Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ 2ο κεῖται. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός 21 ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ αἰώνιος. Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. ἀμήν.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

I

· Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ 2 καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ ̓ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα

3 ἔσται μεθ' ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη, παρὰ Θεοῦ πατρὸς, καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρὸς, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

4 Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ 5 πατρός. καὶ νῦν ἐρωτῶ σε κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ ̓ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν 6 ἀλλήλους. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ, καθὼς ἠκούσατε η ἀπ ̓ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε· ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ 8 ἀντίχριστος. βλέπετε ἑαυτοὺς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰρ9 γασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. πᾶς ὁ παραβαίνων, καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, Θεὸν οὐκ

20 Καὶ οἴδαμεν ὅτι Α. ἰησοῦ χριστῷ om. A. καὶ ζωὴ D.
η πλάνοι ἐξῆλθον C.

om. A. 3 κυρίου om. B.
ἃ εἰργάσασθε ἀπολάβητε. D.

21 ἀμήν 8 ἀπολέσητε

f Luke 24.45.

John 20. 28.

we know that we are of God, and ethe whole world e Gal. 1. 4. 20 lieth in wickedness. And we know that the Son of g John 17.3. h Isai. 9. 6. & God is come, and fhath given us an understanding, 44.6. & 54. 5. s that we may know him that is true, and we are in Acts 20. 28. him that is true, even in his Son Jesus Christ. This 1 Tim. 3. 16. 21 is the true God, and eternal life. Little children, Heb. 1. 8. k keep yourselves from idols. Amen.

Rom. 9. 5.

Tit. 2.

iver.11,12,13. ki Cor.10.14.

THE SECOND EPISTLE

OF

JOHN.

a 1 John 3.18.

3 John 1.

ver. 3.

b John 8. 32.

THE elder unto the elect lady and her children, a whom I love in the truth; and not I only, but also 2 all they that have known the truth; for the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for 3 ever. Grace 1be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the 1 Tim. 2. 4. Son of the Father, din truth and love.

Gal. 2. 5, 14.

& 3.1. & 5.7.

C

col. 1. 5.

2 Thess. 2.13.

Heb. 10. 26.

C1 Tim. 1. 2.

8. & 3. 11.

& 15. 12.

1 8.

4 I rejoiced greatly that I found of thy children d ver. 1. ewalking in truth, as we have received a command- e 3 John 3. 5 ment from the Father. And now I beseech thee, lady, fnot as though I wrote a new commandment £ 1 John 2.7, unto thee, but that which we had from the beginning, g John 13.34. 68 that we love one another. And this is love, that Eph. 5. a. we walk after his commandments. This is the com-1 John 3. 23. mandment, That, as ye have heard from the begin-ho 7 ning, ye should walk in it. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. mThis is a deceiver and 8 an antichrist. 3. Look to yourselves, that we lose not those things which we have 2wrought, but that 9 receive a full reward. PWhosoever transgresseth, abideth not in the doctrine of Christ, hath not God.

m 1 John 2.

we 22. & 4.3. and o Gal. 3. 4.

Heb. 10. 32,

1 Gr. shall be. 2 Or, gained: Some copies read, which ye have gained, but that ye receive, &c.

14.15, 15. 10. 1 John 2. 5.

& 5.3.

i

1 John 2.24.

k 1 John 4. 1.

11 John 4. 2,

n Mark 13.9.

35.

p John 2.23.

ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν το πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς 11 οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν, κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.

Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπλη13 ρωμένη. ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. ἀμήν.

12

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ.

· Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ 2 ἐν ἀληθείᾳ. ἀγαπητὲ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι 3 καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. ἐχάρην γὰρ λίαν, ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ 4ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. μειζοτέραν

τούτων οὐκ ἔχω χαρὰν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληκαι θείᾳ περιπατοῦντα. ̓Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ 6εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ξένους, οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας· οὓς καλῶς ποιήσεις η προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ. ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλ8 θον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώ9 μεθα τῇ ἀληθείᾳ. ̓́Εγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ ̓ ὁ φιλο1ο πρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις

12

9 δ μένων ἐν τῇ διδ. οὗτος D. νέσθαι πρὸς ὑμᾶς C. χαρὰ ὑμῶν ᾖ C. φοὺς καὶ τοῦτο ξένους, D. η ἀπὸ τῶν νειν D.

μέλανος· ἐλπίζω γὰρ Β.
13 ἀμήν om. A.
ἐθνικῶν. D.

ye

5 ἀδελ8 ὑπολαμβά

He that abideth in the doctrine of Christ, he hath 10 both the Father and the Son. If there come any

unto you, and bring not this doctrine, receive him not 11 into your house, neither bid him God speed: for he qRom. 16. 17. that biddeth him God speed is partaker of his evil & 16. 22. deeds.

I Cor. 5. 11.

Gal. 1. 8, 9. 2 Tim. 3. 5.

Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak 1face to face, that 2our joy may s John 17.13. 13 be full. The children of thy elect sister greet thee. t1 Pet. 5.13.

1 John 1.4.

Amen.

12

THE THIRD EPISTLE

OF

JOHN.

1 Gr. mouth to mouth. pray.

2 Or, your.

5 Gr. worthy of God.

Tit. 3. 10.

r

Philem. 10.

THE elder unto the well beloved Gaius, a whom I a 2 John 1. 2 love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as 3 thy soul prospereth. For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, 4 even as thou walkest in the truth. I have no greater b 2 John 4. joy than to hear that my children walk in truth. c 1 Cor. 4. 15. 5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest 6 to the brethren, and to strangers; which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly 7 sort, thou shalt do well: because that for his name's sake they went forth, dtaking nothing of the Gentiles. d 1 Cor. 9. 12, 8 We therefore ought to receive such, that we might be 9 fellowhelpers to the truth. I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence 10 among them, receiveth us not. Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating 4 Or,

15.

3 Or, truly.

3 John 13.

πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ τοὺς βουλοτι μένους κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. ̓Αγαπητὲ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὁ δὲ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε 12 τὸν Θεόν. Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὑπ ̓ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι,

13

Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ ̓ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ 14 καλάμου σοι γράψαι· ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ 15 στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. Εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι· ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ ̓ ὄνομα.

I

ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ.

ΙΟΥΔΑΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγιασμένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετη2 ρημένοις κλητοῖς· ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.

̓Αγαπητοὶ, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις 4 πίστει. Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην Θεὸν καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνού5 μενοι. Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύ

11 δ κακοποιῶν Α. 4 θεόν om. A. λαὸν D.

12 καὶ οἶδας ὅτι D. 5 εἰδότας ἅπαξ Β.

1 πατρὶ ἠγαπημένοις D. τοῦτο om. D. ὅτι ἰησοῦς

« VorigeDoorgaan »