Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L U S
Utrum hæc fit vera: christus, fecundum quòd homo , eft creatura.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

reduplicatione, vel ratione ££ pofiti, vel.
u

ratione naturæ. Si quidem refumatur ratione fuppofiti,cùm fuppofitum humang naturæ in Chriflo fit ætérnum, & incrcatum, hæc erit falfa : Chriftus, fecundum quòd homo,eft creatura. Si verò refumatur ratione humanae naturæ, fic eft vera: quia ratione humanæ naturæ, five fecun

natura'humana, & de creatura, cùm tamen in plus fe habeat effe creatu

ram,quàm effe naturam humanam. Nomen fiquidem naturæ humanæ nö 7o in eo divinam naturam permanere :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

e Roma dicentis:quòd natura humana in Chrifto eft perfo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

humanitatis affumptionem non ex duabus naturis exiftere : fed folùm

& contra Diofcorum defenforem

ejufdem. Jnde in fine Conciliitot, tantique patres veritatem contraiftos ita concludunt. Comfentientes fanéìis patribui, unum, eumdemque filium confiteri dominum noßrum jefum chrißum, confona voce edocemus : pariter perfe£ium eumdem in deitate Deum,& hominem eundem ex anima rationali, & corpore : fecundum divinitatem unius cum patre naturae,fecundum humanitatem unius naturæ mobifcum. Hunc unum, eumdemqùe chri£ium filium Dei, wnigenitum in duabus maturis inconfuíè, immutabiliter, indivise, infeparabiliter cognofeemdum, mufquam fublata differentia matu^ rarum propter unitionem : magis autem falva proprietate utriufque nature,& in unam perfonam,atque fùbfifientiam concürrente: non in äuas per

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

teft cum diftin&ione, pofito. Secumdô, in

[ocr errors]
[ocr errors]

omo tenetur formaliter, quia habet vim prædicati. Secundum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

JAnnot.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

SUPER QUAE. XVI. ART. XI.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

venit cuilibet homini. Si ergo Chriftus, fi q»h6,eft Deus,fequitur, quòd 9mnis homio fit Deus, quod patet effe falfum.

4 R esp o N D E δ dicendum, quòd ifte terminus homo in reduplicatione pofitus poteft dupliciter accipi. umo modo quantum ad naturam, & fic non eft verum, §. Chriftus, fecundum quòd homo , fit Deus, quia humana natura eft diftinéta à divina fecundum differentiam naturæ. „Alio modo poteft accipi röe fuppofiti, & fic, cùm füppofitum naturæ humanæ in Chrifto fit perfona filii Dei, cui per fe convenit effé Deum, verum eft, g) Chriftus, fecundum quòd homo, fit Deus .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

Itulus, ut fonat, clarus.

si in córpore dúo. Primâ diftinguendo utramque partem dicit poffe teneri, quia terminus reduplicatus pqtcft vel ratione náturæ, vel fuppo{iti rcduplicari. secundò docet, quòd in partem negativam declinandum eft : quia magis tenetur formalitér terminus rcduplicatus. Et omnia clara funt ex præcedentibus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tura humana, tunc per .

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

D d u o d E c I M u M fic | proceditur. Videtur, quòd $i Chriftus, fecundum quòd 3\\% homo , fit perfona. Illud E$%$j enim, quod convenit cuilibet homini , convenit Chrifto , fecundum quòd eft homo, eft enim aliis hominibuis fimilis, fecundum illud Phil. 2. In fimilitudinem hominum faétus: fed omnis homo eft perfona . ergo Chriftus, fecundum quòd homo, cft pcrfona. 4 2. Praet. Chriftus, fecundum quòd homo, eft fubftantia rationalis natura , non autem fubftantia univerfalis, crgo fubftantia individua : fed nihil aliüd eft perfona , quàm rationalis maturae individua fubftantia , ut Boetius dicit in lib. de duabus naturis. * ergo Chriftus, fecundum quòd homo, eft perfona. - v 4 3. Praet. Chriftus, fecundum quòd homo, eft res humanæ naturæ, & fuppofitum , & hypoftafis ejufdem natùfa- : fed omnishypoftafis, & fuppofitum, & res humánæ naturæ eft perfona. ergo Chriftus , fccundum quòd homo, eft perfona. 4 SED coN T R A. Chriftus , fecundum quòd homo, non eft perfona æterna. Si ergo Chriftus, fecundum quòd homo, fit perfona, fequeretur, quòdin Chrifto fint duæ perfonae, una temporalis, & alia æterna, quod eft erroneum, ut fuprà diétum e$t. M R E s P o N D E o dicendum , quòd, ficut fuprá diétum eft, * ifteterminus homo in reduplicatione pofitus poteft accipi vel ratione fuppofiti, vel ratione fiaturae. Cùm ergo dicitur : Chriftus , fecundum quòd homo, eft perfona , fi accipiatur ratione fijji » manifefium ef?, quòd Chriftus , fècundum quòd homo, ef perfona, quia fup

[ocr errors]

quàm perfona filii Dci. Si autem acci

piatur ratione d naturæ, fic poteftintclligi dupliciter. Uno modo , ut intelligátur , quòd naturæ humanae compe

io tat effe in aliqua perfona , & hoc etiam modo verum , omne enim , quod fubfiftit in humana natura eft perÉ . .Alio modo poteft intelligi, ut naturæ humanæ in Chrifto propria , perfonalitas debeatur, caufatâ ex principiis humanæ naturæ . Et fic Chrifius , fecumdum quòd homo , mon ef? „perfona , quia humana natura nqn_. cft per fe feorsùm fubfiftens à divina natura , quod requirit ratio perfonæ . • M A D P R IM u M ergo dicendum ., uòd omni homini convenit effe perÉ, , fecundum quòd omne fübfiftens in humana natura eft pcrfona : fed hoc eft proprium homini Chrifto, go quòd perfona fubfiftens in humana natura ejus non fit caufata ex principiis humanæ naturæ, fed fit æternâ : & ideò uno modo eft perfona, fecundum quòd homo, alio modo non , ficut diëium x

M Ad fecundum dicendum, quòd fubftantia individua, quæ ponitur in definitione perfonae , importat fubftan4° tiam completam per fe fubfiftentem feparatim ab aliis, alioquin manus hóminis poffet dici perfonâ , cùm fit fubftantia d quædam individua, quia tamen eft fubftantia individua , ficut in alio exiftens , non poteft dici perfona. Et eadem ratione nec humana natura in Chrifto , quæ tamen poteft . dici individuum , vel fingulare quoddam. • M Ad tertium dicendum, quòd, ficut perfona fignificat quid completum, & per fe fubfiftens in natura rationali, ita d hypoftafis , fuppofitum, & res naturæ in genere fubftantiæ fignificant quiddam per fe fubfiftens. Unde, ficut humana natura non eft per fe perfona fe6o orsùm à perfona filii Dei, ita etiam non eft per fe hypoftafis, vel ÉÉÉÉ; vel res naturæ : & ideò in fenfii, in quo negatur ifta : Chriftus, fecundum qüöd homo, eft perfona, oportet etiam négari omnes alias.

[ocr errors]

A P P E N D I X. E X art. habes primò: quomodò per rationem tanquam in radice interimas hærefim Felicis dicentis , quòd in Chrifto infunt duæ hypoftafes. Et hærefim chanzinzariorum dicentium , in Chrifto duas fuiffe perfonas, alteram paffam, alteram non paffam. Et haerefim Z\£f?orii dicentis, Chriftum habuiffe duas perfonas, alteram divinitatis, alterâ humanitatis. Secundò habes: quomodò per rationem oftendas , illas meritò damnari à diétis q. 2. art.2.3.append. &. qu.4. art.z. appen. Item à di&tis qu. hac art. 7. 8. 9. io.appen. Item à Concilio Ephefimo primo habito contra Neftorium , qui purum hominem ex fanéta Virgine Maria natum afferuit : ut aliam perfonam carnis , aliam faceret deitatis , nec unum Chriftum in Verbo Dei, & carne fentiret, fed feparatim, atque fejunétim alterum filium Dei, alterum hominis prædicaret. Hoc ergo Concilium cap. 2. ait. Si quis non confitetur, carnifecundum fubfißentiam umitum Dei verbum , unumque effe chrißum cum propria carne,eumdem fcilicet Deum fimul, &• hominem : anathema fit. Et cap. 5. Si quis in uno Chrißo dividit fubfifientias po/? unionem, fola eas conmexuone comjungems anathema fit. Et cap.6. Si quis nom confitetur

[ocr errors]
[ocr errors]

Commenf.

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

membrum cft. Chriffus, fecundum quòd homo, e£# perfóna, quia humana natura É perfonari, eft enim fubftantia rationális ÉÉ , omnis autem fubftantia hujufmodi fubfiftentiam exigit, qua perfona eft. Conclufio tertia juxta tertium membrum eft. chriiius, fecimdum quòd hom9,non eff perfona,quia humana natura in Chriftocaret propria fubfift&tia, feu perfonalitatc,utpote non per fc fcorsü,fed in perforia divina exiftés.

qUÆSTIO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Depertinentibus ad unitatem in Cbrifio quantum adeffè, in duos articulos divifa.

ad unitatem in Chrifto in communi. Nam de his, uæ pertinent ad unitatem, vel pluralitatem in peciáli, fuis locis detcrminandum eft:ficut fuprà* determinatum eft,quòd in Chrifto non eft una tan£*<*»* tùm fcientia, &-* infrà determinabitur, quòd in Chrifto non eft una tantùm nativitas.

[ocr errors]

EiNDE confiderandum eft de his, quæ pertinent ,

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum Chriftus fit unum, vel duo.

[ocr errors]

propter accipientem Deum, utrumque au

[ocr errors]

eft pater,&eft aliquid, quod non eft pa

ter ergo Chriftuseft aliquid,& aliquid. ergo Chriftus eft duo.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fe. tom. r. inter opera Ari/?.

bant inter hosterminos, fcilicet, perfonam, & fuppofitum, q.3.433; I.* DE MI N O R I. sed utrumque. 8. Sumptum ex parte Praediga£i. §. Tünc nihil, &c. Nam ly utrumque in auâoritate D. Auguftini non tenetur cx parte prædicati, quafi dicat, quòd Chriftus fit utrüque, fc. fit natura huimafia,& natura divina, nam prædicata fumuntur foimaliter,ideft,pro natura, q.16.4.9. fcdt£netur ex parte fubjcéti. Et tunc ly utrumque ponitur non pro duobus fùppofitis, fed pro , &c. ut in tex. II. a. MAJOR. Ubicumue eft aliud, & aliud, ibi funt duo. ß. Secundü quöd cadit ly aliud, & aliud.§. Tunc nihil,&c. Nam in au&toritate D. Auguft. ly aliud, 3- 4. liud non cadit fupcr C hrifli fuppofitum, in

* In di$.am omne,quod ' */*, bonum

P. 114."«9-
417.2^4*6.

ID 1 c* i.'
* 1 p.q 3. a.
3. v* 4•

vina :

* Ad CFed. epi. 1, inter prin.&r mnr. Incipit : Honarädiffìna.

O ; •' Ad

[graphic]
[graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

q Ad tertium dicendum, quòd hæc eft falfà : Chriftus cft tantùm homo , quia non excludit aliud fuppofitum, fed aliâ naturam eo, quòd termini in prædicatd pofiti formaliter tenentur. Si verò adderetur aliquid, per quod traheretur ad fuppofitum , effet verà locutio , quia Chriftus eft tantùm id, quod eft homo. Non tamen fequitur, quòd fit aliquid aliud, quàm homo: quia ly aliud, cùm fit relativum diverfitatis fubftantiæ,propriè refertur ad fuppofitum, ficut &

omnia relativa facientia perfonalem re

lationem:fequitur autem . ergo habct aliam naturam. 4 Ad quartum dicendum, quòd, cùm dicitur: Chriftus eft aliquid, quod eft patcr, ly aliquid tenetur pro natura divina,quæ ctiam in abftraéto prædicatur de patre, & filio:fcd, cùm dicitur : Chriftus eft aliquid, quod non cft pater, ly aliquid tenetur non pro ipfa natura hümaha, fecundum qùòd fignificatur in abstraéto, fed, fecundum quòd fignificatur in concreto,non quidem fecundum fuppofitum diftinétum, fed fecundum fuppofitum indiftinétum,prout fcilicet ÄÈ ftat naturæ, non autem proprietatibus individuantibus: & ideò non fequitur , quòd Chriftus fit aliud , & aliud , vel, quòd fit duo, quia fuppofitum humanæ naturæ in Chrifto , quod eft perfona filii Dei, non ponit in numerum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cum natura divina, quæ prædicatur de patre, & filio. M Ad quintum dicendum, quòd in myfterio divinæ Trinitatis natura divina prædicatur etiam in abftraéto dc tribus perfonis: & idcò fimpliciter potcftdici, uòd tres perfonæ fint unum: fed in myÉ, incarnationis non prædicantur ambæ naturg in abftraéto de Chrifto:& ideò non pöteft fimpliciter dici, quòd Chriftus duo. 4 Ad fextum dicendum, quòd duo dicitur, quafi habens dualitatem,non quideminàliquo alio, fed in ipfo, de quo duo prædicantur. Fit autem praedicatio de fuppofito , quod importatur per hoc nomén Chriftus. Quamvis igitur Chriflus habeat dualitatem naturarum, quia tamen non habet dualitatem fuppofitorum, non poteft dici Chriftus cffe duo. 4 Ad feptimum dicendum, quòd alterum importat diverfitatem accidentis,& ideò diverfitas accidentis fufficit ad hoc , uòd aliquid fimpliciter dicatur altcrü , É aliud importat diverfitatem fubftantiæ: fubftantia autem dicitur non folùm natura , fed etiam fuppofitum,ut dicitur in quinto Meta. * & idcò diverfitas naturae non fufficit ad hoc, quòd aliquid fimpliciter dicatur ïí, adfit diverfitas fim fuppofitum : fed diverfitas naturæ facit äfiud fecundum quid , fcilicet fî naturâ, fi non adfit divérfitas fuppofiti.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sed prgdicata, quæ verè affirmantür de Chrifto, non ponunt in numerum : Deus chim, & homo in Chrifto non ponunt in numerum : non.n. funt duo habentia deitatem, & humanitatem, fed unum , & idem numero eft habens humanitatemi, & habens divinitatem, & fimiliter filius Dei, & hic homo, feu Jefus non ponunt in numerum, ut patet. In hoc confiftit tota vis hujus articuli. * Et in hac quidem prima parte corporis devenitur ufque ad hoc, quòd, fi natura utraque prgdicaretür de Chrifto, effet duo Chriftus: quia naturæ ponunt in numerüni : fed, quia non prgdicatur, non conftituit Chriftum duo, &, quia prgdicatur, ut in fuppófito, ideò fœcundum rationem fup

[ocr errors]

unica conclufione. * Quoad primum conclufio eft illa. chrißus efi unum,vel duo,non fecumdum dualitatem naturarum , fed fecundum unitatem , vel dualitatem fuppofiti, feu perfomae. Probatur conclufio hæc quoad primam partem : quia de Chrifto non praedicantur ambae naturæ in abftraéto, fed altera tantùm, fcilicet, divina, quod probatur ex differentia inter Deum, & alia in hoc, uòd in folo Dco natura fecundum {e prædicatur de fuppofito : hinc enim £quitur , quòd humana natura non prædicatur de Chrifto. Quoad fecundam verò partem: quia ambæ naturae, ut in fuppofito, prgdicantur de Chrifto, five fignificentur in fuppofito indeterminatè, fivc £É °] Ubi nota, quòd, licèt diverfimodè poffit formari haec prima pars corporis articuli, puta, prgmittendo differentcm habitudinem Chrifti ad natufas fecundum fe, yelut in fuppofito fignificatas,& fubdendo conditionalem proceffum, ß ambæ maturæ, &c. vis tamen rationis confiftit in hoc . Ad cffe duo exigitur, quòd Chriftus fit aliqua predicata ponentia in numerum, deitas autem, & humanitas ponunt in numerum , funt cnim duæ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »