Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

wmiraculofas ordinabiles ad incarnationis finem. Et hæc quoque conclufio non aliter probatur : fcd manifeftatur declarando incarnationis finem effe inftaurare omnia, five, quæ in cœlis, five, quæ in terris funt, quod con{ummabitur, cùm nova fient omnia, & Deus erit omnia in omnibus. Tertia conclufio'eft. folus Deus poteß creaturas in mihilum redigere. Probatur: quia folus poteft crearé, & conferyarc; immutatio autem in nihil refpondét creationi ex nihilo. Trincipalis comclufio cft. -4nima Chrifi mom habet omnipotentiam refpeéfu immutationis creaturarum . Et relinquitur clara, tanquam confequens ex antedictis conclufionibus *| Et fcito, quòd primæ duæ conclufioncs intclliguntur cum praecifione aliorum: puta, quòd fecundum pr9priam virtutem habuit tantùm potentiam ad guberfiändum,&c.& fimilitcr, ut inftrumentum verbi, habuit potentiam ââilla tantùm , & non ad annihilandum , aut creandum. Nec hunc fenfum oportet pròbare: quia diftinétio ipfain litera facta probat, & in litera hujus quæftionis clarè habetur , ut patet intuenti. Sed,fi quæritur, quare Auétor non probavit primas conclufiones, refpondeatur, quod primâ ex natura animæ, & ex di&tis de gratia Chrifti, quod cft caput hoiminum, & Angelorum, &c. per fe nota reliéta eft. Secumda autem fufficienter probata eft ex fine monftrato: quia inftrumentum duétivum debet effe ád finem, commenfuratumqueilli, utinftrumentum tamen. Unde ex hoc ipfo, quòd anima Chrifticft inftrumentum proprium verbi in' carnati, & finis incarnationis eft inftauratio omnium, habetur ftatim, <quòd anima Chriftiinftrumentalitcr poteft ad omnia miracula opportuna -ad inftaurationem omnium. °[ Nota diligentiffimè, ut ex do&rina præfentis articuli difcernas in fpeciali, quid fub quoque membro contineatur, ut inde fcias, quid cadit ub inftrumentali Chrifti potentia. Dico autem hoc fpecialiter, primò ropter infufionem gratiæ gratum facicntis, quam membra Ecclefiæ haré à Chifto capitê effeétivè inftrumentaliter Auétor fuperiùs dixit. Et hinc apparet non comprehendi fub mutationibus, quæ conveniunt creaturæ fecundum vcrtibilitatem in nihil: quoniam, cùm pcccator perdit gratiam, conftat gratiam non annihilari, cùm Deus numquam aliquid annihilet. Et confequenter patet, quòd gratiam pœnitenti concedere, non eft creare, propriè loquendo. Et fimiliter Deum confervare gratiam in anima, non eft confervare continuans creationcm , de quo dicitur, quòd omnia in nihilum redigerentur, nifi ea manus omnipotentis confervaret. Haec enim tria, fcilicet creatio, confervatio, & ammihilatio fibi invi-cem ita refpondent, ut creationi, ac confervationi non opponatur, nifi annihilatio, & è contra. Clauditur ergoinfufio gratiæ fub genere miraculofarum mutationum, quamvis non fit propriè miraculofa: quia eft fecundum ordinarium ää ordinis fupernaturalis ad patriam cœleftem. Secundò dico hoc propter tranfubftantiationem panis in corpus Chrifti, quoniam hoc quoque fub genere eodem continetur : fcilicet immutationum miraculofàrum, & non fub mutatione creationis. Quod ex eo pater, quòd creatio eft ex nihilo, tranfubftantiatio autem eft ex pane, creatid facit totum novum, tranfubftantiatio transfert, quod erat in aliud praeexiftens. Unde & fan&i Patrcs, & fpecialiter Ambrofius arguit tranfubftantiationem poffibilem ex creatione , tanquam magis difficili, dicens. Sermo chrifti, qüi potuit ex mihilofacere , quod non erat, multò magis facere poteff, ùt fit , quod erat , in aliud tranfmutatum, ut patet de confecr. diftifi. 2. cap. panis,& cap. revera. Et hæc notata fint, ut advertat lector hæc poffe ficri à Deo mediantibus in'trumcntis, & non folum immediatè : ficut etiä fieri poteft refurre&io mortuorum, & poni duo corpora in eodem loco, *& quicquid ejufmodi cft : quamvis requirat infinitam virtutem in agenté principali.

[ocr errors]

C Irca do&rinam præfentis articuli dubium occurrit, pro quanto po- nit in anima Chrifti virtutem inftrumentalem ad omnia miracula. Eft autem ratio dubii : quia vel Au&tor intelligit de caufa inftrumentali propriè, vel largè pro caufa, fine qua non. Si propriè, obftat tunc do&riha Auétoris, & Durand. Nam Auctor fuperiüs in prima parte, quaeffio. 45. artic. 5. docetinftrumentum oportere fecundum id, quod eft fibi proprium, aliquid operari difpofitivè ad cffcétum principalis agentis, con* ftat autem, íú anima Chrifti nihil operatur faciens ad effeétum miraculi,puta, cüm dixit. Lazare vemiforas, intelle&tio,volitio,imaginatio,vox cü clamore nullü effe&tü ex propriis habuerunt circa cadaver, aut animam Lazari: fed deitatis virtute anima reunita eft corpori, concurrentibus illis 'aétibus humanis Chrifti, ut medio, feu caufa, finc qua non, & fic de aliis.

•[ Et confirmatur : quia in 3. Sentent. diffiméfio. 16. quæ£fio. 1. articul. - 3. Au&or dicit, quòd fiec Angelo, nec animæ Chrifti impreffa cft aliqua virtus fpiritualis ad facienda miracula, nifi per modum orationis, aut interceffiónis.Durandus quoque in 3. Sentemt. difiinéî. 14. quæfiio.ult. probare nititur, quòd humanitas Chrifti faciebat miracula,nulla virtute fupernaturali, inhærente animæ, aut corpori Chrifti , fed fola divina virtutc affiftente fibi: quia miraculafaciebat Chriftus ad teftificandam deitaté, ficut defe&us fubjicit ad teftificandam fuam humanitaté, & proptereà, ficut defe&us omnes funt humanitatis,ita miracula omnia funt divinitatis.Si verò largè fumiturinftrumentum,tunc obviat litera praefens, attribucndo animae Chrifti, ut inftrumento verbi, operationem omnium mutationum, tàm naturalium, quàm miraculofarum, & referyando foli Deo mutationes annihilationis,& creationis. Nam, largè dcinftrumento loquendo,poteft oratione, aut interccffione fimili modo concurrere anima Chrifti ad creationem, aut annihilationem, ficut concurrit ad miracula. Obviat

[ocr errors]

Angelos, & homines non folum oratione, fed ex potcftate quandoque mirácula facere, juxta do&rinam Gregorii. Et declarat poteftatem illam e((e per modum intentionis, feu motus in ipfis angelis, feu hominibus fanétis. - •I Ad evidentiam horum fciendum eft fecundum Au&oris do&rinam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cfficiat, & non folùm benemeritos, aut interceffores. Et,quia omnipoten

tia non eft alligata certis inftrumentis, locis, aut propinquitatibus, ideò non rcfert, quavis re utatur Deus inftrumentaliter ad quodcumque miraculum: nam, ficut poteft fine inftrumcnto opus illud perficere, ita potcft non folùm cfficere per inßrumentum, fed për quodcumque, & ubicünq; cxiftat, & quantumcurquc diflct. Neque enim minuitur , aut arctatur onnipotentia divina ad limites inftruménti,quod affumit, fed inftrumentum clevatur ad omnipotentiæ exequutionem in tali miraculo, ad quod efficiédum ordinatur ab ipfa. Et própterea Au&or in Secunda fecundae, quæfiione 178. articulo primo ad primum de his loquens, dicit, quòd Deus utitur inftrumentaliter interiori a&u hominis, vel ejus loquutionc, vel aëtu extcriori , vel contactu alicujus corporis etiam mortui. Quamvis ergo tunc minùs pcrfpicaciter textum illum expofuerim , non enim eluxerat

[ocr errors]
[ocr errors]

poffit miraculofa opera çícę § opus eft quærere alium modum, aut quid, & qualiter, nifi, quòd verbum ütatur ihftrumentaliter anima, feu humanitate conjuncta fibi ad opera miraculofa. Applicando .n. dicta ad verbum, & humanitatem Chrifti perfpicies, quæ dicimus, quæ in hac litcra ab Auétore traduntur.

[ocr errors]
[ocr errors]

“ Quan

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

is ONCL. I. Anima
*/i5. n. orr. Chrifti, fi confide-
M- f****°«* retur fecundum pro-
&- *}. priam naturam ,& vir-
It, tutem, non poterat im-
mutare proprium cor-
pus à naturali difpofi-
tionc.
• PROB. Quia anima
fecundum propriam
naturam habet deter-
minatam proportioné
Et ad fuum corpus.
ti 41 CONCL.2.Potefta-
tianimae Chrifti,fecun-
dum quòd eft inftru-
mentum verbo unitum,
fubdebatur totaliter o-
mnis difpofitio proprii
corporis.
* PROB. Quia $£?;
nitur clara ex fe. Vide à
'fimili ar.z.
•I CONCL.3.Talis o-
mnipotentia, quæ di&ta
fuit in fecunda conclu-
fione , attribui debet
magis ipfi verbo Dei ,
quàm animae Chrifti.
** ***. er. T PROB. Quia virtus
*** *• aâionisattribuitur pro-
prie principali agenti.
- 1. m EX D A M A SC.
Poluntaria. &. Secundü
voluntatem divinam.§.
Tunc,&c: Ex hoc.n. nö
oftenditur, quòd vo-
luntas animæ Chrifti
fuerit omnipotens re-
fpe&u naturalium ope-
rationum fui corporis:
fed,quòd voluntas ejus

[ocr errors]

enim ex falfo intelle&tu
antecedentis.f.ex hoc ,
quòd Adam habuerit
omnipotentiam refpe-
&tu fui corporis. Nom
enim pertinebat hoc ad
oraginalem, &c. ut in
text.

III. m D E MAJORI.
corpus immutatur. &.
Quantum ad aliqua

[ocr errors]

Itulus clarus eft.

$ corporis. Dicit.n. Damafc.
im 3. lib.* quòd omnia naturalia fuerunt
Chrifto voluntaria: volens enim efuri-
vit, volens fitivit, volens timuit, volens
mortuus eft,&c.fed ex hoc Deus dicitur
omnipotens, quia omnia , quæcumque
voluit, fecit. ergo videtur, quòd anima
Chrifti habuerit omnipotentiâ refpeétu
naturalium operationü proprii corporis.
4 2. Prætereà. In Chrifto fuit perfe-
&iùs humana natura, quàm in Adam, in
quo fecundum originalem juftitiâ, quam
habuit in innocentiæ ftatu,corpus habe-
bat omninò fubjeétum animæ, ut nihil
in corpore poffet, accidere contra animæ
voluntatem. ergo multò magis anima
Chrifti habuit ómnipotentiam refpeétu
fui corporis.
4 3. Prætereà. Ad imaginationem a-
nimæ naturaliter corpus immutatur,
& tantò magis, quantò magis ani-
ma fuerit fortis imaginationis, ut im
Trima parte habitum eft * : fed anima
Chriftihabuit virtutem perfeétiffimam,
& quantum ad imaginationem, & quan-
tum ad alias vires. ergo anima Chrifti
fuit omnipotens in rejeétu ad corpus
proprium.
® S E D c o N T R A eft, quod dicitur
Hebr. 2. quòd debuit per omniafratribus
affimilari, & præcipuèin his , quæ per-
tinent ad conditionem naturæ humanæ :
fed ad conditionem humanæ naturæ per-
tinet, quòd valetudo corporis, & ejus
nutritio, & augmentum imperio ratio-
nis, feu voluntatis non fubdantur: quia
naturalia foli Deo,qui eft Auótor natu-
ræ, fubduntur. ergo necinChrifto fub-
debantur.Non igitur anima Chrifti fuit
omnipotens refpeétu Ê corporis.
4 RÈ s P o N D E o dicendum, quòd, fic-
ut di£tum ef?, * aia Chrifti poteft dupli-
citer confiderari. Uno modo fecundum
ropriam naturam , & virtutem. Et
É modo ficut non poterat immutare

[ocr errors]

ram habet determinatâ proportionem
ad fuum corpus. J4lio modo poteft con-
fiderari anima Chrifti, fecundum quòd
eft inftrumentum unitum verbo Dei in
perfona. Et fic fubdebatur ejus potefiati
totaliter omnis difpofitio proprii corporis :
quia tamen virtus a&ionis non propriè
áttribuitur inftrumento, fed principali

3o agenti, talis omnipotentia magis attri

büitur ipfi verbo Dei, quàm aiæ Chrifti.
4 AD P R I M u M ergo dicendum,
quòd verbum Damafc. * eft intelligen-
dum, quantum ad voluntatem Chrifti
divinami: quia , ficut ipfe in præcedenti
cap.* dicit , beneplacito divinæ volun-
tätis permittebatur carni pati, & opera-
ri , quæ propria . .
M Ad fecundum dicendum, quòd non
pertinebat hoc ad originalem jüftitiam ,
quam Adam habuit in ftatu innocentiæ,
quòd anima hominis haberet virtutcm
tranfmutandi Ę corpus in quam-
cunque formam, fed, quòd poffet ipfum
abfque omni nocumentó. Et
hanc etiam virtutem Chriftus affumere

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

M Ad tertium dicendum, quòd imaginationi, fi fuerit

°° fortis, naturaliter obedit corpus, quantum ad aliqua , puta,

quantum ad cafum de trabe in altö pofita: quia imaginatio
nata eft effe principium motus localis, ut dicitur 3. de JMmi-
ma.* Similiter etiam,quantum ad alterationem,quæ eft fecun- *lib.3.d. a.

dum calorem, & friguis, & alia confequentia eo, quòd ex ima

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ècundum quas movetur cor , & fic per commotionem fpirituuIm tOtum “T: alteratur.Alig verò difpofitiones corporales, quæ non habent naturalem ordinem ad imaginationem,

?° non tranfmutantur ab imaginatione, quantumcunquc fit for

tis: puta figura manus, vel pedis, vel aliquid fimile.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

* Secumda conclufio eft. Anima chriffi, ut in Afrumentum verbi, habuit omnipotentiam refpe&iu proprii corporis .” Hæc conclufio non aliter pro

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R

[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Utrum anima Chrifii habuerit omnipotentiam refpetfu executionis
fuæ voluntatis.

l) Q u A R T u M fic proccditur. Videtur, quòd anima Chrifti non habuerit omnipotentiam refpeétu execu

[ocr errors]
[ocr errors]

voluit fcire,& non potuit latere. Non erÉ potuit in omnibus exequi propofitü uæ voluntatis. 4 2. Prætereà. Præceptum eft fignum voluntatis, ut imprima parte diétum eft. * fed dominus quædam facienda præcepit, quorum contraria acciderunt: dicitur.n. Matt. 9. quòd cæcis illuminatis comminatus eft Jefus dicens. Videte , me quis fciat : illi autem exeuntes diffamaverunt

illum per totam terram illam. Non *? 2O in omnibus potuit exequi propofitú fuæ

voluntatis. 4 3. Praetereà. Id, quod poteft aliquis facere, non petit ab alio: fed dominus petivit à Patre, orando illud,quod fieri volebat:dicitur .n. Lucæ 6. quòd exiit in momtem orare,&- erat permotiamsim oratiome Dei. ergo nonΕ exequi in omnibus propofitum fuæ voluntatis. 4 S E D coNTR A eft , quod dicit Aug.* in lib. de Quaeftionibüs veteris, & fiovi Teftamenti: Impoffibile eft , ut Salvatoris voluntas mom impleatur, mec poteft velle, quod fcit fieri nom debere. M R E s P o N D E o dicehdum, quòd anima Chrifti dupliciter aliquid voluit. Uno modo, quafi per fe implendum, & fic

in finibus geftum eft gentilium, quibus adhuc tempus prædicandi non erät : ul

io trò tamen venientes ad fidem, non fufci

pere,invidiæ erat.A fuis crgo noluit prædicari, requiri autem fe voluit:& ità fù&tum cft.Vel potcft dici, quòd hæc voluntas Chrifti non fuit de éo, quod per eum fiendum erat: fed de co, qiiod érat fiendum per alios, quod non fübjacebat humanæ voluntati ipfius. Undc in epiftola * Agathonis Papæ, quæ eft rccepta in fexta Synodo, legitur. * ergone ille omnium Conditor, ac Redemptor, in terris latere volems mom potuit, nifi hoc ad humanam ejus voluntatem , quam temporaliter efl dignatus affumere, redigatur? 4 Ad fecundum diccndum, quòd, ficut Gregor. * dicit 19. Moral. pcr hoc, uòd dominus præcepit taceri virtutes É fervis fuis fe fcquentibus exéplü dedit, ut ipfi quidcm virtutes fuas occultari defiderent: & tamen, ut alii eorum exemplo proficiant, prodantur inviti. fic ergo præceptum illud dcfignabat voluntatemipfius, quia humanâ gloriam refugiebat fecundum illud Joaii. 8. Ego gloriam meam mom quæro. Volebat tamen abfolutè , præfertim fecundum divinam

dicendum eft,quòd, quicquid voluit »potuit. 4° voluntatem, ut publicaretur miraculum

non .n. conveniret fapientiæ ejus , ut aliquid vellct per fc facere, quod fuae virtuti non fubjaceret.J4lio modo voluit aliquid, ut implendum virtute divina : ficiit refufcitationem proprii corporis, & alia hujufmodi miraculofà opéra, quæ quidem mom poterat propria virtute , fèd

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

faétum propter aliorum utilitatem. 4 Ad tertium dicendum, quòd Chriftus orabat, & pro his, quæ virtute diyina fienda erant, & pro his etiam, quæ humana voluntate erat faéturus, quia virtus, & operatio animæ Chrifti dependebant à Deo, qui operatur in nobis vel.

„le, & perficere, ut dicitur Philip. 2.

infinuatum : quòd anima Chrifti habuit o cxecutionis propriæ voluntatis. A D. Auguft.

[ocr errors]

Licet .n. principaliter, & abfolutè intelligatur voluntatem divinam : yoluntatem humanam animæ ejus , intelligi.

[ocr errors]
[ocr errors]

volueris;

ive divina , five humana voluntate. Quod tamen intellige,

feryata femper differentiali confidcratione utriufque voluntatis. Secundâ

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

videnti illam. Vide in tcx. refponfum fecundum ly poteft dici,Quòd hæc volumtar, &c. ex quo dic, quòd prima rçfponfio intelligitur de . _Ært. i. volütatc Chrifti divina. £, 3. II. in M I N O R. Dominus quædam faciéda: * ti. & c. præcepit, quorum con- £i:aj,jg irariâ aêc iderunt. 8. ^'3 /****. Negatur. §. Ad probationem dicitur , quòd non probat negatum. fcut.h. Gregorius dicit, &c.ut in te.Ex quo brevibus dic, quòd etiam hic faétum eft illud , quod Dominus voluit. Volebat enim per tale præceptum dare exemplum humilitatis , & . áëüíûs Wöïíôáíåöfólutè ..?"**'

- - - b et 1** in &. publicationem miracu- 7

- yn. £rner. li ad utilitatem aliorú, íon ían. a & publicatum eft. vn* £. iiiius IIi. s M AJ O R. Id, **fioas + quod poteß aliquis faceve, mom petit ab alio. * recepta a* R. Nifi virtus, & opc- i„ §.?''. ratio fua dependeat ab fin.'χλλ. eo. §.Tunc nihil, &c. & Je&ia Nam chriffus orabat , fuit j aii.*. &c. ut in text. Ex jú gic, quòd pro omnibus , ,,,. , ficndis eft orandum . „ , È É Hinc ergo per exemplü mi.ii.;, . Chrifti patet jufta cödemnatio hærefum negantium orationes debere fieri. Contra quas hærefes vide & Veritatesaureas fuper totam legem Veterem, Genef. 8.concl.6.Et c.2o.concl. 4.& Exod. 32. comcl. z. Et Num.i 3.cócl.i.Item vide 2.2. articulorú mumero 439.444. 45 1. Que δnia confequenter codem Chrifti orantis côfirmantur exemplo per textum hunc narrato.

A P P E N D I X.

'-;!

E Xart. habes primò: »% quomodò per rationem & oftendas, & reétè intelligas, meritò effe à fcripturis, & Aug. mnipotcntiam rcfpc&tu quidem, ut in arg. cötr.

hoc de Chrifto, quoad

Ac fi apertè diétum fit.

fieri per alios homines :

litera.
“ Dicendum eft ergo, Š non inconvenit, C
tate verè voluiffe aliquid per aliquos operandum

hriftum humana volun- R./ Qu.
, vel non operandum,cu-

quod

[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Utrum filius Deiim humana matura affumeredebuerit corporis defeítus.

4 D P R I M u M fic proceditur. de & David dicebat . Levavi oculos
Videtur,quòd filiusDei non meos in montes , unde veniet auxilium mi-
debuerit affumere humanâ hi. ergo conveniens fuit, ut filius Dei
31$%\ } naturam cum corporis de- carnem affumpferit infirmitatibus hu-
£tibusTSicut enim anima ünita eft manis fubjacehtem, ut in ea poffit pa-
perfonaliter verbo Dei, ita & corpus: fed ti, & tentari , & fic auxilium fiobis fèr-
ánima Chrifti habuit omnimodam pcr- „ re.
fe&ionem, & quantum ad gratiam, & 4 R E s P o N D E o dicendum , comvemi-
uantum ad fcientiam, ut füp. diötum ems fuiffè, corpus affumptum à filio Dei hu-
άt. * ergo etiam corpus ejus debuit effe manis infirmitatibus ,`& defeéiibus fub-
omnibusfmodis perfeétum, nullum in fc jacere , & præcipuè propter tria. Primò
habens defeótum. quidem , quia ad hoc filius Dei, carne
4 2. Prætereà. Anima Chrifti videbat áffumpta, venit in mundum, ut pro pec-
verbum Dei ea vifione, qua beati vi- cato humani generis fatisfaceret. Unus
dent, ut fuprá diítum* eft, & fic anima autem pro peccato alterius fatisfacit ,
Chriftierat beata:fed ex beatitudine ani- go dùm pénam pro peccato alterius debi-
mæ glorificatur corpus: dicit enim.Aug.* ' tam in fe fufcipit.]Hujufmodi autem de-
in epifiola ad Diofcorum. Tàm potenti fectus corporáles,f. mors, fames, fitis, &
natüra Deus fecit animam, ut ex ejus hujufmodi funt pgna peccati, quod eft
pleniffima beatitudine redundet etiam in mundum per Adami introduétum, fe-
ininferiorem naturam , quæ eft corpus, cundum illud Rom. 5. Ter unum homi-
non beatitudo, quæ fruentis, & intelli- mem peccatum intravit in mumdum, & per
gentis eft propriâ ,fed plenitudo fanita- peccátum mors. Unde conveniens fuit
tis i. incorruptionis vigor. Corpus igi- quantum ad finem incarnationis, quòd
tur Chrifti füit incorrüptibile,&abfque 40 hujufmodi pgnalitates in noftra natura
omni defe&tu. fufciperet Vice noftra, fecundum illud
4 3.Prætereà, Pœna confequitur cul- Ifa. 53. Verè languores nostros ipfe tulit.
pam : fed in Chrifto non fuit aliqua cul- Secundò propter fidem incarnati9nis ad-
pafecundum illud 1. Pet. 2. Qui pecca- ftruendam.TCùm enim natura humana
tum nonfecit. ergo nec defectus corpo- non aliter effet nota hominibus, nifi pro-
rales, qüi funt pœnales, in eo effe debue- ut hujufmodi corporalibus defectibus
runt. fubjacet, fi fine his defeétibus filius Dei
M 4. Prætereà. Nullus fapiens affumit humanam naturam affumpfiffet, videre-
id, 'quod impedit ipfum à proprio fine: * tur, non fuiffe verus homo, nec veram
fed per hujufmodi defectus corporales carnem habuiffe, fed phantafticam, ut
multipliciter videtur impcdiri finis incar- Manichæi pofuerunt. Et ideò, ut dicitur
nationis. primò quidem, quia propter Phil.2. Eximamiuit femetipfum , formam
hujufmodi infirmitates homines ab ejus fèrvi accipiens , im fimilitudinem hominum
cognitione impediebantur, fecundum il- fatius , &• habitu inventus, ut homo.
lud Ifa. 53. Defideravimus eum defpeétum, unde & B. Tho. per afpeétum vulne-
&- noviffimum virorum , virum dolorum, rum eft ad fidem revocatüs, ut dicitur
& fcientem infirmitatem , & quafi abfcon- 6o Joan. 2o. Tertiò propter excmplum pa-
ditus vultus ejus,& defpeétus: unde nec re- tientiæ, quod nobis exhibet, paffiones ,
putavimus eum. Secundò, quia fanétorum & defeéfus humanos fortiter tolerando.
patrum defiderium non videtur impleri, Unde dicitur Hebr. 12. Suftinuit à pecca-
èx quorum perfona dicitur Ifa. 5 1. Com- toribus aduerfus fèmetipfum contraditiio-
furge, confurge, induerefortitudinem bra- mem, ut nom fatigemini, animis vefiris
chium domini. Tertiò, quia congruentiùs deficientes.
per fortitudinem , quàm per infirmita- í AD P R I M u M ergo dicendum, quòd
tem videbatur & póteftas diaboli poffe . fatisfa&io pro peccátis alterius habct
fuperari, & humafia infirmitas poffe fa- ** quidem, qüafiimateriam, pgnas, quas
nari. Non ergo videtur conveniens fuif- äliquis pro peccato alterius fuftinet: fed
fe, quòd filiüs Dei humanam naturam próprincipiò habet habitum animæ, ex
affumpferit cum corporalibus infirmita- quoinclinatur ad volendum fatisfacere
tibus, five defe&ibus. ro alio , & ex quo {atisfa&tio efficaciam
4 S E D c o N T R A eft,quod dicitur Heb. Ê : non enim cffet efficax fatisfaétio,
2. In eo, in quo paßus e$t,&- tentatus, pot- nifi ex charitate procederet, ut infrá dice-
ens eft &- eis, qui tentantur, auxiliari : tur.* Etidcò oportuit, animam Chrifti
fed ad hoc venit, ut nos adjuvaret: un- 3o & perfeétam cffe , quantum ad habitus

mæ intentionem , nifi ex divinæ voluntatis beneplacito aliter fiat, ut in martyribus, & quibufdam aliis fan&tis infirmitate corporali ufquc ad mortem gravatis patet : qui inter tantas paffiones animo jubilabant. 1Il.u D E M AJ ORI. Confequitur culpam . B. Alicujus, f. vel patientis, vel ejus, pro quo patitur. §. Tunc nihil, &c. ut patet in textu ly «* ita accidis in Chrißo, &c. lV.mMINOR. T>er hujufmodi defectus corporales multipliciter. videtur impediri finis incarnationis. ß.Negatur. §. Ad probationes dicitur, quòd non probant , quod volunt: immò, quòd ftät in favorem noftrum cótra ipfam minorem , fi rectè intelligantur. Singulis enim ipfarum probationum trium oftenditur : quòd per corporis defectus '& non impediebatur finis incarnationis , & , É ex fuperabunanti eft, promovcbatur ; ut fingillatim patet in textu ly &* quamvis per hujufmodi infirmitates , &c. Ex quo textu à fimili univerfaliter addifce, quomodò intelligendg süt fcripturæ attribuentes Chrifto fortitudinem in materia libcrationis noftræ à peccatis, & aliis inimicis noftris factæ ab eo. Item exinde, maximejungendo tertiam probationem in argumcnto adduétâ, vide, quàm vehementer., quam enormiter, quam perniciosè humanum fecundum hominem judicium fæpè fallatur.

A P P E N D I X. D X articulo habes primo : quomodò per rationem interimas hærefes juliani Halicarna/ei , ut ait Gabriel Prateolus titul. -4cephali , dicentis : Chrifti corpus abipfa conceptione effe incorruptibile. Et Alphartodocitarum dicentiü : quòd caro Chrifti quam ex virgine affumpfit , ante paffionem fuit incorruptibilis. Et nonnullorum aliorum dicentium :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fcientiarum, & virtutum, ut haberet fa

cultatem fatisfaciendi, & quòd corpus '

ejus effet fubjeótum infirmitatibus, ut ei fatisfa&ionis materia non deeffet. 4 Ad fccundum dicendum, quòd fecundum naturalem habitudinem, quæ eft inter animam, & corpus, ex glória animæ redundat gloria ad corpus : fed hæc naturalis habitudo in Chrifto fubjacebat volütati divinitatis ipfius, ex qua faótum eft, quòd beatitudo remancrct in anima,& non derivaretur ad corpus , fed caro pateretur, quæ conveniunt naturæ paffibili, fecundum illud,quod Damafc.*dicit,q, bencplacito divinæ voluntatis permittebatur carni pati, & operari, quæ propria. 4 Ad tertium dicendum, quòd poena femper fequitur culpam aétualem, vel originalem: quandoque quidem ejus,qui

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

T Itulus articuli clarus eft.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L U S

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ralé motum voluntatis humanæ , ut Damafc.* dicit. 4 Ad fecundum patet rcfponfio ex di&íis. * Ad tertium dicendum, quòd nihil fuit potentius, quàm anima Chrifti abfolutè: hihil tamen prohibet aliquid fuiffe potétius, quantum ad hunc effe&um: ficut

3o clavus ad perforandum. Et hoc dico,

fecundum quòd anima Chrifti confideratur fecundum propriam naturam, & virtutem.

[ocr errors]
[ocr errors]

aflertione fidei catholicg contra Prifcillianiftas : credimus, Filium Dei ex virgine Maria verâ hominem fine virili gemeratum femine fifcepi/e : duabus dumtaxat naturis , ideff, deitatis, &• carmir, im unam comvenientibus ommimò perfonam . 1N£c imaginarium corpus, aut phantafmatis alicujus in eo fuiffè : fed fòlidum , &• verum. Hunc &- efuriiffe,&- £tiiffe,'& doluiffe, & fleviffe,& omnis3or

Hæc illud ibi : & approbatum eft à Papa Leone. Ex his enim omnibus patet : quòd Chriftus per hoc,quòd fuit verus homo, habuit corpus vere paffibile, & corruptibile per mortem,præviofque

*in corp.a,

in tertia conclufione . Hoc cft. Prout naturalis motus voluntatis humang naturaliter absque ullo peccato refugit morté,& corporis nocuméta.Vide qö. 18.a.2.5.6. II, m E X D A M A S C. 0mnia voluntaria. 8. Voluntate divina,& humana deliberata. §. Tüc nihil,&c.Ut patet ex ad primù.Vide q. 1 3.a.3. ad primum, & q. 18. art.$. III. m D E M A J O R I. J4b aliquo potëtiori. &. Vcl abfolutè,vel fecüdü quid,ideft, quätü ad aliqué cffcctü. §. Tüc, &c. Licèt.n.mih fuerit potemtiws abJolute,quá amima Chrifli:nih.tii, &c. ut in tcx. & quolibet. i.a.2.

D. 9e4.

* art. prae.

ced. ad a.

*In iffo ar.

A P P E N D I X. .

E X art. habcs primò: quomodò per rationé & oftédas,& re&è intelligas,meritò infinuatü cffe à fcripturis,& Cöciliis: quòd in Chrifto fuit neceffitas fuftinédi defe&tus corporales. A fcri

UriJitat

pro S. £ccl.

ptur.quidé per hoc:quòd D. sos.

* li£. •. s.

23. Ó* * *.

corporales, fed etiam ex * In corp.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tatem contraxerit, ad differentiam noftri. Secundò vides: quomodò cx his viciffim Angclica doétrina declaretur,& confirmetur. Commen

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »