Pagina-afbeeldingen
PDF

8 Maart.

--" -

[ocr errors]

wy gepersuadeert zynde, dat soodanig een somme voor een gering object moet gereekend worden, indien men hier door het gedeelte van Holland, dat soo seer geëxponeert is aan de allerysselijkste gevaa

ren, konde behouden: weshalven ook by de Am

bagten den 16 deeser geresolveert is, dat de Cavels met den Penningmeester souden gequalificeert en gecommitteert worden, om met de Heeren Dykgraaf en Hoog-Dykheemraaden daar over verder te delibereeren, en het werk ter uitvoer te helpen brengen, selfs, volgens de dispositie welke by de Heeren van het Dyk-Collegie, en by de Ambagten toen bespeurd wierd, scheen het, als of men het werk den 18 deeser maand reeds soude aanvatten. Wenschelijk soude het zyn voor deese Provincie, dat deese bekraaging soo sterk mogt kunnen gemaakt worden, dat sy den heevigen aandrang van het Water, dat wy met veele waarschynlijkheid te

[ocr errors]
[ocr errors]

diteit in de Waard vallen, en de Kaadens aan den

[ocr errors]
[ocr errors]

gebragt worden van onder Water bedolven te raa-
ken. r
Men beschouwt tegenwoordig met de uitterste
deernis het noodlot der Ingezeetenen in de Crim-
pener- en Loopikerwaarden; men siet nu de Huissen
en Schuuren ter diepte van ses, seeven ja agt voe-
ten onder Water staan, de meesten zyn geruïneert,
geënerveert of deerlijk beschaadigt, veele Inwoon-
ders zyn, of na andere Landen, of na de Dyken
geweeken, daar sy sig, tot de uitterste armoede ge-
bragt zynde, met hun Vee in bekrompene Hutjens
moeten behelpen. Dit alles egter is maar een flaau-
we schets van de beschreyelijke rampen, die Rhyn-
land, Delfland, Schieland, Amstelland en het groot
Waterschap van Woerden souden ondergaan indien
het inundatie Water tot daar toe doordrong: men
soude het geen ses of agt voeten, maar tot meer
dan seeventien voeten hoog op het Land hebben in
de allerbloeyenste Droogmaakeryen: selfs souden de
bepolderde Landen in Rhynland ter diepte van ses
en een halve voeten, de bepolderde Landen in Delf-
land agt en een halve voeten onder water staan. D
UIS

[ocr errors]

Dewyl U Edele Mog, gerequireert hebben, dat

wy by dit Rapport onse gedagten souden uitten over de middelen om, en in deesen tyd, en in het vervolg soodanige onheilen, was het moogelijk, te prevenieeren, sullen we de vryheid neemen, om het geen wy in veele voorige Memorien en Rapporten op verschillende tyden hebben voorgedraagen, by een te trekken en het selve na tyds omstandigheeden verder te adstrueeren. Wy sullen nu niet ophaalen het geen wy in het jaar 1754 den 3o January hebben voorgesteld omtrent een afleidinge langs den Diefdyk, waar door de Lek by hoog waater soude kunnen ontlast, en veele van de soo eeven gemelde onheilen souden # worden, al was tog deese Overlaat geëffectueert geweest, men soude daar door niet bevryd zyn gebleeven van den doorbraak die nu beneeden aan de Rivier gevallen is; die Overlaat is voornaamelijk geschikt om soo

danige gevaaren en onheilen voor te koomen, als

'er in het jaar 1751 en op andere tyden, insonder-
heid by een open Rivier, hebben plaats gehad, als
meede om de gevolgen van de Ysdammen te ont-
wyken, die sig booven Schoonhooven en beneeden

den Diefdyk mogten vastsetten.
Wy hebben niet lang daar na, bespeurende, dat
4 V 2 - die

[ocr errors]

8 Maart.

[ocr errors]

8 Maart.

die Overlaat, als een saak van de uitterste importantie, een object van deliberatie bleef by hun Edele

Groot Mog., en overtuigt zynde van het groote ge

vaar, waar in sig deese magtige Provincie weegens de quaade gesteldheid der Lek en der Lekdyken ten noorden bevind, (soo als wy breedvoeriger hebben doen sien in ons kortbondig. Vertoog op order van U Edele Mog. in dat selfde jaar 1754 gedrukt) een verbeetering voorgeslagen van de noorder Lekdyken in onse Elucidatten van den 31 Augusty 1754 en in andere Geschriften aan U Edele Mogende overgegeeven, en voornamelijk in de Aanmerkingen

en Elucidatien van den 9 April 1755, die tot Bylaa

ge verstrekken van de Staats-Resolutie van den 18 April des selfden jaars en van de daar bygevoegde Missive van U Edele Mog. van den 16 der selfde maand, waar in U Edele Mog. met sulke bondige reedenen op het verbeeteren van die Dyken hebben

[ocr errors]

maakt was, en U Edele Mog. beneffens de andere Heeren van de Commissie, aan hun Edele Groot

Mog. op den 23 Mey 1755 rapport hadden gedaan,

en gesegt van advise te zyn, dat de noorder Lekdyken boovendams met den eersten, onder concurrentie van de Heeren Staaten van Utregt, soo veel moogelijk in een securen staat behooren gesteld te worden, is dit door eenige Leeden der Staats-Vergadering overgenoomen, sonder dat wy seedert dien tyd occasie gehad hebben om de noodsaakelijkheid van deese verbeetering verder voor te draagen aan U Edele Mogende: maar indien ooit deese noodsaaklijkheid gebleeken is, soo is het in deese omstandigheeden, die ons vryheid geeven, om niet alleen op de verbeetering der noordelijke Dyken boovendams, maar ook van die beneedendams met eerbied aan te dringen. Het is U Edele Mog. bekend, hoe na Holland by fijn ondergang geweest is in het jaar 1751 door de slegte gesteldheid van den noordelijken Lekdyk teegen over het Beusekom sche Veer; het Water heeft nu onlangs weederom op den Dyk by Honswyk gestaan, niet sonder gevaar van doorbreeken, het geen van droeviger, ten minsten van langduuriger gevolgen soude hebben kunnen zyn dan de doorbraak by Berg-Ambagt. De Lekdyk beneedendams tusschen het Klaphek en Schoonhoven is wel seedert eenige jaaren merkelijk en met roote kosten op veele plaatsen verbeeterd, maar van # tot beneeden Crimpen is deselve in

een deplorabelen toestand. De Heeren van het Dyk

Collegie zyn wel in het laatst afgeloopen jaar ern

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

overleggende, doorgaans dertien duimen hooger zyn, en op veele plaatsen van beeter grondslag en stoffe, by alle Yskroppingen en hooge Wateren aan de kant van de Crimpenerwaard de slaagen moeten vallen, maar het onvermoogen der Ingezeetenen, de oneenigheid onder de Ambagten, en de teegenkantingen van die geenen, die sulks het minste paste, hebben de uitvoering van dit heilsaam voorneemen verhindert. Het onvermoogen is door deese laatste ramp foodanig vermeerdert, en de moedeloosheid, die tot een soort van wanhoop is opgereesen, soo

danig vergroot, dat van dien kant niets te wagten ,

is. De Heeren van het Dyk-Collegie beseffen wel, dat, als die Dyk van de Crimpenerwaard niet beforgt word, niet alleen de Waard, maar selfs de

geheele Provincie ten prooye word gegeeven aan

de heevige woede der hooge Lekwateren, maar sy gevoelen teffens de onmoogelijkheid om daar in te voorsien; daar de Ingezeetenen reeds voor deese inundatie soo verarmd waaren, dat men geen vermoogen gehad heeft, om een welgesteld Dyk-Magazyn op te regten en te onderhouden, door welk ebrek misschien voor een groot gedeelte de Dyk- # onvermydelijk geworden is. Weshalven wy besluiten moeten, dat de gevaaren aan deese kant niet zyn af te wenden, ten zy hun Edele Groot Mog. de Waard kragtdadig gelieven te ondersteunen, en aan deselve Penningen te verschaffen om den Dyk tusschen Schoonhoven en Crimpen tot aan de hoogte van het Sandpad op te hoogen en te verfwaaren, op dat deselve ten minsten in kragten gelijk zy aan die van den Alblasserwaard, nademaal van desselfs goede gesteldheid en behoudenisse het behouwd van het grootste en beste deel van Holland afhangt, dat voor een 'groot gedeelte bestaat uit Droogmaakeryen en gebrooken Landen. En schoon de Alblasserwaard en de overige Landen, die ten zuiden van de Lek leggen, alle attentie meriteeren, egter souden die Landen selve van weinig waarde zyn, en de zuidelijke Steeden op haar selven, hoe bloeyend en vermoogend, weinig gewigt tot ondersteuning van het credit deeser Provincie kunnen aanbrengen, indien de noordelijke Landen en Steeden, waar onder Haarlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Gouda en Rotterdam, &c., door eene al verwoestende inundatie soodanig geruïneert waaren, dat er weinig hoop tot herstelling soude zyn , terwyl de noordelijke gedeelten behouden blyvende, steeds hulp van daar te wagten is, indien onverhoopt, den

Alblasserwaard eenige ramp mogt overkoomen.
Dog dewyl de verbeetering der noordelijke Lek-
dyken in deesen presenten nood niet in eenen kor-
ten tyd kan ter uitvoer gebragt worden, en voor
4 W tGG-

Maart 2

8 Maart.

teegenwoordig niet kan strekken tot behoud van die Landen, welke by een overlooping van de Crimpener- en Loopikerwaarden, onder Water souden kunnen raaken, soo sal men voornamelijk op soodanige middelen dienen bedagt te zyn, die sonder uitstel kunnen te werk gesteld worden, en die voor het Water uit de geinundeerde Waarden den toegang sluiten na het groot Waterschap van Woerden, en vervolgens na Rhynland en andere Hoog-Heemraadschappen. Uit de booven gerapporteerde inspectien van de Ysseldyken, Kaadens, &c. is het gebleeken, dat, als er maar een verhooginge van twee voeten Water in de Waarden komt, de Ysselkaadens op verscheide plaatsen souden overloopen, dewyl nu o de Meerendyk geen staat is te maaken, en het selfs met het interest van de Ingezeetenen der Provincie van Utregt niet overeenkomt, dat die Dyk veel Water keere, soo soude het best zyn, dat de weg ten zuiden langs den Yssel, beneffens de Dyken en Kaadens, van Oudewater tot aan het Klaphek, met concurrentie van die van het Stigt, doorgaans en sonder uitstel opgehoogd wierden tot de hoogte van ten minsten seeven voeten booven het Amsterdamsche Peil, niet by form van bekaading of opkisting, maar Dykswyse, om hier door voor altoos van die kant, soo veel moogelijk, gedekt te zyn. Dus souden de Ingezeetenen van het Stigt interest hebben in de goede gesteldheid en behoudenisse van deese Waterkeering, die teffens tot defensie van de Crimpener- en Loopikerwaarden soude strekken, by aldien een Dykbreuk quam te vallen booven het Klaphekke. Dog, hoe veel dit werk soude kosten én waar de Specie daar toe soude gevonden worden, kan sonder een nadere inspectie en deliberatie niet worden bepaald, schoon het niet te twyffelen is, of de Specie sal aldaar overvloedig genoeg voorhanden ZWIn. "

'#oepende hier meede aan de intentie en ordres

van U Edele # voldaan te hebben, en onder toe

wenschinge van Gods dierbaarste zeegeningen over de Persoonen en deliberatien van U Edele Mog., hebben we de eere om ons met verschulden eerbied te teekenen.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »