Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

A P P Ex art. habes primò :

lapidibus, & lignis, fecundum quòd in fua natura confiderantur, quia putabant in illis aliquid numinis cffe.Nos au

Deus recens : fed homo eft quidam re- ,« tcm non attribuimus nomen Dcitatis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

umana natura eft inipfo rccens. Naturam enim humanam rccenter af

homini fecundum humanam naturam , fed fecundum fuppofitum æternum , quod eft etiam per unioncm fuppofitum humanae naturæ, ut diétum * eft. 4 Ad fecundum dicendum, quòd hoc nomé Pater prædicatur de hoc f nominc Deus , fecundum quòd hoc nomen_. Deus fupponitÉ perfona Patris : fic

ao autem non prædicatur de perfona Filii,

quia perfonâ filii non cft perfona Patris, & per confequens non oportet , quòd hoç nomen Páter prædicetur de hoc nomine homo , de quo prædicatur hoc nomen Dcus , inquantum ly homo fupponit pro perfona Filii. 4 Ad tertium dicendum, quòd, licèt

O humana natura in Chrifto fit quiddam

recens, tamen fuppofitum humanæ naturæ non eft recens, fed æternum. Et,

uia hoc nomen Deus non prædicatur

e homine ratione humanæ naturae , fed ratione fuppofiti , non fequitur, quòd ponamus Deum recentem . Sequeretur autem, fi poneremus , quòd homo fupponit fuppofitum creatum,

[ocr errors]

in Chrifto ponunt duo fuppofita.

[ocr errors]

demptor noffer filius Dei ante fæcula exifiens, filius hominis facius eft in me fèculorüm , ut , qui per divinitatis fuæ potentiam ngs creaverat ad perfruendam vitæ perehmi, beatitudinem , ipfe per fragilitatem humanitatis nofiræ mos reftauraret ad recipiemdam,quam perdidimus, vitam. Haec ibi.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

fed hominem , ideß ?

effe à fcripturis, Conciliis, & Auguftino infinuatum , quòd homo poft incarnationem eft IDeus verè, & propriè. fecundum fubfiftentiam

U. i?i*at p o £. c/.$. Pe i.

tamen: hoc eft,quòd ifta ,

propofitio : homo eft Deus,eft vera,& propria, attento fuppofito – humanitatis poft unioné. A fcripturis quidem per

* in cor.ar.

hoc, quod dicitur Rom. f al. ac int.

9. ex quibus , &c. ut in argum. comtr. A conciliis verò, ut in art. 1. append. Ex fimili enim 1adice procedit, quòd fit vera hæc : homo eft Deus, ex qua proceffit, quòd vera fit illa : Deus cft homo : ut patet ex corp. Unde fit, quòd cöcilia ipfa verbis î bus unum iftorum de

monftrant,iifdé & aliud dcmonftrare intelligantur. Vide ergo tu ibi, & vigili mente cöfidera. A B.Aug. auté infinnatur idipfum per hoc,quod in hom.fupcr Joan.3. dicit. 7Notandum, quòd eadem de filio Dei unigemito replicat,quæ de filio homihis in cruce exaltate

praemiferat dicens j ut

omniis,qui credit in ipsiâ,

mom pereat, fed habeat

vitam æternam. Profe

ciò idem conditor,& re

nos ad vitam illam reserennem vitæ ipfiusbea&c.

intelligit perfonä creatam, quae denominative eft dominica.

I. m M AJO R. Dicit
JAugufiimus , &c. &.Ta-
men | poft retraétavit
hoc diétü. §.Tunc nihil,
&c. ut patet. Nam in re-
traétatione ftandum cft.
I T E M EX B. AVG.
In homine dominico. ß.
i.in humana natura do-
minica. §. Tunc nihiI,
&c. Nam conclufio ar-
ticuli fumit ly homo de-
minicus in alio fenfu,
f. propriè : & di&um B.
Aug. fic aliqualiter re-
duétum ad bonum fen-
fum accipitur fatis im-
propriè. Nam ly homo,
propriè loquendo,figni-

ar.z.ad tertium . Vide re-
ratione poffit , &c. *
II. m IL-

Sv'. dub.

* •.4. £rr]. He.-.par. y. in ri. - •it. impri/i.

* Ii. r. rerr. c.c. r 7 r rocu/ à fi.i.i.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

eße dicendum, quamvis nonnulla ratione
poßet defendi,qüia f. poffet aliquis dicere,
quòd É; dominicus ratione
humanæ naturæ, quâ fignificat hoc no-
men homo, non autem ratione fuppofiti.

4 Ad fecundum dicendum, quòd illud
unum fuppofitum, quod eft hümanæ, &

[ocr errors]
[ocr errors]

divinæ naturæ, primò quidem fuit divinae naturæ,fcilicet ab æterno, pofteà autem extempore per incarnationem fa&ü eft fuppofitum humanæ naturae. Et hac ratione dicitur humanatum, non quia affumpferit hominem, fed quia affùmfit humanam naturam. Non autem fic eft è converfo, quòd fuppofitum humanæ naturæ affumpferit divinam naturâ. unde non poteft dici homo deificatus, vel dominicus. M Ad tertium dicendum, quòd hoc nomen divinum confuevit prædicari etiá de Êá quibus prædicatur effentialiter hoc nómen Deus : dicihus €him, quòd divina effentia eft Deus ratione identitatis, & quòd effehtia eft Dei, five divina propter diverfum miodufh fignificandi, & verbum divinumi, Cùm tamen verbum fit Deus. Et fimiliter dicimus Perfonam divinam, ficut & perfonam Platonis propter diyerfum modum fignificandi: fed dominicus non dicitur de his;

go de quibus domihus praedicatur: non enim confuevit dici,Quòd

[ocr errors]

aliquis homo, qui eft dominus, fit dominicus3 fed illud , u6d qualitercufique eft domini, dominicum dicitur , ficut ÈÉ voluntas, vel dominica manus, vel dominica paffio. Etideòipfe homo Chriftus, qui eft dominus , non poteft dici dominicus, fed poteft caro ejus dici caro dominica , & paffio ejus poteft dici paffio dominica.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

pus. •I Circa rationcm cqnclufionis dubium occurrit, quia videtur falfa,

tùm, quiaex affirmatióne praedicationis effentialis infert negationem de

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

nominativè , conftat enim, illationem hanc non tenere ex forma, ut manifeftat inftantia de Deo, & divino, neque ex materia, quia dominicus nomen eft commune fuppofito, & naturæ, poteft enim dici natura affumpta natura dominica, ficut & caro cjus dicitur caro dominica, tùm, quia hæc prædicatio non derogat veritati unionis, quoniam affirmare Chriftum hominem dominicum non eft negare, Chriftum effe verum dominum, ficut affirmare, Verbum cffe divinum non eft negare, ipfum cffe verum Deum.

[ocr errors]

ftio ifta de nominibus eft: nominibus autem utendum eft, ut plures utuntur, fecundum Philofophum: communis autem ufus iiiüddóíiíïìÜôcat, quod eft domini, non,quod dominus cft, ut in refponfione ad tertium litera explicat : & proptereà ex affirmatione praedicationis effentialisiftius termini dominus benè illata eft negatio denominativi. Et fimiliter, dicendo homo dominicus, fecundum communem ufum intelligitur homo do

mini, ac per hoc aliquis homo domini, & fic intelliguntur ibi duo fuppofìta, unum in ly Aliquis homo, & unum in ly domini, ac per hoc ruitveritasunionis divinæ, & humanæ naturæ in uno, codemque fuppofito. Et

proptcreà Auétor hanc loquutionem Neftorianam dixit . Non eft autem fìmile de Deo, & divino, ut in litera dicitur: quia divinum identicè confuevit fumi frequenti ufu, non fic autem dominicum.

A R T I C U L U s Q U A R T U S.
Utrum ea, quæ conveniunt filio hominis,poffint prædicari de filio Dei, & è converfo.

Do u A RT u M fic proceditur. Videtur, quòd eà, quæ funt humanæ naturæ, non poffint dici de Deo. Impofsibile enim eft, $i; de eodem praedicari: fed ea, quæ funt humanæ naturæ, funt contraria his, quae funt propria Dei: Deus enim eftincreatus, imimutabilis, & æternus; ad humanâ autem naturam pertinet, ut fit creata,temporalis, & mutabilis.ergo ca,quæ funt humanæ naturæ, non poffunt dici de Deo. 4 2. Prætereà. Attribuere Deo ea, qttae ad defe&um pertinent,videtur derogare divino honori,& adblafphcmiam pértinere: fed ea, quæ funt humanæ naturæ, defeétum quendam continent,ficut pati, mori, & alia hujufmodi. ergo videtur, quòd nullo modo ea, qu£ fünt humanae nature, pofsint dici de Deo. 4 3. Prætereà. Affumi convenit humanae naturg : non autem hoc convenit

quam enim à capite Vicario facit denominationem: dùm Cyrillo attribuit id, quod in Concilii Ephefini primi cap. 4. invenitur. “M CONCL. 2. Quävis non diftinguátur ea, que praedicantur de Chrifto,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

albus autem fecundum dentes.

Tertia S. Thomae. N.

3 - 11.-p E

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

participativerecipit,&c. ut um tcxtu.

[ocr errors]
[ocr errors]

quòd pari röe ea, quæ funt humanæ naturæ, pofsint dici de divina natura. <[ SED coNT R A eft,q, Damafc.* dicit in 3. lib. Deitatem quidé dicentes mom mominamus de ea, quæ humamitatis idiomata fumt,ideft,proprietates:nöemim dicimus deitatem paffibilem,vel creabilem : deitasauté eft divina natura.ergo ca,qug funt humang natur£,nópofsütdici de divina natura. (I R E s P o N D E o dicendum, quòd ea, quæ funt propria unius, non poffunt verè de alio prædicari, nifi de e6, quod eft idem illi, ficut rifibile non convenit, nifi ei,quod efthomo : in myfterio autem incarnationis non eft eadem natura divina, & humana, fed eadem eft hypoftafis utriufq; naturæ, & ideò ea, quæ funt unius maturæ, mom poßunt de alia prædicari,fecundum quòd in ab$traéto £#, 4 Nomina verò concreta fupponunt hypoftafim naturæ, & idcò indifferenter prædicari poffunt ea , quæ ad utramque maturam pertinent, denominibus concretis, five illud nomem, de quo dicuntur, det intelligere utramque maturam , ficut hoc nomen Chriftus, in quo intelliguntur & divinitas ungens, & humanitas unéta, five folùm divinam maturam, ficut hoc nomen Deus, vel filius Dei , five fòlùm maturam humanam, ficut hoc nomen hqmo, vel Jefus. UInde Leo Papa dicit in Epiftola ad Palaeftinos.* Nom interef,ex qua Chriftus fubflantia momimetur, cùm, infèparabiliter manente umitate

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

perfonæ, idem fit & totus hominis filius $o nullo modo pofsüt dici de divina natura.

[ocr errors]

propter carnem , & totus Dei filius propter unam cum TPatre deitatem. % AD P R I M u M ergo dicendum,quòd in divinis realiter, cft d idem perfona cum natura , & ratione hujus identitatis divina natura prædicatur dc filioDei: non tamen eft idem modus fignificandi, & ideò quædam dicuntur de filio Dei, uæ non dicuntur de divina natura,ficut jÉ quòd filius Dei eft genitus,non tamen dicimus, quòd natura divina fit genita, ut inprimaparte habitum eft.* Et fimiliter in myfterio incarnationis dicimus, quòd filius Dei paffus eft, non auté dicimus, quòd divina natura fit paffa. 4 Ad fecundum dicendum , quòd incarnatio magis importât unionem ad carné,quàm carnis proprietatem. Utraque autem natura in Chrifto eft unita álteri in pcrfona , ratione cujus unionis & divinâ natura dicitur incarnata,& humana natura deificata,ut fuprá diétü efl.* 4 Ad tertium dicendum , quòd ea, quæ funt divinæ naturæ, dicuntur de_, humana natura, non fecundum quòd effentialiter competunt divinæ naturæ, fed, fecundum quòd participativè derivantur ad humanam naturam. Unde ca, quae Ę non poffunt à natura humana ( ficut effe incrcatum, aut omnipotentem ) nullo modo de humana natura dicuntur. Divina autem natura nihil participativè recipit ab humana natura, & ideò ea,quæ süt humanæ naturæ,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

D. 1147.

[ocr errors]

lùm contrariantur articulo , vel ci fuffra

gantur . Quod etiam alibi femper advertendum eß : ad quem , fcilicet , finem ibi addu

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

N titulovide diverfitatem hujus à præcedenti titulo : nam hîc quaeftio 6o pro habente naturam, ac per hoc pro hypoftafi naturae, hypoftafis enim

[ocr errors]
[ocr errors]

eft habens naturam . Deus enim fupponit pro habente deitatem, pro hypoftafi divinæ naturæ, & fimiliter homo pro habente humanam náturam, pro hypoftafi humanæ naturæ : & fimiliter rifibilitas & fignificat, & fupponit ipfam rifibilitatem, fed rifibile fupponit pro habente fifibilitatem. Et ideò rifibilitas non praedicatur de humanitate, fed rifibile verè prædicatur de homine, quoniam idem eft habens humanitatem, & fifibilitatem. Ex his igitur patet in primis affumptum in litera antecedens cum fua manifeftatione exemplari de rifibili . Veriffimè fiquidem dicitur, propria unius non verificari de alio, nifi illud aliud fit idem huic, cui funt propria, qucmadmodùm propria rifibilitatis non verificantur de humanitate,quia nihil eft idem utrique,fed verificantur de homine, quia homo eft id humanae naturae, quod eftidem habenti rifibilitatcm, idem enim fubje$o eft hypoftafis humana,& fubje&um rifibilitatis. Patet deindè vis confequentiae, quoniam, dùm explicatur in litera proprietas concretorum in fupponendo, infinuatur differentia, quam explicavimus inter fuppofirionem concretorum, & abftraétorum, ex qua fit, ut abftra&tum nomen unius naturæ pateat importare omninò aliud ab his, quae funt alterius naturae, f. ipfam folam naturam fecundum fe, ac per hoc optimè inferri, quòd noa praedicantur de abftraéto ea, quæ funt É naturae : & fimiliter patet, concretum cujufque in Chrifto naturæ importare id , quod idem eft , quod commune eft omnibus ad quamcumque naturam fpcétantibus, fcilicet, nnam, eandemque hypoftafim, & ideò optimè inferri, quòd indifferenter ea , quæ funt utriufquc naturæ , dc concrctis utriufquc naturae praedicantur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A R T I C u L U s
Utrum hæc fit vera,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quòd humana natura incepit effe in fuppofito diving nature ab gtcrno prgexiftente. Et ideò Deiim fieri homincm non eft Dcum fieri fimpliciter. 4 Ad fecundum dicendum, quòd,ficut ditium eft,*fieriimportat, quód aliquid prgdicetur de novo de altero. Unde , quandocunque aliquid de novo predi1o catur de altero cum mutatione ejus, de quo dicitur, tunc fieri eft mutari.Et hoc contingit in omnibus, qug abfolutè dicuntur: non enim poteft albedo,aut magnitudo de novo advenire alicui,nifi per hoc, quòd de novo mutatur adalbedinem, vel magnitudinem. Ea vero , qug relativè dicuntur, pofsunt de novo prg„ dicaride aliquo abfque ejus mutationé, ficut homo de novo fit dexter abfque fua mutatione per motum illius, qui fit ei finifter. Unde in talibus non oportet omne, quod dicitur fieri, efsc mutatum, quia hoc poteftaccidere pcr mutationcm älterius. Et per hunc modum Deo dicimus: domine refugium faítus es mobis. Efse autem hominem convenit IDeo 3o ratione unionis, qug eft rclatio qugdam: & ideò efse hominem prgdicatur de novo de Deo abfque ejus mutatione per mutationem human£ natur£ , qug afsumitur in divinam perfonam . Etidcò , cùm dicitur : Dcusfa&tus eft homo, non intelligitur aliqua mutatio ex parte Dei, fed folùm ex parte human£ naturg. , A Ad tertium dicendum, quòd homo fupponit perfonam Filii Dei non nudâ , ÉÍ prout fubfiftit in humana natura. Et ideö, quamvis hgc fit falsa : Deus faétus eft perfona filiiDei, eft tamen hgc vera : l)cus faétus eft homo ex eo, quòd eft unitus humang nature.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

de Chrifto dicitur Philipp. 2. Qui , cùm in fùrma Dei effet, exinanivit
femetipfum formam fervi accipiens , in fimilitudinem homimi facius .

3° In fimilitudinem enim fpecificam hominum fieri eft fieri hominem .

Habens ergo formam Dei, i. Deus , exinanivit femetipfum per hoc,
quòd accepit formâ fervi, i. naturam ejufdem fpeciei cum hominibus,
i. naturam humanam. Hæc vocatur forma totiusà philofophis, & per

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ßone ad ultimum. Et fi tibi illa non fufficiunt,nec quicfcis ex relativa declaratione tàm profundæ fa&ionis, dicito, quòd, licèt fieri hominem abfolutè importet mutationem in fubje&o acquirente humanam naturam , putain materia, attamen perfonam aliquam fieri hominem non importat mutationem in perfonaàcquirente naturam humanam. Et ratio divcrfitatiseft : quia fübjeétum, quod fit homo, per tranfmutationem fui acquirit effe humanum; fed perfona, quæ fit homo, fola nova perfonatione humanae naturæ fit homo. Perfonâre autem naturam humanam non cft mutari, fed fubfiftere nunc primò in illa. Et ideò filius Dei priùs non erat homo, quia non perfonabat naturam humanam, & in tempore faétus eft ho

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftus, fecundum quòd homo, eftexfeminc David fecundum carnem. ergo homo fàêtus cft filius Dei.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cflct propofitio falfa , fcqucretur hærefis Nefioriana .

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »