Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

tura divina, & eft æternum : effe autem *

hominis Chrifti non eft divina natura,
fcd eft effe temporale. ergo in Chrifto
non eft tantùm ünum effe.
• 3. Prætereà. In Trinitate, quamvis
fiiit tres perfonæ, eft tamen unum effe
propter unitatem naturæ : fed in Chri-
íìo funt duæ naturæ , quamvis fit una

[ocr errors]

o düfe,impoffibile eft in una hypoftafi, vel perfona multiplicari,quia impoffibile eft, quòd unius rei non fit unum effe. 4 Si igitur humana natura adveniret filioDei non hypoftaticè,vel perfonaliter, fed accidentäliter (ficut quidam pofucrunt) oporteret ponere in Chrifto dug effe : unúm quidem , fecundum quòd eft Deus, aliud?utem, fecundum quòd cft homo,ficut in Socrate ponitur aliud cffe, fccundum quòd eft albus,& aliud,fccundum quòd éft homo,quia effc album non pertinet ad ipfum cffc perfonale Socratis. Èffe autem capitatum,& effe corporeum, & effc animatum totum pcrtinet ad unâ perfonam Socratis: & ideò ex omnibus his non fit, nifi d unum effe in Socrate.

perfona, ergo in Chrifto non eft tantùm 4o Et,fi contingeret, quòd poft conftitutio

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dicitur unum, quia unum , & ens convertuntur. fi ergo in Chrifto effent duo effe, & non tantùm unum, Chriftus effet duo, & non unum. 4 R E s P o N D E o dicendum, g) , quia in Chrifto funt duæ naturæ, & una hypoftafis, ncccffe eft, quòd ca, quæ ad naturam pertinentin Chrifto,fint duo: quæ autem pertinent ad hypoftafim in Chrifto, fint unum tantùm . Efle autem pertinet & ad naturam, & ad hypoftafim : ad hypoftafim quidem, ficut ád id, quod habét effe: ad naturam autem, ficüt ad id, quo aliquid habet effe. Natura enim fignificatur per modum formæ, quæ dicitür ens ex eo, quòd ea aliquid eft, ficut , albedine eft aliquid album, & humani- a. tate eft aliquis homo. Eft autem confiderandum, quòd, fi cft aliqua forma, vel natura, quæ non pertineat ad effe perfonale hypóftafis fubfiftentis,illud È nO!n dicitur efse illius perfonae fimpliciter, fed fi quid,ficut effe album eft effe Socratis, non, inquantum eft Socrates,fed, inquá

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

prohibet multiplicari in una hypoftafi , vel perfona: aliùd enim eft effe, quo Socrates eft albus, & quo Socrates eft muficus, fed illud effe , quod pertinet ad ipfam hypoftafim , vel ÉÉ fecun

poft incarnàtionem dicitur fubfiftere, non folum fccundum naturam diviham, fed etiam fecundum naturam humanam.

• COROL, Ergo ex conclufione tertia habetur, quòd , ficut eft haerefis diccre, quòd humana natura fit Dco conjunéta accidcntalitcr, ita &

divinis non eft aliud effe perfonæ præter cffe naturæ , & ideò tres perfonae non habent, nifi unum effe. Haberent autem triplex effe, fi in eis eflet aliud effe perfofiae , & aliud cffe naturae.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

affgnant8. na multiplicari, ut patet, primum autem impoffibilc cftin una , & cadem perfona multiplicari: quia impoffibile cft, quòd unius rci non fit unum effc. AT Quoad fecundum prima conditionaliseft. Si natura humana adveniffet filio Dei non hypoftaticè, fed accidentaliter , oporteret in Chrifto ponere duo effe: unum, fecundum quòd eft Deus, & aliud, fecundum quòd çft homo. Hæc conditionalis non áliter probatur in litera, nifi, quòd deducitur ex praemiffis, exemplum afferendo in Socrate de effeipfius, fecundum quòd eft homo, & fccundum quòd eft albus,& rationem applicando, quia effe album non fpcétat adeffe perfonaleSocratis. . 4| Secunda conditionalis cft. Si natura humana conjungitur filio Dei

Commenf.

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

perfonaliter fccundum naturam humanam,nón advenit fibi novum effe -perfqnale, fed folüm nova habitudo præexiftentis effe perfonalisad natu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

perfonae. , • <| In

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fonæ humanæ, quam conftituiffet, fi non fuiffet affumptâ. Ad hoc namq; fundavit fe Auétor fuper pertinentia, vel impertinentia formæ ad perfonalitatem alicujus', ut pcrtinentia ad perfonalitatcm alicujus, privata fore fingulis propriis effe ex hoc ipfo, quòdadalterius perfonalitatem fpcctant, mönftraret, quoniam in hoc differunt perfonalesà non perfonalibus for' mis, quòd non perfonales habent fingulæ fingula propria cffe, ut patet de albedine, dulcedine, quantitate, &c.perfonalia autem carent fingulis effe. Et proptcrcà,fipro quia humanitas in Chfifto perfopalis rcs cft, oportet, quòd carcat fuò próprio effe, quod conftat vocari effe aétualis exiftcntiae, natum principiari ab humanitate, feu natum effe humanitatis, ut

[ocr errors]
[ocr errors]

re propriám exiftentiam, fed illam non effe fimpliciter, aut principalem exiftentiam Chrifti, fed çôáíåííî , aut É quid, puta, inquantum eft homo, & collocare humanitatem Chrifti in ordine formarum, feu naturarum non pertinentium ad pcrfonalitatem, quibusconvenit afferre fecum fua fingula effe, & proptereà multiplicare illa in una, & cadem perfona. Cùm tamen evidenter in litera clarum fit, humanitatem Chrifti locatam effe inter fpeétantia ad perfonalitatem,& ideò non afferre proprium effe, quia, fi áfferret illud, multiplicaretur in una, & eadem peiforia effe perfonále : quoniam effe proprium naturæ humanæ eft cffe erfonale: eft enim effe Socratis, aut Platonis, &c. “I Ad objeéta autem in oppofitum refpondendo ad primum dicitur, 33hoïj*.* quòd opinioilla pofita in quaeftione iila de Unione verbi, ut retraétata cenfenda eft, nifi quis adeò defipiat, ut putet doétrinam in hoc ultimo libro traditam, & in authenticis libris etiam priùs probatam, fcilicet, im 3. Sentent. dijîinâiione fex. queßione fecunda, &• in Quolibet. momo, quefione fecunda, reducendam effe ad quæftiunculam vix cognitam inter apera Auâoris, & longè antè fa£tam. Quae rationabilius crcditur $olligendo condita inter fchedulas difputationum, quàm umquam edita à i)ivo Thom. conftat enim quaeftionem illam de tanta re, hoc eft,de Unione Verbiincarnati, imperfe&tiffimè materiam unionis tra&tare, & per hoc diffonare ab aliis quaeftionibus difputatis ejufdem, & rationibus multum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

debilibus uti, ut patet conferenti illos articulos fimilibus in hoc opere, ... naturam illam, & ille eft refpectus rationis tantùm, cüm per refpe&tum

[ocr errors]

tiale effe exiftentiæ fecum affert, quod accidentale effet filio Dei, ideò ad «

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cundum exiftere increatum. Probatur, quia nihil cfficit fe.

