Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tiam experimentalem, potuit effè admiratio. Hæc conclufio primò proba-
tur, deinde redditur ratio, quare ifta potentia pofita eft in a&u. Probatio &tus eft inftruótio noftra. Confirmatur au&toritate.Auguf?.

mentalem potuit occurrere aliquid novum,& infolitum.ergo. Ratio a

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

mit. Et talis ira fuit in Chrifto. . 4 AD P R I M u M ergo dicendum,quòd, ficut Greg.dicit ;. Moral. * ira dupliciter fe habet in homine . Quamdoque enim , prævenit rationem , & trahit eam fecum ad operandum , & tunc propriè ira dicitur operari, nam operatio attribuitur principali agenti. Et fecundum hoc intelligitur , quòd ira viri jußitiam Dei mom operatur. Quamdoque verò ira , fequitur rationem , & eft, quafiinftrumentum ipfius, & tunc operatio, quæ cft juftitiæ, non attribuitur irae, fed rat1On1. ° Ad fecundum dicendum, quòd ira, quae tranfgreditur ordinem rationis, op

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

potentig permittebatur É Crat una potentia ex alia non impediebatur.

[ocr errors]
[ocr errors]

tiomientis contemplantis non impediebat triftitiam, vel dolorem inferioris paríis , ita etiam è converfo paffioncs inferioris ponitur manfuetudini, non autem irâ, „ partis in nulloimpedicbant aétum rationis.

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A R T I C U L U S

[ocr errors]

titu vindictæ : cum illa fit in concupifcibili, hici

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum Chriftus fimul fuerit wiator, & comprehenfor.

ditur.Videtur,quòd Chriftus non fuerit fimul viator,& comprehenfor.Via.--.-' tori enim competit moveri ad fincm beatitudinis , comprehenfori autcm competit in fine quiefcere : fcd non poteft eidem fimul conyenire, quòd moveatur ad finem, & É qu1cfcatin fine. ergo non potuit fi quòd Chriftus cffct viator, & comprehenfor. q 2.Praet. Movcriadbcatitudinem,aut eam obtinere non competit homini fecundum corpus, fed fecundum animam. Unde Auguft.dicitin Epiftola *ad Diofcorum,quòd adinferiorem maturam,quæ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tur quidem beátitudine fecundum animam , quamvis corum çorpora morti {ubjaceant, tamen non dicuntur viatores, fed folùm comprchenfores : ergo pari ratione, licèt corpus Chrifti fucrit imortale,quia tamen mêns ejusDeo fruebatur, videtur, quòd fuerit purus comrehenfor, & nullo modo viator. 4 S E D coNTR A eft, quod dicitur Hier. 14. Quare quafi colonus futurus es im terra , Ó* # viator declimams ad mamendum ? 4 R E s P o N D E o dicendü, quòd aliquis dicitur viator ex co, quòd tcndit in beatitudinem , comprehcnfor autem dicitur ex hoc, quòd jam beatitudinem ob

tinet, fecundum illud I.Corinth.9. Sic 9o

currite, ut comprehendatis , & Philip.3. Sequor autem, fi quo modo comprehen

cxtcriora requiruntur organicè ad imperfe&am hujus vitae beatitudinem,

[ocr errors]

jD D E c I M u M fic proce- 4o dam. Hominis autem beatitudo perfe

&ta confiftit in anima, & corpore, ut im fècumda parte habitum ef?. *In anima quidem, quantum ad id , quod eft ei proprium, fecundum quòd mens videt, & fruitur Deo. In corpore verò,fecundum quòd corpus refurgit fpirituale, & in virtute, & in gloria,& in incorruptione , ut dicitur I.Cor. I 5. Chriftus autem ante paffionem fecundum mentem plenè videbat Deum, & fic habebat beatitudinem, quantum adid, quod eft proprium animæ, fed quantumad aliâ decrat ei beatitudo, quia & anima ejus erat paffibilis,& corpus paffibile, & mortale, ut ex fupradiétis patet. * Et ideò fimul erat comprehenfor, inquantum habcbat beatitudinem propriam animæ, & fimul viator , inquantum tcndcbat in beatitudinem fecundum id, quod ei debcatitudine deerat. M AD P R 1 M u M ergo dicendum,quòd impoffibile eft moveri ad finem,& quiefcere in fine fecundum idem. Sed fecundum diverfa nihil hoc prohibet , ficut aliquis homo fimul eft fciens quantum ad ÉÉ jam novit, & addifcens quantum ad ea, quæ nondùm novit. 4 Ad fecundum dicendum, quòd beatitudo principaliter , & propriè confiftit in anima, & fecundum mentem, fecundariò tamen, & quafiinftrumentaliter rcquiruntur ad beatitudinem corporis bona. Sicut etiam Thilof. dicit imprimo Eth. * quòd exteriora bona organicè deferviunt beatitudini. M Ad tertium diccndum, quòd non eft eadem ratio de animabus fanétorum, & de Chrifto propter duo. primò É dem, quia animae fanétorum non funt paffibiles, ficut fuit anima Chrifti : cumdò, $ corpora non agunt aliquid,

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

per quod in beatitudinem tendant, ficut hitas à te affiriBta, a?

Chriftus fecundum corporis Ę; inbeatitudinem tendebat, quäntum ad gloriam corporis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- De confèquentibus Unionem quantum ad ea, quæ conveniunt chrißo fecundum effè, & fieri, - in duodecim articulos divifa .

=sAJ3 E I N D E confiderandum eft de his \ quuntur unionem. Et primò quantum ad ea,quæ - conveniunt Chrifto fecundum fe. Secundò de , J$>2$ his, quæ conveniunt Chrifto per comparationcm ääDeum patrem. Tertiò dehis, quae conveniunt Chrifto per comparationcm ad nos. ' M {√ primum duplex confideratio,occurrit. Prima quidém dehi§, quae conveniunt Chrifto fecundum effe, & fieri. Secunda dehis, quæ conveniunt Chrifto fecundum rationem unitatis .

c IR c primum quæruntur duodecim. q Primò. Utrùm hæc fit vera: Deus eft homo. q Sccundò. Utrum hæc fit vera : Hom9 eft Dcus. qTertiò. Utrum Chriftus poffit dici homo dominicus. fQuartò. Utrum ea, quæ conveniunt Filio hominis, poffint

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dicetur de alio , fed folùm feeundum. quandam figurativam locutionem , inuantum in alio conjunguntur, puta fi É , Petrum effe Joannem : quia habent aliquam conjunétionem adinvicem. Et hæ etiam opiniones fùprà improbatæ funt.* M UInde, fupponcndo fecundum veritatem catholic;e fidei,quòd vera natura divina unita eft cü vera natura humana, non folùm in perfona, fed etiam in fuppofito, vel hypoftafi,dicimus,hanc propofitionem effè veram, & propriam:Deus ef? homo, non folùm propter veritatem termimorum (quia, fcilicct, Chriftus eft verus Deus, & verus homo) fed etiam propter veritatem prædicationis. Nomen enim ,

[ocr errors]
[ocr errors]

creto poteft fupponere pro quolibet cótentorum fub natura communi,ficut hoc nomen homo poteft fupponere pro quolibet homine fingulari." Et ita hoc nomen Deus ex ipfo modo fuæ fignificationis poteft fupponere prod ÉÉ; filii Dei, ut etiam in prima parte habitum eß. * De quolibet autem fuppofito alicujus naturæ poteft verè, & propriè prædicari nomen fignificans illam naturam in concreto, ficut de Socrate, & Platone propriè,& verè prædicatur homo. Quia ergo perfona filii Dei (pro qua fupponit hoc nomen Deus)eft fuppofitum náturae humang,verè,&propriè hoc nomé homo

- - 2o fignificans naturam communem in con

[ocr errors]

pât prædicari de hoc nomine Deus, fccundú quòd fupponit pro perfona filii Dei. 4 A D P R 1 M u M ergo dicendum, quòd, quandò formæ diverfæ non poffunt convenire in unum fuppofitum , tunc eportet, quòd propofitio fit in materia remota,cujus fubje&ü fignificat ünam illarum formarum,& prædicatum aliam. Sed, qüandò duæ formae poffunt convenire in unum fuppofitum, non eft materia remota, fed naturalis , vel contingens, ficut, cùm dico,album eft muficum. Natura autem divina,& humana,quamvis fint maximè diftantes, tamen conveniunt per incariiationis myfterium in uno fuppofito, cui neutra illarum ineft per accidens,fed per fe. Et ideò hæc propofitio:Deus eft homo,non eft neque in materia remota, neque in materia contingenti,fed in mäteria naturali. Et prædicatur homo de Deo, non per accidens,fed per fe,ficut fpecies de fua hypoftafi, non quidem ratione formâ fignificatæ per hoc nomen Deus , fed ratione fuppofiti, quod éft hypoftafis humanæ naturæ. M Ad fecündum dicendum, quòd trcs perfonæ divinæ conveniunt in natura, diftinguuntür tamen in fuppofito: & idcò non prædicantur de invicem. In myfterio autem incarnationis naturæ quidem,quia diftinétæ funt, de invicem non prædicantur, fecuindum qüöd fignificantur in abftra&o ( non enim natura divina eft hümana) fed, quia conveniunt in fùppofito, prædicantur de invicem in concrcto. 4 Ad tertium dicendum, quòd anima, & caro fignificantur, ut in abftra&o,ficut divinitas, & humanitas , in concreto verò dicuntur animatum, & carneum,five corporeum, ficut & ex alia parte Deus, & homo. Unde utrobique abftraétum non prædicátur de abftraéto, fed folùm concretüm de concreto. M Ad quartum dicendum', quòd hoc nomen homo prædicatur de Deo ratione unionis in perfona, quæ quidem ünio relationem importat. Et ideò nón fequitur regülam eorum nominum, quæ abfolutè prædicantur de Deo ab æterno.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

Icincipit fecunda pars primi traâatus de Chrifto,in qua expeditishis, 4o mnibus acceptari videntur, quoniam fine his incarnationis myfterium fa!

[ocr errors]

•I In corpore articuli tri&fiunt. Primò in communi recitatur, in quo conveniunt,& differunt Chriftiani circa propofitum, & dicitur,quòd &onveniunt omnesin affirmatione iftius propofitionis : differunt autem in ratione affirmandi. “T secundò referuntur tria genera erroris circa rationem affirmandi ilfam. Primum eft circa veritatem praedicati, f. ly homo,& dividitur in duos errores. Secundum eft circa veritatem fubje&i, fcilicet iy Deus,& continet sumum errorem. Tertium eft circaveritatem propofitionis, hoc eft, circa effe fignificatum per ly e£fcopulam verbalem di&tæ propofitionis, & dividitur in duos errores, computando illos quatuor modos, fcilicet,dignitatis, auétoritatis, affeäionis, vel inhabitationis pro unico,& reliquum duarum hypoftafum prgaltcro ita, quòduniverfi erroreshi funt quinque, qui fatis clarè patent in litera ex priùs diétis. “M fertiò refpondetur quaefito unica conclußone. Haec propofitio,fcilicet: Deus efi homo, vera , & propria, fuppofito incarnationis myfferio cum fide catholica. Probatur. Hoc nomeh Dcus ex modo fuae fignificationis poteft fupponere pro perfona filii Dei. ergo poteft fupponere pro £, fito humanæ naturae. ergo de Deo poteft praedicari homo. .4ntecedem; probatur, quia nomen fignificansnaturam communem in concreto potcft fupponerépto quolibet contentorum fub natura communi, ut patet indu&ivè in homine,&c. Š autem prima probatur,qüia perfona filii Dei eft verè, & propriè fuppofitum humanae naturae. Secunda autem probatur, quia de quolibet fùppofitoalicujus naturæ poteft verè, & propriè praedicari nomen fignificans illam naturam in concreto. °I Ubi nota diligentiffimè, quòd in ifta££££££ Deus eft homo, I)eus fuppqnit properfona humána, quia fuppogit pro perfona filii Dei, quatenùs eft perfona humana.hinc énim literainfert, quôd homo verè, & propriè prædicatur de Deo,quia nomen naturæ humanæ in côcreto verè

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftat propofitionem iftam effeveram pcfaccidens, ficut conftat, hanc effe per accidens : animal eft homo. Accidit enim, logicè loquendo ( ut nunc loquimur) animalicffe hominem, ratione alicujüs animialis, quod eft homò, & fimiliter accidit Dcoeffe hominem,ratione alicujushypoftafisdivinæ,quæ eft homo. Si autem accipiatur ly Deus, ut fubftat determinationi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Utrum haec fit vera : Homo efi Deus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ra: homo eft Pater, vel: homo cft Tri- i)eus, non attribuit nomen deitatis alicui al9o teri à natura divina , quia pcr ly homo non intelligit hominem fecundum naturam humanam , quæ utique eft alia à natura divina ; fed hominem fecundum perfonam naturæ humanæ, quæ perfona cft Ter*ia S. Thomae. N 3 . . filius

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »