Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

facium eff, & homo facius efi , effe non fieri relativum, quia non caro,non homo factus eft Dci filius, fed ad carnem, ad hominem,& militarcnt multum argumenta allata. Sed fieri fubftantiale, non quale eft fieri, quo matcria tranfmutatur in carnem, aut humanam naturam, fed quale eft fieri, o quo fingeretur, Socratem fieri hominem. Nam , ficut alio modo fe habct cfie intcr Socratem, & humanam naturam ex una parte , & inter materiam, & humanam naturam ex altera parte, ita diffimiliter fe habet fieri inter hæc, & illa, cùm enim dicimus: Socrates eft homo, non denotatur, aliud cffc praedicati,& aliud fubje&i, fed, cùm dicitur : Màteria eft humana, aliud effe effentiale denotatur materiæ, & aliud humanitatis. Et ideò fieri medians inter materiam,& cffe humanum, fieri fubftantiale quidem, fed mutationis eft ipfius matcriae: inter Socratem autem, & humanam naturam non mediat fieri mutationis:fed,aut nullum,aut fine mutatione. Et ad hoc ficri fpeétat fieri illud, quo verbum caro faétum eft, ficut ad hu:c cfîèndi modiim fpectat effe illud, quo verbum eft homo, in primo modo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SoJ.05, 3.

'Sol.03.4 ex
S:::.

I)a3.a.

Λε/. dub.z.

mapæ naturæ, &, quòd hypoftafis humanæ naturæ effet ipfa verbi hypo

ftafis. Et fic propofitio cffet vera, & fenfum proprium habet fecundùm
perfonalem fuppófitionem.
* Ad hoc dicitur, quòd in hac ultima particula literæ non eft fermo de
veritatc,fcd de proprietate fenfus. Et proptcreà, licèt affignatus fenfus ob-
jicicndo fit verus, non tamen eft proprius diétæ propofitiónis, quia ly homo
ex parte fubje&ti perfonaliter, ac determinatè fùpponens â€ÈÉÉüíi pro
illa hypoftafiabfolutè , & non pro illa, ut abftrahit à feipfâ^ ut objeâio
fumit) quia fubjeéta tehcntur materialiter, conftat autemi, quòd, abfolu-
tè fumpta hypoftafi illa, falfum eft, quòd faétum fit, illa mi effe Dcum .

mutatio relativa, íéêüíôáíôïäïêïíå , quòd, cùm de hoc myftcrio lo-
quendum eft , dicito, quòd interveniunt hîc duo, f.faéfio , & mutatio. Et,
quòd faétio quidem cft fubftantialis, qua Verbum caro fa&tum eft, & lo-
cum fubjeéti tenet in hac faétione fubftantiali verbum , quia fecundum
rei veritaté,& proprietaté cócurrit in hoc fieri verbü,ut hypoftafis, quæ na-
turæ fubjicitur,naturâ fubftätificans,in natura fubfiftens.Et natura ipfa hu-
mana (de qua éft fermo) tenet locum termini, quamvis non tantùm, ut di-
cetur. Mutatio autem eft relativa, & refpeétu Ę natura humana tenet
locum fubjeéti, verbum autem locum termini, quia verbum non refertur,

6o nifi, quia natura refertur ad verbum. Et, quoniäm non de mutatione, fed

de fa&ione eft fermo in iftis propofitionibus, ideò illa eft fimpliciter ve-
ra: Deus fa&us eft homo; ih cófiquidem de eo, quod eft, ut fubje&tum fa-
&tionis dicitur, quòd faétum eft homo, quod conftat effe veriffimum, &
propriiffimè diâüm, ifta verò: Homo faétus eft Deus, eft fimpliciter fal-
ía, quoniam in ea enuntiatur, ut terminus faétionis Deus, qui nec ratione
natuiræ, nec ratione fuppo(iti poteft terminare faétionem circa fuppofi-
tum hominis ex fignificatione propofitionispofitam, cùm dicitur : homo
fa&tus eft Deus.
•[ In refponfione ad primum adverte novitie, quòd tota yis argumenti
confiftit iniillo pronomine , Ei: quafi dixerit Apoftolus de filio fuo, quia

7o faéìus ei, hoc eft, Deo filius, &c. Et proptereà rcfponfio confiftit in

hoc, quòd ly Ei idem fignificat, quod ad honorem ejus, & conftruitur fic,
Qui faëtus eft ad Dei honorem ex femine David fecundum carnem.
•I In refponfione ad fecundum , & tertium habes piam interpretationem
Græcorum in Gregorio, & Latinorum in Auguftino.
•I In refponfione ad quartum vide in calce refponfionis, quòd natura
humana dicitur fubje&um fa&tionis non folùm ea ratione, quia eft fubje-
&tum mutationis relativæ, fed, quia fubftantiale fieri in myfterio incarna-
tionis inventum convenit humanæ naturæ paffivè, quoniam hoc fieri non
cft, nifi verbo uniri naturam humanam in unitatem hypoftaticam, ubi
conftat verbum perfonare naturam, & naturam perfonari in verbo. Et,li-

8o cèt verbum pcrfonare naturam non fitagere ( cùm non fit commune to

ti Trinitati, cui omnis a&tio ad extrà communis eft , fcd foli verbo conveniat)& confequenter naturamà verbo perfonari non fit pati, quia tamen Hoc fieri ( phyficè loquendo) non eft, nifi perfonatio humanæ naturae in verbo, ut nunc primò dependens à tota Trinitate, ut caufa efficiente, & verbum in ipfa perfonatione concurrat, ut hypoftafis, & natura humana, ut patiens ipfam faétionem fuae ÉÉÉÉÉåíïíåíò in verbo, tàm verbum, quàm natura humana poteft fignificari, ut fubjeétum fa&tionis in hoc myfterio. Et proptcreà in litera dicitur, quòd dici poteft : Humanitas fa&a eft IDei , non autem , quòd homo faétus eft Dcus.

.A R•

.€nna:.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

creatura omines alias creaturas exçellens. Et hgrefim Afterii dicentis, quòd Chriftus eft Dei virtus : creatura tamen, & merus homo. Omnes enim prædiâi conveniunt in hoc, quòd propofitioifta: Chriftus fimpliciter eft &reatura, contra quam præferis articulüs direétè pugnat, camquc cfficaciter expugnat. Secundò habes : quomodò per rationcm oftcndas, illas omnes, & ex confequenti illud, in quo çonveniunt, meritô damnari à Papa Eugenio IP. in Concil. Florent. $££; Romana Eccleßa dammat Ebionemj, cerinthum, Marcionem, Paulum Samofatemum, Photinum , omnefque fimiliter üljhemiantes, qui non valenter percipere unionem perfonalenì humanitasjad verbum, negaverunt, chriftum jefum Domyniâ inoíirum effe verum Deum, ipfum purum hominem confitentes, qui divinae gratiæ participatione májori, quàm fancfioris vitae merito fifcepiffer , divinus homo diceretur. Hæc iliein conftitutione fuper unionc Jacobinorum. Item à di&is quæß. 2. artic. 1. append. & quæß. 6. art. 6. appen. Item à Joann. 8. Ego principium , &c. ut cüm expofitione ponitur in gr.7. aPP. Item à Conciliis multis fupràin multorum articulorum appendicibus recitatis. Ité à Philipp. 2. Qüi non rapinam arbitratus eff, effe fe æqualem Deo . Hoc eft. Qüi verèjcr naturám, non falsè per rapinam, ut appctiit Lucifer,eft aequalis Deo. Item à Joan. io. Ego, & pater unum fumus , &

cap. 1. Deus erat verbiâ. Item à 1. Joan. 1. sJuod fuit ab initio, quod au

divimus , quod vidimus oculis no£fris , &• manus moßræ contreéiaverunt de verbo vitæ : annuntiamus vobis vitam aternam, quæ erat apud

A R T I C U L U s
Utrum hæc fit vera: chriftus ef? creatura.

[ocr errors]

4o minatione: Chriftus eft incorporeus, ve

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ne determinatione, non enim dicimus, habeat humanitatem , feu etiam, quòd fit ve

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

T. Itulus de propöfitione eft, an enuntiatio ifta : Chriftus cft creatura, fit vera. *[ In corpore duae funt conclufiones. Prima eft direétè rcfponfiva quaefito . Non eff abfolutè dicendum : chrifius e£í creatura, fed cum determinatione, fciliçet, fecundum humanam maturam. Probatur. Cum haercticis nec nomina déöemus habere communia. crgo cum Arrianis non demus convenire in dicendo Chriftum creaturam. •Antecedens probatur & ex Hieronymo, quia ex verbis inordinatè prolatis incurritur hærefis, & ne hæreticorum errori favere vidcamur. £onfequentia probatur, quia .4rriami dicebant Chriftum crcaturam fimpliciter, quia fecundum utianque naturam erat creatura, quod eft damnata hærefis. •[ Nota hìc novitie, quòd ex verbis inordinatè prolatis incurritur haerefis, non formalitcr, quæ exigit pertinaciam in voluntate, fed vel materialiter in fignificato verborum inordinatorum errorem contrarium fidei importantiüm, vel apparentcr, dum inordinata verba fpeciem hærefis præfeferunt, ficut etiam in aliis vitiis incurritur ex aliqua inordinatione fpecies mali, à qua univerfaliter abftinendum effe jubet Apoftolus. °[ Notá fecundò, quòd, quia quæftioifta eftdenominibus, quæ diverfimodè à diverfis intclligi poffunt, ideò fufficiens ratio abftinendi ab aliqua locutione eft fuga apparentiae, ncvidcamur favere hæreticis, etiamfi in Veritate non faveremus.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Commentaria C

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A.

cœpit. Secundò habes: * • - _ w - - - quomodò per rationem, oftendas, illas meritò damnari ab Hebr.ulti.fefu, chri£fus , &c. ut in arg.

tufae

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »