Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

πλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς 12 τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας, ἐν τοῖς 13 ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, 14 καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περιζω

σάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι 15 τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πό16 δας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· ἐπὶ πᾶσιν

ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε 17 πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μά18 χαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ· διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ 19 προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, καὶ

ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθείη λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 2ο ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

20

Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ ̓ ἐμὲ, τί πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς 22 διάκονος ἐν Κυρίῳ· ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο,

21

ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν, καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας 23 ὑμῶν. Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως 24 ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν ̓Ιησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. ἀμήν.

Πρὸς ̓Εφεσίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ.

12 ἔστιν ὑμῖν ἡ D. τοῦ αἰῶνος om. A.

18 τοῦτο om. Β. 19 ἵνα μοι δοθῇ Α. ἐφεσίους—διὰ τυχικοῦ, om. A.

17 δέξασθε om. D. 24 ἀμήν om. A.

πρὸς

armour of God, that ye may be able to stand against 12 the wiles of the devil. For we wrestle not against

I Cor.

ch. 1. 21.

t Luke 22 53

&

2. 2. Col. 1. 13.

1flesh and blood, but against $principalities, against r Matt. 16. 17. powers, against the rulers of the darkness of this s Rom. 8. 38. world, against 2spiritual wickedness in high places. Col. 2. 15. 13" Wherefore take unto you the whole armour of God, John 12. 31. that ye may be able to withstand in the evil day, and ch.4.3. 144 having done all, to stand. Stand therefore, y having u 2 Cor. 10. 4. your loins girt about with truth, and having on the ver. 11. 15 breastplate of righteousness; and your feet shod with y Isai. 11. 5. 16 the preparation of the gospel of peace; above all, 1 Pet. 1. 13. taking the shield of faith, wherewith ye shall be 2 Cor. 6. 7. 17 to quench all the fiery darts of the wicked.

x ch. 5. 16.

Luke 12. 35.

I

z Isai. 59. 17.

able I Thess. 5. 8. And a Isai. 52. 7.

Rom. 10.

b1 John 5. 4.

c Isai. 59. 17

Thess. 5. 6.
Heb. 4. 13.

and
sup-

Rev. 1. 16. & 2.16. &

Luke 18. 1.

Col. 4. 2.

f Matt. 26.41.

Mark 13. 33.

g ch. 1. 16.

Phil. 1. 4.

Col. 4. 3.

2 Thess. 3. 1.

take the helmet of salvation, and the sword of the 18 Spirit, which is the word of God: praying always with all prayer and supplication in the Spirit, f watching thereunto with all perseverance and 19 plication for all saints; hand for me, that utterance Rom. 12. 12. may be given unto me, that I may open my mouth 1 Thess. 5. 17. iboldly, to make known the mystery of the 20 for which kI am an ambassador 15 in bonds: "therein I may speak boldly, as I ought to speak. But that ye also may know my affairs, and how I do, o Tychicus, a beloved brother and faithful minis-12 Cor. 3. 12. ter in the Lord, shall make known to you all things: Acts 26. 22 P whom I have sent unto you for the same purpose, Phil. 1. 7, 13, that ye might know our affairs, and that he might 14. 2 Tim. 1. 23 comfort your hearts. 9 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord 24 Jesus Christ. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ 17 in sincerity. Amen. ¶ Written from Rome unto the Ephesians by Ty-p Col. 4. 8.

k 2 Cor. 5. 20. 29.

3. 1.

16. & 2. 9.

m Acts 28.31.

Philem. 10.
Phil. 1. 20.
Col. 4. 7.

1 Thess. 2. 2.

o Acts 20. 4.

2 Tim. 4. 12.

Tit. 3. 12.

q 1 Pet. 5. 14. r Tit. 2. 7.

chicus.

21

1 Gr. blood and flesh.

ch. 1.3. thereof.

2 Or, wicked spirits.
4 Or, having overcome all. 5 Or, in a chain.
7 Or, with incorruption.

gospel,
that

3 Or, heavenly, as

6 Or,

I

d

1 Tim. 2. I. h Acts 4. 29.

Η ΠΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

1 ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, 4πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ 5 χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς στὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν, 7 ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ· καθώς ἐστι δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συγκοινω8 νούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. μάρτυς γάρ μου ἐστὶν ὁ Θεὸς, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις 9 Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ ιο πάσῃ αἰσθήσει, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα,

ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, οι πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ.

12

Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοὶ, ὅτι τὰ κατ ̓ ἐμὲ 13 μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν· ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ 14 πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσο

8 ἐστὶν om. D. χριστοῦ Ἰησοῦ tr. A.

η καὶ ἐν τῇ ἀπολ. D. 11 καρπὸν δικαιοσύνης τὸν Α.

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE

12

TO

THE PHILIPPIANS.

a I Cor. 1. 3.

I PAUL and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints ain Christ Jesus which are at Philippi, 2 with the bishops and deacons: Grace be unto you, b Rom. 1. 7. and peace, from God our Father, and from the Lord 1 Pet. 1. 2. Jesus Christ.

2 Cor. 1. 2.

9. 1 Cor.

Col. 1. 3.

of

2 Thess.
d Rom. 12.13.

2 Cor. 8. 1.

e John 6. 29.

f ver. 10.

g 2 Cor. 3. 2.

7.3.

h Eph. 3. 1.

3 I thank my God upon every remembrance of e Rom. 1. 8, 4 you, always in every prayer of mine for you all mak- Eph.1.15, 16. 5 ing request with joy, for your fellowship in the gos- 1 Thess. 1. 2. 6 pel from the first day until now; being confident 3.1.3. this very thing, that he which hath begun a good & 15. 26. work in you will perform it funtil the day of Jesus ch. 4. 14, 15. 7 Christ: even as it is meet for me to think this of you Thess. 1. 3. all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, kye all are 4 partakers of my grace. 8 For God is my record, m how greatly I long after you 2 Tim. 1. 8. 9 all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, n that love your may abound yet more and more in 10 knowledge and in all 5judgment; that ye may 6approve things that 7 are excellent; Pthat ye may be sinII cere and without offence till the day of Christ; being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

&

6. 20.

Col. 4. 3, 18.

i ver. 17.

k

ch. 4. 14.

1 Rom. 1. 9.

Acts 24. 16.

Thess. 3.13.

q 1 Cor. 1. 8.

r

But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out & 5. 23. 13 rather unto the furtherance of the gospel; so that my John 15. 4, bonds in Christ are manifest in all 9the palace, and 5. Eph. 2. 10. 14 10in all other places; and many of the brethren in the s John 15. 8. Lord, waxing confident by my bonds, are much more t ch. 4. 22.

Col. 1. 6.

Eph. 1.12, 14.

1 Or, mention. heart.

2 Or, will finish it. 4 Or, partakers with me of grace. try. 7 Or, differ. 8 Or, for Christ.

3 Or, ye have me in your
5 Or, sense.
6 Or,
9 Or, Cæsar's court.

& 9. I.

Gal. 1. 20. m

1 Thess. 2. 5.

ch. 2. 26.

& 4. I.

n 1 Thess. 3.

12. Philem.6.

Rom. 2. 18.

O

& 12. 2.

Eph. 5. 10.

p

15 τέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι ̓ εὐδοκίαν τὸν 16 Χριστὸν κηρύσσουσιν. οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐπιφέρειν τη τοῖς δεσμοῖς μου· οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπο18 λογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. τί γάρ; πλὴν παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλ19 λεται· καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 2ο κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ ̓ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.

21

Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστός, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκὶ, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί 23 αἱρήσομαι, οὐ γνωρίζω· συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο, τὴν

ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, 24 πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον· τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ, 25 ἀναγκαιότερον δι ̓ ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα, ὅτι

μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν 26 καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ, διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν 2η πρὸς ὑμᾶς. Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς, εἴτε ἀπὼν, ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ 28 ψυχῇ, συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο 29 ἀπὸ Θεοῦ· ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν· 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ἴδετε ἐν ἐμοὶ, καὶ νῦν 2 ἀκούετε ἐν ἐμοί. Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τινα 2 σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοὶ, πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν

16 θλίψιν ἐγείρειν τοῖς C. vv. 17 et 16 tr. A.

21 τὸ ζῆν χρηστὸν

καὶ D. 23 Συνέχομαι δὲ ἐκ Α. πολλῷ γὰρ μᾶλ. D. 24 év om. B. 25 καὶ παραμενῶ C. 28 ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδ. Α. 30 οἷον εἴδετε C. 1 χριστῷ εἴ τις ἀγάπης C. εἴ τις σπλάγχνα Α.

« VorigeDoorgaan »