Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

25 τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν· καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ 26 καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 Καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινοῦν καὶ ποιοῦν βδέ

λυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ 22 τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. Καὶ ἔδειξέ μοι καθαρὸν ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ 2 τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ· καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς 3 θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. Καὶ πᾶν κατανάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι· καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, 4 καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ· καὶ ὄψονται τὸ

πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων 5 αὐτῶν. καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσι λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτίζει αὖτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 6 ΚΑΙ εἶπέ μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. η Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς 8 προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων· καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικο νύοντός μοι ταῦτα. καὶ λέγει μοι, ̔́Ορα μή· σύνδουλός σου γάρ εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου. τῷ Θεῷ προσιο κύνησον. Καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ὅτι ὁ καιρὸς ἐγγύς ἐστιν. κι ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπῶν ῥυπωσάτω ἔτι· καὶ ὁ 12 δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. Καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχὺ, καὶ ὁ μισθός μου μετ ̓ ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ

24 καὶ τὴν τιμὴν om. Β.

2η πᾶν κοινὸν Α. καὶ ποιῶν D. 1 καθαρὸν om. Α. 2 ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν C. ἕνα om. A. ἀποδιδοὺς ἕκαστος (vel ἕκαστον) C. ἀποδιδοὺς ἑκάστῳ D. 3 πᾶν κατάθεμα Α. ἔσται ἐκεῖ· D. 5 ἔσται· καὶ Β. ἔσται ἐκεῖ· καὶ D. καὶ οὐ χρεία λύχνου Α. θεὸς φωτιεῖ Α. ἐπ ̓ αὐτούς· D. 6 Καὶ λέγει μοι C. θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφ. Α. · Καὶ ἰδοὺ ἔρχ. D. 8 ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα tr. A. ἤκουσα καὶ ὅτε εἶδον D. ἔπεσα D. om. A. το ὅτι om. A. δ καιρὸς γὰρ D. θήτω Α. δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω Α.

9 γὰρ 11 ῥυπαρὸς ῥυπαρευ12 ἔτι. Ἰδοὺ ἔρχ. Α.

25 their glory and honour into it.

Zech. 14. 7.

1 ver. 24.

And the gates of it i Isai. 60. 11. shall not be shut at all by day: for there shall be k Isai. 60. 20. 26 no night there. And they shall bring the glory and ch. 22. 5. 27 honour of the nations into it. And mthere shall in m Isai. 35. 8. no wise enter into it any thing that defileth, neither & 52. 1. & 60. whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: ch. 22. 14, 15. but they which are written in the Lamb's book 22 life. And he shewed me aa pure river of water

21. Joel 3.17.

ch. 3.5. & 13.

8. & 20. 13.

a Ezek. 1.

Zech. 14.8.

12. ch. 21. 21.

e Zech. 14.

life, clear as crystal, proceeding out of the throne 2 God and of the Lamb. In the midst of the street b Ezek. 47. of it, and on either side of the river, was there the e Gen. 2. 9. tree of life, which bare twelve manner of fruits, and ch. 2. 7. yielded her fruit every month: and the leaves of the 3 tree were for the healing of the nations. And thered ch. 21. 24. shall be no more curse: fbut the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall 4 serve him and 8 they shall see his face; and 5 name shall be in their foreheads. And there be no night there; and they need no candle, neither & 14. 1. light of the sun; for the Lord God giveth them light and they shall reign for ever and ever.

h ch. 3. 12.

ich. 21. 23,

25.

k Ps. 36. 9.

& 84. 11.

6

Rom. 5.

ch. 21.

AND he said unto me, mThese sayings are faithful 1 Dan. 7. 27. and true: and the Lord God of the holy prophets 2 Tim. 2. 12. n sent his angel to shew unto his servants the things m ch. 19.9. 7 which must shortly be done. Behold, I come quickly: & 21. 5. Pblessed is he that keepeth the sayings of the pro- o ch. 3. 11. 8 phecy of this book. And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen,

n ch. J. I.

ver. 10, 12, 20.

p ch. 1. 3.

[ocr errors]

n

of n Phil. 4. 3.

of

of

II.

f Ezek. 48. 35.

his g Matt. 5. 8.

I Cor. 13. 12.

shall 1 John 3. 2.

I fell down to worship before the feet of the angel 9 ch. 19. 10. 9 which shewed me these things. Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, r ch. 19. 10. and of thy brethren the prophets, and of them which To keep the sayings of this book: worship God. And Dan. 8. 26.

& 12. 4, 9.

10

u Ezek. 3. 27.

2 Tim. 3. 13.

x

he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy ch. 10. 4. II of this book: for the time is at hand. "He that is t ch. 1. 3. unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, Dan. 12. 10. let him be filthy still: and he that is righteous, let ver. 7. him be righteous still: and he that is holy, let him bey Isai. 40. 10. 12 holy still. And, behold, I come quickly; and ymy z Rom. 2. 6.

& 62. 11.

& 14. 12.

[ocr errors]

13 ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἔσται. ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος.

14

Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν 15 εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. ἔξω δὲ οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ, καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς, καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις· ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ τη γένος τοῦ Δαβὶδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὀρθρινός. Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, Ἐλθέ· καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἐλθέ. καὶ ὁ διψῶν ἐλθέτω, καὶ ὁ θέλων λαμβανέτω τὸ ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

Συμμαρτυροῦμαι γὰρ παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιτιθῇ πρὸς ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ ̓ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γετο γραμμένας ἐν βιβλίῳ τούτῳ· καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφαιρήσει ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως 2ο τῆς ἁγίας, καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ τούτῳ. Λέγει

20

ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ· ἀμὴν, ναὶ ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ̓Αμήν.

18

21

13 εἰμι om. A. ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ 14 Μακ. οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν D. πᾶς φιλῶν Β. 16 ἐπὶ om. D. τοῦ om. A.

12 ἔσται om. D. καὶ τὸ τέλος Α. 15 Εξω οἱ κύνες Α. λαμπρὸς δ πρωϊνός. Α. 17 λέγουσιν, ἔρχου· Α. εἰπάτω, ἔρχου· Α. διψῶν ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω Α. 18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ Α. παντὶ τῷ ἀκού. Β. τις ἐπιθῇ ἐπ ̓ αὐτὰ Α. ἐν τῷ βιβλίῳ Β. 19 τις ἀφέλῃ Α. λόγων τοῦ βιβλίου Α. ἀφελεῖ ὁ θεὸς Α. ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς Α. ἁγίας, τῶν γεγ. Α. ἐν τῷ βιβ. Β. 20 ἀμὴν, ἔρχου Α. 21 ἡμῶν om. A. μετὰ πάντων τῶν ἁγίων. Α. ὑμῶν. ἀμήν. om. Α.

ΤΕΛΟΣ.

& 44. 6.
& 48. 12.
ch. 1. 8, 11.

& 21. 6.

b Dan.

I

13 his work shall be. I am Alpha and Omega, the a Isai. 41. 4. beginning and the end, the first and the last. b Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, dand may Dam 12.12 15 enter in through the gates into the city. For e out are fdogs, and sorcerers, and whoremongers, murderers, and idolaters, and whosoever loveth maketh a lie.

c ver. a.

ch. 2. 7.

with-
and
and

d ch. 21. 27.

1 Cor. 6. 9,

10. Gal. 5.
19, 20, 21.
Col. 3. 6.
ch. 9. 20, 21.

21.8.

14

star.

16 gI Jesus have sent mine angel to testify unto
these things in the churches. hI am the root and
offspring of David, and the bright and morning
17 And the Spirit and the bride say, Come. And let
him that heareth say, Come. And let him that
athirst come. And whosoever will, let him take
water of life freely.

is a Pet. 1. 19.

ch. 2. 28.

the k ch. 21. 2, 9.

1 Isai. 55. 1. John 7. 37.

18

For I testify unto every man that heareth the words ch. 21. 6. of the prophecy of this book, mIf any man shall add m Deut. 4. 2. unto these things, God shall add unto him the plagues Prov. 30. 6. 19 that are written in this book and if any man shall

& 12. 32.

Ps. 69. 28.

take away from the words of the book of this prophecy, n God shall take away his part 'out of the book n Ex. 32. 33. of life, and out of the holy city, and from the things ch. 3. 5. 20 which are written in this book. He which testifieth these things saith, PSurely I come quickly; Amen. p ver. 12. Even so, come, Lord Jesus.

& 13. 8.

o ch. 21. 2.

q John 21. 25.

r 2 Tim. 4. 8.

8

SThe of grace our Lord Jesus Christ be with you s Rom. 16. 20, all. Amen.

24. 2 Thess. 3. 18.

21

r

1 Or, from the tree of life.

THE END.

e

you &

the f Phil, 3. 2.

g ch. 1. I.

h ch. 5. 5. Num. 24.17.

Zech. 6. 12.

« VorigeDoorgaan »