[ocr errors]

in pQtcptia (ut anima Antichrifti ante creationem) ergo haberet aliquod . efse in â&tu, & non novum : quia per nullam mutationcm pofitivam. er

go idem , quod modò habct. igitur &c. “| Et, fi dicatur, inquit Durandus, quod habet effe novum. ergo eft £xcludit corrupta . Probatur dupliciter fequelâ : tùm , quia perdidit eflc fimplici- P**. 4*jj* ter, & acquifivitaliud cfíe fimpliciter : tùm, qui$ nifi hoc fufficiat ad coi- %% £: ruptionem fimpliciter naturae, fcd rcquiratür, quòd nullum aliud effe reci- £?££ piat, fequeretur, quòd numquampoterit effe corruptio fine annihilationc. Ä. * Sextò. Natura angeli poffet affumià verbo,& illa non poteft manere ow.6. eadem , nifi maneat fua cxiftcntia eadem fecundum iftos. crgo nec natura humana modò poffet manere eadem in Chrifto, nifi maneret fua exiftentia. Confequentia cft manifefta, quia ita eft intrinfeca fua cxiftentia uni, ficut alteri. ° Septimò. Fundamentum relationis naturaliter praecedit relationem, & fecundum effe aétuale præcedit rationem relationis a&ualis: unio iflâ fuit relatio aétualis. ergo ejus fundamentum præccffit naturaliter fecundü cffe aétuale, fundaunentum illuderat ipfa natura totalis. igitur, &c. ° Confirmatur. Priùs naturaliter anima perficit corpus, quàm tota na- confirm. tura eflèt nata affumi: in illo priori forma fuit aëtus materiæ, & per confequens dabatur effe fibi, quod non corrumpebatur per affümptionem. ' T 0eiavô arguitur exáöçtrina Auâorisin'i. par. q. 5o. ar. 3. expropo- 9%***** fito probantis,Teffe non poffe feperariâ forma, ficut néc roturiditas potcft "**"* fcparaui à circulo: quia cfle convenit forma: fecundum fe,ficut rotunditas ciiC ta

0}.y.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

uòd Chriftus habnit omnia homini naturalia, non perfonalia, & quod jj naturalibus eft inaffumptibile, cft incurabilé, fecu$ eft de ÉÊËàáliís Probatur hæc gloffa ex fidei catholicæ fententia dicentis, ih Chrifto non effe perfonam, nifi divinam. non cft crgo in Chrifto perfonalitas humana,

uam tamen conftat in reliquis hominibus inveniri. Idem eft autem juę; de perfonalitatc,& propriis pcrfons, ut diftinguitur contra naturam. Aufigitur dicant ifti, perfonas noftrasefle incurabiles, quia pcrfona cft inaffumptibilis, & fimiliter Chriftum non perfççtum homincm, quia caret pcrfonalitate humana, quorum utrunq;alienum cfse à veritate conftat, aut univerfaliter fic fáteantur, quòd non de perfonalibus hominis,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cÃ" * Ad confirmationcm dicitur, quòd anima Chrifti informabat cor- pus, & dabat ei effe animatum, efîè dico effentiae, effentialiter fiquidem conftituebat animatum corpus, non autem effe exiftentiæ propriæ , fed, antequam darct hoc, praeventa fuit ex affumptione ad pcrfonam Verbi. $ al.^.

[ocr errors]
[ocr errors]

ubi ex duabus quantitatibus partialibus fit una totalis qúantitas, partialiter inhærens partibus totius aquæ, five pcr modum aggenétationis, puta, cùm alimentum auget hominem, qui alitur ex illo, ubi non remanet quantitas cibi, potufque alcntis, fed fic adjungitur alito, ut fubinduat quaiititatem ipfius, qui alitur, extendente illam anima , ut in fecumdo de anima dicitur. Nam, fi oculus adveuiret de novo Socrati, neque exiftentiam pro-, »riam partialem adjungeret exiftcntiæ Socratis, cüm cxiftentia Socratis fit indivifibilis, non extenfa per fe, aut per accidens, quia de geucrc cft immateriali, utpote propria animg intelle&tivæ, quæ inextenfà cft omninò in cor

o pore. Nec adveniens oculus fubindueret exiftentiam Socraris, tamquam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »