Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

א

6 לפני סבירין אשר לפני

ב

16 ומקוא מקוא א' במקוםה' 14 אבי הכביד כ"א 1 אלהי קמץ בלא אסייף ו ואלגומים דגש אחר שורק 16 ראו כ''א בלא מלת ראו 11 תשָׁלו מלרע 16 לאהליו ת"ע תחת לאלהיו 13 ויעואל ויעיאל קי

מהשמאול יתיר ו'

הימיני יתיר י'

14 יחואל יחיאל קרי

ג

ד

ה

17

ט

6

7

8

11

18

משמאול יתיר ו'

אוניות יתיר ו'

חירם חורם קי

[blocks in formation]

11 חירם חורם קרי

19 עפרון עפרין קי

18 כל הכלים כ"א את כל יז 4 דרש קמץ בז"ק התקדשו קמץ בז"ק 8 ושמרימות ושמירמות ק' | לב 21 ומיציאו ומיציאי קי

30 ויישום השי דגושה

12 מחצררים יתיר ר 16 גבור סבירין גבורי 13 למחצצרים יתיר צי יח 8 מיכהו מיכיהו ק לג 16 ויכן ויבן קי 16 לך ל' דגושה 21 תוּכָל קמץ בזק לד 2 ושמאול מלא ו' 41 קומה מלרע

ן

30 ואת הגדול כ"א את הגדול

מזבחוֹתָים יתיר ר'

6 בחרבתיהם בחרבתיהםק

ז' 6 מחצצרים יתיר צי 16 את הבית כ"א בלא את כ 10 הנְצִיבִים יתיר י'

ח

16 מוסד דגש אחר שורק כא 6. אשה סבירין לאשה

21

[ocr errors]

12 שאלה קמץ בז"ק

תבואנה א' נחה

[ocr errors]

ותוכיים דגש אחר שורק 22 וחכמה כ"א ולחכמה 29 יעדי יעדן קי

5 שלשת כ"א שלשה כח 5 נתָן קמץ בז"ק

13 אף קמץ בטרחא

אכביד בלא מלת אבי כט 8 לזועה לזעוה קי

יא 18 בן כ"א בת אברהיל כצ"ל בה

28 מחצצרים ותיר צי

34 למעט קמץ בז"ק

יג

14 מחצצרים יתיר צי לא ו ליסוד ס' דגושה

יב 15 וירבעם כ"א עם ירבעם

[ocr errors]
[blocks in formation]

רגש אחר האלגומים | שורק כו 3 יכילה יכלה ק'

כד 27 ורב ירב ק כה 17 לך חסר ה'

7 הערביים הערבים קי

11 יעואל יעיאל קי חָיל קמץ בז"ק 21 החפשות החפשית ק'

9 וישבי וישבר ק'

25 ופגרים כ"א ובגדים לד 22 תוקדת יתיר ו'

25 ויקטירו יתיר י•

כב 8 כהשפט כ"א בהשפט לה 3 המבוכים המביכים קי

12

12

רושל

13

5

[ocr errors][merged small]

4 והכוכו והכינו קי

9 וכונניהו יתיר ו'

לו 13 מרד קמץ בז"ק 14 למעול יתיר ו'

17 כשדיים יתיר ו

21

ברוך הנותן ליעף כח. ולאין אונים עצמה ירבה:

שבתה קמץ בז"ק למלאות מלא ואיך

BEROLINI, TYPIS TROWITZSCHII ET FILII.

[graphic]
[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« VorigeDoorgaan »