Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A R T I C U L UI S Q UI I N T U S.
Utrum confenfiis in occultofa£tus per verba de præfenti faciat matrimonium.

D Q u I N T u M fic procediè. tur. Videtur, quòd confen%s, • §W\ fus in occulto fa&us per ver§ ba dc præfenti nó faciat matrimonium. Rcs enim in poteftate alterius exiftens non transfertur in poteftatem alterius,nifi confentiente illo, in cujus poteftate erat : fed puella erat in potcftate patris. ergo non poteft per matrimonium tranfire in poteftatcm viri, nifi patre confentiente;& ita,fi fiat in occulto confenfus, etiam per vcrba de præfenti expreffus, non erit matrimonium. 4 2. Prætereà. Sicut in matrimonio a&us nofter eft quafi de effentia facramcnti,ita etiam in pœnitentia: fed facramentum poenitentiæ non perficitur, niß mcdiantibus ecclefiæ miniftris, qui funt facramentorum difpenfatores. ergo nec matrimonium perfici poteft in occulto abfque facerdotali bcnediótione. 4 3. Praetercà. Baptifmus, quia potcft in occulto,& in aperto fieri, non prohibetur ab Ecclefia fieri in occulto: fed Ecclefia* prohibet clideftina fieri matrimonia.crgo non poflunt fieri in occulto. 4 4. Prætereà. Inter eos,qui in feeundo gradu fibi attinent, matrimoniü contrahi non poteft , quia Ecclefia prohibuit ; fed fimiliter Ecclefia prohibuit clandeftina matrimonia. ergo non poffunt effe vera matrimonia. 4 S E D c o N T R A. Pofita càufa, ponitur effeétus: fed caufa fufficiens matrimonii eft confenfus per verba de præfenti expreffus. ergo,five fiat in publico,five in occulto, matrimonium fequitur.

[ocr errors]

materia,& debita forma facramenti, ibi
eft facramentum : fed in occulto matri-
monio fervatur debita materia , quia ibi
funt legitimg perfong ad contrahendum,
& dcbita forma, quia ibi funt verba de
præfenti confenfum exprimentia . ergo
eftibi verum matrimonium.
4 R E s P o N D Eo dicendum, quòd,
ficut in aliis facramentis quædam funt de
cflcntia facramenti, quibus omiffis, non
eft facramentum:quædam autem ad fole-
mnitatem facramenti pertinent, quibus
omiffis,verum nihilominùs perficitur fa-
cramentum, quamvis peccet,qui omittit,
ita ctiam confenfus expreffus, per verba
de præfenti inter perfonas legitimas ad

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

, quafi ancilla, ut fui corporis poteftatem

[ocr errors]
[ocr errors]

non habeat, fed quafi filia ad educandum : & ideò fecundum hoc, quòd libera eft, poteft fe in poteftatem alterius abfque confenfu patris dare, ficut etiam poteft aliquis, vcl aliqua intrare religionem abfque confenfu parentum, cùm fit pcrfona libera. M Ad fecundum dicendum, quòd aêtus noftcr in poenitentia, quamvis fit de effentia facramenti, non tämen eft fufficiens ad inducédum proximum effe&um facramenti, fcilicet abfolutionem à peccatis; & ideò oportet, quòd ad perfe&ioncm facramenti interveniat aétus facerdotis:fed in matrimonio a&us noftri funt caufa fufficiens ad indicandum proximum effeétum, qui eft obligatio, quia, quicunque eft fui juris, poteft fe alteri obligare : & ideò facerdotis benediétio non requiritur in matrimonio , quafi de cffentia facramenti. M Adtertium dicendum, quòd etiam prohibitum eft, ne baptifmüm aliquis accipiat, præterquàm à facerdote, nifi in articulo neceffitatis: matrimonium . autem non eft facramentum neceffitatis; & ideò non eft fimilis ratio. Prohibentur* autem clandeftina matrimonia pro

, pter pericula, quæ inde evenire folent,

[ocr errors]

quia frequenter in talibus cft aliqua fraus ex altera parte ; frequenter etiam ad talia conjugia tranfeunt, * dùm pœnitent de his, quæ fubitò faóta funt: & multa alia mala inde accidunt , & fpeciem turpitudinis præter hoc habent. ® Ad quartum dicendum, quòd non funt prohibita clandeftina matrimonia quafi contra effentialia matrimonii exiftentia : ficut funt prohibita matrimonia illegitimarum perfonarum, quæ funt materia indebita huic facramento; & ideò non eft fimile.

[ocr errors][ocr errors]

cap. Noftrates peccatum autem effe, f;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lemnitates matrimonii omittantur, verum eft matrimonium , quamvis peccent fic contrahentes, nifi per aliquam legitimam caufam excufentur. “T NOT. Ex hac refpondeas direâè ad titu

[ocr errors]

mnita

[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mariam conjugem tuam, quod exponens Augu.in lib. de nuptiis, & concupifccntia äicit.*conjux vócaturex prima defponfàtionis fide, quam concubitu nec cognoveyat, neéfuerat cogniturus. Quantum verò ad fècundam perféífionem, quæ eff per aëtü matrimonii, fi hoc referatur ad carnalem concubituim, per quem proles generatur,

Unde Ambr. * dicit fuper Luc. Non te moveat, quòdfrequenter Mariam fcriptura vocat conjugem: mom emim virginitatis ereptio: fed conjugiiteftificatio* & nuptiarum celebratio declaratur. q[ Habuit tamem illud matrimonium etiá fecundam perfe£tionem, quamtum adprolis educationem. Unde Aug.dicit * in lib. de nupt. & concupifc. Omine muptiarum bonâ

les, fides, &** facramentum. Trolem cogmofcimus ipfum Dominum fefum : fidem , quia nullum adulterium : facramentum , quia nullum divortium , folus ibi muptialis concubitus momfuit. “ A D P R I M u M ergo dicendum, quòd

[ocr errors]

adJofeph, Matth. 1. NOli timere accipere ..., ceptio maritalis, ficinea, quæ extra do

[ocr errors]
[ocr errors]

Hier. vocat nuptialem concubitum. 4 Ad tertium dicendum, quòd, ficut chryfoft. dicit* fuper Matth.Beata Virgo fic fuit defponfata Jofeph, quòd etiam . effet domi Ë . Nam, ficut in ea, quæ in domo viri concipit, intelligitur con

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

dimitteré eam.Quamvis tamen effet domi habita proptcr primam defpófationis fidem, fionílúmtamen intervenerat folcmnis celcbratio nuptiarum , propter quod etiam nondùm carnaliter convenerant. UInde, ficut Chryfoft.* dicit, non dicit Euangelifta, antequam duceretur in äöüñïònfi, etenim intùs jam erat. Confuetudo.n. fuit veteribus, multoticns

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Angelus dicit Jofeph. Ne timeas accipere Mariam comfugem tuam , 1.non timeas nuptias ejus folemniter celcbrare. Licèt aiii dicant, quòd nondùm erat in domum indu&ta , féd folùm defponfata: primum tamen magis confonat euangelio.

carum mortalc. Per hoc enim, quòdinter Beatam Virginem, & Jofeph;

[ocr errors]
[ocr errors]

l

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

a. I N corpóre duo fiunt. Primò declaratur in communi, unde, & quotu- &o & quòd nolebat eam traducere, & quòd voluit occultè dimittere eam.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

£ tur. Videtur, q, non fuerit - ® neceffàrium B.Virginianß\\?) nuntiari, q. in ea fiendum w*•*• erat. Annuntiatio enim adhoc folùm neceffària effe videbatur, ut virginis confenfus haberetur : fcd confenfus ejus non videtur neceffàrius fuiffe, quia conceptus Virginis praenunciatus #; prophetia praedeftinationis, quæ fine noftro completur arbitrio , ut dicit quædam gl. Matth. 1. Non ergo neceffarium fuit, quòd talis annuntiatio fieret. 4 2.Praet. B. Virgo incarnationis fidem habebat, fine qua nullus effe poterat in ftatu falutis:quia,ut dicitur Rom.3É tia Dei per fidem e$t Jefu Chrifti : fe eo, quod aliquis per certitudinem credit, non indiget ulteriùs inftrui. ergo B. Virgini non É neceffarium , ut ei incarnatio filii Dei annuntiaretur. M 3. Præt. Sicut B.Virgo corporaliter Chriftum concepit;ita & quælibet fanéta anima concipit ipfum fpiritualiter. UInde Apoft.dicit Gal.3.Filioli mei, quos ite

rùm parturio, donec formetur Chriftus im 3o nationis futuræ :

vobis : fedillis, qui fpiritualiter debent Chriftum concipere, talis conceptio non annuntiatur. ergo nec B. Virgini fuit

annuntiandum, quòd effet in utero con

[ocr errors]

D P R I M u M fic procedi- zo ut fervaretur congruus ordo conjunétio

nis filii Dei ad Virginem , ut fcilicet priùs mens ejus de ipfo inftrueretur , quàm carne eum conciperet.Unde Aug. * dicit in lib. de Virginitate. Beatior eft Mariapercipiendo fidem Chrifti, quâm concipiendo carnem chrifii.. Et pófteà fubdit. * Materna propinquitas mihil Mariæ profuiffèt,nifi feliciùs Chriftum corde,quàm

[ocr errors]

tior teftis hujus facramenti, quandò fuper hoc divinitùs erat inftruéta. Tertiò, ut voluntaria fui obfequii munera Deo offerret, ad quod fe promptam obtulit dicens : Ecce ancilla Domini. Quartò, ut oftenderetur effe quoddam fpirituale matrimonium inter filium Dei, & hu

d de 46 manam naturam, & ideò per annuntia

tionem expeétabatur confenfus Virginis loco totius humanæ naturæ. 4 AD PR 1 M u M ergo dicendum,quòd prophetia prædeftinationis complctur fine noftro arbitrio caufante : non tamen fine noftro arbitrio confentiente. 4 Ad fecundum dicendum , Ê, Beata Virgo expreffam fidem habebat incarfed , cùm effet humilis, non tàm alta de fe fapiebat : & ideò fuper hoc erat ÉÉ � Ad tertium dicendum,quòd fpiritualem conceptionem Chrifti, quæ eft per fidem , praecedit annuntiatio, quæ eft per fidei prædicationem , fecundum_. çjuòd fide$ e$t ex auditu , ut dicitur

... Roman. 1o. Nec tamen propter hoc

aliquis pro certo fcit fe gratiam haberé, féd fcit veram fidem effe, quam accepit.

crederet , fe effe illam virginem, de qua locutus ibi fuerat Ifaias , & confequenter in qua tantum . myfterium perficiendum erat. Non aliter ipfa cx maxima fua humilitate hoc unquam credidiffet , immö nec opinata fuiffet , nifi à JOeo fibi, ut hoc crede. ret, per Angelum mandatum fuiffet . Hæc omnia virtualiter continentur in tex.

III.ta MI NOR. Illis, qui fpiritualiter debent Chriftum concipere, talis conceptio nón annuntiatur. &. Negatur. §. Nam fpiritualem comceptionem Chrifij, &c.ut in tex. Ubi ly ex auditu, & ly praedicationem intelfige vel de interioribus, vel exterioribus, q.z.art. 5.& 7. mot. poff comcluf. 2. Item ibidem ly mec tamen propter hoc, &c. eft refponfio tacitæ objeétiqnis , ideft, obje&tionis , quæ ex di&is faciliter poffet legentibus occurrere.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

I nitur ad finem : ficut equus neceffarius eft homini debili ituro ex Germania Rqmam , & non de neceffario fimpliciter, vel neceffario, fine quo non poteft perveniri ad finem. Nam conftât, quòd neque fimpliciter neceflaria eft annuntiatio, quia oppofitum non implicat contradiétoria : neque ficut navis ad tranfeundum mare, quia poterat incarnari verbum Dci abfque prævia annuntiatione:fed, an fuerit néceffaria annuntiatioita,quòd finc illa prævia non benè fuiffet faéta incarnatio , quæritur. *| In corpore unica eft comclußo. congruum füit Beatae Pirgini annuntiari, quòd effet Chrißum conceptura. Ubi nota,quòd neceffitas congruitatis refpondet quaefito . Probatur conclufio quadrupliciter. Et omnia in litera clara funt, duobus notatis. “ Primum cft in prima ratione, quòd, quia divina providcntia difpo

„Annof,

Cominenf.

Notardum

r. ad inte!

1igendã cy. lußonem.

9o

N titulo fermo eft de neceffario ad finem, fine quonon benè perve- 8o nit omnia fuaviter, quemadmodùm conceptio naturalis hominum praeye

nitur à mentis opere, quo homines ad concipiendum per generationis a&tü conveniunt ; ita Beatâ Virgo in utero conceptura de Spiritufan&to , in mente erat priùs monenda, üt priùs conciperet in mente, quàmin ventre= ficut etiam aliae matres priùs concipiunt in affe&tu, quàm in utero. °[ Alterum eft in fecunda ratiohe, quòd major cértitudo hujus myfterii in B. Virgine caufata eft ex prævia annuntiatione, quàm, fi non aut poft fuiffet de hoc inftru&ta : quia prioritas annuntiationis attentam illam reddebat ad a&tum primum hujus myfterii, ad quod non advertiffet, aut non ita advertiffet , fi non fuiffet priùs fibi nuntiatum. Attentio autem , & elevatio mentis major certiorem reddit. “ In refponfione ad primum, cùm audis, prophetiam praedeftinationis compleri finc noftro arbitrio caufantc, non intelligas onnem ab jjo noltro

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum annuntiatio B. Virgini fieri debuerit perJ4ngelum.

tur. Videtur,quòd Beatæ Virgini non dcbuerit annuntiatio fieri per Ange*Sz* lum. Supremis enim An

gelis fit revelatio immediatè à Deo, ut Dionyf.* dicit 7.cap.cgleft.Hierar. fed mater Dei eft fuper omnes angelos exaltata. ergo videtur,quòd immediatè à Deo debuerit fibi annuntiari incarnationis myfterium, & non per angelum.

4, 2. Præt. Si in hoc oportebat fervari communem ordinem, É quem divina hominibus per angelos revelantur, fimiliter divinâ ad mülierem pervirum deferuntur: unde & Apoftolus dicit I.ad Corinth. 14. Mulieres im ecclefiis taceamt : fi quidautem volumt difcere, domi viros fuos interrogemt.ergo videtur,quòd Beatae Virgini debuerit annuntiari myfterium incarnationis per aliquem virum, præfertim quia $ vir ejus fupcr hoc fuit ab ángelo inftruétus, ut legitur Matth. I.

W 3.Prgt.Nullus poteft congruè annuntiare, quodignorât : fed etiam fupremi angeli non plenè cognoverunt incarna- unde dicit Dionyf.7. * cgleft. Hierarch. ex eorum perfonâ effe intelligendam quæftionem, quae ponitur Ifa.63. Quis efl ifie , qui venit de Edom ? ergo videtur, quòd per nullum angelum potuit convenicnter annuntiatio incarnationis fieri.

[ocr errors]

fciturum : Mariam autem, quomodò in ipfà fieret thearchicum ineffabilis Dei formationis myfterium. Secundò hoc fuit conveniens reparationi humanæ,quæ futura erat per Chriftum.Unde Beda dicit in Homil. JMptum humanæ reftaurationis principium,ut angelus à Deo mitteretur ad , Virginem partu confecrandam diving: quia prima perditionis humanæ fuit caufa,cùm fèrpens à diabolo mittebatur ad mulierem fpiritu fuperbiæ decipiemdam. Tertiò,quia hoc congruebat virginitati matris Dei. Unde Hieron. * dicit in ferm. Affumptionis. Benè angelus ad Virginem mittitur : quia femper e$t angelis cognata virginitas. Trofeítò in carne præter

4s carnem vivere mom terrena vita eft, fed

cgle$tis. 4 A D P R I M u M ergo dicendum , , quòd mater Dei fuperior erat angelis quantum ad dignitatem , ad quam divinitùs cligebatur ; fed, quantum ad ftatum præfentis vitæ, ię

rior erat angelis :

ncceffe eft, quòd majora ntincientur per majores abfolutè : fed fufficit, quòd hi fint majores in tali genere, ideft, inter nunciantes majora. Tüc nihil, &c. Nam Gabriel fuit major inter annunciantes fumma myfteria hominibus,& hoc ad talis annunciationis convenientiam fufficit.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Chriftus ratione ÉÉÉ vitæ modico ab angelis minoratus

[ocr errors]

r.fecundo. Sed tamen,quia Chriftus fimul 3o fuit viator, & comprehenfor, quantum ád cognitionem di

vinorum non indigebat ab Ê inftrui ; fed mater Dei nondùm erat in ftatu comprehenforum, & ideò de divino con

ceptu per angelos inftruenda erat.

4 Ad fecundum dicendum, quòd (ficut j; * dicit in ferm.

de Affumptione ) Beata Virgo Maria vera æ dam generalibus excipitur, quia nec conceptus multiplicavit, , quæ integerrimis vi

[ocr errors]

imatione d quibuf

[ocr errors]

tios annuntianda : fed myfterium incarnationis eft maximum inter omnia, quae per angelos funt hominibus annuntiata. ergo videtur,quòd,fi per aliquem angelum debuit annuntiari , ille debuerit effe de fupremo ordine : fed Gabriel non eft de É ordine, cùm fit de ordine Archangelorum, qui eft pcnultimus, unde ecclefia cantat. Ä

[ocr errors]

affatum. non crgo hujufmodi annuntiatio per Gabrielcm Archangelum convenienter fa&a eft. 4 S E D c o N T R A eft , quod dicitur Luc. 1. Mißus eft Gabrielangelus à Deo, &c. M R E s P o N D Eo dicendum, quòd comveniems fuit matri Dei ammumtiari per amgelum divinæ incarnationis myfterium, propter tria. Primò quidem, ut in hoc etiam fervaretur divinâ ordinatio,fecundum quam mediantibus angelis divina ad homines pcrveniunt. UInde Dionyf. * dicit 4.cap.cgleft.Hierarch. quòd divinü Jefu benignitatis myfterium angeli priíôéáóôïí » ÉÉ per ipfos ad nos cognitionis gratia tranfivit. Sic ergo diviniffimus Gabricl Zachariam qúidem

tem poft ejus conceptum.

4 Ad tertium dicendum, quòd , ficut patet ex au£toritate Dionyf. * indutia, angeli incarnationis myfterium cognoverunt : fed tamen interrogabant, perfeétiùs fcire cupientes à Chrifto hujus myfterii rationes, quæ funt incomprchenfibiles

7o omni creato intelleétui. Undc Maximus dicit. Quòd angeli

moverimt futuram incarnationem, ambigere non oportet. Latuit autem eos inveftigabilis Domini comceptio, jf modus, qualiter totus im gemitore, totus manebat in omnibus , mec mom &- im

virginea cellula.

4 Ad quartum dicendum, quòd quidam dicunt, Gabrielcm fuifle de fupremo ordiné angelorum , propter quod Gregor. * dicit , fummum angelum venire dignum fuerat, qui fummum omnium mumciabat : fed ex hoc non habetur, * quòd fuerit fummus inter omnes ordines , fed refpeétu

angelorum :

fuit enim de ordine archangelorum . UInde,

& [Ecclefia eum archangelum nominat , &* Gregor. * ipfe dicit in Homil. de centum ovibus, quòd archangeli di

cuntur , $ fumma annuntiant.

Satis eft ergo credibile,

quòd fit fummus in ordine archangelorum T. Et , ficut Gregorius * dicit , hoc nomen officio fuo congruit .

Gabriel enim Dei fortitudo nominatur . „ go fortitudincm nuntiandus erat , qui virtutum Do

Pcr Dei er

minus , & potens in prælio ad dcbellandas poteftates

aercas veniebat.

Com

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

››

*w., A med.

* Ho 34 an. meâ illius.

* Eod. 19re/ núc proxidi**.

[graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum angelus annumcians debuerit B. Virgini vifione corporali apparere.
A D TE RT 1 u M fic proceditur. intelleétualis vifio eft potior, quàm vifiq
Videtur,q) angelus annütians „ imaginaria, vel corporalis, fi fit fola, fed
nó debucrit Virgini apparcre ipfe Augufi.* dicit , quòd excellentior cft
vifione corporali. Dignior.n prophetia, quæ habet fimul intelleétua-
cft intelleétualis vifio, quàm corporalis, lem,& imaginariam vifionem, quàm illa,
ut JAugufi.* dicit 12. fuper £? ad lite- quæ habet alteram tantùm, beata autem
ram.Et præcipuè ipfi angelo eft magis có- Virgo non folùm percepit vifionem cor-
vcniens: nam vifione intelleétuali videtur porálem, fed etiam intelleétualem illumi-
angelusin fui fubftantia, vifione autem ìationem, unde talis apparitio nobilior
corporali videtur in affumpta É cor- fuit. Fuiffet tamen nobilior,fi ipfum an-
porea, fed,ficut ad annuntiandum con- zo gelum intelleétuali vifione in füa fubftá-
çeptum divinü decebat venire fummum tia vidiffet , fed hoc non patiebatur fta-
nuncium, ita etiam videtur, quòd de- tus hominis viatoris, quòd angelum per
cuerit effe fummum genus vifionis. crgo effcntiam videret.
videtur , quòd angelus annuncians ap- M Ad fecundum dicendum,quòd imagi-
paruerit Virgini vifione intelleétuali. natio eft quidem altior potentia, quàm
M 2. Prætereà . Vifioimaginaria videtur fenfus exterior, quia tamen principium
etiam effe nobilior, quàm vifio corpora- humanæ cognitionis eft fenfus, in eo có-
lis : ficut imaginatio eft altior potentia, _ fiftit maxima certitudo, quia fempcr o-
quàm fenfus : fed âgelus apparuitJofeph 3° portet, quòd principia cógnitionis fint
ih fomnis fecundum imaginariam vifio- certiora, & ideòJofèph, cui angelusin
nem,ut patet Matth. I. & 2.ergo videtur, fomnis apparuit, non ita excellentem ap-
quòd etiam apparere debuerit Beatæ Vir- paritionem habuit, ficut B. Virgo.
gini imaginaria vifione, & non corpo- I M Ad tertium dicendum, quòd, ficut
rali. Ambrof. dicit * fuper Luc. Perturbamur,
4 3. Prætereà. Corporalis vifio fpiritua- & à no$tro alienamur affeétu , quandò re-
lis fübftantiæ videntes ftupefacit: unde $tringimur alicujus fuperioris poteflatis oc-
& de ipfa Virgine cätatur.Expavefcit Vir- . cttrfu. Et hoc contingit, non folùm in vi-
go de lumine: fäïêïíüìïé, quòd à ta- *° fiohe corporali, fedétiám in vifione ima-
Ii turbatione mens ejus effet præferyata. ginaria.UInde Genef. 15. dicitur, quòd,
non ergo fuit cöveniens,quòd hujufmodi cùm foloccubuiffèt,fopor irruit fuperJalra-
annuntiatio fieret per vifioné corporalé . ham,&- horror magnus , &- temebrofus im-
4 S E D c o N T R A eft, quòd Auguft.* vafit eum. Talis tamen perturbatio ho-
in quodam fermone inducit beatam Vir- minis non tantum homini nocet, ut pro-
ginem fic dicentem : fenit ad me Gabriel - -
JMrchangelus facierutilans , vefte corufcäs , termitti. Trimò quidem, qúia ex höc i-
* inceffù mirabilis, fcd haec non £t go pfo, quòd homo É; Ä elcvatur,
pertinere, nifi ad corpoream vifionem. ' quod ad ejus pcrtifiet dignitatem, pars
èrgo corporea vifione angelus annütians cjus inferior débilitatur, éx quo provenit
B.Virgini apparuit. perturbatio praediéta, ficut etiam, calore
4 R E s P o N D E o dicendum, quòd am- haturali ad interiora redu&o, cxteriora
gelus anmuntians apparuit matri Dei corpo- tremunt. Secundò, quia, ficut Origen.*
fea vifione, & hoc conveniens fuit. Trimò dicit fuper Luc. JMngelus apparens Jciems
quidem quantum ad id, quod annuntia- hamc efTe humanam maturam , primum per-
batur : venerat enim angelus annunciare turbationi humanæ medetur: unde tám Za-
incarnationem invifibilis Dei,unde etiam °° chariæ, quàm Marie poft turbationem di-
convenicns fuit, ut ad hujus rei declara- xit. timeas. Et propter hoc, ut le-
tionem invifibilis creatura formam affu- gitur in vita Antonii, fion difficilis cft
meret, in qua vifibiliter appareret, cùm beatorum fpirituum,malorumque difcre-
etiã omnes apparitiones veteris teftamé- tio.Si enim poft timorem fucccífèrit gau-
ti ad hanc apparitionem præordinentur, dium, à Domino veniffe fciamus auxiliú:
ua filius Dei in carne apparuit. Secundò quia fecuritas animæ præfentis majeftatis
É congruum dignitati matris Dei, quae indiciü eft.Siautem incuffa formido per-
non folùm in mente, fed in corporeo ven- „ manferit, hoftis eft, qui videtur. Ipfâ et-
trc erat Dei filium receptura: & ideò non '* iam turbatio Virginis c6veniens fuit ve-
folùm mcns ejus, fed ctiam fenfus corpo- recundiæ Virgináli, quia, ut Ambrof. *
rei erant vifionc angelica refovendi , dicit fuper Lúcam, trepidare virginum ef?
Tertiò congruit certitudini ejus, quod & ad omnes viri ingrefsus pavere, omnes
annuntiabátur: ea enim, quae funt oculis viri affatus vereri. Quidam tamcn dicunt,
fubje&a,certiùs apprehendimus, y; ea, quòd, cùm Beata virgo affueta effet vi-
quæ imaginamur. Unde Chryfoft. * di- É. angelorum, non turbata fuit in
cit fuper Matth. quòd angelus monim fo- vifione angeli,fed in admiratione eorum,
mmis, immò vifibiliter Virgini aftitit; nam, s., quæ ei ab angelo dicebantur, quia de fe
uia magnam valde* revelationem accipie- fàm magnifica non cogitabat. Unde &
£!; ab angelo, egebat ante tantæ rei even- euangelifta non dicit, quòd turbata fue-
tum vifiome fòlemmi. rit in vifione angeli , fed in fermone
4 A b P RIM u M ergo diccndum, quòd ejus.

pter eam debeat angelica apparitio præ

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

de ly ingreffùs diétum é,

intellige etiam de aliis hujufmodi,que corporale quid, täquam animalibus conveniens,fonant. Sic intelligunt D. Aug. & Ambrof. ly venit, ly facie rutilans, ly vefie corufcans , ly imceffi, mirabilis, ly jm introitt* ejus, ly viri ingreffus,ly viri affatus,lyfalutationem . Ad prædi&torum quoq;intelligentiâ, pro quanto per fimiles locutionü phrafes denotatur, quid corporale in apparitionibus Angelorum, faciunt illa, quæ circa Angelos corporaliter apparëtes dcfcribuntur, Gemef.18.19.32.7ofue c. 5.judicum,c. 1 3. Propter ly debuit,vide de convenientia fcripturarum, z. 2.&c.ut fup.ar. 1. appem. S ecum vidcs : &c. Com

* Ham 4 in Luc.in Pri. fc.s•

* Li5. !• Lttc. r. • w*

us tit. rf 1)e /alwt : AMariae , f*, s•

[graphic]
« VorigeDoorgaan »