Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

per participium dupliciter. Uno modo ex parte ejus , quod materialiter cadit fub praedeftinatione, & hoc modo eft falfâ : eft enim fenfus, quòd prædeftinatum fit, ut Chriftus, fecundum quòd homo, fit filius Dei: & in hoc fefifu procedit objeétio. JMlio modo poteft ÈÉ adipfam propriam rationem aótus : prout fcilicet praedeftinatio importat in Ê tione anteceffionem, & effeótum gratuitum : & hoc modo convenit Chrifto ratione humanæ naturæ, ut diëtum efi. * Et fecundum hoc dicitur praedeftinatus, fecundum quòd homo. M. Ad fecundum diccndum, quòd aliquid É convenire alicuihomini ratione humanæ naturæ dupliciter . Uno modo fic, quòd humana natura fit caufâ illius, ficut effe rifibile convenit Socrati : ratione humanæ naturæ , cx cujus principiis caufatur. Et hoc modo ÉÉÉ nari non convenit ncc Chrifto, nec alteri homini ratione humanæ naturæ, & in

[ocr errors]
[ocr errors]

dicitur convenire aliquid alicui ratione humanae naturæ, cujüs humana natura eft fufceptiva, & fic dicimus, Chriftum effe prædeftinaturn ratione humanæ naturæ : quia praedeftinatio refertur ad cxaltationem humanæ naturæ in ipfo, ut diétum eß.* M Ad tertium dicendum, quòd, ficut

[ocr errors]

pfa eft illa ineffabiliterfaíia hominis à Deo verbo fùfceptio fingularis,ut filius hominis fimul propter fufceptum hominem, & filius Dei propter fufcipientem unigemitüm Deum veraciter, & propriè diceretur. Et ideò, quia illa fufceptio fub praedeftinatione cadit,tamquam gratuitâ,utrumque potcft dici , fcilicet, quòd & filius l)ei prædcftinatus fit effe homo, & filius

hominis Prædeftinatus fit effe filius Dei. Quia tamen gratia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

natus effe homo.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]

ideò Auétor fuftinens amtecedens exponit illud limitatè. • Poffet tamen dici abfque antecedentis limitatione, quòdin confe

quente apponenda fecundum intellectum eft gratia unionis ita , quòd ex jflo antecedente: Chriftus, fecundum quòd homo, praedeftinatus eft filius IDci, fequitur. ergo Chriftus, fecundum quòd homo, eft filius Dei, fubintclligendo, vel exprimendo per gratiam unionis ita, quòd,licèt ifta fit fal

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

S'j D T E RT 1 u M fic proceditur. Vidctur, ἀ praedc% ftinatio Chriftinonfit exé£$%\s, plar noftræ prædeftinationis: exemplar enim praeexiftit exemplato: nihilaüt praeexiftit æterno. Cùm igitur praedeftinatio noftra fit æterna, videtur,quòd praedeftinatio Chrifti non fit exemplar noftræ prædeftinationis. M 2. Prætereà. Exemplar ducit in cognitionem exemplati: fcd non oportuit, quòd Deus duceretur in cognitioncm noftræ prædeftinationis ex aliquo alio, cùm dicatur Roma. 8. Quos præfcivit, hos praedeftimavit , ergo praedeftinatio Chrifti non eft exemplar noftræ prædeftinationis. 4 3. Praetcreà. Exemplar eft conforme exemplato:fed alterius rationis videtur effe praedeftinatio Chrifti,quàm prgdeftinatio noftra : quia nos praedeftinâ

murin filios adoptiohis; Chriftus autem 7

ef? praedeftinatus filius Dei in virtute, ut dicitur Rom. I. ergoejus praedeftinatio non eft exemplar noftræ prædeftinatio1n1S. M SED c o N T x A cft, quòd Au

ftus praedeftinatur gratis, ideft, nullis præcedentibus meritis, ut natura fua humana uniatur filio Dei, q.2. art. io. 1 1. Et nos ad fimilitudinem il

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Dicitur autem lumen praedeftinationis, & gratiæ, inquantum per cjus praedcftinationem , & gratiam manifcftatur noftra praedeftinatio , quod videtur adrationem exemplaris pertinere. crgo prædeftinatio Chrifti eft exemplar noftræ praedeftinationis. 4 R E s P o N D E o dicendum, quòd

6o praedeftinatio dupliciter poteft confide

rari. Uno modo fecundum ipfum aétum prædeftinantis , &- fic praedeftimatio chrifiimon poteft dici exemplar nofiræ prædefiimationis. uno enim modo, & eodem a&u æterno praedeftinavit Deus nos, & Chriftum..Alio modo poteft prgdeftinatio confiderari Ëλ ad quod aliquis praedeftinatur, quod eft prædeftinationis terminus, & effeétus , Ét fecundum hoc prædefiinatio Chrißi eft exemplar mofiræ prædeßinationis, & hoc dupliciter. Trimò quidem, quantum ad bónum, ad quod praedeftinamur 5 ipfe cnim eft prædéftinatus ad hoc , quòd ef

merita noftra. Prævidit enim Deus ab aeterno (

[ocr errors][ocr errors]

gula peccata, quae quocunque temporefa&turi eramus: quæ utique contra

[ocr errors]

damnationis æternæ: & tamcn Dcusipfc, his non obftantibus, nos cx

nimia

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

.Commentaria C

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ardinalis Cajetani.

ge duo, hoc eß, quoad bonum terminan* , * quoad modum confeqwemdi illud
bonüm. 1'iobàtur primum , quia Chfiftu§ ad filiationem naturalcm , no*
ad adoptivam.
Probatur fecundum : quia Chriftus per gratiam excludentgm omne
meritum, nos fier gratiam iiicludentem mieritum Chrifti : quia de plenitu-
dine ejus omnes accepimus. - -
ij $cimento novitie, quòd Chriftus dicitur praedeftinatus, ut fit filius 4**.
IDei naturalis modo expofito, fcilicet,ratione humanæ naturæ pcr gra-
tiam unionis perfonalis . Reliqua funt plana.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ONCL. 1. Praedeftinatio Chrifti fecüdum praedeftinationis a&um confiderata non

Utrum praedefiimatio chrifiifit caufà nofire prædestinationis.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ephef. 1. Praedefiinavit nos in adoptionë cujufcunq; altejus fo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

non habct caufam : &
a&us praedeftinationis cft æternus. Tunc nihil, &c. ut patet ex conclu-
fionibus. Pro quarum prima militat argumëtum , tanquam proba-
tio cjus.
II. m D E MAJOR I. Quod dependet ex fîmplici Dei volumtate. R.

[ocr errors]
[ocr errors]

na. ergo prædeftinatio Chrifti non eft

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- tionis noftr£.A fcripturis 7° quidem, ut Eph. 1. fecundum quòd eft in arg.contr. Item Heb.2. Qui multos filios in gloriam adduxerat. Item Rom. 5. Ter quem habemus acceffum per fidem in gratiam iftam : im qua fiamus, & gloriamur in fpe gloriæ filiorum Dei. Item Eph.z. T>er quem habemus acceffum ambo ad patrem in uno fpiritu. Nam Chriftum adducere multos adoptivos filios, ideft, praedeftinatos in gloriam, eft ipfum effe caufam prædeftinationis omniüm aliorum hominum praedcftinatorum: quoniam hoc eft, faluté noftram gloriofam compleri per Chriftum ipfum. Similiter nos per Chriftum häbere acceffum per fidem in gratiam, & fpem filiorum Dei, ideft, praedeftinatorum : in unoque fpiritu, ideft, in charitate concordi acceffumi habere ad patrem per Chriftum, eft praedeftinationcm ejus effe caufam 8o praedeftinationis noftræ : quoniam hoc cft, fàlutem noftram fidelem , gratiofam , & charitatem viæ in unum connexam compleri per ipfum Chriftum. Ac fi ex omnibus locis citatis apertiùs dixiffet. Apoftolus. Chriftus

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in eo, qui honoratur, duo poffumus con-
fiderare, fcilicet, eum , cui honor cxhibe-
tur, & caufam honoris . Propriè autem
honor exhibetur toti rei fubfiftenti, nó
enim dicimus, quòd manus hominis ho-
noretur, fed quòd homo honoretur. Et,
fi quandoque contingat, quòd dicatur
honorari manus, vel pes alicujus, hoc
non dicitur ea ratione, quòd hujufmodi
artes fecundum fe honorentur:fed,quia
in iftis partibus honoratur totum : per
quem etiam modum aliquis homo pot-
4o éft honorari in aliquo exteriori: puta in
vefte,aut in imagine,aut in nunti6. Cau-
fa autem honoris eft id, ex quo ille, qui
honoratur, habet aliquam excellentiam.
Nam honor cft reverentia alicui exhibi-
ta propter fui excellentiam, ut in fecunda
- - - - parte ditium eft.* Et ideò, fi in uno ho-
lio honore fit venerãda humanitas Chri- mine funt plures caufae honoris (puta ,
fti , & alio ejus divinitas. raelatio, É & virtus) erit quidem
M 3. Praetereà. Anima Chrifti, fi non 3° illius hominis unus honor ex parte ejus,
effet verbg unita, eflet veneranda pro- quihonoratur, plures tamen fecundum
pter excellentiam fàpientiae , & gratiæ, caufas honoris: homo enim eft, quiho-
É habet: fed nihil dignitatis cft ei noratur, & proptcr fcientiam,& propter
übtraétum per hoc, quòdeft unita ver- virtutem.
bo. ergo natura humana in Chrifto eft 4 Sic ergo, cùm in Chrifto fit tantùm
quadam propria adoratione ycncranda una perfona divinæ, & humanæ naturæ,
prater yenerationem, quae exhibetur di- , & etiam una hypoftafis, & unum fuppo-
vinitati ipfius. a. fitum , eft quidem ejus uma adoratio, & ti-
MS E D c o N T R A eft, quod in capi- " mus honor ex parte ejus , qui adoratur : fèd
tulis quintæ Synodi fic lcgitur. * Si quis ex parte caufæ, qua honoratur, poßumt di-
duabus maturis adorari dicit Chriftü,ex quo ci éffè plures adorationes, ut, fcilicet, alio
duæ adorationes introducuntur,fed mom uma hoiiore honoretur propter fàpiëtiam in-
adoratione Deum verbum incarnatum creatam,& alio própter fàpichtiam crca-
propria ipfius carme adorat, ficut ab initio tam. Si autem ponerentür in Chrifto
Dei ecclefiae traditum eft, talis anathema plures perfonae,fèu hypoftafes , fcqucrc-
fit. - tur, quòd fimpliciter cffent plures ado-
M R E s P o N D E o dicendum , quòd 7o rationes. Et hoc eft, quod in Synodis re-

* & ejus divinitas. Divini-
tas .n. Chrifti eft adoranda eadem ado-
ratione : quæ eft communis Patri, & Fi-
lio: unde diciturJo. 5. Omnes honorifi-
cent Filium , ficut bonorificant Tatrem :
fcd humanitas Chrifti nó eft communis
ei,& Patri. ergo non eadem adoratione
adoranda eft humanitas Chrifti , & ejus
divinitas.
4 2. Praetereà. Honor eft propriè præ-
mium virtutis, ut Thil. dicit in 4. Eth. *
meretur autem virtus fuum præmium
per aétum. Cùm igitur in Chrifto fit a-
lia operatio divinæ, & humang naturg,
ut fuprà habitum eft, * videtur, quòd a-

plius intelligendo vi-
dcbis a. 2. ad primum .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

fecunda ftat argumentum fic , ut oportuit , glofTatum, tanquam probario ejus.

III.^ DE MAJOR I. r/it veneranda. ¥.Tanquam principaliffimum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

2.4. 1.®^ q. 4. ad i. 3. Medinae q.25.4.2.

[ocr errors]

A R T I C UI L UI S S E C U N D U S.
Utrum humamitas Christi adoranda fit adoratione latriæ.

tam, nihil aliud eft, nifi adorare verbum Dei incarnatum.

- - - - “I CONCL. fecunda. memo carmem ejus fpiritualiter manducat, AdoratioThüímanitati§

[ocr errors]
[ocr errors]

se caro autem Chriftieft pars humanitatis. nere gratiarum,cft adoergo humanitas Chrifti non eft adoran- ratioâuliæ tantùm.

[ocr errors]
[ocr errors]

na,& eadem pcrfona adoratur una adoratione, ut ad rem fubfiftcatotmn

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i . confidcratam . §. Tufic nihil , &c. Nam adoratio latriae , de qua loquitur cóclufio 1. mon exhibetur humanitati chrifii, &c. ut in text. Ex his dicito: quòd argumenta fecundum, & tertium, ut jacent, ftant in favorem fecundæ conclufionis, tanquam probationés ejus. Quid fit dulia,

6ratione latriæ propter fuam ipfius perfonae divinitatcm ;

propter perfeétionem humanitatis. Sic de unica

gentiles, quòd coluerunt, & férvierumt

adoratio humanitatis Chrifti, quae fit racreaturæ , üt dicitur Rom. 1. fed huma

tione humanitatis Chrifti perféctæ omni nitas Chrifti eft creatura. ergo non cft munere gratiarum, & fic adoratio humaadoranda adorationc latriæ. mitatis Chriftimom ef? adoratio latriæ, fèd M 3. Prætereà. Adoratio latriæ debetur io adoratio duliæ, ita fcilicet, quòd uma , &Deo in recognitionem maximi dominii, eadem perfoma Chrifti adoretur adoratione fecundum illud Deuteron. 6. Dominum latriæ propter fuam divinitatem , &• adoDeum tuum * adorabis, &• illi foli fèrvies: rationeduliæ propter perfèétionem humafcd Chriftus, fecundum quòd eft homo, mitatis. Nec hoc eft inconveniens; quia eft minor patre. ergo humanitas ejus nó ipfi Deo patri debetur honor latriæ proeftadoratione latriæ adoranda. pter deitátem,& honor dulig propter do4 S E D c o N T R A eft , quod Damafc. minium,quo gubernat creaturam. Unde dicit in 4. lib.* Adoratur aüté caro Chri- _ fuper illud Pfalm. 7. Domine Deus meus ftiincarnato verbo Deo, nó propter fe- *° intefperavi; dicit glof.* Dominus omniipsâ: fed propter unitü ei fi hypoftafim um per potentiam , cui debetur dulia,Deus verbü Dei. Et fuper illud Pf. 98.J4dorate omnium per creationem,cui debetur latria. fcabellum pedum ejus,dicit gloff* Qui ado- M AD P R I M u M ergo dicendum, quòd rat corpus Chrifti , non terram intuetur, glo.illa non eft fic intelligenda, quafi fefedillum potiùs, cujus fcabellum e$t, cujus orsùm adoretur caro Chrifti ab ejus diin honoré fcabellum adorat: fed Verbum vinitate : hoc.n. cótingeret folü hoc moincarnatum adoratur adoratione latriae. do,fi effet alia ÉÉÉ Dei,& hominis; ergo & corpus ejus, five ejus humanitas.,., fed,quia,ut Damafc.* dicit,fi dividas fub4 R E sp o N D E o dicendum, quòd, ' tilibüs intelligentiis, quod videtur ab ficut fuprà diétum e$t, * honor adoratio- eo, quodintelligitur, inadorabilis eft, nis propriè debetur hypoftafi fubfiftenti: * ut creatura, f.Tadoratione latriæ. Et tamen ratio honoris potcft effe aliquid tunc fic intelleétæ, ut feparat£ à Dei vernon fubfiftens, propter quod honorátur bo, deberetur fibi adoratio duliæ,nó cuperfona, cui illud ineft. Adoratio igi- jufcumque, puta , quae communiter extur humanitatis Chrifti dupliciter poteft hibcturàliis creaturis, fed cujufdam exintelligi. Uno modo, ut fit ejus, ficut rei cellentioris, quam hyperduliam vocant. adorate, & fic adorare carnem Chrifti 4o M Et per hòc etiam patet refponfio ad nihiléâliud, quâ adorare Verbü Deiin- fecundum, & tertium, quia adoratio carnatü , ficufadorare vefté regis nihilé latriae non exhibetur humánitati Chrifti aliud,quá adorare regé vcftitü.Et fècum- ratione fuiipfius: fed ratione divinitatis, hoc adoratio humanitatis Chrifti efl ad- cui unitur, fecundum quam Chriftus oratio latriæ. -{liomodo poteft intelligi non eft minor Patre.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

w Itulus clarus. fommenf. I

“M In corpore articuli cum diftin&tione refpondetur duabus conclufionibus. Trima eft. Humanitas Chriffi,ut res adorata, e£* adoranda adoratione latriae. Probatur, quia ipfam fic adorari nihil aliud eft, quàm verbum incarnatum. adorari. Probatur hoc à fimili, ficut adoraré ve' ftem regis eft adorare regem veftitum. Secunda eft. Humanitas chri

Commentaria Cardinalis Cajetani.

farum, ad tollendam; admirationem. Matcria

[ocr errors]
[ocr errors]

fi, ut ratio adorandi, mon efi adoranda adoratione latrie,fed dulie: hoc 6o ma cft : nam liquet, perfonam Chrifli ratione diverfarum naturarum

èft, perfoma Chriffi honoranda efi dulia ramione humanitaiis plene gra-
siae , &c. Declaratur, hoc*non cffc inconveniens cx perfona patris, quæ
1atria, & dulia adoratur.
“I Adverte hic duo. Primum eft, quòd adorari, ut rem adoratam, con-
tingit dupliciter: vel per fe, vel per aliud. Et proptereà pcrfona Chrifti
perfe adoratur latria, quia pcr deitatem, qu£ eft ÉÉ perfonalitas, per aliud
verò dulia,quia per humanitatem,quae cftaliud ab ipfa. Et è contrà huma-
nitas Chrifti peraliud adoratur latria : per fe autem non, fed dulia, ut ra-
tio tamen adorandi. Et hæc omnia in litera habentur, quamvis diäa di-
ftinétio non formaliter explicetur, fedipfa Auétor utatuf.
“M Secundum cft, quòd, licèt dulia, qua perfona patris honoratur pro-

Natand. 1.

Natanda.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Ütrum imago Chrifiifit adoranda adoratione latriæ.

D T E R T I u M fic proceditur. adoratione latriæ :
Videtur, quòd imago Chrifti M 2. Prætereà. Operibus gentilium
non fit adoranda ââoratione 7° non debcmus communicare, ut J4po$t.
latriae. Dicitur enim Exod. dicit Eph. 5. fed gentilcs de hoc præ-
zo. Npn facies tibi fculptile , meque cipuè inculpantur, quòd commutave-
omnem fimilitudinem : fed nulla adora- runt gloriam incorruptibilis Dei im fi-
tio eft fácienda contra Dei præceptum. militudinem imaginis corruptibilis ho-
ergo imago Chrifti non si adoranda minis , ut dicitur Romanorum 1.; crgo

diverfimodè honorandam. Sed , ut nonnulla confonantia veritatis hu

illud, quafi fimile, de

ad primum vide, quòd

accepturi communionem facram, aut facrificio miffae affiftcntcs, tam corpus, quàm fanguinem dominicum adorare nos experimur adorationc latriae : nam ut Déum fummè honoramus non diftinguendo inter corpus, & cum, cujus eft corpus: dicendo, domine, nom füm dignus, & alias fimiles orationes. Adòrationem fiquidem duliae Chrifto debitam ratione humanæ naturæ Ecclcfia in mcnte retinet, non in ufu, ad cvitandos ( at

tur reverentia fuprema, ideft, ipfa , ut fic, adoranda cft adoratione latriæ. • P RO B. Quia Chriflus adoratur adorationc latriae , art. 1. z. & motus, qui in propofito eft adoratio , in imaginem , prout cft imago , eft idcm cum motu, i. cum adoratione, qui eft in rem, cujus eft imago, ut patet per philofophti de memoria.

I. n EXOD. Neque omnem ßmilitudinem. g. Deorum alienorum adoran

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

JAnnot.

« VorigeDoorgaan »