Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2

ΕΡΩΤΩΜΕΝ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς 2 ἐπ ̓ αὐτὸν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς, μήτε θροεῖσθαι, μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι ̓ ἐπιστολῆς ὡς δι ̓ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ 3 Χριστοῦ. Μήτις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον, καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄν4 θρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀπο5 δεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστι Θεός. οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι σὢν πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. η τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατ8 έχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας 9 αὐτοῦ· οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ ̓ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν το πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους, καὶ ἐν πάσῃ

ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάοι πην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· καὶ

διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ 12 πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει· ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ ̓ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ. 13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ ̓ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ 14 πίστει ἀληθείας, εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι15 στοῦ. ἄρα οὖν ἀδελφοὶ, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι ̓ ἐπιστολῆς

12 χριστοῦ om. Β. 2 ἡμέρα τοῦ κυρίου. Α. 4 ὡς θεὸν om. Α. 8 δ κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πν. D. το ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς D. 11 τοῦτο πέμπει C. 13 εἵλατο C.

12 ἐν om. D.

in

Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

2

16.

Mark 13.

c Matt. 24. 4.

d Matt. 24. 4.

e 1 Tim. 4. I.

John 2. 18.

See 1 Mac. 2.

g John 17.12.

h Isai. 14. 13.

Ezek. 28. 2,

& 11.

k 1 John 2.

1 Dan. 7. 10,

m Job 4. 9. Isai. 11. 4.

Rev. 2. 16. &

NOW we beseech you, brethren, aby the coming a 1 Thess. 4. of our Lord Jesus Christ, band by our gathering to- b Matt. 24.31. 2 gether unto him, that ye be not soon shaken in mind, 1 Thess.4.17. or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by Eph. 5. 64 letter as from us, as that the day of Christ is at hand. 1 John 4. 1. 3d Let no man deceive you by any means: for that day Eph. 5. 6. shall not come, eexcept there come a falling away first, f Dan. 7. 25. and fthat man of sin be revealed, the son of perdi- Rev. 13. 11, 4 tion; who opposeth and hexalteth himself above all &c. that is called God, or that is worshipped; so that he 48, 62. as God sitteth in the temple of God, shewing himself 5 that he is God. Remember ye not, that, when I was 6, 9. Dan. 7. 6 yet with you, I told you these things? And now ye Rev. 13. 6. know what 1withholdeth that he might be revealed in 11 Cor. 8. 5. 7 his time. For the mystery of iniquity doth already 18. & 4. 3. work only he who now letteth will let, until he be 8 taken out of the way. And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume m with Hos. 6. 5. the spirit of his mouth, and shall destroy with the 19. 15, 20, 21. 9 brightness of his coming: even him, whose coming is Heb. 1o. 27. after the working of Satan with all power and Psigns Eph. 2. 2. 10 and lying wonders, and with all deceivableness of un- Rev. 18. 23. righteousness in them that perish; because they 13. 1. Matt. received not the love of the truth, that they might be 13. 13. & 19. I saved. And for this cause God shall send them q 2 Cor. 2.15. 12 strong delusion, sthat they should believe a lie: that. 1. 24, they all might be damned who believed not the truth, see I Kings 13 but had pleasure in unrighteousness. But "we are 22. 22. Ezek. bound to give thanks alway to God for you, brethren s Matt. 24. 5, beloved of the Lord, because God hath from the Rom. 1. 32. beginning chosen you to salvation through sanctifi- u ch. 1. 3. 14 cation of the Spirit and belief of the truth: whereunto y Eph. 1. 4. he called you by our gospel, to a the obtaining of the Pet. 1.2. 15 glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, bre- a John 17. 22. thren, bstand fast, and hold the traditions which ye 1 Pet. 5. 10. have been taught, whether by word, or our epistle. Phil. 4. 1.

n ch. 1. 8, 9.

o John 8. 41.

p See Deut.

24. 24. Rev.

21.

&c.

14. 9.

11.1 Tim.4.1.

t

X1Thess. 1.4.

z Luke 1. 75

I

I Thess. 2.13.

bi Cor. 16.13.

CI Cor. 11. 2.

16ἡμῶν. αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν ̓Ιησοῦς Χριστὸς, καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παρά17 κλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαθῷ.

3 ΤΟ λοιπὸν, προσεύχεσθε ἀδελφοὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς 2ὑμᾶς, καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν 3 ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ ̓ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν 5 ὑμῖν, καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. ὁ δὲ Κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ.

6 Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν ἀδελφοὶ, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος, καὶ μὴ κατὰ τὴν η παράδοσιν ἣν παρέλαβε παρ ̓ ἡμῶν. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς· ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν, 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ ̓ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ 9 ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ ̓ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ιο ἡμᾶς. καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλο

μεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. τι ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, 12 μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους. τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα μετὰ ἡσυχίας έργα13ζόμενοι, τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. ὑμεῖς δὲ ἀδελ14 φοὶ, μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. εἰ δέ τις οὐχ ὑπα

κούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοὖσθε· καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ· 15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν.

17 ὑμᾶς om. B. παρέλαβον C. 14 και om. B.

ἔργῳ καὶ λόγῳ tr. C. 6 ἣν παρελάβοσαν Α. ἣν 12 παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ἰησοῦ χριστῷ, ἵνα D.

Rev. 1. 5.

16d Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even d ch. 1. 1, 2, our Father, which hath loved us, and hath given us e 1 John 4.10. everlasting consolation and good hope through grace, f 1 Pet. 1. 3. 17 comfort your hearts, and stablish you in every good 81 Cor. 1.8. word and work.

Thess. 3.13.

a Eph. 6. 19.

Col. 4. 3.

Rom. 10. 16.

shall

a 1 Cor. 1. 9.

3 FINALLY, brethren, a pray for us, that the word of the Lord 1may have free course, and be glorified, 1 Thess. 5. 25. 2 even as it is with you: and that we may be delivered b Rom. 15.31. from 2 unreasonable and wicked men: cfor all men c Acts 28. 24. 3 have not faith. But the Lord is faithful, who 4 stablish you, and keep you from evil. And fwe have confidence in the Lord touching you, that ye both 5 and will do the things which we command you. 8 the Lord direct your hearts into the love of and into the patient waiting for Christ.

1 Thess. 5. 24. e John 17.15.

2 Pet. 2. 9.

f 2 Cor. 7. 16.

6

ver. 14.

2 John 10.

not For 13.

O

& 20. 34.

we 2 Cor. 11.9.

1 Thess. 2. 9.

Now we command you, brethren, in the name of hRom.16.17. our Lord Jesus Christ, hthat ye withdraw yourselves 1 Tim. 6. 5. ifrom every brother that walketh disorderly, and 11 Cor. 5. II, 7 after the tradition which he received of us. yourselves know mhow ye ought to follow us: n we behaved not ourselves disorderly among 8 neither did we eat any man's bread for nought; wrought with labour and travail night and day, 9 we might not be chargeable to any of you: Pnot cause we have not power, but to make ourselves an 10 ensample unto you to follow us. For even when were with you, this we commanded you, that if 11 would not work, neither should he eat. For we hear that there are some swhich walk among you disor-r Gen. 3. 19. 12 derly, tworking not at all, but are busybodies. "Now s ver. 6. them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, 13. 13 and eat their own bread. But ye, brethren, y4be not u 14 weary in well doing. And if any man obey not our x Eph. 4. 28. word by this epistle, note that man, and have no y Gal. 6.9. 15 company with him, that he may be ashamed. a Yet 1 Cor. 5.9, 11. count him not as an enemy, bbut admonish him as a Lev. 19. 17.

any p 1 Cor. 9. 6.

I Thess. 2. 6. q ver. 7.

I Thess.4.11.

t 1 Thess. 4. II. 1 Tim. 5.

1 Pet. 4.

Thess. 4.

II.

z Matt. 18.17.

ver. 6.

1 Thess. 5. 14. b Tit. 3. 10.

1 Gr. may run. I Thess. 1. 3. epistle.

2 Gr. absurd. 4 Or, faint not.

do

And Gal. 5. 10.

1 Pet. 5. 10.

God, g1 Chron. 29.

18.

for

but

that

be

you; 1 ch. 2. 15.

3 Or, the patience of Christ. 5 Or, signify that man by an

k I Thess. 4.

11. & 5. 14.

ver. 11, 12, 14.

m 1 Cor. 4. 16.

&

11. 1. Thess. 1.6,

I

7.

Thess. 2.

IO.

Acts 18. 3.

16 αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ· ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν.

17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν 18 πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτω γράφω· ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν.

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ ̓Αθηνῶν.

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ.

19 παντὶ τόπῳ· D. om. A.

στοῦ Β.

I ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατ ̓ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλεπίδος ἡμῶν, Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις,

ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 3 τοῦ Κυρίου ἡμῶν. Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς 4τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον 5 ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει· τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως 6 ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου· ὧν τινες ἀστοχήσαντες, 7 ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι, μήτε περὶ τίνων δια8 βεβαιοῦνται· οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ 9 νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς,

18 ἀμήν om. B.
1 ἡμῶν, καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ, τῆς Α.
ἢ οἰκοδομὴν θεοῦ D.

πρὸς θεσσαλ.-ἀθηνῶν.

2 πατρὸς καὶ χρι

« VorigeDoorgaan »