Pagina-afbeeldingen
PDF

Art. II. 23 I
quandò debeatiffimæ matris Dei virginitate tra&atur': fat fuciitnoffc Au-
&toris intentionem , & literae difcuffionem.
* In refponfioné ad quintum adverte, quòd propofitio illa, quamvi. **

virtus natwralis mon poffìt tranfmutare ad certam }¤; mifi determi-
matam materiam , fi uhiverfàliter, ut jacet,intelligatur,vel adverfativè per-
miffa intelligitur,quafi diceret,quicquid fit de tranfmutationc per virtutem
naturalem, divinâ tamen virtus, &c.& hoc fufficit literæ, vel affirmativè
de unica tranfmutatione fumitur : nullum enim agens naturale, etiam
univerfale,ut cœlum,poteft unica tranfmutatione ad certam formam tranf-
mutare , nifi deterfninatam materiam : quoniam aétus a&tivorum fieri
oportet in paticnte difpofito . Et hoc etiam fatisfacit literæ : quia unica
tranfmutationc, utpötein inftanti Spirituffanétus fanguinem beatae y igi-
nis tranfmutavit in corpus Chrifti . Et confonat philofophiae tradenti,
quòd illud propriè dicitur agens poffe, ut proprium effeétum, & ut in pro-
priam materiam, quod unica tranfmutátione poteft educere de potentia
in aëtum, ut patet $. Metaph. Si verò affirmativè quoque , fed fecundum
fubjeétam materiam, putà in materia animatorüm intelligitur, conftat
cvidenter veram effe : fed argumento univerfali non fatisfacit particularis
rcfponfio, quamvis fatisfaciat materiae particulari, de quaeft quaeftio. Et
ideò hæc refponfio indigna Auétore videtur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Utrum mater Dei fuerit Virgo im partu.

[ocr errors]

zo ceffät : fed, quia matum carne verbum,
Deus cußodit virginitatem, fèipfum offen-
dens per hoc verbum. Neque enim nofirum
verbum, cùm paritur, corrumpit mentem :
meque Deus verbum,fub$tantialem partem
eligems,peremit virginitatem.Secundò hoc
eft conveniens quantum ad effeétumin-
carnationis Chrifti. Nam ad hoc venit,
ut noftram corruptionem tolleret. unde
non fuit conveniens , ut virginitatem
matris nafcendo corrumperet. Unde

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum comfenfus fit caufà efficiens matrimonii.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

eft confenfus in virum, ex alia in uxorem. ergo mutuus confenfus non eft caufa matrimonii. 4 SE D co N T R A eft , quod Chryfoftomus * dicit: Matrimomium mom ftcit coitus, fed voluntas. M Prætereà. Unus non accipit poteftatem in eo, quod eft liberè alterius, nifi per ejus confénfum : fed per matrimonium accipit uterque conjugum poteftatem in corpus alterius, ut patet I. Corinth.7.Cùm priùs* uterque liberam poteftatem fui corporis haberct. ergo confenfus facit matrimonium. 4 R E s P o N D E o dicendum , quòd in omnibus facramentis eft aliqua } tualis operatio, mediante matcriali operatione, quæ eam fignificat, ficut per ablutionem corporalem in baptifmo fit

[ocr errors][ocr errors]

in quaeff.45. art. 3. corp. 'j EXAM. Ly confenfum.Scilicet liberum eo modo, quo declarabitur

in append. per Papam. •j Item 1y confenfum . Scilicet verum, non fiétum ; ut dcclaratur de

fponf. & matr. cap.Tua mos. “I Ly mutuum. Hoc eft, quòd non debet claudicare matrimonium. Si

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ptr/ont ad matrimom.

9o

ablutio interior fpiritualis: unde, cùm in matrimonio fit quædam fpiritualis conjun&io, inquantum matrimonium eft facramentum, & aliqua materialis, fccundum quòd eft in officium naturæ, & civilis vitæ, oportet, quòd mediante materiali fiat fpiritualis virtute divina: unde, cùm conjunétiones materialium contra&uum fiant per mutuum confenfum , oportet, quòd hoc modo etiam_, fiat matrimonialis conjun&io.

4 A D P R 1 M u M ergo dicendum ., quòd facramentorum prima caufa eft divina virtus, quæ in eis operatur falutem : fed caufæ fecundæ, five inftrumentales, funt materiales operationes ex divina inftitutione habentes efficaciam , & fic confenfus in matrimonio cft caufa. v

4 Ad fecundum dicendum, quòd matrimonium non eft ipfe confenfus, fed quaedam unio ordinatorum ad unum ., iit ditfum ef?, * quam confenfus facit; nec confenfus, propriè loquendo, conjunétionem Chrifti ad Ecclefiam fignificat, fed voluntatem ejus; qua faétum eft, ut Ecclefiae conjungeretur.

4 Ad tertium dicendum, quòd , ficut matrimonium eft unum ex parte ejus, in quod fit* conjun&io; quamvis fit multiplex ex parte conjun&orum ; ita etiam , confenfus eft unus cx parte ejus, in quod confentitur , fcilicet prædiétæ conjunάionis, quamvis fit multiplex ex parte confentientium, nec eft dire&è confenfus in virum, fed in conjunétionem ad virum ex parte uxoris: & fimiliter ex parte viri Ä confenfus in conjunétionem ad uxorem.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Supplem. S. Thom. V 3 ARTI

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

D s E c u N D u M fic proceditur. Vidctur, quòd non , oporteat confcnfum per verß\* ba exprimi. Quia, ficut per matrimonium redigitur homo in poteftatem alterius, ita per votum: fed votum obligat quoad Deum, etiamfi non exprimatur verbis. ergo & confenfus facit matrimonii obligationem , etiam fine expreffione verborum. q 2. Prætereà. Matrimonium* poteft effe intcr aliquos, qui fuum confenfum fibi mutuò verbis exprimere non poffunt ; quia vel funt muti, vel diverfarum linguarum. ergo expreffio confenfus per verba non requiritur ad matrimonium. 4 3. Praetereà . Si omittatur illud, quod eft de neceffitate facramenti, quacunque ex caufa, non eft facramentum: fed in aliquo cafu eft matrimonium fine expreffione verborum , ficut quandò puella tacet præ verecundia , parentibus cam viro tradentibus. ergo expreffio verborum non eft de neceffitate matrimonii. 4 S E D c o N T R A. Matrimonium , eft facramentum quoddam: fed in omni facramento requiritur aliquod fenfibile fignum. ergo & in matrimonio: & ita oportet ibi effe faltem verba exprimentia confenfum fenfibiliter. 4 Prætereà. In matrimonio fit contra&us inter virum, & mulierem: fed in quolibet cótra&u oportet effe expreffioncm verborum ,* quibus fcinvicem ho

Tunc , &c. ut patet ex conclufione examinata.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bis mon potef?, fignis valeat declarare. Hæc ibi. Unde patere poteft, quòd ultra confenfum requiruntur verba, five aliquid verbis æquivalens.Tertiò habes : quomodò per rationem prædi&a Patrum, pro quanto verba effe neceffaria pro confenfu exprimendo ad matrimonium infinuant, & intelligas, & probes, & defendas. Quartò vides: quomodò exiis viciffim Ange

lica doctrina hæc & declarctur, & confolidetur.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum confènfus expreffus per verba de futuro faciat matrimonium.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

fitum confenfus textüs dicit ly caufe facramentaler, &c. ... J.* MAJOR. Sicut fe habet prgfens ad praefent, ita futurum ad futurum.

[ocr errors]

4 3. Prætereà. Per votum religionis homo contrahit matrimonium fpirituale cum Deo:fed votum religionis fit per verba de futuro, & obligat. ergo & fimiliter poteft fieri matrimonium carnale , per verba de futuro.

M SE D c o N T R A eft, quòd ille,qui confentit in aliquam per verba de futuro, & pofteà cum alia per verba de prae

[ocr errors]

cundàm * uxorem : fed hoc non effet, fi 'confenfus per verba de futuro faceret matrimoniüm, quia, ex quo* initiatum eft matrimonium cum una, ea vivente , non poteft contrahi cum alia. ergo confenfüs per verba de futuro non facit matrimonium.

ris fui in altcrum conjugum,

[ocr errors]

tantùm : fcd etiam translationem a&ualem poteftatis rci fuae, puta corpo

al.pro w* Extore.

$I NOT.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

•T NOT. Hoc di&um eft differentia inter contrahentes matrimonium, & Gontrahentes fponfalia. Nam, licèt obligatio utrobique fit, non tamen translatio præmiffa.Confirmatur hoc 1. Corinth. 7. quandò in cafu matrimonii dicitur : Mulier poteßatem fui corporis non habet,fed vir,& vir non haber fui, fed mulier. Et in cafu fponfalium confirmatur fuprà quæ fi.43. art.3.ad 6. ubi habetur,quòd non dcderunt fibi mutuò poteftatem corpo

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

qui confentit per verba de futuro, pro- ,.

mittit, fe cum aliqua contraóturum ma-
trimonium. ergo non contrahit adhuc
cum illa. -
4 R E s P o N D E o dicendum, quòd
caufæ fácramentales fignificando effi-
ciunt: unde hoc efficiunt, quod fignifi-
cant; quia ergo, cùm aliquis confcnfum
fuum per verba de futuroexprimit, non
fignificat fe fácere matrimonium, fed
promittit fe fàéturum; ideò talis expref-
fio^confenfus non facit matrimonium,
fed fponfionem ejus, quae fponfalia* no-
m1nantur.
4 A D P R 1 M u M ergo dicendum •,
quòd , cùm confenfus exprimitur per
verba de præfenti, & verba funt præfen-
tia, & in præfens confentitur pro eodem

infinuatum fuiffe à fummis Pontificibus, quòd verba dc futur9 exprimen-
via confenfum non faciunt matrimonium : fed tantùm verba depraefenti.
Infinuatum autem eft hoc à Gregorio IX. de fponfalibus, & matrimonio.
si inter virum, & mulierem legitimus confenfus interveniat $e prefen-
si, ita, quòd unius alterum mutuo confenfis verbis expreffa recipiat, ßve fit
juraméntum interpofitum,ßve non : non licet alteri ad ahia vota rranßre.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

tempore: fed, quandò confenfus fit per verba de futuro, verba funt præfentia, fed confentitur in futurum, & ideò non pro eodem tempore : & propter hoc non eft fimile. M Ad fecundum dicendum, quòd etiam in aliis contra&ibus, qui verbis futuris utitur , non transfert poteftatem rei fuæ in alterum; ut fi dicat : Dabo tibi: fed folùm, quandò verbis præfentibus utitur. 4 Ad tertium dicendum, quòd in voto profeffionis a&us fpiritualis matrimonii per verba de futuro exprimitur, fcilicet obedientia, vel obfervantia regulae , & non ipfum matrimonium fpirituale,fi autem fpirituale matrimonium in futurú voveatur,non eft * votum fpirituale,quia nondùm ex hoc aliquis eft monachus, fed fe futurum monàchum pollicetur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

verborum fine interiori confenfu matrimonium non facit. •T PROB. Quia, ficut fe habet ablutio exterior ad baptifmum : ita fe habet expreffio verborum ad hoc facramétum, ut diáum cft qu. 42.art.i. ad 2. •I N O T. Dubitatio oritur magna ex hoc, quod hîc dicitur, quòd expreffio verborum ad matrimonium fe habet, ficut ablutio exterior ad baptifmum. Cùm enim ablutio exterior non fit tanquam formabaptifmi, fed potius fe teneat ex parte materiæ, videtur, quòd cxpreffio verborum non fit forma matrimonii; quod eft contra quaeft. 42. art. 1. ad 1. ubi dicitur fic ad literam: Verba, quibus cófenfus exprimitur ma* rimonialis,funt forma bujus facramemti . Ad hoc dubiü dicitur, quòd in expreffione verborü poffunt confiderari duo, fcilicet ipfa verba fignificantia , & ipfe aétus exprimendi procedens à conjugibus. Si confidcrentur verba fignificantia, tunc funt forma: fi autem cöfideretur a&us cxprimendi illa procedensâ conjugibus, tunc habent modum materiae. Ulnde loco citato qu.4z.art. ad2.dicitur : ßcut paenitentia mon haAbet aliam materiam,niß ipfos aéius fenfui fubjecfos, qui funt loco maserialis elementi: ita

[ocr errors][ocr errors][merged small]

j3 tur. Videtur, quòd confen\ fus etiam per verba de præ¥ séti expreffus,fi defit interior confenfus,fàciat matrimoniü.Quia fraus, & dolus nemini patrocinari debét fecundum jura : fed ille, qui verbis exprimit confenfum, quem in corde non habet, dolum committit. ergo non debet fibi patrocinari, ut ab obligatione matrimohii liber reddatur. 4 2. Prætereà. Confenfus mentalis alterius non poteft effe alicui notus, nifi quatenùs per verba cxprimitur. fi ergo expreffio verborum non fufficit, fed confenfus interior requiritur in utroq; conjugum, tunc neuter poterit fcire de alterò, an fit ei verus conjux, & ita erit fornicator , quandocumque matrimonio utctur. • M 3. Praetereà . Si aliquis probatur per verba de præfenti in aliquam confenfifle, cogitur per excommunicationis fententiam, ut eam habeat in uxorem , uamvis dicat, confenfum mentalem deÄ. , etiamfi pofteà cum alia contraxe

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

clefiæ, quia in utroque pro hoc punitur.

M Ad fecundum dicendum, quòd, fi defit confenfus mentalis ex parte unius, ex neutra parte eft matrimonium, quia matrimonium confiftit in mutua conjun&ione, ut ditium efi : * tamen probabiliter poteft credi dolus non effe, nifi figna evidentia doli appareät,quia de quo

fit confenfumentali verbis expreffo: fed 7° libet praefumendum'eftbonuim, nifi pro

hoc non effet, fi requireretur confenfus mentalis ad matrimonium. ergo non requiritur.

4 S E D c o N T R A eft , quod Innocentius III.* dicit in Decret.quadam, in cafuifto loquens: Sine confenfu mequeunt cgterafædus perficere comjugale.

4 Prætereà. Intentiorequiritur in omnibus facramentis: fed ille, qui corde non confentit, non habet intentionem matrimonii contrahendi . ergo non fit matrimonium.

[ocr errors]

betur contrarium: unde ille , ex cujus
parte dolus non eft, à peccato excufatur
per ignorantiam.
4 Ad tertium dicendum, quòd inta-
li cafu Ecclefia compellit eum adftan-
dum cum prima uxore, quia fecundum
ea judicat, quæ foris apparent, nec deci-

g., pitur in juftitia, five jure, quamvis deci

piatur in faéto : fed ille dcbet potiùs ex-
communicationem fuftinere , quàm ad
primam uxorem accedat , vel debct in
alias regiones remotiùsfugere.

[ocr errors]

biliter.§.Tunc nihil, &c. Nam, quandò confenfus mentalis alterius exprimitur per verba : tunc & praefumendum eft, ipfum dicere verum, nifi contrarium appareat (puta loquendo pcr jocum)& ille, ex cujus partc do

lus

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »