione ejus,tenendum firmiter eft : B. Virginem defcendiffe à David aliquo modo per lineam regiam, ut dicit D.Thomas. Ecclefiae .n. (in fefto nativitatis cjus) cantanti: Regali ex progemie Maria exorta refulget, omnes catholici IDoctores, poftpofitis omnibus aliis opinionibus ccdunt, 2. 2. quaeff. 1o. art. 12. corp. & qu. 1 1. art. 2. ad tertium, cum Elucid. Si enim à David per viam privatorü hominum folùm , B. Virgo defcéderet, tüc dicerctur exorta ex progenie Regis, f. David : fed non poffet propriè dici, ut confideranti patet, exorta ex progcnic regali. Nam progenies aliqua dicitur proprie regalis, quæ & regem caput, & regum inde lineam derivatam habet. Porrò Ecciefia,ne philofophis minor fit in fenfu locutionis , propriè intellexit ly Regalj ex progenje.Hoc autcm potuit effe ex parte matris.Anna enim erat Bethlehemita, civitate nativitatis Dávid , unde probabiliter datur intclligi , uòd per lineam regalé, fc. Salomonis, &c. aliquo modo defcendcbat. Immò necefse vidctur, ad falvandum hunc textum, ponere Annam ex lineâ tali effe : cùm Joachim dcfcenderet, fecüdum Damafc. per Natthan,B. Virgo igitur eft ex David per Salomonem, ex parte matris, per Nativitatem ex parte patris. •] EX A M. Ly dicunt enim,quòd Nattham,&.Melchi , &c. Hoc cum tex. Euangelii difcrepat in nominibus, incuria pofterorum negligenter Div. Thomæ textum aut imprimentium, aut tranfcribcntium, & idcò ad limam ipfius Euangelii eft omninò per nativam correétioncm reducendum. Porrò legitur fic Matth. 1. Matiham genuit jacob ; jacob autë genuit jofeph virum Mariae, &c. Lcgitur verò fic Lucæ tertio,jefus, ut putabatur, filiüs jofeph : Qui fuit Heli: Qui fuit Matthat: Qui fuit Levi: Qui fuit AMelchi. His ergo ftantibus corrigendus eft articuli textus hoc modo,ut loco Melchi femper dicatur Matthat, & loco Natthan quandoque dicatur Matthan. Sic ergo legatur textus. Dicunt enim, quòd Matthan, &AMatthat diverfîs tempovibus de una , eademque uxore Efcha nomine [im

ceffit Joas filius ejus: huic auté fucceffit filius ejus Amafias, pofteà regnavit filius ejus Azarias, qui appellatur Ozias, cui fuccefIitJoathã filius ejus. Matth. autem dicit, quòd foram gemuit Oziam. ergo videtur inconvenienter generationé Chri

ftidcfcribcre,trcsreges in medio præter-,

mittens. 4 5. Prætereà. Omnes, qui in Chrifti generatione defcribuntur, patres habuerunt, & matres, & plurimi ctiam ex eis fratres habuerunt.Matth. autem in generatione Chrifti tres tantùm enumerat matres, fcilicet, Thamar, Ruth , & uxorem Uriæ, fratres autem nominat Judæ, & Jechoniæ, & iterùm Phares, & Zaram, quorum nihil pofuit Lucas. ergo videntur Euangeliftae inconyenienter gencalogiam Chriftidefcripfifse. “SED coNTRA eft aüétoritas fcripturæ. 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd,ficut dicitur 2. ad Timo. 3. Ommis fcriptura facra e$t divinitùs imfpirata, quae autem divinitùs fiunt, ordinatiffimè fiunt, fecundü illud Ro. 13. Quæ à Deofumt , ordimata fumt. LInde convemiemti ordine gemealogia Christi ab Euangeliftis fcripta. 4 A D P R I M u M crgo dicendum,quòd, ficut Hier.* dicit fuper Matth.Ifaias loquitur de generatione divinitatis ά : Matth. autem enarrat generationé Chrifti fecundum humanitatem, non quidem explicans modum incarnationis, quia hoc etiam eft ineffabile: fed enumerans patres, ex quibus Chriftus fecundum carnem proceffit. q[Ad fecundum dicendü,quòd ad hanc objeétionem,quam movit jî, Apoftata,diverfimodè ab aliquibus refpódetur. M Quidam enim, ut Gregor. Nazian. dicit , dicunt eofdem effe, quos uterque Euangelifta enumerat : fed fub diverfis nominibus,quafi binominos. Sed hoc ftare non poteft: quia Matth. ponit unum filiorum David, fcilicet, Salomonem, Lucas autem ponit alium, fcilicet, Natthan, quos fecundum hiftoriam libri Regum cónftat fratres fuiffe. 4 Unde alii dixerunt, quòd Matthæus veram genealogiam Chrifti tradidit:Lucas autem putativam , unde incgpit, ut putabatur, filius fofeph. Erant enim aliqui ex Judæis, qui propter É; Regum Juda credebant, Chriftum ex DaVid nön per reges, fed per aliam cjus ftirpem hominü privatorum, effe nafciturü. A J4lii verò dixerunt, quòd Matthæus pofuit patres carnales: Lucas verò pofuit patres fpirituales , fcilicet, juftos viros, qui dicüntur patres propter fimilitudinem honeftatis. Im libr. verò de Quæ$tionibus veteris , &* movi teftamemti * refpondetur, quòd non eftintelligendum, quòd Jofeph à Luca dicatur effe filius Heli, fed,quòd Heli, &Jofeph fuerunt * patres Chrifti,diverfimodè à David defcendentes. UInde de Chrifto dicitur , quòd putabatur filius Jofcph, & quòd ipfe etiam Chriftus fuit Heli filius, qua?diceret, quòd Chriftus ea ratione, qua dicitur filiusJofeph, poteft dici filius Heli, & omnium eorum, qui ex ftirpc David defcenderunt, ficut -Apoftolus dicit Rom. 9. Ex quibus,fcilicet,Judæis, Chriftus cft fecundum carnem. 4 JAuguf?.* veròim lib. de Quæfiiomibus Euangel. tripliciter foluit dicens . Tres caufæ occurrunt,quarum aliquam Euanelifta fecutus eft. JMut enim unus Euá

gelifta patremJofeph, à quo genitus eft,

nominavit, alter verò vel avum maternum, vel aliquem de cognatis majoribus pofuit, aut ünus erat Jofeph naturalis pater , & alter eum adoptaverat, aut more Judæorum, cùm fine filiis unus dccef

fiflct,ejus uxorem propinquus accipiens,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

„., chi diverfis temporibus de una, eadem

que uxore f Jefca nomine fingulos filios procreaverunt, quia f Matthan, qui per Salomonem defcendit, uxorem eam primùm ceperat, & reliéto filio uno Jacob noie , defunétus eft, poft cujus obitum, quoniam lex viduam .fi viro non vetat nubere Mclchi, qui per Natthan genus ducit, cùm effet ex eadem tribu , fed non

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

than.

[ocr errors]

fuum filium, fecundum verò legis prae

[ocr errors]

thæus dicit: jacob genuit fofèph : fed Lucas, quia legalem generationem defcribit, nullumTnominat aliquem genuiffe. Et, quamvis Damafc.* dicat, quòd B.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in tali defcriptione diverfitas, quæ, licet ad pauca refpicientibus videatur inconveniens, de quorum numero cft argumentans, tamen vere fapientibus cft pulcherrimè convenicns, ut diftin&tè declaratur in te.

[ocr errors]
[ocr errors]

6o Matth. regiam in Chrifto inftitucrat infi

nuare perfonam: Lucas autem facerdotalem.TUInde in generationibus Matthæi fignificatur noftrorum fufceptio peccatörum à domino Jefu Chrifto, inquamtum fcilicet per carnis originem fimilitudinem carnis peccati affumpfit. In generationibus autem Lucæ fignatur no

[ocr errors]

per facrificium Chrifti:& ideò generationes Matthæus defcendens enumerat: Lucas autem afcendens:inde etiam eft,quòd Matthæus abipfo David per Salomonem defcendit, in cujus matre ille peccavit ; Lucas verò adipfum David per Natthan afcendit, per cujus nominis prophetam Deus pcccatum illius expiavit. Etinde

[ocr errors]

talitatem noftram Chriftum defcendentem voluit fignare, ipfas generationes ad Abraham ufquc ad Jofeph, & ufque, ad ipfius Chriftinativitatem defcendendo , commemoravit ab initio euangelii fui: Lucas autem non ab initio, fed à baptifmo Chrifti generationem narrat , nec defcendendo, fed afcendendo tamquam

9o facerdotem in expiandis peccatis ma

gis affignans, ubi tcftimonium Joanjies perhibuit dicens. Ecce, qui tollit pcc

catum mundi. Afccndendo âutcm tránfit ZTertia S. ZThomae. X ;

detur inconvem. genera. chri. defcrib. tres reges in medio praetermittens. B. Nifi ex caufa rationabili illos prætermittcrct. §.Tunc nihil, &c. Non

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »