Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

S geleesen het Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 22 der voorleede maand, hebbende, in gevolge en ter voldoening aan haar Edele Groot Mog. Appoinctement van den 21 Juny des voorsz jaars, geëxamineert de daar neevens te rug gaande Requeste van Herman Smith, Heer van Langeweide, Drossaard der Steede en Landen van Vianen, versoekende, vermits het overlyden van Willem Pieter van der Laaken, Drossaard van Ameyden en Thienhoven, in gevolge van haar Ed. Gr. Mog. Resolutie van den 16 October 1737, met de noodige Commissie tot bekleeding van het voorschreeve Drossaards Ampt tegens betaaling van een jaarlijksche recognitie van vyf en twintig guldens te mogen worden voorsien. Waar op gedelibereert, en Copie van het voorschreeve Advis versogt zynde by de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordregt, en alle de volgende Leeden, om daar op te verstaan de intentie van de Heeren haare Principalen, is de finale Resolutie uitgestelt tot nadere deliberatie.

E Raadpensionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert eene D Missive van den Heer de Hochepied, haar Hoog Mog. Ambassadeur aan het Hof van den Turkschen Keiser, geschreeven te Pera van Constantinopolen den 17 January deeses jaars en den 29 der voorleede maand ter Generaliteit ingekoomen, houdende advertentie, en onder anderen antwoord op haar Hoog Mog. Resolutie van den 22 November des voorleeden jaars, waar by deselve hebben gelieven te persisteeren by de Resolutie van den 24 Augusty, relatif zynde tot de onkosten van den Rouw ; by die omstandigheeden nogmaal versoekende, weegens de onkosten der Galakleederen &c. , als geen connexie met de verschotten van den Rouw hebbende, en daar van separaat zynde, te moogen declareeren. Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat de voorschreeve Missive sal worden geëxamineert door de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordregt en verdere haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de saaken van den Levantschen Handel, en de Vergadering daar op gedient van der selver consideratien en advis.

D" Raadpensionaris heeft ter Vergadering gecommuniceert een Missive van Isaac Correjolles, geschreeven te Lissabon den 5 der voorleede maand, en den 7 deeser ter Generaliteit ingekoomen, sig beklaagende over de behandeling van den Consul Gildemeester, welke sig geduurende de absentie van hem Correjolles had bemoeyt met saaken die van desselfs departement niet waaren, en gemanqueert had in sijn pligt, met relatie tot de contrabande die men gevonden had in het Hotel van haar Hoog Mog. geweesene Minister aldaar.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en ver", at dat de voorschreeve Missive sal worden geëxamineert door de 12 Maart. Heeren Gedeputeerden der Steeden Amsterdam, Rotterdam en Hoorn, en de Vergadering daar op gedient van der selver consideratien en advis.

Y resumtie gedelibereert zynde op de Missive van de presente . Resolutie op : Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de de Missive en saaken van het Pannerdensche Canaal en Spyksche Dyken, nadere Missive geschreeven alhier in den Hage den 19 December des voorlee- van Commisden jaars, en den 21 dito ter Vergadering ingekoomen, daar by sarissen tot de aan haar Edele Groot Mog. kennis geevende, dat, wanneer de saaken van het Heeren Gecommitteerden weegens Gelderland en Utregt tot het Pandersche benificeeren van den Neder-Rhyn en Yssel in April des selven Canaalen Spykjaars te Arnhem over den toestand der Rivieren op de Grensen sche-Dyken over deeser Republicq, en over de Werken die aldaar gelegt zyn, of de instantien tot nog gelegt souden moeten worden, in conferentie waaren getree- het removeeren den, de Heeren Gecommitteerden van Utrecht op nieuws sterk of verlagen van einsteert hadden op het removeeren of ten minsten verlagen van de Zomerdam e soo genaamde Zomerdam op de Millingsche Waard, tot het op de Millinguiterste nadeel van den Neder-Rhyn by een hooge Rivier eeven sche Waard. booven het Pannerdensche Canaal geleegen, en op het uit de weg ruimen van alle verdere obstaculen , en behelsende wyders de voorsz Missive het gepasseerde in de conferentien dien aangaande tusschen de Heeren Gecommitteerden van de Provincien in deese einteresseert, als meede op het Advis van de gemelde Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden op het voorsz subject, en voorts hunne provisioneele Rescriptie op de instantien van de Geldersche Heeren Gecommitteerden tot het repareeren van de Herwensche Werken, en op het betaalen van de agterstallen uit het repareeren van die Werken herkomstig, als meede op de nadere Missive van deselve Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden van den 31 December des voorleeden jaars, en ten selven dage ter Vergadering ingekoomen, hebbende tot Bylaage een Missive door de Heeren Gecommitteerden van de Provincie van Utrecht tot het beneficeeren van den Neder-Rhyn en Yssel aan haar Heeren Gecommitteerden den 24 der selve maand nader geschreeven over de gemelde remotie of verlaging tot voorkooming van desselfs gevaarlijke uitwerkingen by aldien een hoog Opperwater den Boovenrhyn mogt afkoomen, en daar by vervolens op een spoedige Rescriptie insteerende, versoekende mits# sy Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden te mogen wéeten, hoedanig antwoord door hun aan de Heeren Gecommitteerden van Utrecht op het voorsz subject sal moeten gegeeven worden. Hebben haar Edele Groot Mog. sig laaten welgevallen de provisioneele antwoorden door de Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal en Spyksche Dyken op het voorsz subject aan de Heeren Gecommitteerden van Gelderland en Utregt gegeeven, met authorisatie op deselve, om van weegens haar Edele Groot Mog, te concurreeren tot het verlaagen op de diepte van twee voet van den Millingschen Zoomerdam, mits dat de Geldersche Heeren "# verbinden, dat het uitsteekende gedeelte van de Millingsche Waard steeds ontbloot sal gehouden worden van het Houtgewas,, gelijk dat in 1749 met Wortel en Tak is uitgeroeit op kosten der geinteresseerde Provincien.

e

12 Maart.

Resolutie tegens het verkoopen van Bieren door Bterdraagers of Brouwers Knegts of der selver Huisgenooten.

Y resumtie gedelibereert zynde op de Missive van de Heeren Gecommitteerde Raaden, geschreeven alhier in den Hage den 16 Novnmber laatstleeden , en den 24 dito ter Vergadering ingekoomen, houdende, dat hoe seer haar Edele Groot Mog. by het neegentiende Articul van de Ordonnantie op de binnengebrouwe Bieren hebben gestatueert, dat de Bierdraagers of Brouwers Knegts, of selfs, of door haare Vrouwen, Kinderen of Domesticquen, sig met het verkoopen van Bieren, het zy Imost subject of niet, niet moogen geneeren, egter in verscheide # dit verbod soo preçies niet was geobserveert, en daar teegens hoe langer hoe meer inbreuk wierd gedaan, versoekende mitsdien, dat daar ontrent de noodige voorsiening mogt geschieden. . . . Is goedgevonden en verstaan, tot voorkooming dat het getal van soodanige Bierverkoopers niet verder aangroeye, voor het vervolg daar tegens te voorsien, en ten dien einde te arresteeren de Publicatie hier na volgende geinsereert: : .

P U B L I C A T I E. D# Staaten van Holland en Westvriesland ; Allen de geenen die deese sullen sien of hooren leesen, salut : Doen te weeten, dat tot Onse kennisse is gebragt, dat, niettegenstaande Wy om gewigtige reedenen by het neegentiende Articul van Onse jongste Ordonnantie op de binnengebrouwe Bieren hebben gestatueert, dat de Bierdraagers of Brouwers Knegts, of selfs, of door haare Vrouwen, Kinderen of Domesticquen, sig met het verkoopen van Bieren, het zy Impost subject of niet, niet moogen geneeren, directelijk of indirectelijk , 'er egter in verscheide Steeden soodanigen gevonden worden, welke dit Ons verbod hebben overtreeden; en geconsidereert, dat sulks niet anders strekken kan dan tot gevaar voor het Middel van de binnengebrouwe Bieren: SOO IS"T, dat Wy daar tegen nader willende voorsien, hebben goedgevonden en verstaan, op nieuws te interdiceeren en te verbieden door deese, dat van nu voortaan # Bierdraagers nog Brouwers. Knegts, nog vaste Biersleepers van de Brouwers, of selfs, of door hunne Vrouwen, Kinderen of Huisgenooten, sig met het verkoopen van Bieren, het zy Impost subject of niet, sullen moogen beginnen te geneeren, directelijk of indirectelijk, op poene dat de geenen welke na de publicatie deeses sullen bevonden worden contrarie deeses gedaan te hebben, sonder conniventie sullen vervallen in de boete en straffe by het neegentiende Articul van Onse jongste Ordonnantie op de binnengebrouwe Bieren tegen de Overtreeders gestatueert , welverstaande egter, dat soodanige Bierdraagers of Brouwers Knegts, of vaste Biersleepers van de Brouwers, die de Bierneering voor dato deeser Publicatie hebben by de hand genoomen, deselve sullen moogen blyven exerceeTen. En op dat niemand hier van eenige ignorantie pretendeere, ordonneeren Wy, dat deese sal worden gepubliceert en geaffigeert alomme daar het behoord en te geschieden gebrui- kelijk is. Aldus gedaan, &c. TDon

[merged small][ocr errors]

E Heer Pensionaris Gilles heeft ter Vergadering gerapporteert de consideratien en het advis van de Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden, hebbende, in gevolge en ter voldoeninge van haar Edele Groot Mog. Resolutie commissoriaal van den 7 deeser loopende maand, geëxamineert het Rapport ten selven daage door de Raadpensionaris uit de naam van de Heeren Gedeputeerden van deese Provincie ter Generali

teit, ter Vergaderinge van haar Edele Groot Mog. gedaan, raa

kende den toestand der deliberatien aldaar, over de gereese dif-
ferenten tusschen deese Provincie en die van Stad en Lande wee-
gens de voldoeninge der agterstallige Groningsche Lyfrenten,
mitsgaders gehoort hebbende de Geinteresseerdens in deselve Lyf-
renten welke daar toe voor hun Heeren Gecommitteerden ver-
scheenen waaren.
Waar op na rype deliberatie met eenparigheid van alle de Lee-
den is goedgevonden en verstaan, dat voor de Heeren Gedepu-
teerden van weegens deese Provincie ter Generaliteit, ter verdere
bevordering van de deliberatien over de voorsz pretensien der
agterstallige Groningsche Lyfrenten, tot eene nadere last en In-
structie sullen werden gearresteert, soo als gearresteert werden by
deesen, de navolgende Poincten: - - - -
Eerstelijk, dat haar Edele Groot Mog, met veel leedweesen uit
het gedaane Rapport hebben vernoomen de weinige inclinatie
waar meede welgemelde Heeren Staaten tot eene billijke afkom-
ste deeser saaken schynen aangedaan te zyn, door dien tot hier
toe alleen te brengen zyn geweest tot eene gantsch onvoldoende
presentatie, die daarenbooven in den uitbod soo generaal is leg-
gende, en ontrent de voldoeninge weederom soo seer is gerestrin-
geert, dat deselve voorkomt alleen ingerigt te zyn, om, wanneer
men het op die gronden eens konde werden, naderhand nog te
kunnen maaken soo veele swarigheeden en cavillatien, dat daar
door geheel onseeker soude blyven, waar in die betaalinge soude
bestaan, waar deselve soude geschieden, en hoedanige bewysen
tot der Geinteresseerdens actien en regt voor voldoende souden
kunnen gereekent werden, en by gevolge dat haar Edele Groot
Mog, in eene soo deugdelijke als klaare en eenvoudige saak als
deese is, nimmermeer de Geinteresseerdens sullen kunnen permo-
veeren om eenig reguard te neemen op de presentatie soo als die
laatstelijk by de Heeren Staaten van Stad en Lande is gedaan,
en in het voorsz. Rapport is geinsereert, soo ten aansien van het
montant der daar by uitgeloofde Penningen, als van de distinctie
daar ontrent gemaakt, en voorts meede ten opsigte van de con-
sequentien van de clausulen waar aan alles voorkomt geaccro-
cheert te weesen; dat haar Edele Groot Mog. aanmerkende dat
teegens de deugdelijkheid der schuld niets geavanceert is, of gea-
vanceert kan werden, dierhalven niet kunnen begrypen op wat
fondament de Heeren Staaten van Stad en Lande presseeren kun-

nen, om de Geinteresseerdens met soo een geringe en gebrekke- 4 Y 2. - lijke

13 Maart.

[merged small][ocr errors]

Resolutie op

het Rapport van het gebesoigneerde ter Generaliteit met de Heeren Gedeputeerdens van Stad en Lande omtrent de differenten over de agterstallige ##. Lyfrenten.

13 Maart.

lijke betalinge genoegen te doen neemen, en nog te minder als

- daar by geconsidereert werde het gemis der importante interessen

van de sommen die deselve Geinteresseerdens meerendeels voor soo veele jaaren bereids met gelijk goed fondament hebben te retendeeren gehad, mitsgaders de excessive onkosten, waar toe y door de behandeling der Heeren , Staaten van Stad en Lande vrugteloos zyn genecessiteert geworden, en die op sig selve alleen een importante somme uitmaaken, en dat wat aanbelangt het beroep van de Heeren Staaten van Stad en Lande op de constitutie van der selver Financie, haar Edele Groot Mog. sulks nooit sullen kunnen advoueeren, sonder dat daar van aan haar de noodige en behoorlijke openinge sal gegeeven zyn.

Ten andere, dat het gunt voorschreeve is tot geen perfectie kunnende gebragt worden, sy Heeren Gedeputeerden nader sullen kunnen verklaaren, dat haar Edele Groot Mog., sonder af te aan van de boovengemelde gronden, waar op sy gefundeerdelijk vermeinen dat de voldoeninge van de schulden ten volle soude behooren te volgen, egter om te betoonen de deference welke sy voor de goede officien van haar. Hoog Mog. zyn hebbende, en om teffens preuves te geeven, hoe geneigt fy zyn om aan de intercessien van haare Bondgenoot en te gemoet te koomen, selfs booven het gunt van haar soude behooren gevergt te wor

den, haar Edele Groot Mog, met veel moeite, en door seer ster

ke persuasien de Geinteresseerdens daar toe wel hebben willen
brengen, dat deselve hebben overgegeeven om in plaatse van het
volle montant der agterstallige Lyfrenten genoegen te sullen nee-
men met de voldoeninge van vyf en seeventig per cento, mits
dat de betaalinge daar van sal geschieden met contante Penningen,
de termynen daar van soo kort te stellen als moogelijk sal zyn,
en dat deselve betalinge na luid en verbintenis der Lyfrentebrie-
ven sal gedaan worden binnen Amsterdam, aan de Houders van
dien, tegens intrekkinge van deselve, sonder eenig onderscheid of
de Houders jure hereditario, dan wel door koop daar aan gekoo-
men sullen zyn, nadien de Lyfrentebrieven selve sulks uitsluiten
en de bygevoegde restrictie in de presentatie vermelt, de betalin-
ge aan soo veele cavillatien soude kunnen doen accrocheeren, dat
aan de admissie van dien nooit gedagt kan werden.
Ten derden, dat by onverhoopte nonacceptatie van het gunt
voorsz is, sy Heeren Gedeputeerden op den aandrang die ver-
der gedaan soude moogen werden om des nietteegenstaande de
edaane arresten op te heffen, van weegens haar Edele Groot
og. sullen declareeren, dat dewyl na alles dat gebeurt is sulks
de eenige weg voor deese Provincie is geweest, omme haare soo
seer benadeelde Ingezeetenen aan eenig genoegen te kunnen hel-
pen, haar Edele Groot Mog. dienvolgende, sonder dat deese saak
tot reedelijk genoegen van de Geinteresseerdens sijn beslag sal
verkreegen hebben, daar inne niet sullen konnen bewilligen, dog
dat haar Edele Groot Mog. niet te min uit toegeeventheid voor
de intercessie van de Bondgenooten, en om te doen sien hoe seer
sy aan de Provincie van Stad en Lande ten beste willen te ge-
moet koomen, niet ongeneegen zyn, mits het selve alvoorens in
de Provincie van Stad en Lande ten reguarde van de Ingezeete-
nen van deese Provincie sal geschied zyn, om, blyvende alle de
arresten soo generaale als speciale die gedaan zyn van volle kra:
- - - : - y

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »