Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

me ke kilo, a me ka poe ma- lelo a ke Keikihipa, he umilama i na kii, a me ka poe kumamalua. wahahee a pau, e loaa ia la 15 A o ka mea i kamailio kou ko lakou puu ma ka lo- mai ia'u, aia no ia ia ka oho ko e aa mau loa ana i ke ahi hoailona i mea e ana ai i ke a me ka luaipele, oia ka lua kulanakauhale, a me kona o ka make.

mau puka a me kona pa. 9 Hele mai la kekahi o 16 Eha aoao o ia kulanana anela ehiku e paa ana i kauhale, a ua like ka loa me na huesehiku i piha i na ino ka laula. A ana iho la ia i hope loa ehiku, a kamailio ke kulanakauhale me ka ohe, mai ia'u, i mai la, Hele umikumamalua tausani setamai, a e hoike aku au ia oe i dia. Ua like no ka loa a me ka wahine mare o ka wahine ka laula, a me ke kiekie. hoi a ke Keikihipa.

17 Ana iho la ia i kona pa, 10 Lawe ae la ia ia'u ma akahi haneri kubita a me kaka Uhane, i ke kuahiwi nui nahakumamaha, ma ke ana a kiekie loa,a hoikemai la ia'u ana o ke kanaka, oia hoi ko ike kulanakauhale laa ia le- ka anela. rusalema, e iho mai ana, mai 18 He pa iasepi, kona pa, ka lani, mai ke Akua mai, a o ke kulanakauhale, he gula

11 Me ka nani o ke A- aiai, e like me ke aniani aiai. kua, a ua like kona alohilo 19 Ua hoonaniia ke kumu hi, me ka pohaku maikai loa, o ka pa i na pohaku maikai like me ka pohaku iasepi, a pau loa. O ke kumu mua. me he aniani la.

o ka hooku ana, he iasepi; o 12 Ua paa hoi i ka pa nui ka lua, he sapeiro; o ke kolu, kiekie, he umi a me kuma- he kalekedona; o ka ha, he malua puka komo, a ma na omaomao; puka he umikumamalua ane 20 A o ka lima, he sarela, a maluna iho, ua kakau- donuka; a o ke ono, he saia na inoa, oia hoi na inoa o redio; a o ka hiku, he keruna ohana umikumamalua o solito; a o ka walu, he berulo; na keiki a Iseraela.

a o ka iwa, he topazo; a o ka 13 Ma ka hikina,ekolu pu- umi, he kerusoperaso; a o ke ka; a ma ka aoao hema,eko-kumamakahi, he huakineto; lu puka; a ma ke komohana, a o ke kumamalua, he ameekolu puka; a ma ka aoao a- tuseto. kau, ekolu puka.

21 A o na puka umikuma14 He umikumamalua po- malua, he mau momi ia he haku kumu o ka pa o ua ku- umikumamalua, hookahi pulanakauhale la; a ma ia mau ka, hookahi no ia momi. A pohaku, ka inoa o na lunao-10 ke alanui o ua kulanakau

hale la, he gula aiai e like, 2 A mawaena o kona alanui me ke aniani maikai. a ma na kapa o ka muliwai,

22 Aole au i ike aku he ka laau o ke ola e hua ana i luakini maloko ona, no ka ka hua he umikumamalua ke mea, o ka Haku o ke Akua ano, penei ka hua ana, akahi mana loa,a me ke Keikihipa, malama, akahi hua ana. A oia ko laila luakini.

o na lau o ka laau, oia ka 23 Aole pono ka la ma ia mea e ola'i na lahuikanaka. kulanakauhale, aole hoi ka 3 Aole loa mea ino malaimahina, i mea e malamalama la; a aia maloko o ia wahi ai maloko; no ka mea, ua ho- ka nohoalii o ke Akua a me omalamalama mai ka nani o ke Kejkihipa, a 'e malama ke Akua ia wahi,a oke Keiki- kana poe kauwa ia ia. hipa, oia kona malamalama. 4 A e ike aku no lakou i

24 A e hele ko na aina e kona maka, a aia hoi kona hoolaia ma ko laila malama-inoa ma ko lakou lae. lama, a e lawe aku no na’lii 5 Aole po malaila, aole o ka honua i ko lakou hano- hoi make kukui, a me ka hano a me ko lakou nani ma- malamalama o ka la, no ka luko o ia wahi.

mea, na ka Haku na ke A. 25 Aole e paniia kona kua no e hoomalamalama ia mau puka i ke ao, (aole hoi lakou,a e lilo lakou i alii mau po malaila.)

loa, i ke ao pau ole. 26 A e lawe mai no lakou 6 1 I mai la kela ia'u, Ua i ka hanohano a me ka nani pololei keia mau olelo,ua oiao na lahuikanaka i loko ona. io. Ao ka Haku o ke Akua

27 Aole hoi e komo aku no na uhane o ka poe kaula, iloko o ia wahi, kekahi mea hoouna mai la oia i kona anehaumia, aole he mea e ana lage hai mai i kana poe kauwa ma ka hewa, a me ka waha- i na mea e hana koke ia mai. hee, o ka poe wale no i pala 7 Eia hoi, e hele koke mai palaia iloko o ka buke o ke no au, pomaikai ka mea maola a ke Keikihipa.

lama i na olelo o ka wanana MOKUNA XXII, o keia buke. Ka hope o ka poe pono, a me ka 8 Owau, o loane nei ka

poe hewa. "Ka pau ana o ka mea i lohe a i ike hoi i neia olelo.

mau mea; a i ka wa a'u i lohe UHIKUHI mai la oia ai a ike aku ai hoi, moe iho

ia'u i ka muliwai, o ka la au a hoomana aku ma na wai ola, a akaka e like me wawae o ka anela nana i hoke aniani, puka mai la ia mai ike mai ia'u i neia mau mea. ka nohoalii mai o ke Akua a 9 I mai la kela ia'u, Ua 0o ke Keikihipa.

ki oe, no ka mea, owau no

K

kon boakauwa, kekahi o naj hoike aku ia oukou i kera kaula,kou mau hoahanau; ka mau mea ma na ekalesia. poe e malama i na olelo o keia Owau no ke kumu a me ka buke. E hoomanai ke Akua. mamo a Davida; owau

10 1 mai la kela ia'u, Mai ka hoku loa malamalama. hoopaa i ka wepa i na olelo o 17 Ke olelo mai nei ka ka wanana o keia buke, no Uhane a me ka wahine maka mea, ua kokoke mai ka re;E hele mai. A eolelo hoi; manawa.

ka mea lohe, E hele mai. A il 1) ka mea hewa, e mau o ka mea makewai la, o no kona hewa; a o ka mea hele mai ia; a o ka mea mapaumaele, e mau no kona kemake, e lawe wale ia i ka paumaele; a o ka mea po jo, wai o ke ola. e mau no kona pono; a o ka 18 | Ke hoike aku nei au i mea hemolele, e mau no ko. ka poe a pau i lohe i ka olelo na hemolele.

o ka wanana o keia buke, Ina 12. Eia hoi, e hele koke e kui mai kekahi i ka mea mai an, a eia no ia'u ka’u u- hou me keia mau olelo, na ke ku, a e haawi aku au i kela Akua no e kui mai me ia kamea a i keia mea e like me naka, i na mea ino i palapakana hana ana.

luia maloko o keia buke: 13 Owau no ka Alepa a me 19 A ina e lawe wale aku ka Omega, ke kumu a me ka kekahi i kekahi olelo o ka welau, ka mua a me ka hope. buke o keia wanana, na ke

14 Pomaikai ka poe ma- Akua no e lawe aku i kona lama i kona kanawai, i loaa hakina mailoko aku o ka laia lakou ko ka laau o ke ola, au o ke ola, a mailoko aku o i komo aku hoi ma na puka, ke kulanakauhale hemolele,a iloko o ke kulanakauhale. mailoko aku o ka poe i pala

15 Aia mawaho, na ilio, a palaia, maloko o keia buke. me na pule anaana, a me na 20 Ke i mai nei ka mea moe kolohe, a me na pepehi nana i hoike mai i keia mau kanaka, a me ka poe mala- mea, E oiaio no e hele koke ma i na kii, a me ka poe a mai no au. Amene, e hele pau i makemake a hana aku mai oe, e ka Haku, e Iesu. hoi ma ka wahahee.

21 E alohaia mai ka poo 16 Owau, o lesu, ua hoo-haipule a pau e ka Haku, . una aku au i ko'u anela, e Iesu Kristo.

56

HOPENA.

Oahu: Mission press, May, 1832; Ed. 10,000.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

(11!!! Edition.]

! The Order of the Books of the New Testament, with their proper

Names, and Number of their Chapters.

3 1. 13 5

[ocr errors]

MATTHEW hath Chapters 28 1. Timothy hath Chapters
Mark

16 II. Timothy Luke

24 Titus John

21 Philemon
The Acts of the Apostles 28 The Epistle to the Hebrews •
The Epistle to the Romans 16 The Epistle of James
I. Corinthians

16 I. Peter II. Corinthians

13 II. Peter Galatians

6 I. John Ephesians

6 11. John Philippians

4 III. John Colossians

4 Jude I. Thessalonians

5 The Revelation of Saint John II. Thessalonians

the Divine

[ocr errors]
[ocr errors]

3

N

« VorigeDoorgaan »