Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

23 ἐν Κυρίῳ. ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης. ἀσπάζεται ὑμᾶς Εραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.

24 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων 25 ὑμῶν. ἀμήν. Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὖαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀπο26 κάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δὲ νῦν, διά τε γραφῶν προφητικῶν, κατ ̓ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη 27 γνωρισθέντος, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

Πρὸς Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας.

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ.

I ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος ̓Ιησοῦ Χριστοῦ, διὰ θελή2 ματος Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε 3 καὶ ἡμῶν· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

4

Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ 6 πάσῃ γνώσει, καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιτώθη ἐν ὑμῖν· ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χα

25 Τῷ δὲ δυναμένῳ-26, 27. εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. om. A: vide sup. C. 14. V. 23. Πρὸς Ῥωμαίους—ἐκκλησίας om. Α. I κλητὸς om. D.

Z

23 y Gaius mine host, and of the whole church, saluteth y1 Cor. 1. 14. you. Erastus the chamberlain of the city saluteth 2 Acts 19. 22. you, and Quartus a brother.

2 Tim. 4. 20.

24

17.

Jude 24.

c

ch. 2. 16.

d Eph. 1. 9.

of our Lord Jesus Christ be with you a The grace 25 all. Amen. Now bto him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, daccording to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, & 3. 3, 4, 5. 26 but now is made manifest, and by the scriptures of Col. 1. 27. the prophets, according to the commandment of everlasting God, made known to all nations for 27 obedience of faith: to h God only wise, be glory through

e I Cor. 2. 7.

the

Eph. 3.5, 9.

1. 26.

the

f

Eph. 1. 9.

2 Tim. 1. 10.

Tit. 1. 2, 3.

1 Pet. 1. 20.

Jesus Christ for ever. Amen.

¶Written to the Romans from Corinthus, and sent

by Phebe servant of the church at Cenchrea.

THE

FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE

TO

THE CORINTHIANS.

a ver. 20.

I Thess. 5.28.

Eph. 3. 20. Thess. 3.13

2 Thess. 2.

& 3. 3.

g Acts 6. 7.

ch. 1. 5.

& 15. 18. h1 Tim. 1. 17. & 6. 16. Jude 25.

a Rom. 1. 1. b 2 Cor. 1. I.

Eph. 1. 1.

I. I.

с

d Jude 1.

Acts 15.9.

I PAUL, acalled to be an apostle of Jesus Christ bthrough the will of God, and Sosthenes our brother, c Acts 18. 17. 2 unto the church of God which is at Corinth, dto them e John 17. 19. that are sanctified in Christ Jesus, fcalled to be saints, f Rom. 1. 7. with all that in every place scall upon the name of g Acts 9. 14, Jesus Christ hour Lord, both their's and our's: 2 Tim. 2. 22. 3k grace be unto from God our Father, Rom. 3. 22. and you, peace, and from the Lord Jesus Christ.

2 Tim. 1. 9.

21. & 22. 16.

h ch. 8. 6.

& 10. 12.

k Rom. 1. 7.

the 2 Cor. 1. 2.

4 I thank my God always on your behalf, for grace of God which is given you by Jesus Christ; Pet. 1:28.

Eph. 1. 2.

1 Rom.

5 that in every thing ye are enriched by him, min all 6 utterance, and in all knowledge; even as "the

m ch. 12. 8. testi-n ch. 2. 1.

2 Cor. 8. 7.

2 Tim. 1. 8.

ρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 8 ̓ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9 πιστὸς ὁ Θεὸς, δι ̓ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ τι νοὶ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι· 12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ̓Απολλὼ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 13 Μεμέρισται ὁ Χριστός ; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, 14ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε ; εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ 15 ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον· ἵνα μή 16 τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ ̓ εὐαγγελίζεσθαι· οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς 18 τοῦ Χριστοῦ. ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολ

10

λυμένοις μωρία ἐστὶ, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ 19 ἐστι. γέγραπται γὰρ, ̓Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ 2ο τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. Ποῦ σοφός; ποῦ

γραμματεύς ; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου ; οὐχὶ ἐμώ21 ρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου ; Επειδὴ γὰρ

ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεὸν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγμα22 τος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας· ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον 23 αἰτοῦσι, καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν· ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον,

23 σκάνδαλον,

2ο τοῦ κόσμου; Ἐπειδὴ Β. 22 σημεία Α.

ἔθνεσι δὲ Α.

Tit. 2. 13.

p 1 Thess. 3.

behind in no gift; waiting for the coming of our o Phil. 3. 20. 8 Lord Jesus Christ: Pwho shall also confirm you unto 2 Pet. 3. 12. the end, that ye may be blameless in the day of our 13 9 Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom ye Thess. 5.23. were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ Isa. 49. 7.

q Col. 1. 22.

ch. 10. 13.

Thess. 5.24. 2 Thess. 3. 3.

1

our Lord.

Heb. 10. 23.

8 John 15. 4.

&

17. 21.

1 John 1. 3.

& 4.13.

t Rom. 12.

16. & 15. 5.

2 Cor. II,

&

Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, tthat ye all speak the same thing, and that there be no 2 divisions among you; but ye be perfectly joined together in the same mind in the same judgment. For it hath been declared Phil. 2.3. unto me of you, my brethren, by them which are of 3.1.8. the house of Chloe, that there are contentions among x Acts 18. 24. 12 you. Now this I say, u that every one of you saith, I & 19. 1. am of Paul; and I of Apollos; and I of y Cephas; 13 and I of Christ. Is Christ divided? was Paul

I

u ch. 3. 4.

ch. 16. 12.

y John 1. 42.

z 2 Cor. 11. 4.

10

but

cified for you? or were ye baptized in the name 14 Paul? I thank God that I baptized none of you, 15 aCrispus and bGaius; lest any should say that I 16 baptized in mine own name. And I baptized also the houshold of Stephanas: besides, I know not whether

had

I baptized any other.

17

that
and

1 Gr. revelation. Col. 3. 4. speech.

cru- Eph. 4. 5.

of

For Christ sent me not to baptize, but to preach

Rom. 1. 16,

ver. 24.

13. Isai. 29.

Isai. 33. 18,

20, 24.

m Rom. I.

20, 21, 28.

See Matt.

Luke 10. 21,

38. & 16. 1.

the gospel: not with wisdom of 3 words, lest the cross i Job 5. 12, 18 of Christ should be made of none effect. For the 14. Jer. 8. 9. preaching of the cross is to them that perish ffoolish-1 Job 12. 17, ness; but unto us 5 which are saved it is the power Isai. 44. 25. 19 of God. For it is written, I will destroy the wisdom Rom. 1. 22. of the wise, and will bring to nothing the under20 standing of the prudent. Where is the wise? where 11. 25. is the scribe? where is the disputer of this world?n Matt. 12. Thath not God made foolish the wisdom of world? Mark 8. 11. 21 m For after that in the wisdom of God the world by John 4.48. wisdom knew not God, it pleased God by the foolish-Isai. 8. 14. 22 ness of preaching to save them that believe. For the & 13. 57. "Jews require a sign, and the Greeks seek after wis- John 6.60,66. 23 dom: but we preach Christ crucified, unto the Jews Gal. 5. 11. a stumblingblock, and unto the Greeks Pfoolishness; p ver. 18. 2 Gr. schisms, ch. 11. 18.

Luke 11. 16.

Matt. 6.

Luke 2. 34.

Rom. 9. 32.

1 Pet. 2. S.

ch. 2. 14.

a Acts 18. 8.

b Rom. 16.

23.

e ch. 16. 15,

d

a'ch. 2. 1,

3 Or,

2

Pet. 1. 16.
Cor.a. 15.

f Acts 17. 18.
ch. 2. 14.

g ch. 15. 2.

h

4,

24 ̔́Ελλησι δὲ μωρίαν· αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καὶ 25 Ελλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ, σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί· καὶ τὸ 26 ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ, ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. Βλέ

πετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοὶ, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ 27 κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοὶ, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ· καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, 28 ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά· καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ

τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ 29 ὄντα καταργήσῃ· ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 30 αὐτοῦ. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγε

νήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ 31 ἀπολύτρωσις· ἵνα καθὼς γέγραπται, Ο καυχώμενος ἐν 2 Κυρίῳ καυχάσθω. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοὶ, ἦλθον οὐ καθ ̓ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ 2 μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, 3 εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην 4 πρὸς ὑμᾶς· καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας- λόγοις, ἀλλ ̓ ἐν ἀποδείξει 5 πνεύματος καὶ δυνάμεως· ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ ̓ ἐν δυνάμει Θεοῦ.

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις· σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν η καταργουμένων· ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων 8 εἰς δόξαν ἡμῶν, ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης 9 ἐσταύρωσαν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ̔Α ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ το ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ

ναι tr. A.

28 ὁ θεὸς, τὰ μὴ Β. 29 ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ἐξ Β. 30 σοφία ἡμῖν tr. C. 1 ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ C. 2 τοῦ om. A. τι εἰδέ. 3 καὶ τρόμῳ D. 4 οὐκ ἐν πειθοῖ σοφίας, ἀλλ' C. ἀνθρωπίνης om. Α. 7 θεοῦ σοφίαν tr. A. 1ο ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς αὐτοῦ om. B.

tr. A.

« VorigeDoorgaan »