Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

N titulo art.6.npta, quòdin dubium dupliciter poteft verti ut ecclcfiae fit proprium Chrifto . Primò in ordine ädfî , & perfonas Patris,& Spirituffan&ti. Secundò in ordine ad creaturas angelicas, & humanas. In hac tamen litera non difputatur, & confequenter non quæritur,nifi fecundo modo ita, quòd ly proprium excludit commune Chrifto, & aliis creaturis. De Deo enim patre di&tum eft caput Chrifti ( ac per hoc ecclefiae totius, hoc eft, totius integri corporis ecclefiaftici ex capite, & membris conftantis ) Deus : de Spiritufanéto autem, quòd eß cor ccclefiae , & proptereà effe caput homogeneum : ideft, cjufdem naturæ fpecificæ, vel genericæ, proprium Chrifto effe, & non comtnune toti 'i'rinitati, relictum eft. Nunc fupereft videre , am fit commune Chrifto fecundum naturam humanam, & alteri creaturæ, an foli Chrifto conveniat. •I In corpore articuli unica eft diftinétio bimembris cum duabus comclufionibus refponfivis juxta fingula membra. Diftin&tio eft de effe caput, vel fecundum influxum interiorem, vel fecundum cxteriorcm gubernâtio

an effe ca- 4o nem. Prima conclufio eft. effe caput ecclefie fecundum interiorem influ

xum e# proprium Chriffo. Probatur, quia fola humanitas Chrifti habct virtutem juftificandi : quia fola conjunâa cft perfonaliter divinitati . Secumda comclufio eft.effe caput ecclefiae fecundum exteriorem gubernationem eft commune Chriffo, & aliis,differenter tamem. Prima pars conclufionis, utpote clara, manifeftatur âuctoritate Amos : fecunda autem pars ex duplici differentia. Prima fecundum extenfionem, vel reftriétionem : quia gubernatio Chrifti extenditur ad omne tempus, omnem locum, omnemq; ftatum, fcilicet viæ, & termini : aliorum verò reftringitur vel ad certum locum,vel certum tempus,vel certum ftatum.Secunda fecundum virtutem propriam, vel vicariam: quia Chriftus propria au&toritate cft caput, alii, ut vices gerentes Chrifti , ut patet au&oritatibus. * In refponfione ad tertium ejufdem articuli difcerne novitie inter o(tiam, & oftiarium: quia,licèt effe oftium ecclefiae, ac regni coelorum fibi foli dominus refervaverit, effe tamen oftiarium aliis communicavit, claves regni cgleftis tribuendo, & Petrum janitorcm cæli inftituendo.

o

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R T I C U L U S
Utrum diabolus fit caput omnium malorum.
j D s E P r 1 M u M fic proce- 6o citur : fed tota muJtitudo malorum non

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

S E P

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

interiorem influxum, & exteriorem gubernationem, & fic eft Chriftus caput ecclefiæ, ut di&tum ef?, * vel fecundum exteriorem gubernationé, & fic quilibet Ε vel prælatus eft caput multitu

diabolo. 8. Negatur. §.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

® Et per hunc modum dicitur diabolus caput omnium malorum : nam, ut dicitur Job 41. Ipfe eft rex fuper univerfòs filios fuperbie. Pertinet autem ad gubernatorem, ut eos,quos gubernat, åäïíïé adducat : finis autem diaboli eft averfio rationalis creaturæ à Deo : unde & à principio hominem ab obedientia divini præcepti removeretentavit. Ipfà autem averfioà Deo habct rationem `finis, inÉ appetitur fub fpecie libcrtatis, ècundum illud Hicr.2.J feculo confregifli jugum, rupifti vincula, &• dixifii, mom ferviam, inquantum igitur ad hunc finem aliqui adducuntur pcccando, fub diaboli regimine,& gubernatione cadüt, & ex hoc dicitur eorum capat. M AD P R I M u M ergo dicendum,quòd, licèt diabolus interiùs non influat rationali menti, tamen fuggerendo inducit ad malum. 'M Ad fccundum dicendum, quòd gu

choin fuis Cronicis vocantur Praedeftinati;qui eodem referente,univerfaliter dicebant, Prædeftinatum à Deo ad vitam, etiamfi ipfe mala opera agat, numquam poffe effe membrum diaboli; Ex hoc enim,quòd articulus præfens, diabolum effe omnium malorum caput oftendit, expugnat hærefes

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

veritatibus aureis fuper

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Itulus claruseft.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sU PER QUIÆ. VIII. ART. VIII.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

tur. Videtur, quòd antichriftus non fit caput malorum. Unius enim corpoj^r t ris non funt diverfa capita: fed diabolus eft caput multitudinis malorum.Non ergo antichriftus eft eorum caput. 4 2. Praet. Antichriftus eft membrum , diaboli:fcd caput diftinguitur à mébris. ergo Äî nOn j caput malorü. M 3.Praet.Caput habet influentiam in , membra : fed antichriftus nullam habet influentiâ in malos,qui eum praecefferüt. ergo antichriftus non eft caput malorü

ti peccatorcs tempore praecefferunt antichriftum , ut patet. Tertia autem pars, fcilicet, nequc,&c.probatur: quia mali præcedentcs tcmpore ncque ab

[ocr errors]
[ocr errors]

°I COROLL. Ergo ex probatione fecundae ,

& tertiae partium patet:

, D ocTAvuM fic proccdi- 6o M SED coNTRA eft, quod Job vige

[ocr errors]

o - - - 7* fe£iio , & virtus inflüendi. Quantum . igitur ad ordinem temporis non dicitur

antichriftus effe malorum caput, quafi ejus peccatum praecefferit, ficut præceffit peccatum diaboli . Similiter etiam non dicitur effe caput malorum propter

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quòd in conclufione Ty omiiiià malorum intelligitur folùm de hominibus . Ergo exprima parte conclufionis probata fequitur, quòd Antichriftus eft tamquam figuratum, utpote habens plcnitudinem malitiae in cumulo : & reprobi ipfum præcedentes funt, tamquam figuræ illius, utp9te malitiæ ejus plenitudiniem non adæquantcs, fed plùs, vel minùs inter fefe ad illam

futuram acccdentes : &

erìhoc ipfäm plenitúdinem , velut in feipfis variis

coloribus effigiantes.Ideò non mirum,fi ipfos nomine Antichriftorum vocavit fcriptura 1. jo.z. Et nunc Antichrifti multi fačti funt. Figura cnim

grertia S. Thom.

* EXAM.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

“ EXAM. 1. Ly ßmilitudinem perfectionis. Scilicet, fecundum malitiam confideratæ. Hanc fiquidem intelligentiam fubminittrat contextus : dùm cum rationali conjunctione, quafi rationem reddens praedictæ perfe&ionis fubjungit ; in eo enim diabolus Juaj malitiam, &c. Ubi ly quaß ponitur ad denotandum accommodam applicationcm illius vulgati diéti, fcilicet, ducere ad caput ; non autem ad diminucndum vel quid minimum de perfe&ta malitiaantichrifti.

“M EXAM. z. Ly diabolus, &c. Et hìc, & in corp. & ad primum facit mentioncm de diabolo in materia antichrifti, non tantùm, quia omnium malorum malitia eft ex fuggeftionc diaboli aliquo di&torum modorum art. 7. adfecundum. Sed priiicipaliter, quia ícripturarum vocabulis de antichrifto loquentium uti voluit ad denotandum ctiam in hoc unà cum ipfis , quòd àntichriftus fpeciale quid familiaritatis, feu confortii præ cæteriâ dmnibus citra tamen pcrfonalem unioncm , intrinfecamquc inhabitationem habiturus cft cum diabolo . Cujus ( inquit ) advenius erit fecundum operationem Sathanæ, 2.Thefsal.2. Et dedit illi draco virtutem fuam, &• poteftatem magnam. Apocalyp. 13.

“TNGT. Perfe&tio malitiæ Antichrifti , quam textus hoc folo nomine contextus fic fæpè vocavit , quid fit fpecialiter, explicatur ex Apo£folo 2. Theffal.z. Daniel. §Âïh. 23. Mar. 15.-Auguff.im libro de amtichriffi ortu. Quorum Doétorum Sanétorum fümmatim fententias perftringéndo,

dat : fi ipfe nihil magis in fuis decretis, generalibufque conciliis, quàm facramcntorum Chrifti fufceptioncm , ejufdemque mandatorum obfervantiam inculcat? Quænam abominatio defo!ationis dicta à Daniele propheta? Quænam adverfaria clatio contra, & fupra omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur? In quonam templo federunt umquam Romani Pontifices, oftendentes, fe cffe Deum? Immò, quod plus uiget, quandò paffi funt (inquit D. Auguff. ) (e inftar Dci adorari Romani Pontifices? Quandò dixerünt vel unus eorum, fe effe Meffiam, aut Jcfum Nazarenum Crucifixum feduxifle orbem ? Aliud quippè, & in infinitum diftans eft dicere, fe ( quod tota Ecclefia catholica de Romano Pontifice confitetur 2 cffe Chri

is ftiVicarium, & ut tantum vicarium velle adorari. Aliud verò cft diccre

fe Chriftum , oftendere fe Deurn. Quandò in Pontificem Romanum Judaica gens, velut in fuum Mcffiam credidit ? Quandò ipforum quifpiam convócavit Judæos Hierofolymam, aut in templo inibi ædificato feipfum Judæis pro Deo vendicavit? Quis horum diyinam fcripturam juxta vcrum feiifum interpretari prohibuit ; aut falfum pro catholico fenfum ipfius acceptavit? Immò verò fanétos literarum facrarum doctores fpcciali veneratiohe quotannis celebrant, & celebrari faciunt Romani Pontifices: invigilantes prætereà ( ut patet in verè fanéto officio Inquifitionis) ne fuper illüd bonuim femen inimicus homo feminet zizania ; fcientes, fibi fuiffe à Deo mandatum Levit. 19. JAgrum tuum mom feres diverfo femine.

[ocr errors]
[ocr errors]

virtutem influendi : etfi cnim aliquos fui temporis ad malum fit converfurüs, exteriùs inducendo: non tamen illi, qui

[ocr errors]

• De hoc vide veritates aureas fuper légem veterem Levit. i 9. concl. $. & Exod. 34. conclufione 8. 9. Quafidò Romani Pontifices Euangelicæ legis veros dbfervatores terroribus, ■ninis , f;!fis blandiciis , fignis , atquc »rodigiis mendacibus perfecuti funt? Immò verò lcgis ipfius cultores onorificarunt, honorificant, & honorificari per totum orbem præcipiunt, ut patet in quo

tidiana inftitutione cclebritatum de fan£tis martyribus , confefloribus, virginibus, &c. Quis tandcm Romano

capita, fed unum, quia antichriftus dicituf effe caput, inquántum pleniffimè invenitur in eo impreffà malitia diaboli .

[ocr errors]

tiam induéti, nec etiam ejus malitiam funt imitati. Unde fecundum hoc non poffet dici caput omnium malorum, fed aliquorum. Relinquitur ergo, quòd dicatur caput ommium malorum propter malitiæ perfèétionem. UInde fuper illud 2. ad Theff.2. Ofiendens fe,tamquam fit Deus, dicit glo.* Sicut in chriflò omnis plenitu

fccundo I Oftendens fe, tamquam fit Deus dicit gloff.* In ipfo erit caput omnium malorum, fcilicet,diabolus, qui eft rex fupcr omnes filios fuperbiæ. Non autem dicitur in eo éffe per unioném perfonalem, ncc

er ÉÉ; inhabitátionem, quia fo|, Trinitas menti illabitur, ut dicitur im

[ocr errors]
[ocr errors]

/to ommis malitiæ plenitudo , non quidem ita , quòd humanitas ejus fit affümpta à diabolo in unitatem perfonæ, ficut humanitas Chrifti à filio Dei, fed quia diabolus fuam malitiam eminentiùs ei influet fuggercndo, quàm omnibus aliis. Et fecundum hoc ömnes aliimali, qui præcefferunt, funt quafi quædam figura antichrifti, fecundum 2.ad Thef. 2. Myfterium jam operatur iniquitatis. MA D P R I M u M ergo diccndum, quòd diabolus, & antichriftus non funt `duo

caput Chriftieft Deus, & tamen ipfe cft caput Ecclefiæ, ut fuprá diífum e$t, * ita antichriftus cft membrum diaboli, & tamen eft caput malorum. 4 Ad tcrtium dicendum, quòd antichriftus non dicitur caput omnium malorum propter fimilitudinem influétiæ, fed pro„ pter fimilitudinem pcrfe&tionis. In eo.n. diabolus quafi malitiam fuam ducet ad caput per modum, quo dicitur aliquis ad caput fuum propofitum duccre,cùm illud perfcccrit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tur, & eflet , qui aliquam rcm ( puta pifçem ) proprietates, feu conditioncs hominis hon habentem dicëret eííe hominém ? Quid, fi aliquam gcm contrarias hominis conditionibus conditiones häbentem diccret hominem ? Tales profe&ò fuerunt in fuoillo zizanico femine de Rom, Pontific§ Vviclef

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

IT Itulus clarus eft.

[ocr errors]

malus.

• Num Antichrifìus fit caput omnium malorum, täm demonum, quam hominum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

so

4ogloff.z. ad Theffalonic.2. Sicut in Chrifto eft plenitudo divinitatis, ita in

antichrifto plenitudo malitiæ . Si enim in antichrifto habitabit plenitudo malitiæ Luciferi, fequitur, quòd erit perfectior in malitia,quàm quicunque alii mali tàm dæmones, quàm homines, & confequenter eft cáput ratione perfectionis,tàm dæmonum, quàm hominum malorum. In oppofitum eft, & quia abfurdum eft ponere antichriftum caput dæmonum, & quia antichriftus, cum fit viator purus, non poteft poni caput malorum in termino,quales funt dæmones, cum quilibet damnatus, utpote omninò >ertinax, & inflexibilis ad bonum, fit pejor quocumque viatore : ficut è contra quilibct beatus melior eft quocumque puro viatore, juxta illud Matth. 1 1. Qui autem minor eft in regno cælorum, major illo, fkilicet,

[ocr errors]

“T Ad hoc dicitur,quòd proculdubiò antichriftus non eft caput dæmonü malorum, fed hominum tantùm, quia nec ordine, nec virtute, nec pcrfe&tione illos excedet in malitia, cum fit futurus purus viator,ac per hoc non habiturus ita malam voluntatem, ficut habent dæmones, qui in quolibet opcre fuo funt mali adeò, quòd etiam naturalibus a&tibusapponunt circiimftantias malas. Antichriftum autem nihil prohibet operaturum aliquid de genere fuo bonum fine mala operis circumftantia,puta,quia honorabit parentes, & hujufmodi. Unde & Angelum cuftodem habcbit, perfuafurum quandoque,utab aliquo defiftat malo. De diabolo autem aliud eft dicendum abfolutè, & aliud infra expofitionem præfentis literae, nam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cognitio pertinet ad ani

[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum Christus habuerit aliquam fcientiam præter divinam.

[ocr errors]

tur. Videtur, quòd in , Chrifto non fuerit aliqua 3\V% fcientia praeter divinam. N® Ad hoc ehim neceffària cft fcientia, ut per eam # cognofcantur : fed Chriftus per fcientiam divinam cognofcebat, Qmnia. £T igitur füiffet , quòd in eo effet alia , {cientia. 4 2. Præt. Lux minor per majorem offufcatur : fed omnis fcientia creata comparatur ad fcientiam Dei increatam, ficut lux minor ad majorem. ergo in Chrifto non refulfit alia fcientia, quàm divina. . . . 4 3. Præter. Unio humanæ naturæ ad divinam faéta eft in perfona , ut ex prá diétis patet. * Ponitur autem in , Chrifto fécundum quofdam quædam , fcientia unionis,per quam fcilicet Chriftus ea, quæ ad myfterium incarnationis pertinent, pleniùs fcivit, $ aliquis álius. Cùm ergo unio perfonalis contineat duas naturas , videtur, quòd in , Chrifto non fint duæ fcientiæ , fed una fcientia pertinens ad utramque naturâ. •[ SE D co N T R A eft, quod Ambrofius dicit in libro de Incarna. * Deus im carme perfeétionem maturæ affumpfit humamae,fufcepit fenfum hominis,monfènfum carnis inflatum : fed ad fenfum hominis pertinet fcicntia creata. ergo in Chrifto fuit fcientia creata. 4 R E s P o N D Eo dicendum,quòd,fic

[ocr errors]

humanam naturam integram affumpfit, ideft, non folùm corpus, fed etiam animam, non folùm fenfitivam, fed etiam rationalem. Et ideò oportuit,quòd haberet fcientiam creatam propter tria. Trimò quidem propter animæ perfe&ionem. Anima enim fecundum fe confiderata eft in potentia ad intelligibilia cognofcenda : eft enim, ficut tabula, in quâ nihil eft fcriptum, & tamen poffibile eft in eâ fcribi per intellcétum poffibilem, in quo eft omnia fieri, ut dicitur in tertio deJ4nima. * Quod autem eft in potentia, eftimperfeétum, nifi rcducatur ad a&um. Non autem fuit convcniens, quòd filius Dei humanam naturamimperfeétam affumeret, fed perfe&tam, utpote qua mediante totum hu

4 Et ideò oportuit in Chrifio effè aliquam fcientiam præter fcientiam divinam , alioquin ánima Chrifti effet imperfeétior animabus aliorum hominum . Secumdò , quia, cùm quælibet res fit propter fuam operationem, ut dicitur in fècundo de Cæ.'* fruftrà haberet Chriftus animam intellcctivam, fi non *° intelligerct fecundum illam, quod pertinet ad fcientiam creatam. Tertiò,quia aliqua fcientia creata pertinet ad animæ humanæ naturam,fcilicet,illa, per quam

naturaliter cognofcimus prima princi

pia , fcientiam enim hic largè accipimus.

pro qualibet cognitione intelleétus humani. Nihil autem naturalium Chrifto 4. defuit, quia totam humanam naturam fufcepit, ut fuprá diétum eft.* 4 Et ideò infexta Synodo damnata cft ££ negantium in Chrifto effe duas cicntias, vel duas fapientias. M A D P R I M u M ergo dicendü,quòd Chriftus cognovit omnia per fcientiam diyinam operatione increáta, quæ eft ipfa Dei effentia : Dei enim intélligere 3o eft fua fubftantia, ut probat * É 'phus 12. Metaph. UIiide hic aétus non potuit effe animæ humanæ Chrifti, cùm fit alterius naturæ. Si igitur non fuiffet in anima Chrifti aliqua alia fcientia præter divinam, nihil cognoviffet, & ita fuiffet fruftrà affumpta,Tcùm omnis res 6o fit propter fuam opérationem. 4 Ad fecundum diccndum, quòd, fi duo lumina accipiantur ejufdëm ordinis, minus ά per majus, ficut lumen folis offufcat lumencandele,quorum utrumque accipitur in ordine illuminantis. Si verò accipiantur duo lumina ita, quòd majus fit in ordine illu„ minantis, & minus in ordine illuminati, minus lumen non offufcatur per majus, fed jÉ; augetur, ficut lumen aeris per lumen

[ocr errors]
[ocr errors]

glarefcit in anima Chrifti per lumen fcientiæ divinæ, quâ eft lux vera illuminans omnem hominem vcnicntem in hunc

mundum, ut dicitur Joanm. I.

[ocr errors]

tinens ad utramque na- - - - - turam. Chrifti effet perfe&ta per aliquam fcien

$ Ad tertium dicendum , quòd ex parte unitorum ponitur fcientia in Chrifto , & quantum ad naturam divinam, 8o & quantum ad humanam ita , quòd propter unionem, fecundum quam eft eadem hypoftafis Dei , & hominis,id,quod eft J)ci, attribuitur homini, & id, quod eft hominis, attribu!tur l)eo, ut fup.diétum eft. * fed ex parte ipfius unionis non poteft poni in Chrifto aliqua fcientià. nam unio illa eft ad effe_ perfonale , fcientia autem non convenit perfonae, nifi rationc alicujus naturæ.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

Itulus clarus eft. *[ In corpore tria fiunt. Trimö repetitur integritas naturae affumpræ pro radice conclufionis.Secundò refpondetur quæfito unica affirmativa comclufione ( fcilicet, oportet in Chri£to effe fcientiam creatam ) tribus rationibusfuper diéto fundamento fabricatis probando illam. Tertiò confirmatur conclufio auétoritatc facri Concilii, rcddcndoillius rationcm. Omnia clara funt in litera.

9o - * In refponfione ad primum ejufdem articuli dubia duo occurrunt circa illud, unde hic aéius mon potuit effe animæ humanæ chrifi;, cùm fit 4lterius nature . Primum quidem circa id , quod dicitur dé impoffibilitate aétus intelligendi divini, quòd fit a&usifitelligendi animæ Chrifti, nam multi reputant hoc cffe poffibile. Secundum `circa diâi rationem, fcilicet, cùm fit alterius naturæ, quoniam non apparet, quantum valcat.

A P P E N D I X.
X art. habes primò:

tioheim interimas hære-
fim Macarii (ut in fex-
ta fynodo aciio. 8. refer-
tur) dicentis. In Chrifto
non effe duas operatio-
nes. Et loquitur de ope-
rationibus intelleétivis.
Nam ibi fimul dicit in
ipfo non effe duas volü-
tates. Ex quo fequeba-
tur fecundum illum; in
Chrifto non effe duo
velle, nec duo intellige-
re : & confequenter nec
duas fcientias, f. unam
creatam, & alteram in-
creatä. Secundò habes :
quomodò per rationcm
öftendas, hanc meritò
damnari ab eadcm fexta
fynodoin eadem acfio.
s.per hoc, quòd ideò eü,
& duos, aut tres ejus di-
fcipulos ipfi confentien-
tes exilio felegatos corä
toto ipfo Concilio de-
nudavcrunt pallio cpi-
fcopali. Et aéfione 16.
tota fynodus anathema-
tizat eofdem. Et acfione
17.ab eadem fynodo ex-
plicatur myfteriumDo-
minicæ incarnationis in
unitate perfonæ duas
concurriffe naturas, &
duas naturales volunta-
tes , & duas naturales
operationes indivisè,in-
feparabiliter, inconfusè
fecüdum fanétorum pa-
trü doétrinam in Chri-
fto copulatas. Item da-
mnari à Jo. 1. Perbiâ varo
facium ef?, &c. plenum
gratiæ, &• veritatis. Per
hoc enim demonftrat :
quòd ex unione illaVer-
bi,& carnis refultavit in
anima Chrifti & gratia,
&veritas.Gratia quidem
in effentia animæ, q.7.a.
1. vcritas autem in in-
telleétu ejufdem.Et hæc
eft fcientia creata. Tertiò
vides: quomodò,&c.

Comment.

* Circa

U. ilita, pro Eccl.S. Dt i .

* Lib,. de Carlv, text. 17. f9. u,

* 4.5. & s,

* Li5. 1a, AMeta. t tx. 39. f 0.j.

* q. *. e. r. in a ••*. *> re/3on/.

Dub. 1.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »