Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

¥a Ds E c u N D u M fic proceditur. Videtur, quòd adoptare non conveniat totiTrinitati. Adoptatio .n. - dicitur in divinisad fimilitudinem rerum humanarum:fedin rebus humanis foliilli convenit adoptare, qui poteft filios generare, quod in divinis cóvenit foli Patri. ergo indivinis folus pater poteft adoptare. 4 z. Prætereà. Homines per adoptionem efficiuntur fratres Chrifti fccúdum illud Rom.8. Ut fit ipfè primogenitus in multis fratribus: fratrcs autcm dicuntur, qui funt filii unius patris. unde & Dominus dicit Joan.2o. JAfcendo adTatrem meum,&: Patrem yeftrum. ergo folus Pater Chrifti habet filios adoptivos. 4 3. Prætereà. Galat.4. dicitur. Mifit Deus filium fuum, ut adoptionem filiorum Dei reciperemus: quomiam autem eflis filii Dei, mifit Deus fpiritum filii fuiim corda veflra,clamantem, J4öba, pater. ergo ejus eft adoptare,cujus eft Filium,& Spiritum fànétum habere : fed hoc eft folius perfonae Patris. ergo adoptare convenit foli pcrfonæ Patris. M SED c o N T R A. Ejus eft adoptare nos in filios, quem nos patrem poffümus nominare, unde dicitur Ro.8. JAccepiflis Spiritü adoptionisfiliorü,im quo clamamus, JAbba,pater:fed,cüDeo dicimus:Tater mofter,hoc pertinet ad totâ Trinitatem:ficut & cætera nomina, quæ dicuntur de Deo relativè ad creaturam, ut in I p.habitum ef?.*ergo adoptare cövenit toti Trinitati. 4 RESPONDEodicendú, quòd hæc eft differentia inter filium Dei adoptiuü,& naturalem, quòd filius Dei natüralis eft genitus, non faétus:filius aüt adoptivus éft fa&us,fî illudJo. primo: Dedit eis poteftatê filios Deifieri. Dicitur tamen quandoq; filius adoptivus effe genitus pp fpi

au&toris.§.Tunc,&c.Nam conclufio articuli loquitur de convenire propriè, fecundum quam confiderationem adoptarc convenit fimiliter ,i.códé modo toti Trinitati: non autem loquitur de convenire appropriatè, alioquin

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

I C u L u s s . E C U N D U S.
Utrum adoptare conveniat toti Trimitati. /

ritualé regenerationem,quae eft gratuita, non naturalis: unde dicitur Jac. I. Volumtariè genuit mos verbo veritatis. Quamvis autem generare in divinis fit proprium perfonæ Patris,tamen facere quemcüque èffe&tt:m in creaturis eft commune toti Trinitati propter unitatem naturae,quia, ubi eft una natura, oportet, quòd fit una virtus, & una operatio, unde Dominus dicit Jo. 5. Quæcumque Taterfacit, hæc &filius fimiliterfacit.Et ideò adoptare homines in filios Dei convenit toti Trinitati . M AD P R I M u M ergo dicendum,quòd omnes perfonae humanæ non funt unius naturæ fecundum numcrum,ut oporteat unam effè omnium operationem, & uní effe&um,ficut accidit in divinis. Et ideò, quantum adhoc, non potuit attendi fimilitudo utrobique. 4 Ad fecundum dicédum,quòd nos per adoptioné efficimur fratres Chrifti,qüafi cundem patrem habentes cum ipfo: qui tamen alio modo cft pater Chrifti,& alio modo eft pater nofter. Unde fignanter Dominus Joan.2o.feorsùm dixit.TPatrem meum , & feorsùm dixit.TPatrem ve$trum: eft.n. Pater Chrifti naturaliter generádo, q eft proprium fibi: eft auté pater nofter volütâriè aliquid faciendo, q, eft cóe fibi, & Filio,& Spirituifanéto:& ideòChriftus non eft filius totius Trinitatis, ficut nos. 4 Ad tertium dicendú,q',ficut diétü efi,* filiatio adoptiva eft quædam fimilitudo filiationis æternæ, ficut omnia, quæ in tempore faéta funt , fimilitudines quædã funt eorum,quæ ab æterno fuerunt. Affimilatur autem homo fplendori æterni filii per gratiae claritatem, quæ attribuitur Spirituifan&o. Et idcò adoptatio,licèt fit communis toti Trinitati, appropriatur tamen Patri,ut auétori,Filio,ut exemplari,Spirituifanéto, ut imprimcntiin nobis hujüs fimilitudinem exemplaris.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.
6o naturalitcr. Et notanter apponitur ly maturaliter: quia generatio eft du-
plex : maturalis, & gratuita,illa propria eft filio,& hæc convcnit adoptivis,

. * In corpore unica eft conclufio. Adoptare homines in filios Dei con'venit toti Trimitati. Probatur. Facere quemcumque effc&tum in creaturis commune eft toti Trinitati: fed filius adoptivus eft fa&tus, non genitus na

turali generatione à Deo.

jor tripliciter probatur .

ergo adoptare eft commune toti Trinitati. MaeTrimò ex oppofito, quia generare naturaliter in

[ocr errors]
[ocr errors]

*] In refponfione argumentorum memento

differentiæ inter proprium,

& appropriatum; & videbis adoptionem noftram,non propriam alicui per- Annot.
fonæ divinae,fed communem tribus: appropriatam autem Patri, ut au&tori
(& ideò peculiariter dicitur ipfe pater nofter) Filio, ut exemplari (& idcò

frater nofter, quafi fimilis communicans in Patre

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

$ Videtur, q, adgptari nó fit §WA R£9priu rationalis creaturæ. (*&££ Non .n. dicitur Deus pater creaturæ, nifi pcr adoptioné: dicitur auté pater creaturæ etiâ irrationalis, fî illud Job 38. Quis pluviæ pater, &• £iillas roris quis gemuit ? ergo adoptari non eft proprium rationalis creaturae.

M 2.Praet. Per adoptioné dicuntur aliqui filii Dei: fcd effe filios Dci in Scriptúra propriè videturattribui angelis, fî illud Job I. Quadam autem die cùm affiflerent filii Dei coram Domino. crgo non eft proprium creaturæ rationalis adoptari.

M 3. Prat. Quod eft proprium alicui naturæ, convenit ÉÉ habentibus naturam illam,ficut rifibile convcnit omni

tur ratio adoptionis, cùm fic affimilatis dcbcatur hæreditas æterna.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

nit omnirationali naturæ. ergo adoptari non eft proprium rationalis creaturæ. 4 SED çoNrRA eft, q, filii adoptati funt hæredes Dei, ut patet R9. 8. fed talis haereditas cövenit foli rationali creaturae.er

[ocr errors][merged small][ocr errors]

I. m D E M AJ O R I. 7Nifi per adoptionem. ß. Vclper creationë.§.Tüc &c. Nâ Deus dicitur fecüdü illudjob 38. pater creaturae irrationalis , nó,&c.ut in tex.Ubi pro ly primä particupationë fîmilitudinis vide corp. II. m D E M IN O R I. Troprie. R. i.primò in ordine aétualiter recipiédi adoptionë filiorü. §. Tunc,&c. ftat.n.cum

hoc,quöd adoptionis fi- * liatio Angelis non com- 3°

veniat primò, i.fecundü quòd angeli funt,fed fecundü quòd funt rationales, i.rationé habétes. In quo fenfu & B. Greg. angelü vocat aial rationale:quia f.habet röein. vide 1. qu.s r.art. 1. ad z. Quävis ejus cognitio nö fit röcinativa, i. per ra

*| EXAM.

a.traer •d f ar.ii.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ciem formæ, non autem fecundum in-
telleétualitatcm : quia forma domus in
materia non eft intelle&ualis, ficut erat
in mente artificis. Et hoc modo verbo æ-
tcrno affimilatur quælibet creatura,cùm
fit faéta per verbum. Secundo modo affi-
milatur creatura verbo,non folùm quan-
tum ad rationem formæ, fed etiam quã-
tum ad intelleétualitatem ipfius, Ä.
etiam fcicntia, quæ fit in mehte difcipu-
li, affimilatur verbo, quod cft in mente
magiftri. Et hoc modo creatura rationa-
lis, etiam fecundum fuam naturam affi-
milatur verbo Dei. Tertio modo affimila-
tur creatura verbo Dei æterno fecun-
dum unitatem, quam habet ad Patrem,
quod quidem fit per gratiam,& charita-
tem: unde dominus oratJoan. 17. sint
vnum in nobis,ficut & nós unum fumus.
Et talis affimilatio perficit rationem
adoptionis, quia fic áffimilatis debetur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tur fpiritus adoptionis filiorum.
M A D P R 1 M u M ergo dicendum ,
quòd Deus dicitur pater creaturæ irra-
tionalis, non propriè per adoptionem ,
fed per creationem fecundum primam
participationem fimilitudinis .
4 Ad fecundü dicendü , quòd angeli

dicuntur filii Dei filiatione adoptionis:

[ocr errors]

ipfi primò adoptioné filiorü recepcrunt.

M Ad tertium diccndum, quòd adoptio non eft proprium confequens naturam, fed confequens gratiam, cujus natura rationalis eft capax. Et ideò non oportet, quòd omni rationali creaturæ conveniat, fed quòd omnis rationalis

[ocr errors]

cnim aliarum naturarum, Angelica dempta, loquitur fic, ut patet videnti illum, & adoptari in potentia, ideft, adoptabilem effe,eft poffe habere fidem cum charitate, adoptari autem in a&tu i. adoptatum effe, eft habere fidem cum charitate, ut patet in textu cor.& ex hoc, quòd charitas viæ non poteft reperiri fine fide. ÉÉÉ 7. Ergo dicere, quòd poffe habere fidem, & charitatem eft naturæ hominum, habere autem utramque gratiae eft fidelium, idem eft , ac fi diceretur ; poffe in filium Dei adoptari eft proprium hominibus,ut homincs funt, aëtualiter autem adoptari eft proprium hominibus per gratiam Dei íüìïíôåíçíáéí, fidem fimul cum charitate habentibus Pone modò, quòd D. Auguftinus fub ly hominum intelligat & Angelorum ; quoniam utrique in hoc funt fimiIes, utpote ambo naturam intelleétualem habcntes; tunc illum dixiffe pofuifti, quòdadoptari poffe eft proprium naturæ intelleétuali, ut natura talis eft,aétualiter verò adoptari e(t proprium naturæ intelle&uali , ut fidelis eft, ideft, ut fidemcharitate formatam habet. Secundò vides: quomodò ex iis benè, &c.

„ creatura fit capax adoptionis.

. Commentaria Cardinalis Cajetani.

Itulus clarus, ut fonat.
. *[In corpore unica eft conclufio. .4doptari comvenit creaturae ratio-
nalifoli, non omni. Probatur. íiliüs Dei naturaliterproceditâ patre, ut
v$rbum intellectuale unum cum ipfo patre exiftens, & filiatio adoptiónis
eft fimilitudo filiationis naturali$, fion tantum feçundum formam, aut
gadum intelligibilitatis, fed fecundum unitaten. ergoadoptari cohve-
nit creaturæ rationali foli, non omni. Antecedens qüoad primam pro-
pofitionem includit tres conditiones ad propofitum filii Dei , prima eft ,
quòd verbum 5 fecunda, quòd intelleâuàle : tertia, quòd ünum cum
Patre.
* Et ideò ex ipfa propofitione deducitur triplex modus, ac gradus affi-
milationis adfilium Dci, feuad verbum. Primus per imitationem for-
mae, quae habct in vcrbo, quod eft omnium eminentiffima fimilitudo, &

[blocks in formation]

5o quæ fola funt immaterialia. Tertius per imitationem etiam unitatis ad

Deum : & hic cft proprius gratiam charitatis habentibus. Secunda au-
tem propofitio antecedentis ex praemiffis clarificata quoad terminos eft.
Et quoad ultimam partem dupliciter probatur. Primò, quia affimilatio
fecundum hujufmodi unitatem fit per gratiam charitatis, ut patet ex au-
&toritate domini 3o 17. Secundò, quia talis affimilatio perficit rationem
adoptionis, ficut rationale perficit rationem hominis. Probatur ; quia fic
fimilibus filio Dei debetur hæreditas aeterna.
“M confequentia verò quoad ly foli evidens ex fe e(t:quia talis fimilitudo in
fola rationali natura inveniri poteft. Quoad ly verò fed non omni proba-
tur : quia non omnium rationalium cftcharitas per Spiritum fanétum.

[ocr errors]
[ocr errors]

adoptionis. ergo & ille homo éft Chri-
ftus per adoptiónem, & ita videtur effe
filius adoptivus.
T 3. Prætereà. Chriftus, fecundum
homo, cft fervus : fed dignius eft effe fí-

rationabiliter fecundum, fcilicet,illud falfum datum, licèt non rationabi-
liter, abfolutè, & fccundum tciveritatcm loquendo, quòd Chriftus, ut

Utrum Christus,fecundum quòd homo,fit filius Deiadoptivus.

Q UI A R T U S. homo, eft filius Dei adoptivus. Uno enim in

convenienti dato, non

[ocr errors]
[ocr errors]

M SE D c o N T R A eft, quod Ambr.* dicit in li. de Incarnat. JMdóptivum filium mom dicimus filium eße matura,fed eum dicimus natura efse filium , qui verus ef filius : Chriftus auté eft verus,& naturalis Dei filius, fecundum illud 1. Joan. ult. Ut fimus im vero filio ejusjefu Chrifto. crg9 Chriftus, fecundum quòd homo, non eft filius adoptivus.

4 R E s P o N D E o dicendum, quòd filiatio propriè cövenit hypoftafi, vel perfonae non autem naturæ : unde & inprima parte diäum eft , * quòd filiatio eft proprietas perfonalis. In Chrifto autem nó eft alia perfona, vel hypoftafis, jincreata,cuicövenit effe filium per naturâ.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

- - - 1 lius adoptivus. Secundum autem illos,

ui ponunt in Chrifto duas pcrfonas,vel j'! hypoftafes, feu duo fuppofita,nihil rationabiliter prohiberet, Chriftum hominem dici filium adoptivum. M AD PR 1 M u M ergo dicendum, q, ficut filiatio non propriè convenit naturæ, ita nec adoptio.Et idcò, cùm dicitur, quòd carnis humanitas adoptatur, imprópria eft locutio. Et accipitur ibi adoptatio pro unione humanæ naturæ ad perfonam filii. 4 Ad fecundum dicendum, quòd fimilitudo illa Auguft. cft intclligcnda quan

[ocr errors]
[ocr errors]

tum ad principium, quia fcilicet, ficut fine meritis quilibct homo habet, ut fjt Chriftianus,ita ifte homo fine meritis habuit, ut effet Chriftus. Eft tamen differentia quantum ad terminum: quia, fcilicet,Chriftus per gratiam unionis eft filius naturalis, alius autem per gratiam habitualem cft filius adoptivus. Gratia aüt habitualis in Chrifto non facit de nö filio filium adoptivum:fed eft quidam effeétus filiationis naturalis in anima Chrifti,fecundum illud Jo. 1. Vidimus gloriam ejus quafi unigemiti â patre, plenum gratiae , ©• veritatis. 2o 4 Ad tcrtium diccndum, quòd eflè creaturam,& ctiam fcrvitus, vel fubje&tio ad Deum non folùm refpicit perfonam, fed ctiam naturam, quod non poteft dici de filiatione. Et ideò non eft fimilis ratio.

[ocr errors]

mo, non poteft dici filius adoptivus. Vidc illa, quae dicuntur ad tertium circa fin. Tertiò vides: quomodò, &c. -

Itulus clarus eft.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

< ln corpore articuli unica eft conclufio. Chriftus nullo modo poteft

dici filius Dei adoptivus. Probatur hæc conciufio dupliciter. Primo.
Chriftus eft naturalis filius Dei. ergo non potcft dici filius Dci adoptivus.
-Antecedens probatur: quia fiiiatio convenit non naturæ, fed pcrfonæ :
ut patet cx ant«dictis, perfona autcm Chrifli unica,. § incicata cft .
confèquentia probatur praefuppofita ratione terminorum, fcilicet,quòd fi-
liatio adoptiva eft quædam participatio filiationis naturalis, quod cx di-
ctis patet . Probatur crgo : quia, quod dicitur pcr fc, non dicitur parti-

[ocr errors]

itari, vel rccedendo à fententia fidei, ponendo in Chrifto plures perfonas,
vel hypoftafes : & hoc Auétor tangit in his,quae fubjungit, vel poncndo ,
quòd filiatio potcft denominare Chriftum ratione folius naturæ,ficut paf-

[ocr errors]

ftu§ ratione naturæ humanæ affumptae in gratia,& gloria bcatitudinis par-
ticipatæ dici filius adoptivus : ficut dicitur beatus beatitudine participata,
ratione naturæ affumptæ. Et hoc Auétor excludit in principio corporis
pcr hoc i;; filiatió non naturae, fcd perfonae convenit, & proptereà non

filiatio adoptiva röe naturae humanae.Exclufo au

tem, quòd non convenit Chrifto adoptiva filiatio ratione naturæ huma

[ocr errors]

gat dignitati filii veri,quod hæres fiat adoptione.Demum Auctor ex oppQfito errore confirmat conclufioncm , & probationcm dicens, quòd oppofita conclufio confonat errori ponentium in Chrifto plures hypoftafcs. *

I O De praedeftinatione Chrifli

[ocr errors]

E 1 N de confidcridü eftde praedeftinatione Chrifti.
ET C IR C J4 hoc quæruntur

quatuor. . UItrum Chriftus fit praedeftinatus

, in quatuor articulos divija.

4 Sccundò. Utrum fit praedeftinatus,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

prædeftinationis.

4 (Quartò. Utrum fit caufa prædeftinationis noftrae.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tione non noftra, fcd Chrifti : ficut autem chrifius,&c.utii, textu.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Deo ab aeternor: alioquin aliquid ngvi divinæ menti accideret. ergo unio
illa eft praedeftinata. ergo Chriftuseft praedeftinatus.

•T Adverte fenfum literæ intentum ab Au&ore : & ut difcernas do

A'otan* ad &rinam Auétoris ab aliorum fententiis, recolito, quòd praedeftinationis

[ocr errors]
[ocr errors]

*t**i4. rionem Chrifti ponit in ordine ad beatitudinem,quáfi gratia unionis fucrit

medium in Chrifto ad gratiam fummae beatitudinis animae fuae : Divus au

rem Au&or intuens gratiam unionis effe excellentius quid gratia fummæ

1) T& /en- itudini • - ß eß àm frui

*tm* ; beatitudinis creatae, quantò majus eft efle Deum, quam frui Deo, & *f u4.

gratiam fummae beatitudinis confequi ad gratiam unionis ( non ut finis íequitur ad medium, fcd ut proprietasadfubftantiam,ut calor adignem) pofuit praedeftinationem abfolutè communiter quidem rcfpicere gratiam vitæ æternæ, ut tcrminum : fingulariter autcm in Chrifto refpicere gra

tra&atum e(t. Quia verò gratia unionis propria eft naturali Dci filio , &
longè eminentior prima, idcò penes iftam concluditur praedeftinatio
Chrifti. Confonat namque rationi, ut excellentior gratia termini fimpli-
citer rationem habens, magis terminet praedeftinationem fimpliciter,fi mi-
nor illam terminat.
* Quia autcm gratia beatitudinis patriæ includit in fe rationem gra-
tiæ, & rationem gratiae pcr fe primò fummi, & ultimi termini, ut fpc-
cies claudit in fe rationem generis, & tàm gratia aeternæ vitae, quàm
gratia unionis convenit in ratione per fe primò termini fummi, & ul-
timi, quantum eft ex propriis generationibus (quod ideò appo(uerim )
uia, fi beatitudo alicüjus non propria gcneratione fieret , fed confecu-
tivè haberetur, non haberet rationem per fe primò termini , fed con-
fcquentis ad terminum, ut in Chrifto diétum eft contigiffe, quia, in-
quam, hoc in fe claudit, ideò Au&or in litera & praedeftinationem
propriè acceptam dicit refpicere gratiam , & hoc haberi ex antediétis
in prima parte . Veriffimum fiquidcm cft hoc , non folùm, ut fonat,
fed ut inducit ad excellentius genus gratiae , & termini gratuiti. Si enim
gratia confummata fufficit ad terminum praedeftinationis fimpliciter
( ut di&tum efl ) multò magis gratia unionis, quæ parit gratiam con-
fummatam, ut proprietatem , fufficiens eft, ut terminet praedeftimatio-
nem etiam abfolutè , & proptercà litera dicit , quòd rationc gratiae
unionis Chri(lus dicitur effe piacdcftinatus, non ad-hoc, vel illud, fed
piacdcfinatus. -
•I In

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »