Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

üt non poffit etiam infufa uti fcientia, nifi convertendo fe ad phantafmata:

Et ideò difficultatis hujus veritate aperta, monftrando , quòdintellc&us comprehenforum, ac per hoc animæ Chrifti, non obligatur ad phantafmata, pro conftanti, & claro dimiffum eft, quid dicendum fit ad

“| Num chrißus indiguerit converti ad phantafmata, ut fua uteretur

infufa fcientia.

[ocr errors]

quæfitum', fcilicet , quòd potuit fecundum infufam fcicntiam Chrifti ;• materialia fingularia, quorum tantum fünt phantafmata, quæ non nifi re77 flexione, aut extenfione attinguntur ab intelleétu .

anima intelligere abfque converfione ad phantafmata.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

illa procedit de difcurfu , & collatione, prout ordinantur ad fcientiam acquirendam. ' 4 Ad tertium dicendum, quòd beati .

conformantur angclis, quantum ad dona gratiarum : manet tamen differentia, quæ eft fecundum naturam , & ideò uti collationc , & difcurfu eft connaturale animabus beatorum , non autem angelis.

lis verbis Concilia fcholafticis perfpicacibus con

[ocr errors]
[ocr errors]

lis non incft fcientia difcurfiva ( ut dicit minor ) & bcatis homini5us oo non facit:quòd Chriftusfecundum humanitatem non fit fimilis nobis: ut ineft.

[ocr errors]

COM

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cellens, ficut íiíEfifie cit Hebr. z. Eum autem , qui modico , tali converfione, ac dif

curfu, 1. q. 38. art. 3. 4. I.* DE CONCLUS. Pidetur, quòd hujufmodi fcientia. 8. Confiderata quantum ad id, quod habet ex fubje&o recipiente. §. Sic enim debere gloffari ly hujufmodi fcientia, demonftratur à praemiffis confideranti illas: cùm de naturarum , utriufque in fe excellentia loquantur. Tunc nihil, &c. ut patet ex articuli conclufionibus. II. • DE CONCLUSIONE. Ergo fcientia animæ chrißi. 8. Ut confide

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

funt in litera.

[ocr errors]

Utrum hæc fcientia in Chriftofuerit major fcientia.Angelorum.

quàm angeli minoratus e$t, videmus fefum propter paffionem mortis gloria, & honore coronatum . Ex quoT apparet, quòd propter folam ÉÉ; mortis dicatur Chriftus ab angelis minoratus. non ergo propter fcientiam. M REspoNDEo dicendum , quòd fcientia indita animæ Chrifti^ pöteft dupliciter confiderari. Uno modo É dum illud , quod habuit à caufà influente. JMlio modo fecundum id, quod habuit ex fubjeéto recipiente : quamtum igitur ad primum fcientia indita animæ Christi fuit multò excellentior , quàm angelorum fcientia , &- quantum ad multitudinem cognitorum , &- quamtum ad fcientiæ certitudinem : quia lumen fpiritualis gratiæ, quod eít inditum animæ Chrilti, eft multò excellentius , quàm lumen , quod pertinet ad naturam angelicam . Quantum autem ad fecundum fciemtia Tindita amiChrifti eft infra fcientiam angelicam , fcilicet, quantum ad modum cognofcendi, qui eft naturalis animae hümanæ, qui fcilicet eft per converfionem ad phantafmata , & per collationem, & difcurfum. ® Et per hoc patet refponfio ad obje&a.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ta animae Chrifti fuit excellentior, quàm Angelorum.Ut per hoc, quod dicitur Hebr.z.fecundum quòd cum difcurfu ponitur in argumen. contr. Pro cujus captu melio£i vide q. 7. a. 8. arg. 3. cointelligendo, quòd Chriftus, fecundum quòd homo, cft caput Angelorum, q.3.ar.4. Quæ loca citata apertè intentum fenfus eorum penetrantibus indicant. Sedundò vides : quoinodò ex iis bcnepenfatis, & applicatis doctrina praefens Angelica viciííim declaretur, atque confirmetur.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

fcientiam per modum habitus, & ideò diccndum eft, qnòd fcientia indita animæ Chrifli fuit habitualis, & poterat ca uti , quandò volebat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fuiffe videtur, quòd omnia fciret in actu non ergo habuit habitualem fcientiam. M. 2. Praet. .Cùm habitus ordinetur ad a&tum, fruftrà videtur effe habitualis fcientia , quæ numquam in a&um reducitur: cùm autem Chriftus fciverit omnia, ficut jam diítum eft, * non potuiffet aótu omnia illa confiderare, ünü poft aliud cogitando, quia infinita non eft enumerando pertranfire. Fruftrà igi

tur fuiffet in co quorumdam fcientia'

habitualis, quod eft inconveniens. Habuit ergo aétualcm fcientiam omnium , quæ fcivit, & non habitualem. *4 3.Praet. Scientia habitualis eft quædam perfeétio fcicntis: perfectio autem eft nobilior perfe&tibili. Si igitur in anima Chrifti fuiffet aliquis hábitus fcientiæ creatus, fequeretür, quòd aliquid crcatum effet nobilius , quàm anima Chrifti. non igitur in animâ Chrifti fuit fcientia habitualis. 4 S E D c o N r R a . Scientia Chrifti, de qua nunc loquimur , univocâ fuit fcientiæ noftræ : ficut & anima ejus fuit unius. fpeciei cum animâ noftra : fed fcientia noftra eft in genere habitus. ergo & fcientia Chrifti ÉÉÉ 4 R E s P o N D Eo dicendum,quòd,ficut fuprá diífum eft, * modus hujüs fcientiæ inditae animæ Chrifti fuit conveniensipfi fubjeéto recipienti: nam receptum , eft in recipiente per modum recipientis. Eft autem hic modus connaturâlis animæ humanæ, ut quandoque fit intelligens a&tu , quandoque in potentia : medium autem inter püram potentiam, & aétum completum eft habitus; ejufdem autem generis eft medium , & extrema , & fic patet, quòd modus connaturalis animæ humanæ eft, ut rccipiat

& aliã in ipfà, & hæc fuit perfeétiffima fimpliciter , & talis cognitio non fuit habitualis , fed a&ualis refpeétu omnium, quæ hoc modo '$'j J4lia autem cognitio fuit in Chrifto fccundum modum proportionatum humanæ naturæ, prout fcilicet cognovit res per fpecies fibi divinitùs inditas, de qua cognitione nunc loquimur. Et hæc cognitio non fuit fimpliciter perfeétiffima : fed perfeétiffima in genere humanæ cognitiónis: unde non óportuit, quòd effct femper in aétu.

: M Ad {ecundum dicendum, quòd habitus reducitur in aëtum ad imperium voluntatis : nam habitus cft, quo quis

go agit, cùm voluerit, Voluntas autem in

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

fuit cónveniens fübjeéto recipienti. ergo fcientia indita animæ Chrifti fuit habitualis, J4ntecedens pfobatur : quia receptum cft in recipiente per modum recipientis. confequentia verò piobatur, quia modus connaturalis animæ humánæ eft, ut reçipiat fcientiäm per modum habitus. Probatur hoc. Modus connaturalis afiimae humanae eft, ut quandoque fit intelligens aëtu, & quandoque in potentia. ergo modus connaturalis ejufdem eft, ut quandoqüe fit in habitü, quia medium inter puram p9tentiam , & a£tum completum eft habitus, & medium eft ejufdem generis cum extremis, hoc eft, fi extrema funt naturalia,medium eft naturale, & fi extrema funt connaturalia,mcdium cft connaturale : hoc enim ad identitatem géneris fpeétat: quiá penes unitatem fubjcéticommunis extremis, & medio attenditur genus.Efficut eft naturalis via inter extrema per mcdiü,ita oportet effe corihaturalem viam per medium inillo, cui utrumq; extremum cft viciffim conmaturale, alioquin tranfitus de connaturali extremoadaliud connaturale extremùm non effet connaturalis, aut fine medio, extremis non habentibus medium, quorum utrumque à naturæ ordine exorbitat. *[ In refponfionc ad primum adverte, quòdideò cognitio animæ Chrifti, qua videt verbum,3icitur perfe&iffimâ fimpliciter:quia tàm negativè, quàm pofitivè eft perfeétiffimä inter omnes creâtas cognitiones. Eft nam

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

non quoad numerum per illas cognitorum, quæ funt infinita. Nec exigit habitualis cognitio ÉÉ pqffit exire in a&tum tali modo,fcilicet, numerando cognita unum poft aliud : quoniam non fic cft in potentiâ ad aétum confummandum, fed ad a&tus inconfummabiles. Maluit tamen Auétor alia via folverc,hoc cft,ex parte voluntatis, quæ eft redu&iva habitus de otio in operationcm, & docere, quòd, quia voluntas indeterminatè fe habet ad infinita, ad hoc dcfervit ififinitas habitualiter cognitorum, ut voluntas ad quodcumque infinitorum maluerit,habitu utatur, quod nô effet in poteftate fua, fi habitualis cognitio ad infinita fe non exténderet. Quo fit, ut non fruftrà fit infinitas cógnitorum habitualiter , licèt non

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Utrum hæc fcientia fuerit difliméta per diverfos habitus.

[ocr errors]
[ocr errors]

animæ humanae. Eft autem connaturale animæ humanæ, ut recipiat fpecies in minori univcrfalitate, quàm angeli, ita fcilicet, quòd diverfas naturas fpecificas

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

habitus. ° A P PR i M u M ergo dicendum, q, ficut fuprä diäum ef?, * fcientia animiæ Chrifti cft perfeétiffima, & excedens angelorum fcientiam, quantum ad id,quod confideratur in ea ex parte Dei inflüentis: eft tamen infra fciéntiam angelicam, quantum ad modum recipientis. Et ad hujufmodi modum pertinet, quòd fcientia illa per multos hábitus diftinguatur, quafi per fpccics magis particuläres exifbens. 4 Ad fecundum diccndum, quòd fides noftra innititur primæ veritáti. Et ideò Chriftus eft auótòr fidei noftrae fecundü divinâ fcientiam,quæ eft fimpliciter una. M Ad tertium dicendum, quòd lumen divinitùs infufum eft commuinis ratio intelligendi, quæ divinitùs revelantur ; ficut & lumen intclleétus agentis eorum, quae naturaliter cognofcuntur. Et idcò 9portuit eflè in anima Chrifti proprias

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ë fingularum rerum ad cognofcenum cognitione propria unumquodque. Et fecundum hoc oportuit effe diverfos habitus fcientiæ in ánima Chrifti, ut di

[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

R. T I C U L UI ' S
Utrum fecundum banc fcientiam Chrifius cognoverit omnia.

D P R 1 M u M fic procedi- io omnia illa, ad quæ intelleétus poffibilis

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

dum hanc fcientiam Chri-
ftus non omnia cognove-
- rit. Hujufmodi enim fcien-
tia per experientiam acquiritur : fed
Chriftus non omnia expertus eft. non
igitur omnia fecundum hanc fcientiam
É;. -
q 2. Praet. Homo fcientiam per fenfum
acquirit: fed non omnia fenfibilia fenfi-
bu§ corporalibus Chrifti fuerunt fubje-
&a. non igitur fecundum hanc fcien-
tiam omnia cognovit Chriftus.
4 3. Præt. $* fcientiæ attendi-
tur fecundum fcibilia. Si igitur fecun-
dum hanc fcientiam Chriftiis omnia fci-
viffet, effet in eo fcientia acquifita æqua-
lis fcientiæ infufae, & fcientiæ beátæ,
uod eft inconveniens. non ergo fecun-
Ä hanc fciétiâ Chriftus omnia fcivit.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

eft quocumque modo in potentia, ita
per fcientiam acquifitam fcivit omnia illa,
quæ poffunt fciri per d attionem intelle-
êtus agentis.
M AD P R I M u M ergo dicendum,quòd
fcientia rerum acquiri poteft non folùm
per experientiam ipfarum,fed etiam per
experientiam quarundam aliarum rerü ,

° cùm ex virtute luminis intelleétus agen

tis poffit homo procedere ad intelligen-
dum cffe&us per caufas , & caufas per
effeétus, & fimilia per fimilia,& contra-
ria per contraria. Sic igitur, licèt Chri-
ftu§ non fuerit omnia expertus : ex his
tamcn, quæ expertus eft, in omnium de-
Ven1t not1t1am .

uòd , li-
cèt fenfibus corporalibus ά nOn ,
fuerint fubje&a ómnia fenfibilia:fuerunt
tamen fenfibus ejus fubjeéta aliqua fen-
fibilia, ex quibus proptcr excellentiffi-
mam vim rationis ejus potuit in aliorum
notitiâ devenire per modum praediétü *:
ficut, videndo córpora coeleftia , potuit
comprchendere eorum virtutes, & effe-

[ocr errors]

ejus fénfibus non fubjacebant. Et eadem
ratione ex quibufcunq; aliis in aliorum
notitiam devenire potuit.
4 Ad tertium dicendum , quòd fe-
cundum iftam fcientiam anima Chrifti
non fimpliciter cognovit omnia : fed illa
omnia, quæ per lümen intellcétus agen-

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tis homini funt cognofcibilia. Unde per

fubftantiarum feparatarum, ncc ctiam
fingularia præterita,prgfentia,& futura,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

$o prehenderentur. Et fimiliter in comprehendendo unum corpus coelefte,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »